Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


 235

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2021

kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Česká národní banka stanoví podle § 21 odst. 11 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 527/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se za slovo „identifikaci“ vkládají slova „a kontrolu“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a kontroly klienta“.

2. V § 3 odst. 1 písm. b) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

„2. podnikající fyzické osoby stát podle bodu 1, a současně stát, ve kterém má sídlo, pokud je instituci znám,“.
Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 3 a 4.

3. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 4 se za slova „má pobočku“ vkládají slova „anebo provozovnu“.

4. V § 3 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje a doplňuje se bod 5, který zní:

„5. svěřenského fondu stát, podle jehož práva je svěřenský fond založen, a každý stát, jehož je svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení státním příslušníkem nebo v němž má sídlo, a současně, pokud jsou instituci známy, i všechny další státy, ve kterých je přihlášen k pobytu delšímu než 1 rok nebo k trvalému pobytu, a“.

5. V § 3 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „údajů o skutečných majitelích“ nahrazují slovy „skutečných majitelů“.

6. V § 3 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ ; čestné prohlášení samo o sobě nelze pro potřeby zjišťování skutečného majitele a vlastnické a řídicí struktury považovat za důvěryhodný zdroj“.

7. V § 3 odst. 2 se za slova „§ 9“ vkládají slova „odst. 3 a“ a slova „nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti“ se nahrazují slovy „ , na který se tato ustanovení použijí přiměřeně“.

8. V § 4 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a vždy zohlednily produkty a služby nabízené institucí před jejich uvedením na trh a technologie předtím, než je instituce začne využívat“.

9. V § 4 odst. 5 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

10. V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„e)   z informací o změně v národním hodnocení rizik podle § 30a zákona.“.

11. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Je-li to důvodné, v návaznosti na aktualizaci podle odstavců 4 a 5 instituce aktualizuje rovněž rizikové profily klientů, a to ve lhůtě přiměřené jejich rizikovému profilu.“.

12. V § 5 odst. 3 písm. e) se za slovo „instituce“ vkládají slova „přijala a“.

13. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Instituce zohlední v hodnocení rizik i další opatření, zvláštní rizika a specifické faktory neuvedené v § 5 odst. 3, pokud vyplývají z konkrétní povahy její činnosti.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

14. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a země původu osoby, na níž má takový klient přímou nebo nepřímou účast“.

15. V § 7 odst. 2 písm. c) se za slova „postavení člena statutárního orgánu“ vkládají slova „ , a osoby, která je osobou v řídicí struktuře klienta podle § 11 odst. 4 věty druhé“.

16. V § 7 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   země, ve které má pobočku anebo provozovnu klient, který je právnickou osobou, která podléhá povinnostem podle § 24a zákona či rovnocenným povinnostem podle práva jiného státu,“.

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena e) až o).

17. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q), která znějí:

„p)   způsob provedení první identifikace klienta,
q)   způsob zjištění a ověření vlastnické a řídicí struktury klienta, který je právnickou osobou.“.

18. V § 9 odst. 1 se za slovo „zesílenou“ vkládají slova „identifikaci a“.

19. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „Zesílená“ vkládají slova „identifikace a“.

20. V § 9 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „o klientovi, zejména informace o jeho skutečném majiteli, vlastnické a řídicí struktuře klienta, který je právnickou osobou, povaze obchodního vztahu, realizovaném obchodu nebo zdroji peněžních prostředků“.

21. V § 9 odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   klient, osoba oprávněná s institucí jednat za klienta, skutečný majitel klienta, osoby ve vlastnické a řídicí struktuře klienta, který je právnickou osobou, nebo, pokud jsou tyto osoby či majitel instituci známi, osoba, se kterou klient uskutečňuje obchod, osoba, kterou klient ovládá, fyzická osoba, za kterou se obchod provádí, nebo skutečný majitel osoby, se kterou klient uskutečňuje obchod, jsou zapsáni na seznamu osob subjektů, orgánů nebo organizovaných skupin, vůči nimž jsou uplatňována omezující nebo jiná opatření v souladu s jinými právními předpisy sloužícími k provádění mezinárodních sankcí8),“.

22. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:

„e)   klient není fyzickou osobou, za kterou se obchod provádí,
f)   klient, který je právnickou osobou, nevykonává, pokud je instituci známo, žádnou ekonomickou činnost,
g)   podezření, že skutečný majitel klienta, který je právnickou osobou, je zastřený v důsledku smlouvy mezi skutečným majitelem a osobou vystupující jako společník, člen statutárního orgánu nebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.“.

23. V § 9 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „zesílenou“ vkládají slova „identifikaci a“.

24. V § 9 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nebo neobvyklé chování klienta, které neodpovídá dosavadnímu průběhu obchodního vztahu“.

25. V § 9 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   informace, které má instituce k dispozici, nasvědčují tomu, že klient v posledních 5 letech jednal protiprávně, pokud tímto protiprávním jednáním mohly být legalizovány výnosy z trestné činnosti nebo financován terorismus anebo se s tímto protiprávním jednáním pojí obava z následné legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu; zejména pokud je takové protiprávní jednání spojované s obavou z legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu uvedeno v národním hodnocení rizik,
e)   první identifikace klienta proběhla podle § 11 odst. 7 zákona nebo obdobným způsobem podle zahraniční právní úpravy, ledaže klient využívá produkt s potenciálně nižším rizikem zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu v souladu s hodnocením rizik podle § 21a zákona nebo využívá službu s potenciálně nižším rizikem zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu v souladu s hodnocením rizik podle § 21a zákona.“.

26. V § 9 odst. 5 větě první se za slova „způsob obchodování“ vkládají slova „nebo chování“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „a chování“.

27. V § 9 odst. 6 se za slovo „zesílené“ vkládají slova „identifikace a“.

28. V § 10 odst. 1 se za slovo „pravdivosti“ vkládá slovo „ , úplnosti“.

29. V § 11 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Je-li u klienta podle věty první členem jeho statutárního orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu rovněž právnická osoba, instituce zjistí vždy také všechny osoby, které jsou členy statutárního orgánu nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu této právnické osoby.“.

30. V § 11 odstavec 5 zní:

„(5) V zájmu pochopení vlastnické struktury klienta, který je právnickou osobou, instituce zjistí skutečného majitele a posoudí strukturu vlastnických vztahů.“.

31. V § 15 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , které jsou v souladu s právním řádem České republiky“.

32. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Instituce, která je součástí skupiny, zohlední

a)   v rámci strategií a postupů pro sdílení informací v rámci skupiny alespoň informace o oznámených podezřelých obchodech, odmítnutí obchodu, navázání obchodního vztahu s klientem či ukončení již existujícího obchodního vztahu z důvodu souvisejícího s rizikem legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu a informace ovlivňující rizikový profil klienta a
b)   informace získané při sdílení v rámci skupiny v rizikovém profilu klienta; přitom přihlédne ke specifickým rizikům produktů a služeb, které nabízí.“.

33. V § 16 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   postupy pro výběr a pověření člena statutárního orgánu podle § 22a zákona a rozsah jeho povinností a pravomocí při plnění povinností vyplývajících ze zákona a této vyhlášky; je-li to opodstatněné rozsahem a povahou činnosti, instituce v postupech pro výběr a pověření zajistí funkční a efektivní oddělení neslučitelných funkcí.“.

34. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které včetně nadpisů znějí:

㤠17a
Lhůta pro šetření

Instituce ve svých vnitřních předpisech určí přiměřenou lhůtu pro šetření možného podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu tak, aby byla schopna účinně plnit povinnosti k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Instituce počítá tuto lhůtu od okamžiku, kdy získala informaci o provedení obchodu či chování klienta, která zakládá možné podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

§ 17b
Technické vybavení

Instituce ve svých vnitřních předpisech vymezí technické vybavení v rozsahu potřebném pro účinné, přiměřené a včasné plnění postupů stanovených v rámci systému vnitřních zásad.“.

35. V § 18 odst. 1 se za slovo „procesu“ vkládají slova „identifikace a kontroly klienta,“.

36. V § 18 odst. 2 se za slovo „zjištěních“ vkládají slova „a úkonech“, za slova „učiněných při“ se vkládají slova „identifikaci a“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , a dále informace o opatřeních uplatněných vůči klientovi na základě jeho rizikového profilu. V rámci systému uchování informací instituce zajistí rekonstruovatelnost sestavení, vyhodnocení a aktualizace rizikového profilu klienta“.

37. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Instituce zajistí zpětnou rekonstruovatelnost podle odstavce 1 tak, že vede záznamy způsobem, který umožní v případě potřeby zjistit, kterých konkrétních osob se týkají úkony a zjištění učiněné v rámci identifikace a kontroly klienta, kdo a kdy daný úkon či zjištění za instituci provedl a s jakým výsledkem, na základě jakých podkladů a důvodů, a kdy a kým byl daný podklad či údaj vložen do dokumentace vedené v souvislosti s klientem.“.

38. V § 19 odst. 1 se slovo „ , zda“ nahrazuje slovy „tyto skutečnosti:“.

39. V § 19 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá slovo „zda“ a na konci textu písmene se slova „a zda“ zrušují.

40. V § 19 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládá slovo „zda“.

41. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   jaká opatření instituce přijala k vyloučení či zmírnění rizik podle písmene b) a
d)   zjištění vnitřního auditu, povinného auditu nebo jiného odpovídajícího ověření, pokud byly takový audit nebo jiné ověření v daném období provedeny, a opatření na ně navazující.“.

42. V § 19 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Hodnotící zprávu vždy schvaluje alespoň pověřená osoba podle § 22a zákona.“.

43. V § 19 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Instituce zahrne do hodnotící zprávy též vyhodnocení informací ohledně využití podaných oznámení o podezřelých obchodech, které od Finančního analytického úřadu obdrží.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Instituce aktualizuje rizikový profil stávajících klientů ve lhůtě zohledňující rizikový profil klienta. Ve vztahu k rizikovým faktorům podle § 9 odst. 3 písm. f) a g) instituce aktualizuje rizikový profil stávajících klientů do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

E-shop

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž ... pokračování

Cena: 419 KčKOUPIT

Dávky na bydlení v České republice

Dávky na bydlení v České republice

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Součástí bytové politiky státu je sociální podpora osob při realizaci jejich práva na bydlení, ať již v podobě zabezpečení dostupného bydlení, nebo hmotné pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Monografie se věnuje právě sociálním dávkám určeným na zajištění pomoci domácnostem a ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Osobní údaje v kontextu GDPR

Osobní údaje v kontextu GDPR

Petra Melotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. ... pokračování

Cena: 308 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.