Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


277

VYHLÁŠKA

ze dne 20. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č.  131/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb. a vyhlášky č. 326/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Přerušitelnou přepravní kapacitu nabízí provozovatel přepravní soustavy do výše technické kapacity na příslušném bodě přepravní soustavy, kdy objem nabízené přerušitelné přepravní kapacity neovlivňuje nabízený objem pevné kapacity.“.

2. V § 28 se odstavec 4 zrušuje.

3. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

4. V § 32 odst. 1 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

„o)   denně do 10:15:00 hodnotu součtu nominací přepravy na vstupních hraničních bodech VIP Brandov a VIP Waidhaus po odečtení nominací přepravy na následující plynárenský den na výstupním hraničním bodě VIP Brandov,
p)   denně do 10:15:00 úroveň flexibility prostřednictvím akumulace soustavy na následující plynárenský den podle bodů 1 až 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce.“.

5. V § 50 odst. 1 se slova „skladovací služby“ nahrazují slovy „službu uskladňování“.

6. V § 50 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Skladovací kapacitu lze rezervovat jako skladovací kapacitu s pevným nebo přerušitelným výkonem nebo jako skladovací kapacitu kombinující pevný a přerušitelný výkon.

(5) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi skladovací kapacitu podle odstavce 4 v rozsahu uzavřené smlouvy o uskladnění plynu, a to jako

a)   roční skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 let s tím, že 40 % celkové technické kapacity virtuálního zásobníku plynu je vyčleněno pro rezervaci skladovací kapacity na dobu maximálně 5 let,
b)   měsíční skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 měsíc,
c)   denní skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den.“.

7. V § 50 odst. 7 se slovo „Kapacita“ nahrazuje slovy „Skladovací kapacita“.

8. V § 51 odst. 1 a § 54 odst. 1 se slovo „vícekolové“ zrušuje.

9. V § 51 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje podmínky aukce na volnou roční skladovací kapacitu a informuje operátora trhu o zveřejnění aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 84 hodin před začátkem elektronické aukce. V případě aukce na volnou skladovací kapacitu podle věty první, u níž byl v prvním aukčním kole součet požadavků na rezervaci volné skladovací kapacity všech aktivních žadatelů nižší než velikost v aukci nabízené volné skladovací kapacity, může provozovatel zásobníku plynu ve lhůtě do 24 hodin od ukončení nebo zrušení aukce rozhodnout o opakování aukce zveřejněním podmínek aukce s tím, že aukce bude zahájena do 20 hodin po zveřejnění podmínek aukce. Do lhůt podle tohoto odstavce se nezapočítávají dny pracovního klidu. Operátor trhu tyto informace bez zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle subjektům zúčtování.

(3) Podmínky aukce jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Při opakování aukce podle odstavce 2 věty druhé se použijí podmínky aukce, která je opakována s výjimkou velikosti nabízené volné skladovací kapacity, počáteční ceny a finančního zajištění, které provozovatel zásobníku plynu nevyžaduje.

(4) Provozovatel zásobníku plynu, který zveřejní podmínky aukce na skladovací kapacitu podle odstavce 2 věty první dříve než 84 hodin před začátkem elektronické aukce, může nejpozději 20 hodin před termínem zahájení aukce na skladovací kapacitu upravit počáteční cenu za jednotku skladovací kapacity. Do lhůt podle tohoto odstavce se nezapočítávají dny pracovního klidu. Úprava počáteční ceny za jednotku skladovací kapacity nemá vliv na výši finančního zajištění.“.

10. V § 51 se odstavce 5 a 6 zrušují.

11. V § 52 odst. 1 se za slova „Žadatel složí“ vkládají slova „v požadované výši“.

12. V § 52 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) V průběhu aukce provozovatel zásobníku plynu aktivním žadatelům oznamuje čas zbývající do ukončení aukčního kola.

(3) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu zaokrouhlenou na celé m3 nebo kWh nebo kWh/den.“.

13. V § 52 se odstavce 4 až 9 zrušují.

14. V § 53 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , pokud se s aktivním žadatelem nedohodne jinak“.

15. V § 53 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“.

16. V § 53 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , pokud se s aktivním žadatelem nedohodne jinak“.

17. V § 53 odst. 5 a 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

18. V § 54 odstavec 2 zní:

„(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje podmínky aukce na volnou měsíční skladovací kapacitu a informuje operátora trhu o zveřejnění aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 72 hodin před začátkem elektronické aukce. V případě aukce na volnou skladovací kapacitu podle věty první, u níž byl v prvním aukčním kole součet požadavků na rezervaci volné skladovací kapacity všech aktivních žadatelů nižší než velikost v aukci nabízené volné skladovací kapacity, může provozovatel zásobníku plynu ve lhůtě do 24 hodin od ukončení nebo zrušení aukce rozhodnout o opakování aukce zveřejněním podmínek aukce s tím, že aukce bude zahájena do 20 hodin po zveřejnění podmínek aukce. Do lhůt podle tohoto odstavce se nezapočítávají dny pracovního klidu. Operátor trhu tuto informaci bez zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle subjektům zúčtování.“.

19. V § 54 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci roční skladovací kapacity s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je pro jednotlivé kalendářní měsíce neměnná. Podmínky aukce dále obsahují určení počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity.

(4) Provozovatel zásobníku plynu může nejpozději 20 hodin před termínem zahájení aukce na skladovací kapacitu podle odstavce 2 věty první upravit počáteční cenu za jednotku skladovací kapacity. Do lhůty podle tohoto odstavce se nezapočítávají dny pracovního klidu. Úprava počáteční ceny za jednotku skladovací kapacity nemá vliv na velikost finančního zajištění.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

20. § 55 včetně nadpisu zní:

㤠55
Postup při rezervaci denní skladovací kapacity

(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky provozovateli zásobníku plynu nejdříve 90 kalendářních dnů před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   termíny pro podání žádosti o rezervaci denní skladovací kapacity,
b)   počáteční cenu, nebo způsob určení počáteční ceny, za kterou je denní skladovací kapacita nabízena,
c)   mechanismus změny ceny za rezervaci denní skladovací kapacity,
d)   způsob vyhodnocení obdržených žádostí a mechanismus přidělení denní skladovací kapacity,
e)   minimální a maximální dobu rezervace denní skladovací kapacity a
f)   velikost nabízené denní skladovací kapacity.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je denní skladovací kapacita s pevným nebo přerušitelným výkonem rezervována.“.

21. § 56 až 58 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13 zrušují.

22. V § 59 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo předloží subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi návrh kupní smlouvy na přímý odkup nevytěženého plynu“.

23. V § 59 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Provozovatel zásobníku plynu není povinen pokračovat v prodeji, pokud cena poklesne na polovinu úvodní nabídkové ceny. V takovém případě může provozovatel zásobníku plynu rozhodnout o zastavení prodeje nevytěženého plynu v daném plynárenském dni a podat nabídku na prodej plynu následující plynárenský den.“.

24. V § 61 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Provozovatel zásobníku plynu poskytne na vyžádání po ukončení dané aukce aktivnímu žadateli nabídkové a poptávkové křivky služby uskladňování v jednotlivých aukčních kolech.“.

25. V § 80 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Každý plynárenský den do 10:15:00 zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup úroveň flexibility prostřednictvím akumulace soustavy na následující plynárenský den. V případě, že operátor trhu neobdrží v termínu podle § 96 odst. 6 od provozovatele přepravní soustavy informaci o snížení úrovně flexibility na následující plynárenský den podle bodů 1 až 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce, zveřejní operátor trhu informaci o použití základní úrovně flexibility pro následující plynárenský den.“.

26. V § 81 odst. 6 se slova „pro probíhající“ nahrazují slovy „za předchozí“.

27. V § 81 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Flexibilita, kterou může subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy zobchodovat podle § 89, nesmí být vyšší než dvojnásobek přidělené hodnoty flexibility podle § 80 odst. 5.“.

28. V § 94 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

29. V § 96 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Každý kalendářní den nejpozději do 10:00:00 hodin předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu úroveň flexibility prostřednictvím akumulace soustavy na následující plynárenský den podle bodů 1 až 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

30. V § 97 odst. 1 písm. a) a b) se slova „kteří změnili dodavatele plynu a“ zrušují.

31. V § 97 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

32. V § 97 odstavec 2 zní:

„(2) Provozovatel distribuční soustavy sdělí nejpozději do 15. prosince operátorovi trhu plánované procento ztrát v následujícím kalendářním roce po jednotlivých distribučních sítích, nebo denní množství plánovaných ztrát v energetických jednotkách v následujícím kalendářním roce po jednotlivých distribučních sítích. Provozovatel distribuční soustavy může plánované procento ztrát, nebo denní množství plánovaných ztrát v energetických jednotkách v aktuálním kalendářním roce aktualizovat, a to nejpozději do patnáctého kalendářního dne měsíce předcházejícího měsíci, od kterého má platit aktualizované plánované procento ztrát. Operátor trhu hodnotu plánovaného procenta ztrát nebo denního množství plánovaných ztrát v energetických jednotkách bez zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

33. § 105 se zrušuje.

34. V § 115 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Prodloužení dodávky plynu podle tohoto odstavce nabývá účinnosti pouze tehdy, jestliže v termínu požadovaného prodloužení není k odběrnému místu v informačním systému operátora trhu přiřazen jiný dodavatel plynu postupem podle § 113 odst. 5.“.

35. V § 118 odst. 2 se za slova „§ 116 odst. 3 nebo 4“ vkládají slova „provede operátor trhu při žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle § 116 odst. 5 kontrolu na dostatečné finanční zajištění subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě a“ a za slovem „oznámí“ se slova „operátor trhu“ zrušují.

36. V § 121 odst. 6 větě první se za slovo „provede“ vkládá slovo „nejpozději“.

37. Příloha č. 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. Příloha č. 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze č. 7 bodě 7 se slovo „přiměřeně“ zrušuje a na konci bodu se doplňuje věta „Za hospodárný provoz přepravní soustavy se pro účely tohoto bodu považuje rovněž udržování akumulace soustavy na hodnotě optimální z pohledu nákladů na provoz kompresních stanic.“.

40. V příloze č. 8 bodě 8 se slovo „přiměřeně“ zrušuje a na konci bodu se doplňuje věta „Za hospodárný provoz přepravní soustavy se pro účely tohoto bodu považuje rovněž udržování akumulace přepravní soustavy na hodnotě optimální z pohledu nákladů na provoz kompresních stanic.“.

41. V příloze č. 10 části I bodě 2 se u parametru kkDVM slovo „snížení“ nahrazuje slovem „úpravy“.

42. V příloze č. 10 části II bodě 2 se u parametru kzDVM slovo „snížení“ nahrazuje slovem „úpravy“.

43. V příloze č. 14 bodě 1 se u parametru Zld za slovy „plynárenský den“ doplňuje písmeno „d“.

44. V příloze č. 20 v části „Povinné registrované údaje o odběrném místu zákazníka“ bod 4 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

„4. *typ měření; u měření typu A bude formou parametru uvedeno, zda se jedná o měření typu A1 nebo A220),“.
Poznámka pod čarou č. 20 zní:


20) § 4 vyhlášky č. 108/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

45. V příloze č. 20 v části „Povinné registrované údaje o odběrném místu zákazníka“ se na konci bodu 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 10, který zní:

„10. typ smlouvy uzavřené pro odběrné místo zákazníka (smlouva o sdružených službách dodávky plynu, nebo smlouva o dodávce plynu).“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2021.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.