Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


199

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. dubna 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016  Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Vláda nařizuje podle § 182a odst. 1 zákona č. 326/1999  Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se za slovo „tělovýchovy“ vkládají slova „(dále jen „ministerstvo“)“.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

㤠1a
Zkušební instituce

Zkušební institucí je právnická osoba oprávněná uskutečňovat zkoušku z jazyka podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.“.

3. V § 2 odst. 1 a v § 13 odst. 1 písm. d) se text „A1“ nahrazuje textem „A2“.

4. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Rozsah znalosti jazyka podle odstavce 1 zahrnuje

a)   porozumění hlavní myšlence jednoduchých a přehledných textů v písemné i ústní podobě, které se týkají každodenního života,
b)   vedení rozhovoru o obecně známých skutečnostech a každodenních situacích,
c)   pokládání a zodpovídání jednoduchých otázek, které se týkají každodenního života,
d)   tvorbu krátkých vět, které se týkají každodenního života, a
e)   psaní jednoduchých textů, které se týkají každodenního života.“.

5. § 3 zní:

㤠3

Ministerstvo

a)   zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 30 dnů přede dnem konání zkoušky z jazyka informace o zkoušce, včetně termínů konání zkoušky a její organizace,
b)   vede a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam zkušebních institucí,
c)   zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o způsobu přihlašování na zkoušku z jazyka a vydávání osvědčení pro uchazeče, kteří úspěšně složili zkoušku,
d)   zajišťuje vývoj zkušebních materiálů pro písemnou i ústní část zkoušky z jazyka, včetně pokynů k zadávání a hodnocení písemné i ústní části zkoušky, a jejich distribuci zkušebním institucím a
e)   zajišťuje odborné školení a dvakrát ročně metodická setkání za účelem zvyšování kvality organizace zkoušky z jazyka a hodnocení znalostí jazyka při zkoušce pro osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a).“.

6. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „těmito“ zrušuje a na konci textu úvodní části ustanovení se doplňují slova „v těchto funkcích“.

7. V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „ , dohlíží na správnost hodnocení a odpovídá za shodu listinné a elektronické podoby odpovědních listů“.

8. V § 5 odst. 1 písm. b) se slovo „zkoušku“ nahrazuje slovy „část zkoušky“.

9. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slova „části písemné“ vkládá slovo „části“.
10. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slova „úkoly ústní“ vkládá slovo „části“.

11. V § 5 odst. 1 písm. e) se slova „2 hodnotiteli“ nahrazují slovem „hodnotitelem“ a slova „ , kteří hodnotí dovednost mluvení“ se zrušují.

12. V § 5 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) Osoba může zároveň vykonávat více funkcí, s výjimkou současného výkonu funkce tazatele ústní části zkoušky a funkce hodnotitele ústní části zkoušky.

(3) Osobou podle odstavce 1 může být pouze osoba, která

a)   získala odbornou kvalifikaci v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů českého jazyka, nebo
b)   splňuje předpoklad odborné kvalifikace učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky podle zákona o pedagogických pracovnících.

(4) Osoba podle odstavce 1 písm. a) dále musí splňovat požadavek alespoň

a)   pětileté pedagogické praxe ve výuce českého nebo cizího jazyka a
b)   roční praxe při zajišťování uskutečňování zkoušky z jazyka, mezinárodně uznávané zkoušky z českého nebo cizího jazyka nebo státní jazykové zkoušky.“.

13. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Osoba podle odstavce 1 písm. c), d) a e) dále musí splňovat požadavek alespoň

a)   roční pedagogické praxe ve výuce češtiny jako cizího jazyka, nebo
b)   dvouleté praxe při zajišťování uskutečňování zkoušky z jazyka, mezinárodně uznávané zkoušky z českého nebo cizího jazyka nebo státní jazykové zkoušky.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

14. V § 5 odst. 6 úvodní část ustanovení zní: „Zkušební instituce před konáním zkoušky z jazyka zajistí písemné prohlášení osob podle odstavce 1,“.

15. V § 5 odst. 6 se na začátek písmene a) vkládá slovo „že“.

16. V § 5 odst. 6 písm. b) se slova „neprodleně oznámí vedení zkušební instituce, pokud cíleně připravovaly některého z uchazečů ke složení zkoušky nebo pokud“ nahrazují slovy „zda cíleně připravovaly některého z uchazečů ke složení zkoušky nebo zda“.

17. V § 5 odst. 7 se slova „Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy“ nahrazují slovem „ministerstvu“, slova „v příslušném zkušebním termínu“ se zrušují a slova „ , a to do desátého dne následujícího kalendářního měsíce“ se nahrazují slovy „do 9 dnů ode dne konání zkoušky“.

18. V § 5 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Zkušební instituce převede do elektronické podoby

a)   nevyhodnocené odpovědní listy bezprostředně po ukončení písemné části zkoušky a
b)   vyhodnocené odpovědní listy bezprostředně po jejich vyhodnocení.

(9) Po dobu, kdy nejsou odpovědní listy hodnoceny, se uchovávají v listinné podobě tak, aby nemohlo dojít k jejich dodatečnému pozměnění nebo k neoprávněné manipulaci s nimi.“.

19. § 6 a 7 znějí:

㤠6

(1) Uchazeč se přihlásí na zkoušku z jazyka osobně ve zkušební instituci anebo písemně nejpozději 14 dnů přede dnem jejího konání; k přihlášce na daný termín doručené po této lhůtě se nepřihlíží. Nejpozději 7 dnů přede dnem konání zkoušky se uchazeč dostaví do zkušební instituce s platným cestovním dokladem a podpisem stvrdí správnost povinných údajů na přihlášce, pokud tak neučinil při osobním přihlášení.

(2) Povinnými údaji jsou jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a státní občanství v souladu s údaji uvedenými v cestovním dokladu, číslo cestovního dokladu, adresa místa pobytu na území České republiky, údaje o případných zvláštních potřebách uchazeče vyplývajících z jeho zdravotního stavu nebo jiné skutečnosti hodné zvláštního zřetele a zvolený termín konání zkoušky.

(3) Zkušební instituce přidělí uchazeči při osobním přihlášení na zkoušku z jazyka nebo při potvrzení správnosti údajů na přihlášce nezaměnitelné centrálně generované registrační číslo (dále jen „registrační číslo“).

§ 7

(1) Uchazeč se může nejpozději 7 dnů přede dnem konání zkoušky z jazyka ze zkoušky omluvit osobně anebo doručením písemné omluvy v této lhůtě zkušební instituci, u které se na zkoušku přihlásil. Na uchazeče, který se ke zkoušce bez omluvy nedostaví, se hledí, jako by u zkoušky neuspěl; to neplatí, pokud mu v účasti bránily zdravotní nebo jiné závažné důvody, které prokáže bez zbytečného odkladu.

(2) V případech podle odstavce 1 věty první a části věty druhé za středníkem přísluší uchazeči náhradní termín.“.

20. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Uchazeč koná nejdříve písemnou část zkoušky.“.

21. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Zkoušce mohou být přítomni inspektoři České školní inspekce, zaměstnanci ministerstva nebo Ministerstva vnitra anebo příslušníci Policie České republiky. Další osoby z řad odborné veřejnosti mohou být zkoušce přítomny pouze se souhlasem ministerstva.“.

22. V § 8 odst. 5 písm. a) se slova „evidenčním listem uchazeče na daný termín“ nahrazují slovy „přihláškou uchazeče“.

23. V § 8 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   prezenční listinou uchazečů,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

24. V § 8 odst. 5 se na konci písmene f) čárka nahrazuje slovem „a“.

25. V § 8 odst. 5 písmeno g) zní:

„g)   dokladem o převzetí osvědčení.“.

26. V § 9 odst. 2 se slova „ve všech částech písemné části zkoušky a v“ nahrazují slovy „v písemné i“.

27. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Výsledek zkoušky uchazeče identifikovaného pouze registračním číslem zveřejní zkušební instituce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 9 dnů ode dne konání zkoušky.“.

28. § 11 zní:

㤠11

(1) Uchazeč, který neuspěl, koná při nové zkoušce vždy obě části zkoušky.

(2) V kalendářním roce může uchazeč zkoušku konat nejvýše třikrát.“.

29. V § 12 odst. 1 se slova „v den konání zkoušky uchazeči, který úspěšně složil zkoušku“ zrušují.

30. V § 12 odst. 2 se za slovo „jedinečným“ vkládá slovo „ochranným“.

31. V § 12 odst. 3 se slovo „instituce,“ nahrazuje slovy „instituce a“ a slova „a registrační číslo uchazeče“ se zrušují.

32. V § 12 odst. 4 se za slovo „uvede“ vkládají slova „registrační číslo,“.

33. V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Zkušební instituce ukládá kopii osvědčení po dobu 45 let ode dne konání zkoušky.“.

34. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Uchazeč, který podal žádost o povolení trvalého pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, koná zkoušku z jazyka podle nařízení vlády č. 31/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

E-shop

Podnikání včera, dnes a zítra

Podnikání včera, dnes a zítra

Aleš Zuzaňák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Přemýšlíte o podnikání nebo začínáte podnikat? Víte, jaké musíte mít vlastnosti a co vás čeká? Víte, jak a kde hledat vhodný podnikatelský nápad? Víte, jak se oblékat při žádosti investora o vstup do svého startupu? Víte, jak vyhledávat zákazníky a vést prodejní ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Komentář

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Komentář

Lukáš Křístek, Pavel Bürger, Jan Vučka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Po více než 50 letech byl přijat nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Komentář představuje srozumitelný a přehledný výklad nové právní úpravy, která přináší četné novinky ...

Cena: 680 KčKOUPIT

Zbrojní průkaz, 7. vydání

Zbrojní průkaz, 7. vydání

Jiří Záruba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.