Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


291

VYHLÁŠKA

ze dne 19. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004  Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č. 501/2020 Sb., k provedení § 12a, § 12c odst. 2, § 12g odst. 2 a § 29a odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb., vyhlášky č. 464/2009  Sb., vyhlášky č. 78/2012 Sb. a vyhlášky č. 22/2013 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 2 se slova „Směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování.“ zrušují.

2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Tato vyhláška dále upravuje minimální standardy pro chov koní, oslů a jejich kříženců, kteří jsou chováni jako zvířata v zájmovém chovu.“.

3. V poznámce pod čarou č. 2a se text „w)“ nahrazuje textem „v)“.

4. V § 1a se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   automatickým dojicím systémem roboticky komplexně řízený systém automatického dojení, který současně zajišťuje plně řízený pohyb stáda ve stáji a požadavky dojnic na krmení, napájení a odpočinek, a to pomocí jednosměrného a výběrového systému branek, které dělí stáj na různé části a na základě kritérií stanovených chovatelem určují, zda bude povoleno dojení či nikoliv, a směrují dojnice do dojicí jednotky nebo do jiné části stáje.“.

5. Poznámka pod čarou č. 2b se zrušuje.

6. V § 2 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena k) až n).

7. Poznámka pod čarou č. 2c se zrušuje.

8. V poznámce pod čarou č. 4 se slova „ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb.“ nahrazují slovy „ve znění pozdějších předpisů“.

9. V § 2 odst. 7 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; to neplatí ve stájích s automatickým dojicím systémem“.

10. V § 2 odst. 7 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   ve stájích s automatickým dojicím systémem
  1. je možné navýšit počet ustájených zvířat až o 20 % oproti počtu lehacích boxů, pokud je objemné krmivo podáváno do nasycení podle vlastní potřeby zvířete a pokud systém řízení pohybu zvířat zajistí, aby počet zvířat v prostoru s lehacími boxy nebyl větší než počet těchto boxů,
  2. musí být zajištěn odpovídající počet dojicích jednotek na počet dojnic, nesmí docházet ke snížení průchodnosti dojicího boxu a nadměrné kumulaci dojnic čekajících na dojení,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

11. V § 2 odst. 8 se slova „pouze tehdy, jsou-li pro tento účel vycvičeni“ nahrazují slovy „ , kteří jsou pro tento účel vychováni“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „na střežená zvířata a jejich prostředí, ve kterém jsou chována“.

12. V § 4 písm. j) se slova „pouze tehdy, jsou-li pro tento účel vycvičeni“ nahrazují slovy „ , kteří jsou pro tento účel vychováni“ a na konci textu písmene se doplňují slova „na střežená zvířata a jejich prostředí, ve kterém jsou chována“.

13. V § 4 se na začátek písmene k) vkládají slova „ovce a kozy musí být prohlédnuty nejméně jednou denně;“, slovo „zevrubná“ se zrušuje a za slovo „častěji“ se vkládají slova „ , než je uvedeno ve větě první“.

14. Na konci nadpisu § 5 se doplňují slova „, oslů a jejich kříženců chovaných jako zvířata hospodářská“.

15. V § 5 úvodní části ustanovení se za slova „ochranu koní“ vkládají slova „chovaných jako zvířata hospodářská“ a za slova „jejich křížence“ se vkládají slova „chované jako zvířata hospodářská“.

16. V § 5 písm. d) se slova „a v případě celoročního pastevního odchovu přístřešek, pokud koně nemají přímý přístup do stájí“ zrušují.

17. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a
Minimální standardy pro ochranu koní, oslů
a jejich kříženců chovaných jako zvířata
v zájmovém chovu

(1) Ustanovení § 1a se vztahuje na koně, osly a jejich křížence chované jako zvířata v zájmovém chovu obdobně.

(2) Chovatel koní chovaných jako zvířata v zájmovém chovu a přiměřeně také chovatel oslů a kříženců koní a oslů chovaných jako zvířata v zájmovém chovu musí dodržovat

a)   minimální standardy zařízení uvedené v § 1b,
b)   obecné požadavky na chov zvířat uvedené v § 1c,
c)   minimální standardy pro ochranu koní, oslů a jejich kříženců uvedené v § 5 písm. a) a c) až n) a
d)   minimální standardy pro ochranu koní, oslů a jejich kříženců uvedené v § 5 písm. b) a o) až q).

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. d) se vztahuje na nově budované, rekonstruované nebo poprvé do provozu uváděné stáje od 1. ledna 2023.

18. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12
Minimální standardy pro ochranu běžců

(1) Minimální standardy ochrany běžců druhů pštros dvouprstý (Struthio camelus), nandu pampový (Rhea americana) a emu hnědý (Dromaius novaehollandiae) stanoví následující podmínky

a)   oplocení hospodářství je minimálně 180 cm vysoké, v rozích zaoblené, dostatečně silné a bezpečné, aby v případě nárazu nedocházelo k poranění běžců. Zařízení musí být zabezpečeno proti vnikání větších druhů volně žijících zvířat nebo toulavých psů,
b)   minimální velikost výběhu na každého dospělého pštrosa dvouprstého je 300 m2,
c)   minimální velikost výběhu na každého dospělého nandu pampového nebo emu hnědého je 100 m2.

(2) Stáje nebo přístřešky pro pštrosy dvouprsté, nandu pampové a emu hnědé musí být vzdušné, větratelné a zabraňovat průvanu. Výška stropu musí umožňovat volný pohyb stojícího zvířete. Veškeré průchody musí umožňovat bezpečný pohyb zvířete bez možnosti poranění.

(3) Minimální plocha stáje nebo přístřešku na jednoho pštrosa dvouprstého je pro

a)   dospělý kus 5 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 30 m2,
b)   mladý kus ve věku 1 až 2 roky postupně zvětšována od 2 m2 do 4 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 30 m2,
c)   kuře od vylíhnutí do 1 roku postupně zvětšována od 0,3 m2 do 2 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 5 m2.

(4) Minimální plocha stáje nebo přístřešku na jednoho nandu pampového nebo emu hnědého je pro

a)   dospělý kus 2 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 15 m2,
b)   mladý kus ve věku 1 až 2 roky postupně zvětšována od 0,8 m2 do 1,5 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 15 m2,
c)   kuře od vylíhnutí do věku 1 roku postupně zvětšována od 0,15 m2 do 0,8 m2, kdy minimální celková plocha pro tuto kategorii je 2 m2.

(5) Individuálně smí být držen pštros dvouprstý, nandu pampový a emu hnědý jen po dobu nezbytnou při nemoci, poranění nebo v době agresivního chování. Při tom mu musí být umožněno vidět a slyšet ostatní ptáky v chovu.

(6) Ustanovení odstavců 3 a 4 se vztahují na nově budované, rekonstruované nebo poprvé do provozu uváděné stáje pro pštrosy dvouprsté, nandu pampové a emu hnědé a od 1. ledna 2023 se vztahují na všechny stáje pro pštrosy dvouprsté, nandu pampové a emu hnědé.“.

19. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13
Minimální standardy pro ochranu králíků

(1) Chovatel musí zajistit, aby prostory pro chov králíků králíkům umožňovaly

a)    vstávat, uléhat a otáčet se bez obtíží, a zaujmout pozici vsedě se vzpřímenýma ušima,
b)    ležet v uvolněné pozici s protaženými pánevními končetinami,
c)    provádět normální pohyby při péči o povrch těla, přijímání potravy, vody a při hryzání, a
d)    projevovat jiné chování, například průzkumné a, je-li to vhodné, chování při hnízdění a mateřské chování.

(2) Ve všech budovách musí chovatel zajistit intenzitu světla dostatečnou k tomu, aby na sebe králíci navzájem viděli, aby mohli zrakem prozkoumávat své okolí a vyvíjet normální aktivity. Světelný režim a intenzita světla musí být takové, aby předcházely vzniku behaviorálních a zdravotních problémů. Chovatel musí dodržovat 24hodinový cyklus s dostatečně dlouhými nepřerušovanými periodami tmy, tvořícími přibližně třetinu dne, aby zvířata měla možnost odpočívat a projevovat své noční aktivity. V rámci světelného režimu je králíkům poskytováno období stmívání.

(3) U systému ustájení s pevnou podlahou nebo u podestýlkových boxů chovatel zajistí vhodný materiál, zejména slámu, seno, dřevěné klacíky, které umožní snížení agresivity králíků a obrušování jejich zubů. V případě roštového ustájení chovatel zajistí dřevěné klacíky nebo jiný vhodný materiál, který nezpůsobí nefunkčnost technologie.

(4) Klece pro králíky chované venku musí být izolované, dobře větrané a navržené tak, aby králíci mohli bez obtíží udržovat svou tepelnou rovnováhu, a musí být zkonstruovány tak, aby chránily králíky před větrem, přímým slunečním světlem, srážkami, horkem, chladem a vlhkostí.

(5) Samice králíků musí mít přístup ke svým hnízdním boxům nejméně tři dny před očekávaným porodem, aby si mohly vytvořit hnízdo. Chovatel musí králíkům poskytnout dostatečné množství materiálů pro stavbu hnízda, zejména slámy, hoblin nebo jiných přírodních materiálů. Všechny kojící samice králíků musí mít možnost vzdálit se od svých mláďat.

(6) Samice králíků s mláďaty musí mít zrakový nebo sluchový a čichový kontakt s příslušníky téhož druhu.

(7) Mladí králíci nesmí být odstaveni dříve než ve věku 28 dnů.

(8) Jateční králíci, kteří ještě nedospěli, nesmí být ustájeni individuálně. Systém ustájení s pevnou podlahou nebo podestýlkové boxy musí mít určitou plochu pokrytou vhodnou podestýlkou. V případě roštového ustájení králíků musí být klece vybaveny perforovanou plastovou podlahou, nebo v části podlahy plastovou platformou.

(9) Odstavce 1 až 8 se vztahují na zařízení, ve kterých je chováno více než 100 kusů dospělých králíků.

(10) Ustanovení odstavců 2 až 4 a 6 až 9 se vztahují na všechna zařízení pro chov králíků od 1. ledna 2023. Ustanovení odstavců 1 a 5 se vztahují na všechna zařízení pro chov králíků od 1. ledna 2030.“.

Čl. II
Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ...

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Komentář k zákonu o vyvlastnění ve vztahu k prvnímu vydání podstatně rozšiřuje výklad právní úpravy, reaguje na průběžné novelizace a zároveň doplňuje aktuální judikaturu a poznatky z praxe. Publikace zároveň nově zahrnuje vůbec první komentář k liniovému zákonu. Lze ji doporučit k ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.