Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


126

VYHLÁŠKA

ze dne 11. března 2021

o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb.:

§ 1
Způsob výpočtu výše škody způsobené na vymezených domestikovaných zvířatech a psech sloužících k jejich hlídání

(1) Výše škody při usmrcení vymezeného domestikovaného zvířete se určí podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Za usmrcení vymezeného domestikovaného zvířete se považuje rovněž jeho utracení z důvodu poranění nebo následný úhyn z důvodu poranění.

(2) Při určování výše škody v případě usmrcení vymezeného domestikovaného zvířete, u něhož pro účely výpočtu uvedeného v příloze č. 1 nelze určit cenu, která by byla dosažena při jeho prodeji v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, nebo, nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností škoda vznikla, se jeho cena určí na základě odborného nebo znaleckého posudku o vzniku škody a její výši, ve kterém se zohlední genetická a užitková kvalita zvířete a v případě dojných zvířat také výše nerealizované mléčné produkce, nejdéle však za období 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo. Výše škody při usmrcení takového vymezeného domestikovaného zvířete se pak určí obdobně podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) V případě usmrcení nově narozeného nebo mladého jedince vymezeného domestikovaného zvířete, který nedosahuje tržní velikosti, se hradí škoda ve výši, která nejblíže odpovídá výši škody určené podle přílohy č.  1 k této vyhlášce. Jedná-li se o takové zvíře, u něhož pro účely výpočtu uvedeného v příloze č. 1 nelze určit cenu, která by byla dosažena při jeho prodeji v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, nebo, nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností škoda vznikla, určí se jeho cena na základě odborného nebo znaleckého posudku. Výše škody při usmrcení takového vymezeného domestikovaného zvířete se pak určí obdobně podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(4) Výše škody při usmrcení psa sloužícího k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete se určí jako obvyklá cena psa stejného plemene sloužícího k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete. Za obvyklou cenu se pro tento účel považuje cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného psa sloužícího k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, nebo, nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností škoda vznikla. Do výše náhrady škody při usmrcení psa sloužícího k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete se dále započítávají nezbytné náklady účelně vynaložené na jeho neškodné odstranění v souladu s požadavky veterinárního zákona.

(5) Při poranění vymezeného domestikovaného zvířete nebo psa sloužícího k jeho hlídání se poskytuje náhrada účelně vynaložených nákladů souvisejících s veterinárním ošetřením a léčbou zvířete (dále jen „náklady na léčbu“). Náhrada nákladů na léčbu vymezeného domestikovaného zvířete náleží nejvýše do částky odpovídající jeho ceně určené podle odstavců 1 až 3. Náhrada nákladů na léčbu psa sloužícího k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete náleží nejvýše do částky odpovídající jeho ceně určené podle odstavce 4. V případě, že v důsledku poranění psa sloužícího k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete bude i přes zajištěnou léčbu znemožněno jeho další využití k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete, určí se výše škody jako součet jeho ceny určené podle odstavce 4 a nákladů na jeho léčbu.

§ 2
Způsob výpočtu výše škody způsobené na včelstvech

Výše škody při zničení včelstva se určí jako obvyklá cena včelstva. Za obvyklou cenu se pro tento účel považuje cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného včelstva v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, nebo, nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy škoda s největší pravděpodobností vznikla.

§ 3
Způsob výpočtu výše škody způsobené na rybách

(1) Výše škody na rybách se určí jako cena obvyklá. Za obvyklou cenu se pro tento účel považuje cena, která by byla dosažena při prodeji obdobných ryb v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, nebo, nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy škoda s největší pravděpodobností vznikla. Náhrada škody na rybách náleží nejvýše do částky odpovídající celkové ceně nasazených ryb, pokud byly vyloučeny jiné příčiny jejich úhynu. Pokud je v případě vícehorkového způsobu hospodaření o náhradu škody žádáno opakovaně, náhrada škody na rybách náleží nejvýše do částky odpovídající celkové ceně nasazených ryb za celé produkční období.

(2) Způsob výpočtu výše škody způsobené na rybách vydrou říční se určí podle přílohy č. 2 k této vyhlášce s tím, že tento výpočet se použije při zpracování odborného nebo znaleckého posudku. Odstavec 1 věty druhá a třetí se použijí obdobně.

§ 4
Způsob výpočtu výše škody způsobené na nesklizených polních plodinách a travních porostech

(1) Výše škody na nesklizených polních plodinách se určí podle tržních cen plodin dosažených v době jejich předchozí sklizně, přičemž se vychází z obvyklého výnosu v daném místě a plochy poškozené plodiny.

(2) Výše škody na travních porostech se určí podle tržní ceny sena dosažené v době předchozí seče, přičemž se vychází z obvyklého výnosu v daném místě a plochy poškozeného travního porostu.

§ 5
Způsob výpočtu výše škody způsobené na trvalých porostech

(1) Výše škody na trvalých porostech mimo lesní porosty se stanoví jako cena trvalého porostu stanovená postupem podle oceňovací vyhlášky1).

(2) Výše škody na lesních porostech se určí podle vyhlášky upravující výpočet výše újmy nebo škody na lesích postupem obdobným jako při stanovení výše škody z předčasného smýcení lesního porostu, ze zničení lesního porostu, ze snížení přírůstu lesního porostu nebo snížení kvality lesního porostu anebo postupem obdobným jako při stanovení výše škody z mimořádných nákladů na vyklizení poškozených dřevin.

§ 6
Způsob výpočtu výše škody způsobené na včelařském zařízení, uzavřených objektech a movitých věcech v uzavřených objektech

(1) Výše škody při zničení včelařského zařízení, uzavřeného objektu nebo movité věci v uzavřeném objektu se určí jako obvyklá cena téže věci nebo objektu. Za obvyklou cenu se pro tento účel považuje cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného včelařského zařízení, uzavřeného objektu nebo movité věci v uzavřeném objektu v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, nebo, nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností škoda vznikla.

(2) Výše škody při částečném poškození včelařského zařízení, uzavřeného objektu nebo movité věci v uzavřeném objektu se určí na základě výše účelně vynaložených nákladů na odstranění následků poškození nebo opravu, a to nejvýše jako cena nového včelařského zařízení, uzavřeného objektu nebo movité věci v uzavřeném objektu.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech, se zrušuje.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 126/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 126/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

 

1)   Část pátá vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Kompendium judikatury - Posudkové lékařství

Kompendium judikatury - Posudkové lékařství

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Věcná práva

Věcná práva

Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelství C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před teorii a praxi postavil nový občanský zákoník. Je rozdělena do tří částí. V ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.