Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


151

ZÁKON

ze dne 17. března 2021

o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) působnost a pravomoci orgánů k provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu.

§ 2
Zvláštní režimy v oblasti zahraničního obchodu

Zvláštními režimy v oblasti zahraničního obchodu se pro účely tohoto zákona rozumí systémy kontroly obchodu podle nařízení Rady (ES) č.  2271/96 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.

§ 3
Působnost ministerstva

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“)

a) je příslušným orgánem k uplatňování nařízení Rady (ES) č. 2271/96,
b) je příslušným orgánem k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821,
c) je orgánem odpovědným za zajištění jednotného a účinného provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 podle čl. 10 odst. 3 tohoto nařízení,
d) provádí následné kontroly podle čl. 3 odst. 2 a čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 (dále jen „kontroly“),
e) ukládá opatření k nápravě podle § 5,
f) spravuje veřejný seznam kontrol dostupný na internetových stránkách ministerstva,
g) informuje Evropskou komisi a příslušné orgány členských států o nedostatcích zjištěných kontrolami podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821,
h) předkládá Evropské komisi zprávu o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.

§ 4
Generální ředitelství cel

(1) Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu na jeho žádost do 30 dnů ode dne jejího obdržení v souvislosti s plněním úkolů uvedených v § 3 písm. b) až h) následující informace:

a) identifikační údaje unijního dovozce2) (dále jen „dovozce“) a odesílatele nerostných surovin nebo kovů uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 (dále jen „nerostná surovina nebo kov“), a to
1. jméno, případně jména, a příjmení, místo pobytu, případně místo podnikání, obchodní firmu nebo název a adresu sídla,
2.  identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) popis nerostné suroviny nebo kovu, obchodní název a druh podle jeho zařazení v kombinované nomenklatuře, případně dělení na TARIC kódy,
c) množství dovezené nerostné suroviny nebo kovu vyjádřené v kilogramech,
d) hodnotu dovezené nerostné suroviny nebo kovu a
e) zemi odeslání a zemi původu nerostné suroviny nebo kovu.

(2) Poskytnutí informací podle odstavce 1 není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu.

§ 5
Opatření k nápravě

(1) Zjistí-li ministerstvo na základě provedené kontroly nedostatky v provádění povinností dovozce stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821, uloží mu za účelem nápravy zjištěných nedostatků opatření k nápravě, která spočívají zejména v

a) poskytnutí dodatečných úplných interních záznamů, materiálů nebo dokumentů,
b) dodání, doplnění nebo aktualizaci zprávy o auditu splňující požadavky čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821,
c) aktualizaci údajů o celoročním dovozu příslušných nerostných surovin nebo kovů, nebo
d) uvedení vnitřních systémů řízení do souladu s povinnostmi dovozce podle čl. 4 až 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.

(2) Dovozce předloží ministerstvu do 30 dnů ode dne doručení výzvy k provedení opatření k nápravě časově konkrétní a s ohledem na povahu tohoto opatření k nápravě přiměřený plán jejich provádění.

(3) Ministerstvo po ukončení kontroly zveřejní ve veřejném seznamu kontrol dostupném na internetových stránkách ministerstva po dobu 3 let název a identifikační číslo právnické osoby nebo jméno, případně jména, a příjmení, případně obchodní firmu a identifikační číslo podnikající fyzické osoby a výsledek kontroly. Výsledkem kontroly se rozumí údaj „dovozce splnil povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821“ nebo „dovozce nesplnil povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821“.

(4) Ministerstvo uchovává záznamy o kontrolách po dobu 5 let od ukončení kontroly.

Přestupky
§ 6

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 2271/96, která provádí operace v mezinárodním obchodu nebo pohybu kapitálu a související obchodní činnosti mezi Evropskou unií a třetími zeměmi, se dopustí přestupku tím, že

a) neuvědomí Evropskou komisi nebo ministerstvo o skutečnostech uvedených v čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 2271/96 nebo neposkytne Evropské komisi nebo ministerstvu všechny související informace, nebo
b) poruší povinnost uvedenou v čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 2271/96.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 150 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 450 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).

§ 7

Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

§ 8
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí.
Nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících, v platném znění.
2) Čl. 2 písm. l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.

E-shop

Online soudnictví v České republice

Online soudnictví v České republice

Zbyněk Loebl, Pavel Loutockým Martin maisner, Michal Matějka, Radim Polčák - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o etických, právních a sociologických aspektech přípravy online soudnictví v České republice. Online soudnictví je třeba zavádět postupně, tak aby na ně byly dobře připravené jak strany, tak soudci, soudní úředníci a manažeři soudů. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Pozemkové vlastnictví

Pozemkové vlastnictví

Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). ...

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Cena: 0 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.