Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


141

VYHLÁŠKA

ze dne 24. března 2021

o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9a odst. 5 a § 9b odst. 3 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)   obsah energetického posudku, způsob jeho zpracování a jeho rozsah,
b)   údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.

§ 2
Obsah energetického posudku

Energetický posudek obsahuje

a)   titulní list,
b)   podrobnosti energetického posudku ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku,
c)   doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a podmínky proveditelnosti tohoto doporučení a
d)   evidenční list energetického posudku v případech, kdy je jeho vzor uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3
Titulní list s identifikačními údaji vlastníka předmětu energetického posudku, identifikačními údaji předmětu energetického posudku a identifikačními údaji energetického specialisty

(1) Titulní list obsahuje

a)   účel zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 nebo 2 zákona o hospodaření energií,
b)   identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku,
c)   identifikační údaje o předmětu energetického posudku,
d)   datum vypracování energetického posudku,
e)   identifikační údaje energetického specialisty a
f)   evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

(2) Identifikačními údaji o vlastníkovi předmětu energetického posudku jsou u

a)   právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, který je za ni oprávněný jednat,
b)   fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa bydliště.

(3) Identifikačními údaji o předmětu energetického posudku jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického posudku a stručný popis předmětu energetického posudku.

(4) Identifikačními údaji energetického specialisty jsou u

a)   právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, datum vydání oprávnění, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby pověřené jednáním a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby určené a její číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,
b)   fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum vydání oprávnění.

§ 4
Podrobnosti energetického posudku a doporučení energetického specialisty

(1) Energetický posudek ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku obsahuje tyto podrobnosti:

a)   posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití odpadního tepla pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona, které se provádí podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b)   hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí podle ekonomického hodnocení uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a) až d) a f) a § 9a odst. 2 písm. b) a c) zákona,
c)   hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí podle ekologického hodnocení uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona,
d)   popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky, které se provádí podle přílohy č. 5 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona,
e)   vyhodnocení plnění parametrů pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona, které se provádí alespoň v rozsahu podle příslušného evidenčního listu uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce,
f)   hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona, které se provádí podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, a
g)   vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona.

(2) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti vyplývají z podrobností energetického posudku podle odstavce 1.

§ 5
Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie

Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 6
Přechodná ustanovení

(1) Energetický posudek zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za energetický posudek zpracovaný podle této vyhlášky, ledaže jde o posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona.

(2) Energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné předložit k žádosti o souhlas orgánu ochrany životního prostředí nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.

Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 141/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 141/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 141/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 141/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 141/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 141/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/826.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1292 - Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.