Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


265

VYHLÁŠKA

ze dne 8. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 139/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb., vyhlášky č. 366/2009 Sb. a vyhlášky č. 489/2012  Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   údaje o exekučním titulu, a to
1. druh exekučního titulu,
2. orgán, který ho vydal, nebo osoba, která ho vyhotovila,
3. den, měsíc a rok jeho vydání ve tvaru DD.MM.RRRR a
4. jeho číslo jednací,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

2. V § 2 odst. 3 písm. c) se slovo „bydliště“ nahrazuje slovy „místa trvalého pobytu, popřípadě místa pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince,“.

3. V § 2 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

4. V § 2 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , bylo-li přiděleno“.

5. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) U oprávněného-fyzické osoby se zapisují údaje podle odstavce 3 písm. a) a c) a datum narození, u oprávněného-právnické osoby se zapisují údaje podle odstavce 4. U zjištěného předchozího věřitele se zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

6. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Komoře náleží za výpis z evidence nebo za potvrzení o tom, že určitý údaj v evidenci není zapsán, odměna ve výši 50 Kč za každou stranu.“.

7. V § 5 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Za první výpis z evidence vydaný v kalendářním roce povinnému-fyzické osobě z exekučního řízení, v němž byly do evidence zapsány údaje obsažené ve výpisu, náleží Komoře odměna v celkové výši

a)   75 Kč, nepřesahuje-li výpis 6 stran,
b)   100 Kč, má-li výpis alespoň 7 stran.

(6) Údaje podle § 2 odst. 5 uvádí Komora pouze

a)   ve výpisu podle odstavce 5, nebo
b)   na žádost povinného-fyzické osoby z exekučního řízení, v němž byly do evidence zapsány údaje obsažené ve výpisu, i ve výpisu neuvedeném v písmeni a).“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Exekutor zapíše do centrální evidence exekucí nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky údaje podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 329/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, týkající se exekučního řízení, které nebylo skončeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a ve kterém byly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zapsány do centrální evidence exekucí údaje z vyrozumění o zahájení exekuce.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1537 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1537 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou zde zařazeny některé stavovské předpisy, a to kancelářský řád a pravidla ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Zastavení exekuce. 2. vydání

Zastavení exekuce. 2. vydání

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se ochrany manžela povinného v exekuci prošly revizí. Autor pracuje s faktem, že exekuci ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.