Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


156

VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2021,

kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a) a b), § 5 odst. 8 písm. h), § 6 odst. 8 písm. c) až f), § 19 odst. 17 písm. l) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006  Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 279/2013  Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb. a vyhlášky č. 3/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dílčím vzorkem dávka osiva nebo sadby odebraná z partie osiva nebo sadby při jednotlivém vzorkovacím úkonu,
b)   souhrnným vzorkem vzorek vzniklý sesypáním a promícháním všech dílčích vzorků odebraných z jedné partie,
c)   laboratorním vzorkem vzorek o předepsané minimální hmotnosti uvedené v příloze č. 5, určený k zaslání do zkušební laboratoře, tvořený buď celým souhrnným vzorkem, nebo vytvořený dělením ze souhrnného vzorku,
d)   rezervním vzorkem vzorek určený k uložení pro případné další zkoušky, připravený ze stejného souhrnného vzorku a stejným způsobem jako laboratorní vzorek; každý rezervní vzorek musí mít označení „Rezervní vzorek“ se symbolem „R“,
e)   revizním vzorkem vzorek pro opětovné posouzení zdravotního stavu sadby brambor,
f)   adjustací úkony zahrnující balení, uzavírání a označování vzorku nebo partie osiva,
g)   vzorkovatelem zaměstnanec Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „Ústav“) nebo fyzická osoba pověřená Ústavem k odběru vzorků podle § 17 odst. 3 zákona,
h)   úředním vzorkem vzorek odebraný a adjustovaný vzorkovatelem,
i)   vzorkem na vegetační zkoušku vzorek určený pro vegetační zkoušku ke stanovení druhové a odrůdové čistoty a pravosti, zdravotního stavu nebo hybridnosti,
j)   společným vzorkem vzorek společně odebraný a adjustovaný dodavatelem a odběratelem,
k)   soukromým vzorkem vzorek, který neodpovídá požadavkům na úřední nebo společný vzorek,
l)   standardním vzorkem vzorek odrůdy, který je ve vegetačních zkouškách a laboratorních zkouškách odrůdové pravosti určen k porovnání,
m)   kontrolním vzorkem vzorek odebraný vzorkovatelem, který je zaměstnancem Ústavu, za účelem kontroly kvality rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu nebo pro účely úředního dozoru podle § 17 odst. 14 zákona,
n)   zkušebním vzorkem vzorek o hmotnosti stanovené v příloze č. 5 a určený ke stanovení příměsí jiných rostlinných druhů v kusech,
o)   základním zkušebním vzorkem vzorek o hmotnosti stanovené v příloze č.  5 a určený ke stanovení čistoty osiva v procentech,
p)   homogenitou osiva jednotnost partie osiva v rámci přirozené variability,
q)   heterogenitou osiva nejednotnost partie osiva, ve které jednotlivé složky charakterizující jakost nejsou rozloženy rovnoměrně,
r)   vzorkem pro stanovení zdravotního stavu sadby brambor počet hlíz odebraný po ukončení vegetace uvedený v příloze č. 1,
s)   vzorkovnicí obal úředního nebo rezervního vzorku,
t)   vzorkováním odběr vzorků,
u)   přehlížitelem zaměstnanec Ústavu nebo fyzická osoba pověřená Ústavem k provádění přehlídek množitelských porostů podle § 17 odst. 2 zákona.“.

2. Pod nadpisem § 2 se text „§ 19 odst. 15“ nahrazuje textem „§ 19 odst. 17“.

3. V § 2 písm. b) se slova „a odhad sklizně“ zrušují.

4. V § 2 se na konci textu písmene d) vkládají slova „ ; evidenci použitých návěsek lze předložit elektronicky“.

5. V § 2 písmeno f) zní:

„f)   u sadby brambor vyplněnou návěsku vzorku pro stanovení zdravotního stavu sadby brambor, jejíž vzor je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.“.

6. V textu pod skupinovým nadpisem nad § 3 se text „§ 6 odst. 10“ nahrazuje textem „§ 6 odst. 8“.

7. V § 3 odst. 1 se slova „odběru vzorků (dále jen „vzorkování“)“ nahrazují slovem „vzorkování“.

8. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Vzorkování za účelem vystavení mezinárodních certifikátů je oprávněn vykonávat jen vzorkovatel, který je zaměstnancem Ústavu.“.

9. V § 3 odst. 4 se číslo „12“ nahrazuje číslem „14“.

10. V § 4 odst. 1 se slova „ve směsi nejvyšší hmotnostní procentické zastoupení“ nahrazují slovy „stanovenu nejvyšší hmotnost laboratorního vzorku“.

11. V § 5 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Minimální velikosti vzorků osiva a vzorků sadby brambor pro zkoušení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty elektroforeticky jsou uvedeny v příloze č. 5. Vzor žádosti o elektroforézu je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.

(7) Pro kontrolu příměsi geneticky modifikované odrůdy v osivu se odebírají 3 vzorky, z nichž jeden je určen pro zkoušku v laboratoři, druhý je uchováván dodavatelem jako rezervní vzorek a třetí je uložen u Ústavu pro případ opakované zkoušky. Vzorky se ukládají tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení. Minimální velikosti vzorků pro zjišťování výskytu genetických modifikací v osivu jsou uvedeny v příloze č. 5.“.

12. V § 7 odst. 1 se ve větě poslední slovo „vzorkovatel“ nahrazuje slovem „dodavatel“.

13. V § 9 odst. 2 se za slovo „vzorku“ vkládají slova „sadby brambor“ a slova „stanoví příloha č. 2“ se nahrazují slovy „je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu“.

14. V § 9 odst. 3 se slova „stanoví příloha č. 2“ nahrazují slovy „jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu“.

15. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Pověřená laboratoř může předčasně zlikvidovat vzorek pouze na základě povolení mimořádné likvidace vydaného Ústavem.“.

16. V textu pod skupinovým nadpisem nad § 11 se slova „[K § 5 odst. 9 písm. h), § 6 odst. 10 písm. f) a e) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona]“ nahrazují slovy „[K § 5 odst. 8 písm. h), § 6 odst. 8 písm. e) a f) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona]“.

17. V § 11 odst. 4 se slova „a vzor návěsky vzorku na vegetační zkoušku jsou uvedeny v příloze č. 2“ nahrazují slovy „je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu“.

18. V § 12 odst. 1 se za slova „a vzorky ke stanovení“ vkládají slova „výskytu skladištních“.

19. V § 12 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

20. V § 12 odstavec 3 zní:

„(3) Požadavky na odběr vzorků osiva pro účely zjišťování výskytu genetických modifikací jsou uvedeny v § 5 odst. 7 a v příloze č. 5. Postupy a metody zjišťování výskytu genetických modifikací ve vzorcích osiva a sadby jsou uvedeny a zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.“.

21. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Pokusy a zkoušky podle odstavce 1 jsou určeny ke kontrole dodržování podmínek, kterým musí vyhovovat osivo a sadba uváděné do oběhu, a k harmonizaci metod používaných při uznávání osiva a sadby.“.

22. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2021.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r

E-shop

Softwarové smlouvy. Jejich specifika a kontraktační proces

Softwarové smlouvy. Jejich specifika a kontraktační proces

Jana Sedláková, Roman Tomek, Tereza Formanová, Pavel Čech, Jiří Hradský a kol. - C. H. Beck

Publikace je praktickým průvodcem pro právníky, manažery a profesionály z oboru IT pro uzavírání smluv v oblasti software. Nabídne řadu vzorových ustanovení vhodných z pohledu objednatele i softwarových společností a představí nejčastější chyby, které se ve smlouvách v praxi běžně ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Úvod do evropského práva, 6. vydání

Úvod do evropského práva, 6. vydání

Pavel Svoboda - C. H. Beck

Tato publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím cílem je na relativně malém prostoru nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a stát se východiskem pro jeho následné hlubší studium. Toho má být ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

Ing. Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Konečně jsou tady aktuální účetní souvztažnosti pro nestátní neziskovky, které promítají legislativní změny podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů. Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li účetním či ekonomickým pracovníkem v nestátní ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.