Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


136

ZÁKON

ze dne 17. března 2021

o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
NĚKTERÉ DALŠÍ ÚPRAVY V OBLASTI DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A PŘÍSPĚVKU NA PÉČI V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID-19

§ 1

Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti státních sociálních dávek1).

§ 2
Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu

(1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021, jde-li o přídavek na dítě vyplácený k 31. březnu 2021, a pro stanovení jeho výše se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na přídavek na dítě, ze kterých byla určena výše přídavku na dítě vypláceného ke dni 31. března 2021, není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení vět druhé až čtvrté § 51 odst. 1 a 2 zákona o státní sociální podpoře se nepoužijí.

(2) Dosáhne-li nezaopatřené dítě v období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 věku 26 let nebo v tomto období zemře, přídavek na dítě od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nezaopatřené dítě dosáhlo 26 let věku nebo zemřelo, nenáleží. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře2).

(3) Pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 se ustanovení § 61 odst. 1 a 3 zákona o státní sociální podpoře nepoužijí; to neplatí, postupuje-li se podle odstavce 2.

§ 3
Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu

(1) Pro nárok na výplatu příspěvku na bydlení pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021, jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k 31. březnu 2021, a pro stanovení jeho výše se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na bydlení, ze kterých byla určena výše příspěvku na bydlení vypláceného ke dni 31. března 2021, není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení vět třetí až šesté § 51 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře se nepoužijí.

(2) Pokud osoba v období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 zemře, příspěvek na bydlení jí od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém osoba, která dosud měla nárok na příspěvek na bydlení, zemřela, nenáleží.

(3) Pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 se ustanovení § 61 odst. 1 a 3 zákona o státní sociální podpoře nepoužijí; to neplatí, postupuje-li se podle odstavce 2.

§ 4
Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči

(1) Pro nárok na zvýšení příspěvku na péči pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021, jde-li o zvýšení příspěvku na péči vyplácené k 31. březnu 2021, se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na zvýšení příspěvku na péči, ze kterých bylo přiznáno zvýšení příspěvku na péči vyplácené ke dni 31. března 2021. Ustanovení § 12 odst. 4 a § 21 odst. 2 písm. a), c) a e) zákona o sociálních službách se nepoužijí.

(2) Pokud osoba v období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 zemře, příspěvek na péči jí od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém osoba, která dosud měla nárok na zvýšení příspěvku na péči, zemřela, nenáleží.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 259/2017 Sb.

§ 5

Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992  Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 92/2018  Sb., zákona č. 335/2018 Sb. a zákona č. 164/2019 Sb., se mění takto:

1. V čl. III se body 1, 3, 6 a 21 zrušují.

2. V čl. VII se body 63, 67 a 68 zrušují.

3. V čl. IX se bod 1 zrušuje.

4. V čl. X písmeno f) zní:

„f)   ustanovení čl. IX bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 164/2019 Sb.

§ 6

Zákon č. 164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006  Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:

1. V čl. I se body 22 a 24 zrušují.

2. V čl. VI se na konci písmene a) slovo „ , a“ nahrazuje tečkou a písmeno b) se zrušuje. Zároveň se zrušuje označení písmene a).

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

1) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č.  883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.
2) § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Základy sportovního práva

Základy sportovního práva

Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská - C. H. Beck

Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Ivo Telec, Pavel Tůma - C. H. Beck

Úspěšný komentář přináší spolehlivé a přesné odpovědi na všechny otázky autorského práva. Prvnímu vydání komentáře se dostalo zasloužené pozornosti odborné veřejnosti a rychle se stal respektovaným dílem na trhu. K vytvoření srozumitelného, vědecky fundovaného komentáře využili ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.