Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


270

ZÁKON

ze dne 1. července 2021,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna živnostenského zákona

Čl. I

V § 45 odst. 2 písm. i) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 169/2012 Sb., se slova „zapisované do občanského průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“)“ zrušují.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. II

V § 123e odst. 1 písm. b) zákona č. 582/1991  Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 195/2017 Sb., se slova „se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Změna notářského řádu

Čl. III

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000  Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.  349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č.  88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č.  344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.  254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č.  303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016  Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 7/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 218/2021  Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 109d úvodní části ustanovení se slova „jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je občanský průkaz vydán,“.

2. V § 109d písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

3. V § 109d písmeno h) zní:

„h)   číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Ústavním soudu

Čl. IV

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004  Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 90/2017  Sb., zákona č. 173/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 25a odst. 5 písm. c) se slova „občan prohlášený za mrtvého nepřežil“ nahrazují slovy „osoba prohlášená za mrtvou nepřežila“.

2. V § 25a odst. 5 písmena d) a e) znějí:

„d)   datum skončení platnosti občanského průkazu, datum znehodnocení neplatného občanského průkazu a údaj o jeho ponechání nebo odevzdání,
e)   číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o Rejstříku trestů

Čl. V

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007  Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011  Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 42/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2a odst. 5 písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

2. V § 2a odst. 5 písmeno h) zní:

„h)   číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

3. V § 2a odst. 5 se písmeno i) zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Čl. VI

V § 48a odst. 6 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 135/2019 Sb., se slova „občana a jeho podpisu“ nahrazují slovy „osoby, jíž je občanský průkaz vydán, a jejího podpisu uvedené v občanském průkazu“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o zemědělství

Čl. VII

V § 2f odst. 3 písm. i) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 208/2019 Sb., se slova „zapisované do občanského průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“)“ zrušují.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o občanských průkazech

Čl. VIII

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č.  559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006  Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 195/2017 Sb. a zákona č. 251/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 17b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z“ nahrazují slovy „Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy (dále jen „pověřený úřad“) a Policie České republiky (dále jen „policie“) ze základního“.

2. V § 17b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci.“.

3. V § 17b odstavec 2 zní:

„(2) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá ministerstvo všechny údaje z informačního systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“); údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů využívá pouze při zajištění evidenční ochrany údajů a správě evidence občanských průkazů. Pověřené úřady a policie využívají při výkonu státní správy na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů všechny údaje s výjimkou agendového identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů a provozních údajů.“.

4. V § 17b odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence obyvatel“ nahrazují slovy „ , pověřené úřady a policie z informačního systému evidence obyvatel“.

5. V § 17b odst. 3 písmeno j) zní:

„j)   opatrovnictví,“.

6. V § 17b odst. 3 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

„k)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti, číslo jednací tohoto rozhodnutí a označení soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti,“.

Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena l) až q).

7. V § 17b odst. 3 písm. m) se slovo „neexistenci“ nahrazuje slovem „zdánlivém“.

8. V § 17b odst. 3 závěrečné části ustanovení se za slova „údaje v“ vkládá slovo „základním“ a za slova „využijí z“ se vkládají slova „informačního systému“.

9. V § 17b odstavec 4 zní:

„(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo, pověřené úřady a policie z informačního systému evidence cestovních dokladů údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsány v cestovním dokladu,
b)   datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
c)   číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d)   datum skončení platnosti cestovního dokladu,
e)   číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a
f)   digitální zpracování fotografie a podpisu.“.

10. V § 17b se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

11. V § 18d odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „na úseku občanských průkazů“.

12. V § 18d odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „na úseku občanských průkazů“.

13. V § 18d odstavec 3 zní:

„(3) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba druhého jména nebo složeného příjmení, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,
b)   pohlaví,
c)   státní občanství,
d)   datum narození,
e)   místo a okres narození; u osoby, která se narodila v cizině, místo a stát, kde se narodila,
f)   adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g)   rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,
h)   rodné číslo,
i)   datum úmrtí, nebo, je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který osoba prohlášená za mrtvou nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
j)   číslo, popřípadě série občanského průkazu,
k)   datum vydání občanského průkazu,
l)   datum převzetí občanského průkazu,
m)   datum skončení platnosti občanského průkazu,
n)   datum znehodnocení neplatného občanského průkazu a údaj o jeho ponechání nebo odevzdání,
o)   označení správního orgánu, který občanský průkaz vydal,
p)   údaje o nosiči dat,
q)   číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu,
r)   číslo žádosti o vydání občanského průkazu a
s)   žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě.“.

14. V § 18d odst. 5 se slovo „použít“ nahrazuje slovem „využít“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. IX

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.  559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007  Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012  Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se text „§ 17 odst. 11“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 9“.

2. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, je součástí žádosti písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem.“.

3. V § 17 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“.

4. V § 17 se odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 7 až 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 4 až 11.

5. V § 17 odst. 5, 8 a 10 se slova „nebo 4“ zrušují.

6. V § 17 odstavec 6 zní:

„(6) Za občana staršího 15 let, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, může podat žádost opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti. Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může podat žádost člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.“.
Poznámky pod čarou č. 27 a 28 se zrušují.

7. V § 17 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „ ; v případě žádosti o vydání cestovního pasu vyjádří oprávněná osoba svůj souhlas podepsáním žádosti svým digitalizovaným podpisem. Digitalizovaným podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové zařízení“.

8. V § 17 odst. 9 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „6“.

9. V § 17 odst. 10 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „ , poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které byl nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“.

10. V § 19 odst. 1 se za slova „Žádost o vydání cestovního dokladu“ vkládají slova „ , s výjimkou cestovního pasu,“.

11. V § 19 odst. 1 se text „§ 20 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 20 odst. 9“.

12. V § 19 odst. 1 se text „§ 20 odst. 9“ nahrazuje textem „§ 20 odst. 8“.

13. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Žádost o vydání cestovního pasu se vyhotovuje a podává s využitím speciálního aplikačního programu, který zajišťuje sběr dat pro potřeby výrobce k personalizaci dokladů.“.

14. V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „žádá o vydání cestovního dokladu“ vkládají slova „ , s výjimkou cestovního pasu“.

15. V § 20 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

16. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Žádost o vydání cestovního pasu obsahuje údaje podle odstavce 1. Občan, jemuž má být cestovní pas vydán, je povinen podepsat žádost o vydání cestovního pasu digitalizovaným podpisem; digitalizovaný podpis občana se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Žádá-li občan o vydání dalšího pasu, musí žádost obsahovat i odůvodnění žádosti o další cestovní pas. Povinnost předložit vyplněnou žádost o vydání cestovního pasu se na občana nevztahuje.“.
Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

17. V § 20 odst. 3 se za slovo „je“ vkládají slova „digitalizovaný podpis nebo“.

18. V § 20 odst. 4 se za slovo „žádost“ vkládají slova „o vydání diplomatického nebo služebního pasu“.

19. V § 20 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Správnost a úplnost žádosti o vydání cestovního pasu občan stvrdí digitalizovaným podpisem.“.

20. V § 20 odst. 5 se slova „§ 20 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 3 a 4“.

21. V § 20 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.

22. V § 20 odst. 7 se slova „jeho jména i“ nahrazují slovy „vlastního jména, popřípadě jmen, a“.

23. V § 21 odst. 1 se slova „§ 17 odst. 2 až 9“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 2 až 7“.

24. V § 21 odst. 1 se text „§ 20 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 20 odst. 4“.

25. V § 21c se text „§ 17 odst. 13“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 11“.

26. V § 22 odst. 1 písm. b) se za slovo „zástupce“ vkládají slova „ , poručník, opatrovník“ a za slovo „do“ se vkládá slovo „osobní“.

27. V § 22 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,“.

28. V § 22 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, bylo schváleno soudem,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

29. V § 22 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje slovo „nebo“.

30. V § 22 odst. 1 písm. f) se za slovo „základě“ vkládá slovo „zvláštní“.

31. V § 22 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , popřípadě digitalizovaným podpisem“.

32. V § 22 odst. 4 se slova „§ 17 odst. 3 až 8“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 3 až 6“.

33. V § 26 se slova „§ 17 odst. 2 až 9“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 2 až 7“.

34. V § 28 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „kterýkoliv orgán příslušný k vydání cestovního dokladu; pokud cestovní pas vydalo ministerstvo, rozhodne o skončení platnosti kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, jestliže“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností, ministerstvo nebo zastupitelský úřad, a v případě diplomatického nebo služební pasu Ministerstvo zahraničních věcí, jestliže držitel se skončením platnosti cestovního dokladu souhlasí a“.

35. V § 28 odst. 2 se na začátek písmen a) a b) vkládají slova „cestovní doklad“.

36. V § 28 odst. 2 písm. c) se text „§ 20 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 20 odst. 6“.

37. V § 28 odst. 2 písm. c) se text „§ 20 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 20 odst. 5“.

38. V § 28 odst. 2 se závěrečná část ustanovení zrušuje.

39. V § 28 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) V případě skončení platnosti cestovního dokladu podle odstavce 2 se namísto písemného vyhotovení rozhodnutí pouze učiní záznam do spisu; proti rozhodnutí se nelze odvolat.

(4) Pokud držitel se skončením platnosti cestovního dokladu z důvodu podle odstavce 2 nesouhlasí, o skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho trvalého pobytu. Není-li držitel hlášen k trvalému pobytu na území České republiky, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky; neměl-li trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit, rozhodne Magistrát města Brna. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(5) Skončení platnosti cestovního dokladu se bezodkladně uvede do evidence cestovních dokladů.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 6 až 8.

40. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno y), které zní:

„y)   poznámky k předání cestovního pasu.“.

41. V § 29 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Evidence cestovních dokladů dále obsahuje

a)   záznam o skončení platnosti cestovního pasu v elektronické podobě,
b)   žádost o vydání cestovního pasu v elektronické podobě a
c)   oznámení o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu v elektronické podobě.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

42. V § 29 odst. 4 úvodní části ustanovení se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 3“.

43. V § 29 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „a 7“ zrušují.

44. V § 29 odst. 6 se slova „písm. a) až r) bodech 1 a 2 a v odstavci 2 písm. s), t) a v) a v odstavci 3“ nahrazují slovy „písm. a) až q), písm. r) bodech 1 a 2 a písm. s), t), v), x) a y) a v odstavcích 3 a 4“ a za slovo „dokladu“ se vkládají slova „ , údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a k) se vedou ještě 75 let ode dne úmrtí občana“.

45. V § 30 odst. 2 se text „§ 29 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 29 odst. 4“.

46. V § 30 se odstavce 3 až 5 a 12 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 3 až 8 a dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 9.

47. V § 30 odst. 4 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno l), které zní:

„l)   zbavení rodičovské odpovědnosti, včetně data nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti, čísla jednacího tohoto rozhodnutí a označení soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti.“.

48. V § 30 odst. 5 písm. b) se slovo „občana“ nahrazuje slovy „osoby, jíž je občanský průkaz vydán“.

49. V § 30 odst. 5 písmeno e) zní:

„e)   číslo, popřípadě sérii a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

50. V § 30 se odstavce 7 a 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 9 až 15 se označují jako odstavce 7 až 13.

51. V § 30a odst. 1 se slova „§ 29 odst. 3 písm. e) a f)“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 4 písm. e) a f)“.

52. V § 30a odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Žádost o poskytnutí údajů za občana mladšího 15 let může podat jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

(5) Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti. Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může dále podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.“.

53. § 30b se včetně poznámky pod čarou č. 19d zrušuje.

54. V § 31 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

55. V § 31 odst. 1 písm. b) se čárka nahrazuje slovem „a“.

56. V § 31 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

57. V § 31 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

58. V § 31 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

„(4) Evidence cestovních dokladů plní ve vztahu k dokumentům v ní vedeným úlohu elektronického systému spisové služby podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu.

(5) Národní standard pro elektronické systémy spisové služby se na evidenci cestovních dokladů nepoužije; to neplatí v případě transakčního protokolu.

(6) Evidence cestovních dokladů musí umožňovat

a)   předávání dat ve výstupním datovém formátu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu a
b)   označení dokumentu v ní vedeném spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou podle spisového a skartačního plánu.

(7) Číslo žádosti o vydání cestovního dokladu se považuje za spisovou značku.“.

59. V § 32 odst. 2 se slova „a současně oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal“ zrušují.

60. V § 32 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „Matriční úřad nebo policie současně oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal.“.

61. V § 32 odst. 3 se slova „a současně bezodkladně oznámí tuto skutečnost v rozsahu uvedeném v odstavci 2 orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu“ zrušují.

62. V § 32 odst. 4 se text „§ 28 odst. 2“ nahrazuje slovy „§ 28 odst. 2 nebo 4“ a slova „a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu, který cestovní doklad vydal, s uvedením důvodu jeho zadržení“ se zrušují.

63. V § 32 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta „Policie současně bezodkladně zašle cestovní doklad orgánu, který cestovní doklad vydal, s uvedením důvodu jeho zadržení.“.

64. V § 32 odst. 4 a v § 34 odst. 1 se slova „orgán, který jej zadržel,“ nahrazují slovem „policie“.

65. V § 33 odst. 2 se slova „a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení“ zrušují.

66. V § 33 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „Policie současně bezodkladně zašle cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení.“.

67. V § 34 odst. 1 se slova „a cestovní doklad bezodkladně zaslat orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení“ zrušují.

68. V § 34 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Policie bezodkladně zašle cestovní doklad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal, s uvedením důvodu jeho zadržení.“.

69. V § 34a odst. 3 se slova „u něhož občan“ nahrazují slovy „ministerstvo a zastupitelský úřad, pokud u nich občan“.

70. V § 34a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Obecní úřad obce s rozšířenou působností, ministerstvo nebo zastupitelský úřad, který projednal přestupek podle věty první příkazem na místě, oznámí tuto skutečnost elektronicky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle vět první až třetí.“.

Čl. X
Přechodná ustanovení

1. V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V době od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. XI

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002  Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006  Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písm. i) se slova „jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka,“ a slova „ ; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí; je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci“ zrušují.

2. V § 3 odst. 3 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), která včetně poznámek pod čarou č. 30 a 31 znějí:

„j)   o opatrovnictví údaje v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, je-li přiděleno, a agendový identifikátor fyzické osoby, je-li přidělen, opatrovníka, který je fyzickou osobou; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
2. název a adresa sídla opatrovníka, který je právnickou osobou; údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
3. datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka30), číslo jednací tohoto rozhodnutí a označení soudu, který o jmenování opatrovníka rozhodl, datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka,
k)   zbavení rodičovské odpovědnosti, včetně data nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti31), čísla jednacího a označení soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti,


30) § 465 až 471 občanského zákoníku.
31) § 865 až 879 občanského zákoníku.“.
Dosavadní písmena j) až v) se označují jako písmena l) až x).

3. V § 3 odst. 3 písm. s) se číslo „12“ nahrazuje číslem „10“.

4. V § 3 odst. 3 písm. x) se slova „a) až u)“ nahrazují slovy „a) až w)“.

5. V § 3a odst. 1 písm. a) se slova „§ 3 odst. 3 písm. a) až f) a k) až o)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. a) až f) a m) až q)“.

6. V § 3a odst. 4, § 4 odst. 2 a v § 5 odst. 3 se slova „§ 3 odst. 3 písm. p) a q)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. r) a s)“.

7. V § 4 odst. 1 se slova „§ 3 odst. 3 písm. k) až o)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. m) až q)“.

8. V § 4a se slova „§ 3 odst. 3 písm. a) až f), písm. k) až p) a písm. r) a t)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. a) až f), m) až r), t) a v)“.

9. V § 5 odst. 2 se text „§ 3 odst. 3 písm. j)“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 3 písm. l)“.

10. V § 6 se slova „§ 3 odst. 3 písm. i) a j), § 3 odst. 3 písm. l) a m)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. i) až l), n) a o)“ a slova „§ 3 odst. 3 písm. s) a t)“ se nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. u) a v)“.

11. V § 8 odst. 3 se text „§ 3 odst. 3 písm. q)“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 3 písm. s)“, text „§ 3 odst. 3 písm. p)“ se nahrazuje textem „§ 3 odst. 3 písm. r)“ a text „§ 3 odst. 3 písm. r), s) a t)“ se nahrazuje textem „§ 3 odst. 3 písm. t) až v)“.

12. V § 8 odst. 5 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému lze podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy; v tomto případě musí občan provést svoji autentizaci pomocí občanského průkazu. Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána.“.Poznámky pod čarou č. 8b a 8c se zrušují.

13. V § 8 odst. 8 se věta první nahrazuje větami „Za obyvatele mladšího 15 let žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce. Za obyvatele, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů opatrovník.“.

14. V § 8 se odstavce 10, 11 a 13 až 15 včetně poznámek pod čarou č. 9a až 9c zrušují.
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 10 a dosavadní odstavce 16 až 18 se označují jako odstavce 11 až 13.

15. V § 8 odst. 10 se slova „až 10“ nahrazují slovy „a 9“.

16. V § 8 se odstavce 11 až 13 včetně poznámky pod čarou č. 9d zrušují.

17. V § 10 odst. 10 se slova „nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu“ nahrazují slovy „ , poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče“.

18. V § 10 odst. 10 se věta druhá nahrazuje větou „Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6, ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník.“.

19. V § 10 odst. 11 se za slova „Za občana“ vkládají slova „staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat,“.

20. V § 10 odst. 12 se za větu čtvrtou vkládají věty „Za občana mladšího 15 let sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle věty první, sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky opatrovník.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. XII

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004  Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013  Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 69 odst. 2 se slova „ , jde-li o

a)   cizinku,
b)   občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c)   občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo
d)   občanku, která je jiné než české národnosti“

zrušují.

2. V § 69 odst. 3 se slova „ , je-li dítě

a)   cizincem,
b)   občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c)   občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem, nebo
d)   občanem, který je jiné než české národnosti“

zrušují.

3. V § 69a odst. 1 se slova „ , jde-li o

a)   cizinku,
b)   občanku, která má trvalý pobyt v cizině,
c)   občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo
d)   občanku, která je jiné než české národnosti“

zrušují.

4. V § 69a odst. 2 se slova „ , je-li dítě

a)   cizincem,
b)   občanem, který má trvalý pobyt v cizině,
c)   občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem, nebo
d)   občanem, který je jiné než české národnosti“

zrušují.

5. V § 84d odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je občanský průkaz vydán,“.

6. V § 84d odst. 1 písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

7. V § 84d odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. XIII

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.  79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006  Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006  Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012  Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 14/2017, zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č.  218/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 175d úvodní části ustanovení se slova „jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je občanský průkaz vydán,“.

2. V § 175d písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

3. V § 175d písmena g) a h) znějí:

„g)   datum skončení platnosti občanského průkazu, datum znehodnocení neplatného občanského průkazu a údaj o jeho ponechání nebo odevzdání,
h)   číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu,“.

4. V § 175d se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

5. V § 175d písm. i) se slova „občan prohlášený za mrtvého nepřežil“ nahrazují slovy „osoba prohlášená za mrtvou nepřežila“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XIV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č.  48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č.  136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006  Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008  Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008  Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009  Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009  Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010  Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011  Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011  Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011  Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012  Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012  Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013  Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013  Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č.  249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014  Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015  Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016  Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016  Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017  Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017  Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018  Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019  Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020  Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020  Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V položce 3 v části „Poznámky“ se doplňuje bod 3, který zní:

„3. V případě vydání ověřeného výstupu provozních údajů vedených v základním registru obyvatel se poplatek za další i započatou stránku podle písmene d) této položky nevybere za druhou stránku tohoto ověřeného výstupu.“.

2. Položka 8 včetně nadpisu zní:

„Položka 8 

1. *

1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let    
   a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra
1 000
   b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
500
   c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500
2. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let    
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 500
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
250
3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let    
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 500
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250
  při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
250
  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500
4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let    
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 300
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 200
  při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
100
  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 300
5. Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky  
  a) osobám, které dosáhly věku 15 let 200
  b) osobám mladším 15 let 100
6. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let 100
7. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky 200
8. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy 200
9. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200
10. Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti 100
11. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky 100
12. Přijetí žádosti o vydání potvrzení o národnosti 100
13. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě 2 000
14. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě 500
15. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky azylantovi 500
16. Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství České republiky 500
17. Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností 100
  Osvobození    
Od poplatku za vydání občanského průkazu je osvobozena osoba, u níž nebylo prokázáno, že nefunkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž osoba, jíž je občanský průkaz vydán, prokazatelně věděla, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat.
  Předmětem poplatku není    
1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.
2. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.
4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem 1. července 2018.
5. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, s dobou platnosti 1 měsíc, o který bylo požádáno v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021.
  Zmocnění    
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle bodu 13 této položky až na částku 500 Kč a poplatky podle bodů 14 a 15 této položky až na částku 100 Kč.
  Poznámka    
Při podání žádosti o vydání občanského průkazu, i když se k danému úkonu vztahuje více správních poplatků, se vždy vybere pouze jediný, a to nejvyšší správní poplatek.“.

3. Položka 157 včetně nadpisu zní:

„Položka 157

1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu u zastupitelského úřadu s převzetím u stejného zastupitelského úřadu    
  a) u osob, které dosáhly věku 15 let 500
  b) u osob mladších 15 let   300
2. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu u zastupitelského úřadu s převzetím u obecního úřadu obce s rozšířenou působností    
  a) u osob, které dosáhly věku 15 let   300
  b) u osob mladších 15 let   200
3. Umožnění převzetí občanského průkazu u zastupitelského úřadu, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností    
  a) u osob, které dosáhly věku 15 let   200
  b) u osob mladších 15 let   100
4. Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu zastupitelským úřadem   100
5. Vydání cestovního pasu    
  a) osobám, které dosáhly věku 15 let   1 200
  b) osobám mladším 15 let   400
6. Vydání cestovního průkazu, cestovního průkazu totožnosti nebo náhradního cestovního dokladu EU   400
7. Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu   150
8. Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka   200
  Předmětem poplatku není    
1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy, vydal doklad s výrobní vadou nebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.
2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.
  Zmocnění    
V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle bodu 6 této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. XV

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007  Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012  Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014  Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017  Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 150/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 134a odst. 1 písm. a) se slovo „občana“ nahrazuje slovy „osoby, jíž je občanský průkaz vydán,“, za slovo „podobu“ se vkládá slovo „druhého“, slova „ , popřípadě jmen a“ se nahrazují slovy „nebo složeného“ a slovo „zapsané“ se nahrazuje slovem „uvedeny“.

2. V § 134a odst. 1 písm. b) se slova „občana, který se narodil“ nahrazují slovy „osoby, která se narodila“ a slova „občan narodil“ se nahrazují slovy „osoba narodila“.

3. V § 134a odst. 1 písm. g) se slovo „registrované“ nahrazuje slovy „údaj o registrovaném“ a slovo „zapsané“ se nahrazuje slovem „uvedeny“.

4. V § 134a odst. 1 písm. k) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

5. V § 134a odst. 1 písmeno l) zní:

„l)   datum skončení platnosti občanského průkazu, datum znehodnocení neplatného občanského průkazu a údaj o jeho ponechání nebo odevzdání,“.

6. V § 134a odst. 1 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmena n) a o) se označují jako písmena m) a n).

7. V § 134a odst. 1 písm. m) se slova „občan prohlášený za mrtvého, nepřežil“ nahrazují slovy „osoba prohlášená za mrtvou nepřežila“.

8. V § 134a odst. 1 písmeno n) zní:

„n)   číslo, popřípadě sérii a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o ověřování

Čl. XVI

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č.  279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 18b úvodní části ustanovení se slova „jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je občanský průkaz vydán,“.

2. V § 18b písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

3. V § 18b písmeno h) zní:

„h)   číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. XVII

V § 162 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006  Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 195/2017 Sb., se slova „se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem“ zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o státním občanství

Čl. XVIII

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění zákona č. 207/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 60 úvodní části ustanovení se slova „jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je občanský průkaz vydán,“.

2. V § 60 písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

3. V § 60 písm. g) se slovo „doba“ nahrazuje slovy „datum skončení“.

4. V § 60 písmeno h) zní:

„h)   číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Čl. XIX

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, se mění takto:

1. V dosavadním čl. LV se body 1 až 3, 5 a 6 zrušují.

2. V dosavadním čl. LXVII se bod 1 zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 2. srpna 2021, s výjimkou

a)   čl. X a čl. XIV bodu 2, pokud jde o část upravující, co není předmětem poplatku podle bodu 5, které nabývají účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení,
b)   čl. XII bodů 1 až 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022,
c)   čl. XIX, který nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2022,
d)   čl. IX bodů 12, 21, 37, 42 a 46 a čl. XI bodu 16, které nabývají účinnosti dnem 1. února 2022, a
e)   čl. XIV bodu 3, pokud jde o části týkající se přijetí žádosti o vydání občanského průkazu, část týkající se umožnění převzetí občanského průkazu a část týkající se poskytnutí součinnosti podle bodů 1 až 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Daniela Zemanová - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, přičemž zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti. Přibližuje pravidla chodu soudů a ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Martin Koloušek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Otázka, co je to spravedlnost, doprovází lidstvo od počátku historie. Přesto je to téma stále aktuální. Co je spravedlivé? Jak vzniká spravedlnost a odkud se bere? Na tyto a další otázky se nenabízejí jednoduché odpovědi. Návrhů, co je spravedlnost, je totiž tolik, že se v nich lze ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Kristina Blažková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Kristýna Solomonová, Lukáš Balada, Tatiana Kunštátová, František Dickelt - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k živnostenskému zákonu svým pojetím navazuje na jeho předchozí vydání a reflektuje právní stav zákona k 15. 1. 2023, kdy byl zatím naposled novelizován zákonem č. 416/2022 Sb. V reakci na přijaté novely je převážná část komentáře přepracována a rozšířena, a to ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.