Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 228/2021 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2021, částka 94, ze dne 9. 6. 2021

228

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017  Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018  Sb. a nařízení vlády č. 190/2019 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu vět třetí a čtvrté doplňují slova „ , v platném znění“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „porcované“ nahrazuje slovem „krájené“.

3. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo „protlaků“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 17.
Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17) Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 2 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem „a“.

5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene d) slovo „ , a“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

6. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „akce a tištěné“ nahrazují slovy „akce nebo tištěné“.

7. V § 2 odst. 4 se slova „písm. a) až d)“ zrušují.

8. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

9. V § 3 se za slova „podle § 2“ vkládají slova „a na sledování, hodnocení nebo propagaci školního projektu“.

10. V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo „porcovaného“ nahrazuje slovem „krájeného“.

11. V § 5 odst. 1 písm. j) se číslo „100“ nahrazuje číslem „80“.

12. V § 5 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „nesmí přesáhnout částky uvedené v přílohách č. 1 až 3“ nahrazují slovy „je stanovena v přílohách č. 1 a 2“ a za slovo „rozlišení“ se vkládají slova „podle produktů z ekologického zemědělství a“.

13. V § 6 odstavec 1 zní:
„(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen „žádost o schválení“) může podat osoba, která produkty dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 (dále jen „žadatel“).“.

14. V § 6 odst. 3 se za slova „závazek žadatele, že“ vkládají slova „bude provádět doprovodná vzdělávací opatření a“.

15. V § 6 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 4 až 6.

16. V § 6 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 7 odst. 5 se slova „b) až e)“ nahrazují slovy „b) až d)“.

17. V § 6 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.

18. V § 6 odst. 6 se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“.

19. V § 7 odst. 3 se slovo „října“ nahrazuje slovem „května“, slovo „příslušný“ se nahrazuje slovem „následující“ a slovo „prosince“ se nahrazuje slovem „srpna“.

20. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Jestliže schválený žadatel hodlá změnit sortiment dodávaných produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) až d) nebo upravit složení dodávaného produktu uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) až d), podá Fondu žádost na jím vydaném formuláři; součástí žádosti musí být údaje podle § 6 odst. 4 a 5.“.

21. V § 7 odstavec 6 zní:

„(6) Pokud je schválený žadatel zadavatelem podle § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, předloží Fondu před zahájením plnění veřejné zakázky dokumentaci k postupu výběru dodavatele veřejné zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek.“.

22. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.

23. V § 8 odst. 1 se slova „ve školách“ nahrazují slovy „zapojených do školního projektu“.

24. V § 9 odst. 1 se slova „přímo dodává nebo řídí“ nahrazují slovem „dodává“.

25. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „ , včetně ceny těchto produktů“ zrušují.

26. V § 9 odst. 4 úvodní části ustanovení se text „písm. a)“ zrušuje.

27. V § 9 odst. 4 písm. a) se slovo „produkty,“ nahrazuje slovy „produkty; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě, a“.

28. V § 9 odst. 4 se na konci písmene b) slovo „ , a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

29. V § 9 se odstavce 5, 8 a 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

30. V § 9 odst. 5 se slova „přímo dodává nebo řídí“ nahrazují slovem „dodává“, slova „i kopii rozhodnutí o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství a“ se zrušují, slova „dodávky produktů“ se nahrazují slovem „produkty“, slovo „doklady“ se nahrazuje slovem „doklad“, slovo „nich“ se nahrazuje slovem „něm“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Doklad podle věty první lze nahradit elektronickým ověřením příslušných údajů Fondem.“.

31. V § 9 odstavec 6 zní:

„(6) Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 se na produkty uvedené v § 2 odst. 1 poskytne podpora ve výši částek uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení.“.

32. V § 10 odst. 2 písm. b) se slova „soupis faktur vztahujících“ nahrazují slovy „faktury vztahující“ a slovo „uhrazených“ se nahrazuje slovem „uhrazené“.

33. V § 10 odst. 2 písm. d) se slova „podle § 6 odst. 5“ zrušují.

34. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. Příloha č. 3 se zrušuje.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2020/2021 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2020/2021 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Žadatel schválený Státním zemědělským intervenčním fondem podle § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za žadatele schváleného podle § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

4. Schválený žadatel doručí pro školní rok 2021/2022 plán doprovodných vzdělávacích opatření podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č.  74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 31. října 2021.

5. Pro školní rok 2021/2022 oznámí Státní zemědělský intervenční fond podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, schválenému žadateli do 31. prosince 2021, zda jsou doprovodná vzdělávací opatření způsobilá.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14 a 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Donát, Tomíšek - C. H. Beck

V českém právním prostředí dochází v posledních letech k významným změnám v právních předpisech regulujících základní instituty lidského života, internet nevyjímaje. Spolu s přesunem tradičních forem mezilidského jednání do elektronického světa tyto změny znamenají značné nároky na ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2021

Rozpočtová skladba v roce 2021

Ing. Jiří Paroubek - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela. Využití publikace Je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

JUDr. Antonín Kottnauer - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.