Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


246

VYHLÁŠKA

ze dne 4. června 2021,

kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Čl. I

Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014  Sb., vyhlášky č. 300/2015 Sb. a vyhlášky č. 325/2019 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „ , v platném znění“.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

㤠1a

Sestavování a předkládání výkazů na konsolidovaném základě podle této vyhlášky se použije také na finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby schválené podle zákona upravujícího činnost bank nebo osoby dočasně označené jako odpovědné podle tohoto zákona (dále jen „finanční holdingová osoba“).“.

3. V § 4 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje slovem „a“.

4. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   do 29 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 25-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o koncentraci úvěrů a vkladů“.“.

5. V § 4 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

6. V § 4 odst. 4 se slova „až f)“ zrušují.

7. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 33 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku“. Výkaz sestavovaný za 4. čtvrtletí se předkládá do 10. února následujícího roku.“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

8. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Banka sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících.

(4) Banka, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, a pobočka banky z jiného než členského státu sestavuje a předkládá za každý kalendářní rok do 15. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

9. V § 6 odst. 5 se slova „2 písm. a), s výjimkou výkazů, které sledují skutečnosti týkající se pákového efektu“ nahrazují číslem „3“.

10. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7
Výkazy na konsolidovaném základě

(1) Banka, která je tuzemskou ovládající bankou a která není ovládána evropskou finanční holdingovou osobou, a finanční holdingová osoba sestavuje a předkládá

a)   výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících,
b)   za každý kalendářní rok do 15. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FP (CON) 01-01 „Plány financování na konsolidovaném základě“ a
c)   za každý kalendářní rok do 31. ledna podle stavu k 1. lednu a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz E (ČNB) 8-01 „Hlášení o skupině“.

(2) Výkaz podle odstavce 1 písm. c) banka, která je tuzemskou ovládající bankou, a finanční holdingová osoba nepředkládá, pokud sestavuje a předkládá České národní bance hlášení o struktuře skupiny a o osobách ve skupině podle právního předpisu provádějícího některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech.

(3) Banka, která je členem skupiny smíšené holdingové osoby, sestavuje

a)   k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 14-04 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“ a
b)   za každý kalendářní rok podle stavu k 1. lednu a předkládá do 31. ledna a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz E (ČNB) 8-01 „Hlášení o skupině“.

(4) Výkaz podle odstavce 3 písm. a) za 4. čtvrtletí se předkládá do 25. března následujícího roku.“.

11. V § 8 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a písmene f), § 6 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 2 a 4“.

12. V § 10 odst. 1, § 11 odst. 1 a v § 11 odst. 4 větě první se slova „Banka a pobočka zahraniční banky“ nahrazují slovy „Banka, pobočka zahraniční banky a finanční holdingová osoba“.

13. V § 10 odst. 4, § 11 odst. 3 a v § 11 odst. 4 větě druhé se slova „banka a pobočka zahraniční banky“ nahrazují slovy „banka, pobočka zahraniční banky a finanční holdingová osoba“.

14. V § 12 odst. 1 se slova „banka nebo pobočka zahraniční banky“ nahrazují slovy „banka, pobočka zahraniční banky a finanční holdingová osoba“.

15. V § 12 odst. 2 se slova „k 31. prosinci“ nahrazují slovy „ke konci účetního období“.

16. V § 12 odst. 3 se slova „k 31. prosinci minulého roku“ nahrazují slovy „ke konci minulého účetního období“.

17. V § 14 odst. 1 se za slovo „banka“ vkládají slova „a finanční holdingová osoba“.

18. V § 14 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

19. § 15 se včetně nadpisu zrušuje.

20. V příloze č. 1 se v nadpisu slova „bankou a pobočkou zahraniční banky“ zrušují.

21. V příloze č. 1 se bod 22 zrušuje.
Dosavadní body 23 až 35 se označují jako body 22 až 34.

22. V příloze č. 1 bod 23 zní:
„23. BD (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku“

Hlášení o úrokovém riziku obsahuje přehled očekávaných peněžních toků z aktiv, pasiv a podrozvahových položek podle doby přecenění nebo splatnosti a podle typu úrokové sazby, a dále výsledky dohledového testu odlehlých hodnot.“.

23. V příloze č. 1 bodu 26 se slova „struktuře konsolidačního celku“ nahrazují slovy „skupině“ a slova „o konsolidačním celku a osobách do něho“ se nahrazují slovy „o struktuře skupiny a osobách v ní“.

24. V příloze č. 1 body 30 a 31 znějí:

„30. FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“

Výkaz obsahuje informace o plánech financování obchodních aktivit banky, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, a pobočky zahraniční banky z jiného než členského státu v následujících 3 letech. Zahrnuje údaje o úvěrech, vkladech a emitovaných cenných papírech, zdrojích financování z veřejného sektoru a centrálních bank, pojištěných a nepojištěných vkladech a finančních nástrojích podobných vkladům, strukturách inovativního financování, prognóze ukazatelů likvidity, cenové tvorbě u úvěrů, vkladů a jiných závazků, plánech restrukturalizace a predikci výkazu zisků a ztrát.

31. FP (CON) 01-01 „Plány financování na konsolidovaném základě“

Výkaz obsahuje informace o plánech financování obchodních aktivit banky a finanční holdingové osoby v následujících 3 letech na konsolidovaném základě. Zahrnuje údaje o úvěrech, vkladech a emitovaných cenných papírech, zdrojích financování z veřejného sektoru a centrálních bank, pojištěných a nepojištěných vkladech a finančních nástrojích podobných vkladům, strukturách inovativního financování, prognóze ukazatelů likvidity, cenové tvorbě u úvěrů, vkladů a jiných závazků, plánech restrukturalizace a predikci výkazu zisků a ztrát.“.

25. V příloze č. 2 bodu 4 předposledním odstavci se slovo „finanční“ zrušuje.

26. V příloze č. 3 úvodní části se slova „konsolidační celky“ nahrazují slovem „skupiny“ a za slovo „banka“ se vkládají slova „a finanční holdingová osoba“.

27. V příloze č. 3 bodu 2 písm. d) a v bodu 3 písm. d) se slova „v konsolidačním celku“ nahrazují slovy „ve skupině“.

28. V příloze č. 3 bodech 4 a 5 se slova „konsolidačního celku“ nahrazují slovem „skupiny“ a slovo „sestaveného“ se nahrazuje slovem „sestavené“.

29. Příloha č. 4 se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Výkaz podle § 6 odst. 4 vyhlášky č. 346/2013  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestaví banka, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, a pobočka banky z jiného než členského státu poprvé k 31. prosinci 2021.

2. Výkaz podle § 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestaví banka a finanční holdingová osoba poprvé k 31. prosinci 2021.

3. Výkaz podle § 4 odst. 1 písm. b) a § 5 písm. b) vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestaví banka a pobočka zahraniční banky naposledy k 31. prosinci 2021.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy¨České národní bance

Čl. III

Vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb., vyhlášky č. 301/2015 Sb. a vyhlášky č. 326/2019 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „ , v platném znění“.

2. V § 3 odst. 2 písm. b) se číslo „29“ nahrazuje číslem „25“.

3. V § 3 odst. 4 písm. d) se slova „družstevní záložny“ zrušují.

4. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Výkaz podle odstavce 4 písm. b) a d) sestavený za 4. čtvrtletí se předkládá do 10. února následujícího roku.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

5. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Družstevní záložna, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, sestavuje a předkládá za každý kalendářní rok do 15. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“.“.

6. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4
Výkazy družstevní záložny ve skupině smíšené holdingové osoby

(1) Družstevní záložna, která je členem skupiny smíšené holdingové osoby, sestavuje

a)   k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 81-04 „Hlášení družstevní záložny o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“ a
b)   za každý kalendářní rok podle stavu k 1. lednu a předkládá do 31. ledna a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz DZ (ČNB) 80-01 „Hlášení o skupině“.

(2) Výkaz podle odstavce 1 písm. a) sestavený za 4. čtvrtletí se předkládá do 25. března následujícího roku.“.

7. V § 7 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

8. V § 9 se za slova „družstevní záložna“ vkládají slova „ , která je členem skupiny smíšené holdingové osoby,“.

9. V příloze č. 1 bod 4 zní:

„4. DZ (ČNB) 80-01 „Hlášení o skupině“

Výkaz obsahuje základní informace o struktuře skupiny smíšené holdingové osoby a osobách v ní zahrnutých, jedná se o základní identifikační údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech vedoucích orgánů a o kvalifikovaných účastech.“.

10. V příloze č. 1 bod 8 zní:

„8. DZ (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku“
 *Hlášení o úrokovém riziku obsahuje přehled očekávaných peněžních toků z aktiv, pasiv a podrozvahových položek podle doby přecenění nebo splatnosti a podle typu úrokové sazby, a dále výsledky dohledového testu odlehlých hodnot.“.

11. Na konci přílohy č. 1 se doplňuje bod 9, který zní:

„9. FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“

Výkaz obsahuje informace o plánech financování obchodních aktivit družstevní záložny, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, v následujících 3 letech. Zahrnuje údaje o úvěrech, vkladech a emitovaných cenných papírech, zdrojích financování z veřejného sektoru a centrálních bank, pojištěných a nepojištěných vkladech a finančních nástrojích podobných vkladům, strukturách inovativního financování, prognóze ukazatelů likvidity, cenové tvorbě u úvěrů, vkladů a jiných závazků, plánech restrukturalizace a predikci výkazu zisků a ztrát.“.

12. V příloze č. 2 bodu 5 předposledním odstavci se slovo „finanční“ zrušuje.

13. V příloze č. 3 úvodní části se slova „konsolidační celky“ nahrazují slovem „skupiny“ a za slova „družstevní záložna“ se vkládají slova „ , která je členem skupiny smíšené holdingové osoby,“.

14. V příloze č. 3 bodech 2 a 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje středníkem a písmena d) a e) se zrušují.

15. V příloze č. 3 bodech 4 a 5 se slova „konsolidačního celku“ nahrazují slovem „skupiny“ a slova „s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků“ se zrušují.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Výkaz podle § 3 odst. 7 vyhlášky č. 426/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestaví družstevní záložna, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, poprvé k 31. prosinci 2021.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem po dni jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

E-shop

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Hlavní změnou proti předchozímu vydání je velká novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby s účinností od 1. 7. 2023. Publikace obsahuje také aktuální text zákona o archivnictví a spisové službě s drobnými změnami; dále je zde aktuální text prováděcí vyhlášky k zákonu a ... pokračování

Cena: 85 KčKOUPIT

Správa bytového domu - Praktický komentář, 2. vydání

Správa bytového domu - Praktický komentář, 2. vydání

Václav Filip, Dušan Herbort - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází aktualizované a doplněné vydání praktického komentáře Správa bytového domu, které reflektuje novelu zákona č. 67/2013 Sb. účinnou od 1. 1. 2023. Novelizovaný zákon č. 67/2013 Sb., jenž tvoří ucelený právní rámec pro poskytování některých plnění spojených s užíváním bytů a ... pokračování

Cena: 430 KčKOUPIT

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Tomáš Grygar, Kateřina Frumaorvá, Ondřej Horák, Marek Masarik - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha představuje první vědeckou monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění v českém právu. Náležitá pozornost je věnována všem relevantním otázkám tohoto institutu – od jeho teoretického vymezení a právněhistorických aspektů, přes ústavní podmínky vyvlastnění až ... pokračování

Cena: 705 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.