Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


222

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2021,

kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 113 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podle § 468 a 469 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004  Sb., podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č.  238/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., a podle § 515 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních:

Čl. I

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č.  482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/2002 Sb., vyhlášky č. 268/2003 Sb., vyhlášky č. 202/2007  Sb., vyhlášky č. 315/2007 Sb., vyhlášky č. 168/2009 Sb., vyhlášky č. 457/2009 Sb., vyhlášky č. 438/2011 Sb., vyhlášky č. 322/2013 Sb. a vyhlášky č. 384/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „svobody“ se vkládají slova „nebo ve výkonu zabezpečovací detence“.

2. V § 6 odst. 1 písm. e) se slova „stanovené paušální částkou a náklady spojené s výkonem vazby, o povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů poškozeného a o povinnosti odsouzeného nahradit odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem“ nahrazují slovy „ , nejde-li o náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody, a hradit náklady spojené s účastí poškozeného v trestním řízení, včetně povinnosti odsouzeného nahradit odměnu a hotové výdaje uhrazené státem přibranému zmocněnci poškozeného, který má nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu“.

3. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „a o jiných zápočtech podle trestního zákoníku a trestního řádu“.

4. V § 6 odst. 1 písm. k) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a slova „nebo jiné majetkové hodnoty“ se nahrazují slovy „a zabrání části majetku“.

5. V § 6 odst. 1 písmeno l) zní:

„l)   zajišťování podkladů pro rozhodování
1. o podmíněném zastavení trestního stíhání a schválení narovnání,
2. o tom, zda zbytek závazku zdržet se během zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání určité činnosti, včetně držení a chovu zvířat nebo péče o ně, nebude vykonán,
3. o tom, zda se zruší uložené přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled,
4. v průběhu výkonu trestu obecně prospěšných prací, trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
5. o podmíněném propuštění a podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu,
6. o změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody a o umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou,
7. o osvědčení,
8. o zahlazení odsouzení,“.

6. V § 6 odst. 1 písmeno n) zní:

„n)   vyhotovování trestních listů a dodatečných zpráv pro Rejstřík trestů,“.

7. V § 6 odst. 1 písm. o) se slova „ustanoveného obhájce a o znalečném a tlumočném“ nahrazují slovy „obhájce a zmocněnce poškozeného, kteří mají vůči státu nárok na odměnu, svědečného, znalečného, tlumočného, odměny konzultanta přibraného pro účely trestního řízení, o výši náhrad jejich výdajů a o výši odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení“.

8. V § 6 odst. 1 písm. s) se slova „probačního úředníka“ nahrazují slovy „Probační a mediační služby“.

9. V § 6b písm. b) se za slovo „zatčení,“ vkládají slova „příkazu k zadržení,“ a slova „zařízení, příkazu ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu, nařízení vydání zásilky, nařízení záměny obsahu zásilky“ se nahrazují slovy „provozu, příkazu ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu, příkazu k uchování dat nebo k znemožnění přístupu k nim, nařízení vydání zásilky, otevření vydané zásilky, nařízení záměny obsahu zásilky a povolení použití operativně pátracích prostředků“.

10. V § 6b se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   rozhodnutí o tom, zda se zruší uložené přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled.“.

11. V § 33 odst. 2 se slova „a tlumočníkům“ nahrazují slovy „ , tlumočníkům, překladatelům a konzultantům přibraným pro účely trestního řízení“.

12. V § 34a se slova „úředníka Probační a mediační služby“ nahrazují slovy „Probační a mediační službu“.

13. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu zní:

㤠36a
Výkon rozhodnutí ukládajícího povinnost zdržovat se v určeném obydlí

Na postup při výkonu rozhodnutí ukládajícího povinnost zdržovat se v určeném obydlí nebo jeho části se přiměřeně použije § 34b.“.

14. V § 37 odstavec 5 zní:

„(5) Věznice pro mladistvé sdělí u trestních opatření odnětí svobody delších tří měsíců nejméně dva měsíce před předpokládaným dnem skončení výkonu trestního opatření odnětí svobody školskému zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (dále jen „výchovné zařízení“) nebo léčebnému zařízení, z něhož byl mladistvý dodán do výkonu trestního opatření odnětí svobody, výsledky převýchovy mladistvého z hlediska případného propuštění z ochranné výchovy, podmíněného umístění mimo výchovné zařízení nebo zrušení ústavní výchovy.“.

15. V § 37 odst. 6 se věty první a druhá nahrazují větami „Věznice sdělí soudu, který nařídil výkon trestu odnětí svobody nebo trestního opatření odnětí svobody, zda odsouzený nastoupil ve stanovenou dobu jeho výkon. Je-li odsouzený ve výkonu jiného trestu odnětí svobody nebo ve výkonu jiného trestního opatření odnětí svobody, věznice neprodleně potvrdí příjem nařízení výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření odnětí svobody a sdělí soudu informaci o předpokládaném datu nástupu.“.

16. § 38 včetně nadpisu zní:

㤠38
Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody

Jestliže soud rozhodl o přijetí záruky zájmového sdružení občanů za převýchovu odsouzeného, v žádosti o výchovné spolupůsobení podle § 329 odst. 3 tr. ř. předseda senátu sdělí zájmovému sdružení občanů, zda a jaká přiměřená povinnost, přiměřené omezení nebo výchovné opatření byly odsouzenému uloženy; zároveň požádá, aby podle jejich obsahu zaměřilo své výchovné působení, sledovalo jejich dodržování odsouzeným a v případě jejich porušení bez zbytečného odkladu informovalo soud. Předseda senátu zájmové sdružení občanů rovněž požádá o sdělení změny zaměstnání nebo bydliště odsouzeného.“.

17. V § 40 odstavec 1 zní:

„(1) Opis vykonatelného rozhodnutí, podle něhož se má vykonat trest obecně prospěšných prací, zašle předseda senátu příslušnému středisku Probační a mediační služby spolu s kontaktními údaji odsouzeného, jako je adresa uvedená pro účely doručování a telefonní kontakt.“.

18. V § 40 odst. 2 se slova „probačního úředníka a požádá jej, aby poskytl obcím a obecně prospěšným institucím“ nahrazují slovy „Probační a mediační službu a požádá ji, aby poskytla poskytovatelům obecně prospěšných prací“.

19. V § 41 odst. 1 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „1“ a slova „ , ve dvou vyhotoveních spolu s jedním opisem rozhodnutí, kterým bylo ochranné léčení uloženo“ se zrušují.

20. V § 41 odst. 1 a § 42 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

21. V § 41 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li výkon ochranného léčení ústavního v jeho průběhu nařízen jinému zdravotnickému zařízení, postupuje se přiměřeně podle odstavce 1.“.

22. V § 42 odst. 1 větě první se za slovo „ambulantního“ vkládají slova „s přílohami podle § 351 odst. 1 tr. ř.“ a slova „ , ve dvou vyhotoveních spolu s jedním opisem rozhodnutí, kterým bylo uloženo“ se zrušují.

23. V § 42 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Je-li výkon ochranného léčení ambulantního v jeho průběhu nařízen jinému zdravotnickému zařízení, postupuje se přiměřeně podle odstavce 1.“.

24. § 44 včetně nadpisu zní:

㤠44
Výkon ochranné výchovy

(1) Výchovnému zařízení, v němž má být s výkonem ochranné výchovy započato, zašle předseda senátu (samosoudce) nařízení jejího výkonu, opis rozhodnutí, kterým byla uložena, a opis znaleckého posudku z oboru psychiatrie nebo psychologie, pokud byl v dané věci vypracován. Předseda senátu (samosoudce) zároveň požádá, aby toto výchovné zařízení informovalo o nástupu ochranné výchovy soud pro mládež, který výkon ochranné výchovy nařídil, a aby v pravidelných termínech, které stanoví, informovalo okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná výchova vykonává, o průběhu výkonu ochranné výchovy, zejména o skutečnostech, které mohou odůvodňovat vydání určitého rozhodnutí týkajícího se ochranné výchovy.

(2) Výkon rozhodnutí, kterým byla ochranná výchova uložena, provádí soud za účasti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který předseda senátu (samosoudce) požádá, aby v pravidelných termínech, které stanoví, informoval okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná výchova vykonává, o změně poměrů osoby, které byla ochranná výchova uložena, a dalších skutečnostech, které mohou odůvodňovat vydání určitého rozhodnutí týkajícího se ochranné výchovy.

(3) Výchovné zařízení, v němž se ochranná výchova vykonává, podává soudu, který ochrannou výchovu uložil, zprávu o podmíněném umístění mimo výchovné zařízení, o prodloužení ochranné výchovy, o propuštění z ochranné výchovy nebo o předvedení osoby, které byla ochranná výchova uložena, k výkonu trestního opatření odnětí svobody nebo trestu odnětí svobody.“.
Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje.

25. § 64 zní:

㤠64

Při určení dne a času výkonu rozhodnutí vyklizením se přihlédne k vhodnosti denní doby, kdy má být vyklizení provedeno, a ke klimatickým podmínkám, které lze v den vyklizení předvídat, aby vyklizením nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, které mají být vykázány.“.

26. V § 65 se slovo „vyklizen“ nahrazuje slovem „vykázán“.

27. V § 116a odst. 1 se slova „přímé telefonní stanici, k telefaxu“ nahrazují slovy „telekomunikační a výpočetní technice, jejíž použití je potřebné k plnění stanovených úkolů“.

28. V § 116b odst. 1 se slova „stálé službě okresního“ nahrazují slovy „operačnímu středisku krajského“.

29. V § 116c odst. 2 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. Od ledna 2024 se zejména mění zákon o advokacii a vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. K menším změnám došlo také v zákoně o soudech a soudcích, v notářském řádu, ve vyhlášce ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.