Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


173

ZÁKON

ze dne 21. dubna 2021,

kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006  Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006  Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova „bodu 1“ nahrazují slovy „bodů 1 a 2“.

2. V § 3 odst. 1 se na konci písmene b) středník nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno c), které včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

„c) nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem4), kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za účelem stanovení podpůrných opatření pro jeho vzdělávání5) (dále jen „dítě se speciálními vzdělávacími potřebami“), jestliže nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii;

 

4) § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
5) § 15 odst. 2 a 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 3 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „a b)“ nahrazují slovy „až c)“.

4. V § 4 odst. 4 se číslo „70“ nahrazuje číslem „80“.

5. V § 5 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „Nárok na výplatu ošetřovného v případě uvedeném v § 3 odst. 1 písm. c) se dále osvědčuje potvrzením školy s uvedením, že jde o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 3 odst. 1 písm. c).“.

6. V § 5 odst. 2 větě poslední se za slovo „pojištění,“ vkládají slova „jde-li o potvrzení o uzavření zařízení podle věty první,“.

7. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní: „(4) Škola je povinna na žádost zaměstnance potvrdit pro účely ošetřovného, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 3 odst. 1 písm. c). Porušení povinnosti podle věty první a podle § 6 věty první se považuje za porušení povinnosti podle § 106 zákona o nemocenském pojištění.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ošetřovné náleží za kalendářní dny v období ode dne 1. března 2021 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši podle § 4 odst. 4 zákona č. 438/ 2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ošetřovné vyplacené za kalendářní dny v období ode dne 1. března 2021 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona v nižší výši, než je výše ošetřovného stanovená podle § 4 odst. 4 zákona č. 438/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se doplatí bez žádosti nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za které ošetřovné náleží.

3. Nárok na ošetřovné z důvodu péče o dítě podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 438/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká ode dne 1. března 2021.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1473 - Sociální pojištění 2022

ÚZ č. 1473 - Sociální pojištění 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění; zařazen je také nový ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.