Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


129

VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2021,

kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 69 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 609/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb., vyhlášky č. 354/2007 Sb. a vyhlášky č. 335/2013  Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky, § 1, 2, 4, § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 7 odst. 2 se slovo „závodní“ zrušuje.

2. V nadpisu nad § 2, 4 a v nadpisu § 6 se slova „Závodní stravování“ nahrazují slovem „Stravování“.

3. V § 2 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 9 větě první a v § 6 odst. 1 se slova „zařízení závodního stravování“ nahrazují slovy „stravovacím zařízení“.

4. V § 3 odst. 1, § 3 odst. 12 a v § 6 odst. 2 se slovo „závodního“ zrušuje.

5. V § 3 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: „Zaměstnanci v pracovním poměru, státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníci bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojáci z povolání, soudci a žáci nebo studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou2a), pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí, není-li dále stanoveno jinak,“.

6. V § 3 odst. 5 se slova „nebo v místě služebního působiště3a)“ nahrazují slovy „ , v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích“.
Poznámka pod čarou č. 3a zní:


3a) § 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
§ 4 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.“.

7. V § 3 odstavec 6 zní:

„(6) Organizace může strávníkovi uvedenému v odstavci 4 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud tento strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout tomuto strávníkovi podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon jeho práce, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích.“.

8. V § 3 odst. 10 se slova „zařízení závodního stravování“ nahrazují slovy „stravovacího zařízení“.

9. V § 3 odst. 11 se slovo „závodním“ zrušuje.

10. V § 3 odst. 12 se slova „podle § 2 písm. c)“ nahrazují slovy „na provoz“.

11. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Organizace poskytuje strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4 za úhradu sníženou o příspěvek z fondu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud tento strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích. Organizace může strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4 poskytnout za tuto úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud tento strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout tomuto strávníkovi podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon jeho práce, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích.“.

12. V § 7 odst. 1 písm. b) a c) se slova „zařízení závodního stravování“ nahrazují slovy „stravovací zařízení“.

13. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V případech uvedených v odstavci 1 může být poskytován peněžitý příspěvek na stravování podle § 69 odst. 4 rozpočtových pravidel. Je-li poskytován peněžitý příspěvek na stravování, nelze v těchto případech zajišťovat a hradit stravování podle § 4 a 5.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

14. V § 7 odst. 4 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Smlouvy o závodním stravování uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za smlouvy o stravování podle vyhlášky č. 430/2001  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Sagit, a. s.

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.