Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


191

ZÁKON

ze dne 28. dubna 2021,

kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008  Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 337/2020  Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 19 písm. a) se text „§ 39 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 39 odst. 6“.

2. V § 27 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   výcvik v řízení vozidla netrval déle než 4 vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele; v případě výcviku žadatele o získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2, A, B1 nebo B nesmí v první a druhé etapě výcviku podle přílohy č. 3 trvat výcvik v řízení vozidla déle než 2 vyučovací hodiny denně,“.

3. V § 27 odst. 2 písm. c) se za slova „kteří se podrobují výcviku,“ vkládají slova „osoba, která se účastní základního školení pro získání profesního osvědčení,“.

4. Na konci textu § 29a se doplňují slova „ ; takto smí učitel výcviku doprovázet pouze 1 žadatele o řidičské oprávnění a doprovodné vozidlo nesmí řídit jiný žadatel o řidičské oprávnění“.

5. V § 32 odst. 2 se za text „§ 39 odst. 2“ doplňuje text „nebo 3“.

6. V § 38 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy“.

7. V § 39 odstavec 2 zní:

„(2) Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může tuto zkoušku nejvýše dvakrát opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakované zkoušce, musí se před další zkouškou podrobit

a)   nové výuce podle § 20 odst. 2, jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. a),
b)   nové výuce podle § 20 odst. 2 písm. b), jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. b),
c)   novému výcviku podle § 20 odst. 3 písm. a), jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. c).“.

8. V § 39 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Po absolvování výuky nebo výcviku podle odstavce 2 smí žadatel o řidičské oprávnění zkoušku, ve které neuspěl, opakovat nejvýše třikrát. Neuspěje-li ani při těchto opakovaných zkouškách, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Další zkouška se provede podle odstavce 1.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

9. V § 39 odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“ a za slovo „zkoušky“ se vkládají slova „navazující na absolvování výuky a výcviku v plném rozsahu“.

10. V § 39 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

11. V § 42 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Neprokáže-li žadatel o řidičské oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A základní znalosti v první části zkoušky, je hodnocen stupněm „neprospěl“ a nesmí pokračovat ve druhé části zkoušky. Neprokáže-li žadatel o řidičské oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A základní znalosti ve druhé části zkoušky, je hodnocen stupněm neprospěl“ a opakovaná zkouška se provede pouze v rozsahu druhé části zkoušky.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

12. V § 42 odst. 5 se slova „odstavci 3“ nahrazují slovy „odstavci 4“.

13. § 45 včetně nadpisu zní:

㤠45
Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Na přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zvláštního zákona2a) se použijí obdobně ustanovení o zkoušce z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění. Náklady zkoušky hradí žadatel.“.

14. V § 62 se text „§ 42 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 42 odst. 6“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

2. Na opakování zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při kterých byl žadatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona hodnocen stupněm „neprospěl“, se použije zákon č. 247/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k velkým změnám zákona o silničním provozu (změny pokut a bodového systému, řízení od 17 let pod dohledem mentora, zadržení řidičského průkazu a registračních značek a další); zavádějí se některé nové informativní značky a upřesňuje vodorovné značení; mění ... pokračování

Cena: 217 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.