Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


207

VYHLÁŠKA

ze dne 18. května 2021

o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   vyúčtováním vyhodnocení přijatých plateb za poskytnuté plnění a celkové výše ceny za poskytnuté plnění, na základě kterého se provádí vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku,
b)   řádným vyúčtováním vyúčtování provedené za zúčtovací období,
c)   mimořádným vyúčtováním vyúčtování provedené v průběhu zúčtovacího období za jeho příslušnou část,
d)   opravným vyúčtováním vyúčtování, kterým se provádí oprava řádného nebo mimořádného vyúčtování.

§ 3
Doklad o vyúčtování

(1) Doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s elektřinou, výrobcem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, a doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s plynem, výrobcem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel se skládá

a)   ze základní části označené ČÁST A,
b)   z podrobné části označené ČÁST B a
c)   z doprovodné části označené ČÁST C.

(2) Doklad o vyúčtování poskytovaný dodavatelem tepelné energie se skládá

a)   ze základní části,
b)   z podrobné části a
c)   z doprovodné části.

§ 4
Rozsah dokladu o vyúčtování

(1) Pokud o to zákazník písemně požádá, může být doklad o vyúčtování poskytovaný podle § 3 odst. 1 poskytnut pouze v rozsahu základní části, popřípadě základní části a podrobné části. Současně osoba, která vyúčtování provádí, zpřístupní zákazníkovi ostatní části dokladu o vyúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Pokud o to zákazník písemně požádá, poskytuje se mu doklad o vyúčtování opět v plném rozsahu podle § 3 odst. 1.

§ 5
Formální náležitosti dokladu o vyúčtování

(1) Osoba, která provádí vyúčtování, uvede na dokladu o vyúčtování informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné.

(2) Osoba, která provádí vyúčtování, uvede na dokladu o vyúčtování veškeré údaje v přesné, přehledné, srozumitelné a čitelné podobě.

(3) Základní část dokladu o vyúčtování podle § 3 poskytne osoba, která vyúčtování provádí, zřetelně oddělenou od ostatních částí dokladu o vyúčtování.

§ 6
Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice poskytovaného zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí

(1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice obsahuje zřetelným způsobem odděleně

a)   výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané elektřiny a související služby v elektroenergetice s daní z přidané hodnoty a bez této daně,
b)   výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období a
c)   datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady; pokud je to podle dohodnutého způsobu úhrady možné, obsahuje dále v případě nedoplatku grafický kód, ve kterém je vždy obsaženo alespoň číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, částka k úhradě, měna platby a variabilní symbol.

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice dále obsahuje

a)   identifikační údaje obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny2),
b)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,
c)   vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,
d)   celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období,
e)   celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny,
f)   kontakt na zákaznickou telefonní linku obchodníka s elektřinou nebo kontakt na výrobce elektřiny a kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav,
g)   údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice zákazníkovi poskytován v rozsahu podle § 4 odst. 1, a
h)   přehled vyúčtování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce; tento přehled nemusí být uveden v případě, je-li doklad o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice vystaven za více než jedno odběrné místo.

(3) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice obsahuje za každé odběrné místo

a)   adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného místa nebo jednotlivých odběrných míst,
b)   označení produktu obchodníka s elektřinou, je-li sjednán, a sazbu distribuce elektřiny,
c)   rozpis plateb a cen za dodávku elektřiny a související služby v elektroenergetice v členění na celkovou platbu za dodávku
1. elektřiny a související služby v elektroenergetice,
2. silové elektřiny s uvedením ceny za jednotku dodané elektřiny účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku dodané elektřiny účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, a to s rozlišením podle tarifního časového pásma, a
3. související služby v elektroenergetice,
d)   rozpis plateb za cenu související služby v elektroenergetice včetně jednotkové ceny účtované za zúčtovací období nebo jednotkových cen účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění na platbu za
1. zajištění distribuce elektřiny s rozlišením podle tarifního časového pásma,
2. systémové služby,
3. činnosti operátora trhu a
4. složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie včetně obou způsobů výpočtu s vyčíslením nižší z plateb,
e)   celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá,
f)   celkové množství dodané elektřiny a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o odběru elektřiny k datu změny regulovaných cen elektřiny podle vyhlášky upravující měření elektřiny,
g)   způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky upravující měření elektřiny,
h)   jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před měřicím zařízením,
i)   třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou a
j)   množství elektřiny dodané do každého odběrného místa v zúčtovacím období a alespoň ve 2 bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zákazníkovi v těchto obdobích elektřinu dodával; informace o množství dodané elektřiny v zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové grafické podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny.

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice obsahuje informace o

a)   původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny v členění na podíl elektřiny vyrobené
1. z uhlí,
2. v jaderných zařízeních,
3. ze zemního plynu,
4. ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie,
5. ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a
6. z ostatních zdrojů,
b)   veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj,
c)   způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,
d)   právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny spor ve věci týkající se dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice nebo jejich vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,
e)   datu ukončení závazku ze smlouvy a o datu, kdy dochází ke změně produktu nebo ceny, je-li taková změna produktu nebo ceny sjednána,
f)   možnosti změny obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny,
g)   adrese internetové stránky nebo jiném odkazu na místo, kde lze najít srovnávací nástroje pro srovnání nabídek obchodníků s elektřinou provozované nebo zajišťované Energetickým regulačním úřadem, pokud Energetický regulační úřad takový srovnávací nástroj provozuje nebo jeho provoz zajišťuje,
h)   adrese internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou zveřejněné kontaktní údaje na nezávislé spotřebitelské organizace nebo obdobné energetické agentury, a
i)   kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy internetových stránek.

(5) Obchodník s elektřinou, který nakupuje nebo prodává záruky původu, uvede v části C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice jím obstarané podíly jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv podle odstavce 4 písm. a) včetně uplatněných záruk původu.

§ 7
Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny poskytovaného zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí

(1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje zřetelným způsobem odděleně

a)   výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané elektřiny s daní z přidané hodnoty a bez této daně,
b)   výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období a
c)   datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady; pokud je to podle dohodnutého způsobu úhrady možné, obsahuje dále v případě nedoplatku grafický kód, ve kterém je vždy obsaženo alespoň číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, částka k úhradě, měna platby a variabilní symbol.

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále obsahuje

a)   identifikační údaje obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny2),
b)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,
c)   vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,
d)   celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období,
e)   celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce elektřiny,
f)   kontakt na zákaznickou telefonní linku obchodníka s elektřinou nebo kontakt na výrobce elektřiny a kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav, a
g)   údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o vyúčtování dodávky elektřiny zákazníkovi poskytován v rozsahu podle § 4 odst. 1.

(3) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje za každé odběrné místo

a)   adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného místa nebo jednotlivých odběrných míst,
b)   označení produktu obchodníka s elektřinou, je-li sjednán,
c)   celkovou platbu za dodávku elektřiny,
d)   cenu za jednotku dodané elektřiny účtovanou za zúčtovací období nebo ceny za jednotku dodané elektřiny účtované za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k jejich změně, a to s rozlišením podle tarifního časového pásma,
e)   celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá,
f)   celkové množství dodané elektřiny a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o spotřebě elektřiny k datu změny regulovaných cen elektřiny podle vyhlášky upravující měření elektřiny,
g)   způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky upravující měření elektřiny,
h)   třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou a
i)   množství elektřiny dodané do každého odběrného místa v zúčtovacím období a alespoň ve 2 bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zákazníkovi v těchto obdobích elektřinu dodával; informace o množství dodané elektřiny v zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové grafické podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny.

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje informace o

a)   podílu jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny v členění na podíl elektřiny vyrobené
1. z uhlí,
2. v jaderných zařízeních,
3. ze zemního plynu,
4. ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie,
5. ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a
6. z ostatních zdrojů,
b)   veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj,
c)   způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,
d)   právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny spor ve věci týkající se dodávky elektřiny nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,
e)   datu ukončení závazku ze smlouvy a o datu, kdy dochází ke změně produktu nebo ceny, je-li taková změna produktu nebo ceny sjednána,
f)   možnosti změny obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny,
g)   adrese internetové stránky nebo jiném odkazu na místo, kde lze najít srovnávací nástroje pro srovnání nabídek obchodníků s elektřinou provozované nebo zajišťované Energetickým regulačním úřadem, pokud Energetický regulační úřad takový srovnávací nástroj provozuje nebo jeho provoz zajišťuje,
h)   adrese internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou zveřejněné kontaktní údaje na nezávislé spotřebitelské organizace nebo obdobné energetické agentury, a
i)   kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy internetových stránek.

(5) Obchodník s elektřinou, který nakupuje nebo prodává záruky původu, uvede v části C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny jím obstarané podíly jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv podle odstavce 4 písm. a) včetně uplatněných záruk původu.

§ 8
Náležitosti dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice poskytovaného zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí

(1) ČÁST A dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice obsahuje zřetelným způsobem odděleně

a)   výši celkové fakturované částky za službu distribuční soustavy v elektroenergetice s daní z přidané hodnoty a bez této daně,
b)   výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období a
c)   datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady; pokud je to podle dohodnutého způsobu úhrady možné, obsahuje dále v případě nedoplatku grafický kód, ve kterém je vždy obsaženo alespoň číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, částka k úhradě, měna platby a variabilní symbol.

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice dále obsahuje

a)   identifikační údaje provozovatele distribuční soustavy2),
b)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,
c)   vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,
d)   celkové množství elektřiny distribuované do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období,
e)   celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za službu distribuční soustavy v elektroenergetice a další služby za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o distribuci elektřiny,
f)   kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy a
g)   údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice, pokud je doklad o vyúčtování zákazníkovi poskytován v rozsahu podle § 4 odst. 1.

(3) ČÁST B dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice obsahuje za každé odběrné místo

a)   adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného místa nebo jednotlivých odběrných míst,
b)   cenu za službu distribuční soustavy v elektroenergetice a sazbu distribuce elektřiny,
c)   rozpis plateb za cenu služby distribuční soustavy v elektroenergetice včetně jednotkové ceny účtované za zúčtovací období nebo jednotkových cen účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění na platbu za
1. zajištění distribuce elektřiny s rozlišením podle tarifního časového pásma,
2. systémové služby,
3. činnosti operátora trhu a
4. složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie včetně obou způsobů výpočtu s vyčíslením nižší z plateb,s
d)   celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za službu distribuční soustavy v elektroenergetice za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy; v případě vyúčtování za více odběrných míst celkovou výši záloh za všechna odběrná místa,
e)   celkové množství distribuované elektřiny a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o odběru elektřiny k datu změny regulovaných cen elektřiny podle vyhlášky upravující měření elektřiny,
f)   jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před měřicím zařízením,
g)   způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky upravující měření elektřiny a
h)   třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou.

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice obsahuje informace o

a)   způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,
b)   právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy spor ve věci týkající se služby distribuční soustavy v elektroenergetice nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů a
c)   kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy internetových stránek.

§ 9
Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny, dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice a dokladu o vyúčtování související služby v elektroenergetice poskytovaného zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě vysokého nebo velmi vysokého napětí

(1) Doklad o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice obsahuje samostatně vyčíslený údaj o jednotkové ceně, množství a celkové platbě za

a)   zajišťování distribuce nebo přenosu elektřiny, s rozdělením na její jednotlivé složky podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou3),
b)   systémové služby,
c)   činnosti operátora trhu,
d)   dodávku silové elektřiny a
e)   složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie včetně obou způsobů výpočtu s vyčíslením nižší z plateb.

(2) Doklad o vyúčtování související služby v elektroenergetice obsahuje samostatně vyčíslené údaje podle odstavce 1 písm. a) až c) a e).

(3) Doklad o vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje samostatně vyčíslený údaj podle odstavce 1 písm. d).

(4) Doklad o vyúčtování podle odstavců 1 a 2 dále obsahuje samostatně vyčíslené údaje zasílané provozovatelem distribuční soustavy pro účely vyúčtování služby distribuce elektřiny podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou3).

(5) Doklad o vyúčtování podle odstavců 1 a 3 dále obsahuje informace o podílu jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny v členění na podíl elektřiny vyrobené

a)   z uhlí,
b)   v jaderných zařízeních,
c)   ze zemního plynu,
d)   ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie,
e)   ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a
f)   z ostatních zdrojů.

(6) Obchodník s elektřinou, který nakupuje nebo prodává záruky původu, uvede v dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny nebo v dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice jím obstarané podíly jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv podle odstavce 5 včetně uplatněných záruk původu.

§ 10
Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství poskytovaného zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel

(1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství obsahuje zřetelným způsobem odděleně

a)   výši celkové fakturované částky za celkové množství dodaného plynu a související služby v plynárenství s daní z přidané hodnoty a bez této daně,
b)   výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období a
c)   datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady; pokud je to podle dohodnutého způsobu úhrady možné, obsahuje dále v případě nedoplatku grafický kód, ve kterém je vždy obsaženo alespoň číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, částka k úhradě, měna platby a variabilní symbol.

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství dále obsahuje

a)   identifikační údaje obchodníka s plynem nebo výrobce plynu2),
b)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,
c)   vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,
d)   celkové množství plynu dodaného do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období,
e)   celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky plynu,
f)   kontakt na zákaznickou telefonní linku obchodníka s plynem nebo kontakt na výrobce plynu a kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav,
g)   údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně doprovodné a podrobné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství zákazníkovi poskytován v rozsahu podle § 4 odst. 1, a
h)   přehled vyúčtování podle přílohy č. 2 k této vyhlášce; tento přehled nemusí být uveden v případě, je-li doklad o vyúčtování vystaven za více než jedno odběrné místo.

(3) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství obsahuje za každé odběrné místo

a)   adresu a alfanumerický kód (EIC kód) odběrného místa nebo jednotlivých odběrných míst,
b)   označení produktu obchodníka s plynem, je-li sjednán,
c)   hodnotu spotřeby plynu použitou pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma,
d)   třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem,
e)   rozpis plateb a cen za dodávku plynu a související služby v plynárenství v členění na celkovou platbu za dodávku
1. plynu a související služby v plynárenství,
2. plynu s uvedením ceny za energetickou jednotku dodaného plynu účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku dodaného plynu účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, a
3. související služby v plynárenství,
f)   rozpis plateb za cenu související služby v plynárenství včetně jednotkové sazby účtované za zúčtovací období nebo jednotkových sazeb účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění na platbu za
1. službu distribuční soustavy v plynárenství a její členění na platbu za odebraný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny a
2. činnosti operátora trhu,
g)   celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky plynu; v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá,
h)   celkové množství dodaného plynu v energetických jednotkách včetně hodnoty spalného tepla a objemového přepočtového koeficientu a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se údaj z měření rozpočtem spotřeby podle přiřazeného typového diagramu dodávky podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, pokud zákazník nezašle samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky upravující měření plynu,
i)   způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky upravující měření plynu a
j)   množství plynu dodané do každého odběrného místa v zúčtovacím období a alespoň ve 2 bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s plynem nebo výrobci plynu dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo obchodník s plynem nebo výrobce plynu zákazníkovi v těchto obdobích plyn dodával; informace o množství dodaného plynu v zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové grafické podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby plynu.

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství obsahuje informace o

a)   způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,
b)   právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem nebo výrobcem plynu spor ve věci týkající se dodávky plynu a související služby v plynárenství nebo jejich vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,
c)   datu ukončení závazku smlouvy a o datu, kdy dochází ke změně produktu nebo ceny, je-li taková změna produktu nebo ceny sjednána,
d)   možnosti změny obchodníka s plynem nebo výrobce plynu,
e)   adrese internetové stránky nebo jiném odkazu na místo, kde lze najít srovnávací nástroje pro srovnání nabídek obchodníků s plynem provozované nebo zajišťované Energetickým regulačním úřadem, pokud Energetický regulační úřad takový srovnávací nástroj provozuje nebo jeho provoz zajišťuje,
f)   adrese internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou zveřejněné kontaktní údaje na nezávislé spotřebitelské organizace nebo obdobné energetické agentury, a
g)   kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy internetových stránek.

§ 11
Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky plynu poskytovaného zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel

(1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky plynu obsahuje zřetelným způsobem odděleně

a)   výši celkové fakturované částky za celkové množství dodaného plynu s daní z přidané hodnoty a bez této daně,
b)   výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období a
c)   datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady; pokud je to podle dohodnutého způsobu úhrady možné, obsahuje dále v případě nedoplatku grafický kód, ve kterém je vždy obsaženo alespoň číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, částka k úhradě, měna platby a variabilní symbol.

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky plynu dále obsahuje

a)   identifikační údaje obchodníka s plynem nebo výrobce plynu2),
b)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,
c)   vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,
d)   celkové množství plynu dodaného do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období v energetických jednotkách,
e)   celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce plynu,
f)   kontakt na zákaznickou telefonní linku obchodníka s plynem nebo kontakt na výrobce plynu a kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav, a
g)   údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o vyúčtování dodávky plynu zákazníkovi poskytován v rozsahu podle § 4 odst. 1.

(3) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky plynu obsahuje za každé odběrné místo

a)   adresu a alfanumerický kód (EIC kód) odběrného místa nebo jednotlivých odběrných míst,
b)   označení produktu obchodníka s plynem, je-li sjednán,
c)   hodnotu spotřeby plynu použitou pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma,
d)   třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem,
e)   celkovou platbu za dodávku plynu s uvedením ceny dodaného plynu účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku dodaného plynu účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně,
f)   celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce plynu; v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá,
g)   celkové množství dodaného plynu v energetických jednotkách včetně hodnoty spalného tepla a objemového přepočtového koeficientu a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se údaj z měření podle přiřazeného typového diagramu dodávky podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, pokud zákazník nezašle samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky upravující měření plynu,
h)   způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky upravující měření plynu a
i)   množství plynu dodané do každého odběrného místa v zúčtovacím období a alespoň ve 2 bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s plynem nebo výrobci plynu dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo obchodník s plynem nebo výrobce plynu zákazníkovi v těchto obdobích plyn dodával; informace o množství dodaného plynu v zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové grafické podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby plynu.

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky plynu obsahuje informace o

a)   způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky plynu včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,
b)   právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem nebo výrobcem plynu spor ve věci týkající se dodávky plynu nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,
c)   datu ukončení závazku smlouvy a o datu, kdy dochází ke změně produktu nebo ceny, je-li taková změna produktu nebo ceny sjednána,
d)   možnosti změny obchodníka s plynem nebo výrobce plynu,
e)   adrese internetové stránky nebo jiném odkazu na místo, kde lze najít srovnávací nástroje pro srovnání nabídek obchodníků s plynem provozované nebo zajišťované Energetickým regulačním úřadem, pokud Energetický regulační úřad takový srovnávací nástroj provozuje nebo jeho provoz zajišťuje,
f)   adrese internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou zveřejněné kontaktní údaje na nezávislé spotřebitelské organizace nebo obdobné energetické agentury, a
g)   kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy internetových stránek.

§ 12
Náležitosti dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství poskytovaného zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel

(1) ČÁST A dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství obsahuje zřetelným způsobem odděleně

a)   výši celkové fakturované částky za službu distribuční soustavy v plynárenství a další služby podléhající regulaci cen s daní z přidané hodnoty a bez této daně,
b)   výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období a
c)   datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady; pokud je to podle dohodnutého způsobu úhrady možné, obsahuje dále v případě nedoplatku grafický kód, ve kterém je vždy obsaženo alespoň číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, částka k úhradě, měna platby a variabilní symbol.

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství dále obsahuje

a)   identifikační údaje provozovatele distribuční soustavy2),
b)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,
c)   vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,
d)   celkové množství plynu distribuovaného do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období,
e)   celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za službu distribuční soustavy v plynárenství a další služby podléhající regulaci cen za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy,
f)   kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy a
g)   údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství zákazníkovi poskytován v rozsahu podle § 4 odst. 1.

(3) ČÁST B dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství obsahuje za každé odběrné místo

a)   adresu a alfanumerický kód (EIC kód) odběrného místa nebo odběrných míst,
b)   cenu za službu distribuční soustavy v plynárenství,
c)   hodnotu spotřeby plynu použitou pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma,
d)   třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem,
e)   rozpis plateb za cenu služby distribuční soustavy v plynárenství včetně jednotkové ceny účtované za zúčtovací období nebo jednotkových cen účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění na
1. platbu za službu distribuční soustavy v plynárenství a její členění na platbu za distribuovaný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny a
2. platbu za činnosti operátora trhu,
f)   celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za službu distribuční soustavy v plynárenství a další služby podléhající regulaci cen za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy; v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá,
g)   celkové množství distribuovaného plynu včetně hodnoty spalného tepla a objemového přepočtového koeficientu a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se údaj z měření podle přiřazeného typového diagramu dodávky podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, pokud zákazník nezašle samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky upravující měření plynu, a
h)   způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky upravující měření plynu.

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství obsahuje informace o

a)   způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,
b)   právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy spor ve věci týkající se služby distribuční soustavy v plynárenství nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů a
c)   kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu a s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy internetových stránek.

§ 13
Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky plynu, dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství, dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství a dokladu o vyúčtování služby přepravy plynu poskytovaného zákazníkovi kategorie střední odběratel nebo kategorie velkoodběratel

(1) Doklad o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o jednotkové ceně, množství a celkové platbě za

a)   zajišťování přepravy plynu,
b)   zajišťování distribuce plynu,
c)   činnosti operátora trhu,
d)   dodávku plynu,
e)   překročení rezervované přepravní kapacity a velikost tohoto překročení a
f)   překročení rezervované distribuční kapacity a velikost tohoto překročení.

(2) Doklad o vyúčtování služby přepravy plynu obsahuje vždy samostatně vyčíslené údaje podle odstavce 1 písm. a), c) a e).

(3) Doklad o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství obsahuje vždy samostatně vyčíslené údaje podle odstavce 1 písm. b), c) a f).

(4) Doklad o vyúčtování dodávky plynu obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj podle odstavce 1 písm. d).

§ 14
Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie

(1) Základní část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie obsahuje

a)   identifikační údaje dodavatele tepelné energie2),
b)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo, popřípadě další identifikační údaje odběratele tepelné energie,
c)   seznam odběrných míst s uvedením jejich adresy a dalších identifikačních údajů, a to čísla nebo označení,
d)   vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,
e)   celkové množství dodané tepelné energie za zúčtovací období uvedené v GJ, kWh nebo MWh,
f)   výši celkové fakturované částky za dodávku tepelné energie za zúčtovací období bez daně z přidané hodnoty a s touto daní,
g)   celkovou výši záloh uhrazených odběratelem za dodávku tepelné energie za zúčtovací období,
h)   výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období a
i)   datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady.

(2) Podrobná část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie pro každé odběrné místo obsahuje

a)   datum a údaj měření dodávky tepelné energie k prvnímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni zúčtovacího období, popřípadě ke dni, kdy byla provedena výměna měřicího zařízení,
b)   celkové množství dodané tepelné energie za zúčtovací období v případě poruchy nebo výměny měřicího zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování včetně uvedení postupu jeho zjištění,
c)   cenu tepelné energie, vztaženou na jednotku tepelné energie, a výši ceny všech jejích jednotlivých složek, jsou-li uplatněny v zúčtovacím období, vztažené na jednotku tepelné energie nebo na jednotku tepelného výkonu,
d)   údaje potřebné pro výpočet jednotlivých složek ceny tepelné energie, jejichž výši je možné podle sjednané cenové doložky dodatečně upravovat,
e)   vyčíslení podílu odběrného místa na nákladech za dodávku tepelné energie v případě společného měření množství dodané tepelné energie pro více odběrných míst,
f)   údaje o množství tepelné energie dodané zákazníkovi v odběrném místě v zúčtovacím období a alespoň ve 2 předchozích zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud dodavatel tepelné energie do odběrného místa v těchto obdobích tepelnou energii dodával; informace o množství tepelné energie v zúčtovacích obdobích se poskytuje alespoň jednou za kalendářní rok v takové grafické podobě, která umožňuje srovnání ročního odběru tepelné energie; v případě dodávek tepelné energie pro vytápění jsou informace o množství tepelné energie upravené s ohledem na klimatické podmínky v zúčtovacích obdobích,
g)   informace o použité skladbě zdrojů energie a souvisejících ročních emisích skleníkových plynů za poslední kalendářní rok, za které jsou dostupné, pokud se jedná o dodávku tepelné energie ze soustav dálkového vytápění o jmenovitém příkonu nad 20 MW, a to provozovatelem zařízení na základě povolení podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a
h)   popis jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění zahrnutých v ceně tepelné energie, které se přímo vztahují k množství dodané tepelné energie.

(3) Doprovodná část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie obsahuje informace o

a)   způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,
b)   právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a dodavatelem tepelné energie spor ve věci týkající se dodávky tepelné energie nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,
c)   adrese internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou zveřejněné kontaktní údaje na nezávislé spotřebitelské organizace nebo obdobné energetické agentury, a
d)   kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy internetových stránek.

§ 15
Termíny vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice

(1) Obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny provede bezplatně řádné vyúčtování nejméně jednou ročně tak, aby délka zúčtovacího období nepřesáhla 14 kalendářních měsíců po sobě následujících, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění4). Pokud se tak dohodl se zákazníkem s více odběrnými místy, provede obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny nejméně jednou ročně bezplatně řádné vyúčtování souhrnu více odběrných míst tohoto zákazníka, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění4) pro poslední z těchto odběrných míst.

(2) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy provede bezplatně řádné vyúčtování nejméně jednou ročně tak, aby délka zúčtovacího období nepřesáhla 14 kalendářních měsíců po sobě následujících, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění4). Pokud se tak dohodl se zákazníkem s více odběrnými místy, provede provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy nejméně jednou ročně bezplatně řádné vyúčtování souhrnu více odběrných míst tohoto zákazníka, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění4) pro poslední z těchto odběrných míst.

(3) Obchodník s elektřinou, výrobce elektřiny, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy provede na žádost zákazníka bezplatně mimořádné vyúčtování k 31. prosinci kalendářního roku, pokud zákazník společně s vyžádáním mimořádného vyúčtování zašle obchodníkovi s elektřinou, výrobci elektřiny, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky upravující měření elektřiny.

(4) Obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny provede bezplatně mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění4), pokud zákazník ukončil odběr elektřiny v odběrném místě nebo změnil obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny. V případě zákazníka, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě vysokého nebo velmi vysokého napětí, se bezplatné mimořádné vyúčtování podle věty první provede do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém dochází k uskutečnění zdanitelného plnění4).

(5) Provozovatel distribuční soustavy provede bezplatně mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění4), pokud zákazník ukončil odběr elektřiny v odběrném místě nebo změnil obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny.

§ 16
Termíny vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v plynárenství

(1) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu provede bezplatně řádné vyúčtování nejméně jednou ročně tak, aby délka zúčtovacího období nepřesáhla 14 kalendářních měsíců po sobě následujících, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění4). Pokud se tak dohodl se zákazníkem s více odběrnými místy, provede obchodník s plynem nebo výrobce plynu nejméně jednou ročně bezplatně řádné vyúčtování souhrnu více odběrných míst tohoto zákazníka, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění4) pro poslední z těchto odběrných míst.

(2) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy provede bezplatně řádné vyúčtování nejméně jednou ročně tak, aby délka zúčtovacího období nepřesáhla 14 kalendářních měsíců po sobě následujících, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění4). Pokud se tak dohodl se zákazníkem s více odběrnými místy, provede provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nejméně jednou ročně bezplatně řádné vyúčtování souhrnu více odběrných míst tohoto zákazníka, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění4) pro poslední z těchto odběrných míst.

(3) Obchodník s plynem, výrobce plynu, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy provede na žádost zákazníka bezplatně mimořádné vyúčtování k 31. prosinci kalendářního roku, pokud zákazník společně s vyžádáním mimořádného vyúčtování zašle obchodníkovi s plynem, výrobci plynu, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky upravující měření plynu.

(4) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu provede bezplatně mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění4), pokud zákazník ukončil odběr plynu v odběrném místě nebo změnil obchodníka s plynem nebo výrobce plynu. V případě zákazníka kategorie střední odběratel a velkoodběratel se bezplatné mimořádné vyúčtování podle věty první provede do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém dochází k uskutečnění zdanitelného plnění4).

(5) Provozovatel distribuční soustavy provede bezplatně mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění4), pokud zákazník ukončil odběr plynu v odběrném místě nebo změnil obchodníka s plynem nebo výrobce plynu.

§ 17
Termíny vyúčtování dodávky tepelné energie

(1) Dodavatel tepelné energie provádí odběrateli bezplatně vyúčtování dodávky tepelné energie nejméně jednou za kalendářní rok, a to k 31. prosinci kalendářního roku, který je posledním dnem zúčtovacího období. Doklad o vyúčtování dodávky tepelné energie za kalendářní rok poskytuje dodavatel odběrateli nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku, pokud se s odběratelem nedohodne jinak.

(2) V případě, že je zúčtovací období kratší než kalendářní rok, provede dodavatel tepelné energie vyúčtování dodávky tepelné energie vždy k poslednímu dni tohoto zúčtovacího období, nejpozději do konce následujícího měsíce.

§ 18
Vyúčtování dodavatelem poslední instance

Pro vyúčtování prováděné dodavatelem poslední instance se tato vyhláška použije obdobně, nevylučuje-li to povaha věci. Vyúčtování dodavatele poslední instance obsahuje informaci o tom, že jde o dodavatele poslední instance a kdy dodávka dodavatelem poslední instance končí.

§ 19
Přechodné ustanovení

Doklad o vyúčtování se poskytuje v rozsahu a náležitostech podle této vyhlášky i v případě, že zúčtovací období nebo příslušná část zúčtovacího období skončí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 20
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, se zrušuje.

§ 21
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 207/2021 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 207/2021 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.s
2) § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 21 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.