Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 162/2021 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2021, částka 66, ze dne 14. 4. 2021

162

VYHLÁŠKA

ze dne 31. března 2021

o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb. a zákona č. 13/2021 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje dovolené výrobní provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a technické požadavky na plynové nábojky pro expanzní zbraně.

§ 2
Dovolené výrobní provedení plynové zbraně

(1) Hlavní část plynové zbraně musí být vyrobena tak, aby byla znemožněna její úprava na zbraň, do které by bylo možné nabít a ve které by bylo možné odpálit kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou.

(2) Rozměry nábojové komory u plynové zbraně musí umožňovat použití pouze střeliva, na něž je zbraň konstruována.

(3) U plynové zbraně, jejíž konstrukční řešení umožňuje při běžné manipulaci a čištění zbraně rozebrání hlavní části, musí být hlavní část konstruována způsobem znemožňujícím vystřelit kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou.

§ 3
Obecné požadavky pro dovoleném výrobní provedení expanzní zbraně

Nově vyrobená expanzní zbraň splňuje požadavky na dovolené výrobní provedení, pokud

a)   z ní není možné vystřelit jednotnou nebo hromadnou střelu anebo jiný pevný projektil; lze z ní vystřelit pouze pyrotechnický výrobek s akustickým, světelným nebo dýmovým efektem při použití úsťového adaptéru,
b)   je konstruována pro nábojky uvedené v technické normě ČSN 39 5020 Náboje a vývrty hlavní – Rozměry, tlaky a energie v tabulce VIII tabulek rozměrů nábojů a nábojových komor,
c)   ji nelze s pomocí běžných nástrojů upravit na palnou zbraň umožňující výstřel náboje s hromadnou nebo jednotnou střelou anebo s jiným pevným projektilem,
d)   její hlavní části nelze použít jako hlavní části palné zbraně umožňující výstřel náboje s hromadnou nebo jednotnou střelou anebo s jiným pevným projektilem,
e)   její hlaveň není možné od zbraně oddělit, odstranit nebo upravit bez funkčně významného poškození nebo zničení dané expanzní zbraně,
f)   všechny zábrany jsou trvalé a nemohou být odstraněny; při odstranění musí dojít ke zničení nábojové komory nebo hlavně dané expanzní zbraně, a
g)   nábojová komora a hlaveň jsou vzájemně posunuty, prohnuty nebo vychýleny způsobem znemožňujícím vystřelit hromadnou nebo jednotnou střelu anebo jiný pevný projektil.

§ 4
Zvláštní požadavky pro dovolené výrobní provedení expanzní zbraně

(1) Nově vyrobená krátká expanzní zbraň musí splňovat požadavky podle § 3 a dále musí obsahovat hlaveň s neoddělitelnou zábranou po celé délce hlavně, přičemž zábrana začíná v nejbližší možné vzdálenosti za nábojovou komorou tak, aby byl umožněn únik plynů příslušnými otvory, a končí tak, aby volný prostor ponechaný v ústí hlavně nepřesahoval 1 cm délky od ústí hlavně, a to tak, aby takovou hlavní nemohla projít žádná jednotná nebo hromadná střela anebo jiný pevný projektil.

(2) Nově vyrobená dlouhá expanzní zbraň musí splňovat požadavky podle § 3 a dále musí obsahovat hlaveň s neoddělitelnými zábranami o celkové délce alespoň jedné třetiny délky hlavně, přičemž zábrana začíná v nejbližší možné vzdálenosti za nábojovou komorou tak, aby byl umožněn únik plynů příslušnými otvory, a končí tak, aby volný prostor ponechaný v ústí hlavně nepřesahoval 1 cm délky od ústí hlavně, a to tak, aby takovou hlavní nemohla projít žádná jednotná nebo hromadná střela anebo jiný pevný projektil.

(3) Nově vyrobená expanzní zbraň konstruovaná na principu revolveru musí splňovat požadavky podle § 3 a dále

a)   každá vodicí část revolverového válce musí být oproti nábojové komoře zúžena minimálně o jednu polovinu průměru komory a přesazena minimálně o jednu třetinu průměru komory a
b)   každá nábojová komora revolverového válce musí obsahovat zábranu.

(4) Nově vyrobená expanzní zbraň s výšlehem spalin výstřelu v ose hlavně musí splňovat požadavky podle § 3 a musí obsahovat neoddělitelné zábrany podle odstavce 1 nebo 2, které zabraňují

a)   vytvoření nebo rozšíření otvoru v hlavni podél její osy a ve vodicí části revolverového válce,
b)   odstranění hlavně, kromě případů, kdy se v důsledku jejího odstranění stanou rám a nábojová komora nepoužitelnými nebo kdy je významně porušena celistvost expanzní zbraně.

(5) Nově vyrobená expanzní zbraň s výšlehem spalin výstřelu mimo osu hlavně musí splňovat požadavky podle § 3 a hlaveň musí být ve směru výstřelu úplně uzavřena. Takto vyrobená hlaveň musí obsahovat za nábojovou komorou jeden nebo více otvorů pro únik plynu.

(6) Neoddělitelné zábrany musí být zhotoveny z oceli s minimální tvrdostí

a)   610 HV 30, jde-li o zábrany podle odstavce 1 nebo 2,
b)   700 HV 30, jde-li o zábrany podle odstavce 5.

§ 5
Technické požadavky na plynové nábojky pro expanzní zbraně

(1) Plynová nábojka musí být provedena tak, aby při výstřelu nedošlo k vržení zlomku nebo části nábojky nebo střeliviny, které by při zkušebním výstřelu na vzdálenost 1,5 m od ústí zbraně prorazily list papíru o hmotnosti 100–115 g/m2 a tloušťce 0,12 ± 0,02 mm. Náplň plynové nábojky musí být při opuštění hlavně v plynném nebo kapalném stavu anebo ve formě aerosolu.

(2) ICt50 dráždivé látky nesmí být vyšší než 100 mg.min.m-3 a vyšší než jedna setina hodnoty LCt50. ICt?50 je koncentrace dráždivé látky, která způsobí, že 50 % zasažených nechráněných osob po jedné minutě působení dráždivé látky není schopno pokračovat v útoku.

(3) Doba vyprázdnění jedné plynové nábojky při odpálení nesmí být delší než jedna sekunda a při tom nesmí být uvolněno více dráždivé látky v miligramech, než odpovídá čtyřnásobku hodnoty ICt?50.

(4) Náplně plynových nábojek mohou obsahovat jako dráždivou látku chloracetofenon v množství maximálně 300 mg, o-chlorbenzylidenmalononitril v množství maximálně 80 mg a nonivamidu v množství maximálně 50 mg v jedné plynové nábojce.

(5) Plynová nábojka musí být na dně nábojnice opatřena značkou druhu dráždivé látky, a to pro chloracetofenon značkou CN, pro o-chlorbenzylidenmalononitril značkou CS a pro nonivamid značkou PV (technický pepř). Neumožňuje-li to průměr dna nábojnice, označí se dno nábojnice barevně, a to pro

a)   chloracetofenon modrou barvou,
b)   o-chlorbenzylidenmalononitril žlutou barvou a
c)   nonivamid hnědou barvou.

(6) Na spotřebitelském obalu plynových nábojek musí být v českém jazyce uvedeny tyto informace:

a)   značky dráždivých látek obsažených v plynové nábojce podle odstavce 5 a jejich chemické názvy,
b)   hmotnost jednotlivých dráždivých látek obsažených v plynové nábojce,
c)   upozornění, že plynové nábojky s nonivamidem lze používat pouze proti zvířatům,
d)   měsíc a rok, do kterého jsou plynové nábojky použitelné,
e)   typy zbraní, ve kterých lze plynové nábojky používat,
f)   upozornění pro bezpečné používání v tomto znění: „Pozor! Obsahuje dráždivé látky. Chraňte před dětmi. Při střelbě na vzdálenost do 1 m a při použití v uzavřených prostorách hrozí vážné poškození zdraví.“ a
g)   další pokyny pro bezpečné používání a pokyny pro první pomoc.

§ 6
Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení této vyhlášky se nepoužijí na plynovou zbraň, expanzní zbraň nebo plynové nábojky pro expanzní zbraně uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Na plynové zbraně, expanzní zbraně a plynové nábojky pro expanzní zbraně uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije ustanovení vyhlášky č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.
2. Vyhláška č. 179/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


1)   Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/69 ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné a signální zbraně podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.

E-shop

Nové metody v medicíně a právo

Nové metody v medicíně a právo

Martin Šolc - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha se zabývá doposud jen okrajově zpracovaným tématem (zejména občanskoprávní) odpovědnosti za újmu na zdraví a životě vzniklou v důsledku provádění nových lékařských metod. Platné české právo tuto problematiku upravuje pouze v rámci institutu ověřování dosud nezavedené metody, ... pokračování

Cena: 595 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.