Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


209

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2021

o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

Česká národní banka stanoví podle § 36 odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 338/2020 Sb., a podle § 13 odst. 9 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 338/2020 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob jejich výplaty.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   úvěrovou institucí banka a spořitelní a úvěrní družstvo,
b)   hodnotou aktiv úhrn aktiv úvěrové instituce zjištěný z poslední rozvahy zveřejněné podle vyhlášky upravující výkon činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry1) před vstupem úvěrové instituce do likvidace,
c)   likvidačním majetkem majetkový zůstatek, který zbude po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace před vypořádáním odměny likvidátora.

§ 3
Stanovení odměny likvidátora

Odměna likvidátora se stanoví ve výši

a)   1 800 000 Kč, jestliže hodnota aktiv nedosahuje 5 000 000 000 Kč,
b)   2 700 000 Kč, jestliže hodnota aktiv dosahuje alespoň 5 000 000 000 Kč, ale nedosahuje 150 000 000 000 Kč,
c)   3 600 000 Kč, jestliže hodnota aktiv dosahuje alespoň 150 000 000 000 Kč, ale nedosahuje 750 000 000 000 Kč,
d)   4 500 000 Kč, jestliže hodnota aktiv dosahuje alespoň 750 000 000 000 Kč. 

§ 4
Způsob výplaty odměny likvidátora

(1) Odměna likvidátora se uhradí z likvidačního majetku a je splatná po výmazu úvěrové instituce z obchodního rejstříku, a to do 30 dnů od tohoto výmazu.

(2) Skončí-li likvidace dříve, než je zjištěna hodnota likvidačního majetku, je odměna splatná po skončení likvidace, a to do 30 dnů od skončení likvidace.

(3) Bez zbytečného odkladu po rozhodnutí soudu o určení výše odměny likvidátor uloží částku odpovídající odměně po odečtení případně vyplacených záloh odměny na zvláštní účet vedený u České národní banky.

(4) V průběhu likvidace, a to i před vydáním rozhodnutí o určení odměny, může být po souhlasném vyjádření České národní banky vyplacena z majetku úvěrové instituce přiměřená záloha odměny, a to i opakovaně. V případě, že celková částka vyplacených záloh přesáhne částku odměny likvidátora určenou soudem, vrátí likvidátor vzniklý rozdíl úvěrové instituci bez zbytečného odkladu, vždy před skončením likvidace.

§ 5
Odměna likvidátora v případě přerušení likvidace úvěrové instituce z důvodu prohlášení konkursu

(1) Je-li likvidace úvěrové instituce přerušena z důvodu prohlášení konkursu, určí soud odměnu likvidátora bez zbytečného odkladu. Přitom ji může upravit podle § 7 odst. 1.

(2) Po skončení přerušení likvidace se pro stanovení a způsob výplaty odměny likvidátora použijí ustanovení upravující odměnu likvidátora za likvidaci po zrušení výmazu úvěrové instituce z obchodního rejstříku obdobně.

§ 6
Odměna likvidátora za likvidaci po zrušení výmazu úvěrové instituce z obchodního rejstříku

(1) V případě likvidace následující po zrušení výmazu úvěrové instituce z obchodního rejstříku činí měsíční odměna likvidátora 60 000 Kč. Ustanovení § 3 se nepoužije.

(2) Odměna likvidátora podle odstavce 1 se vyplácí z majetku úvěrové instituce a je splatná zpětně za kalendářní měsíc, a to do konce následujícího kalendářního měsíce. Ustanovení § 4 se nepoužije.

§ 7
Úprava výše odměny likvidátora v důvodných případech

(1) Na návrh České národní banky může soud odměnu likvidátora zvýšit nebo snížit oproti § 3 a § 6 odst. 1, a to i poté, co již o určení odměny rozhodl, s přihlédnutím zejména ke složitosti, náročnosti a délce likvidace nebo počtu účelně a důvodně provedených úkonů.

(2) Pokud se podílelo na likvidaci úvěrové instituce postupně více likvidátorů, náleží každému z nich podíl z odměny podle rozsahu a délky doby jeho činnosti.

§ 8
Hotové výdaje likvidátora

(1) Likvidátorovi náleží náhrada hotových výdajů, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady za telekomunikační služby, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, které byly účelně a důvodně vynaloženy v souvislosti s likvidací úvěrové instituce.

(2) Pro stanovení výše náhrady cestovních výdajů se obdobně použijí ustanovení zákoníku práce.

§ 9
Způsob výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora

Hotové výdaje se hradí v prokázané výši za každý měsíc, kdy k jejich vydání došlo. Náhradu hotových výdajů lze vyplatit jen se souhlasným vyjádřením České národní banky.

§ 10
Postup v případě nedostatečného majetku úvěrové instituce

(1) Nedostačuje-li majetek úvěrové instituce zcela nebo zčásti na odměnu likvidátora úvěrové instituce, hradí odměnu podle § 3 až 6 likvidátorovi stát, a to v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z jejího majetku, nejvýše však ve výši 250 000 Kč. 

(2) Nedostačuje-li majetek úvěrové instituce zcela nebo zčásti na náhradu hotových výdajů likvidátora, hradí náhradu hotových výdajů podle § 8 stát, a to v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z jejího majetku, nejvýše však v celkové výši 300 000 Kč. Náhrada se vyplatí do 30 dnů ode dne vydání souhlasného vyjádření České národní banky.

(3) Jsou-li odměna a hotové výdaje náležející likvidátorovi hrazeny státem, vyplácí tyto částky soud.

§ 11
Přechodné ustanovení

Při stanovení a výplatě odměny a náhrady hotových výdajů likvidátora, u něhož byla odměna stanovena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. Při stanovení a výplatě odměny a náhrady hotových výdajů likvidátora, který byl jmenován po dni 30. září 2020 a u něhož nebyla odměna stanovena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije tato vyhláška.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.


1)   Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Úmluva o právech dítěte, Komentář

Úmluva o právech dítěte, Komentář

Šárka Dušková, Anna Hofschneiderová, Kamila Kouřilová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úmluva o právech dítěte, kterou v českých právních předpisech nalezneme pod č. 41/2010 Sb. m. s., je stěžejním mezinárodním předpisem v oblasti ochrany dětí. Specifikem předloženého komentáře je jeho česko-slovenský charakter. Autorky reflektovaly ve svém výkladu jak české právní ...

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Michaela Bastlová, Andrea Vašková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, byl přijat jako transpozice tzv. V. AML směrnice a jeho cílem je zvýšit transparentnost právnických osob, svěřenských fondů a podobných právních uspořádání jako jeden z významných nástrojů v boji proti praní špinavých peněz a ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Lucie Smolka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.