Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


87

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 544/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, se mění takto:

1. V § 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

2. V § 1 písmeno c) zní:

„c)   polohovým určením souřadnice bodu nebo souřadnice lomových bodů linie a jejich spojnice nebo souřadnice lomových bodů polygonu a jejich spojnice, které určují polohu evidovaného prvku; souřadnice se určují v referenčním souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,“.

3. V § 1 se doplňují písmena d) až f), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:

„d)   prostorovým určením polohové určení doplněné o údaje o výšce bodů v referenčním Výškovém systému baltském – po vyrovnání,
e)   identifikací vodoprávní struktury rozdělení vodních linií povrchové nebo podzemní vody19) a její vyznačení v délce od pramene nebo začátku až po zaústění do jiné linie nebo do opuštění území České republiky nebo do jejího přirozeného ukončení, včetně směru jejího toku,
f)   identifikací hydrologické struktury vodní linie povrchové nebo podzemní vody19) označení hydrologického členění vodní linie v délce od pramene nebo začátku až po zaústění do jiné linie nebo do opuštění území České republiky nebo do jejího přirozeného ukončení, včetně směru jejího toku.


19) § 56 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

㤠1a

(1) Základním zdrojem prostorového určení vodních linií a vodních útvarů je základní báze geografických dat České republiky1). Základním zdrojem názvů je informační systém geografického názvosloví.

(2) V případě použití jiného zdroje než podle odstavce 1 správce vodního toku oznámí tuto skutečnost správci základní báze geografických dat České republiky a poskytne mu zpřesněné polohové nebo prostorové určení včetně informace o měřické metodě použité pro určení polohopisných a výškových údajů.“.

5. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2
Evidence vodních toků, jejich povodí a ostatních vodních linií

(1) Vodní toky a ostatní vodní linie se evidují formou liniového znázornění. Identifikaci vodoprávní struktury vodních toků a ostatních vodních linií určují správci povodí a státní podnik Lesy České republiky (dále jen „Lesy“).

(2) Vodní toky se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, délce, směru toku, správci a polohovém určení.

(3) Hydrologická povodí vodních toků se evidují formou polygonu v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru a velikosti plochy a jsou stanovovány na základě hydrologické struktury vodních linií. Identifikaci hydrologických povodí určuje Český hydrometeorologický ústav.

(4) Ostatní vodní linie se evidují v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, směru toku, délce a polohovém určení.

(5) Lesy zpracovávají údaje o názvu, číselném identifikátoru vodoprávní struktury, délce, správci a polohovém určení vodního toku, který spravují podle § 48 vodního zákona, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

(6) Správci povodí zpracovávají údaje o názvu, číselném identifikátoru vodoprávní struktury, délce, správci a polohovém určení vodního toku ve své územní působnosti, vyjma vodních toků evidovaných podle odstavce 5, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

(7) Správci povodí a Lesy evidují údaje o číselném identifikátoru vodoprávní struktury, délce a polohovém určení ostatní vodní linie a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

(8) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, určuje identifikaci hydrologické struktury vodních linií1), zpracovává údaje o číselném identifikátoru hydrologické struktury vodních linií a zpracované údaje ukládá do informačního systému veřejné správy.

(9) Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí, Lesy a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí, zpracovává údaje o číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, velikosti plochy a polohovém určení rozvodnice hydrologického povodí a číslu hydrologického pořadí, a zpracované údaje ukládá do informačního systému veřejné správy; k tomuto účelu využívá údaje podle odstavců 5 až 8.

(10) Data informačního systému veřejné správy jsou přístupná správci základní báze geografických dat v rozsahu nutném pro zajištění polohového určení vodních toků a ostatních vodních linií.“.

6. Nadpis § 3 zní:
„Evidence objektů na vodních tocích a ostatních vodních liniích“.

7. V § 3 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení místa překážky“.

8. V § 3 odst. 2 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „vlastníkovi objektu, vlastníkovi měřící technologie, zpracovateli dat a polohovém určení místa objektu“.

9. V § 3 odst. 4 se slova „ke kterým mají právo hospodaření“ nahrazují slovy „se kterými mají právo hospodařit“.

10. V § 4 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení hydrogeologického rajonu polygonem“.

11. § 5 zní:

㤠5

(1) Správci povodí zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají, vyjma vodních nádrží podle odstavce 2, informace o

a)   vodních nádržích, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody přesahuje 1 000 000 m3, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem a polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku, polohovém určení a dalších údajů stanovených v příloze vyhlášky2), s výjimkou údajů o hospodaření na vodním díle,
b)   vodních nádržích, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody nepřesahuje 1 000 000 m3 a ke kterým mají právo hospodařit, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem a polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku, polohovém určení, kótě maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše při hladině ovladatelného prostoru,
c)   vodních nádržích, jejichž hráz je zařazena do I. až IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 5 vodního zákona, s výjimkou vodních nádrží podle písmen a) a b), údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku a polohovém určení.

(2) Lesy zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají u vodních nádrží, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody nepřesahuje 1 000 000 m3 a ke kterým mají právo hospodařit, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem a polohovém určení osy středu hráze a osy vodního toku, polohovém určení, kótě maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše při hladině ovladatelného prostoru.“.

12. V § 6 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení polygonem“.

13. V § 6 odst. 2 se za slova „údajů o jejich“ vkládají slova „polohovém určení polygonem,“.

14. V § 7 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení místa“.

15. V § 8 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení místa profilu sledování“.

16. V § 9 odst. 1 se slovo „jednotlivé“ zrušuje a slova „územní identifikaci“ se nahrazují slovy „polohovém určení“.

17. V § 10 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení“.

18. V § 13 odst. 1 se slovo „příloze“ nahrazuje slovy „přílohách č. 1 až 4“ a slova „jejich územní identifikaci“ se nahrazují slovy „polohovém určení místa odběru“.

19. V § 14 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení místa odběru“.

20. V § 15 odst. 1 a v § 16 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení místa vypouštění“.

21. V § 18 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení povodí polygonem“.

22. V § 19 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení oblasti polygonem“.

23. V § 20 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení ochranného pásma polygonem“.

24. V § 21 odst. 1 a 2 a v § 22 odst. 1 a 2 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení místa zdroje“.

25. V § 21 odst. 3 se slova „podle § 22 vodního zákona“ zrušují.

26. V § 23 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení citlivé oblasti polygonem“.

27. V § 24 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení zranitelné oblasti polygonem“.

28. V § 25 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení oblasti polygonem“ a za slovo „koupaliště,“ se vkládají slova „číselném identifikátoru,“.

29. V § 26 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení vodní linie nebo polygonu povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů“.

30. V nadpisu § 27 se slova „vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků“ nahrazují slovy „hlavních odvodňovacích a hlavních závlahových zařízení“.

31. V § 27 odst. 1 se slova „Vodní díla k vodohospodářským melioracím zemědělských pozemků“ nahrazují slovy „Hlavní odvodňovací a hlavní závlahová zařízení“ a slova „jejich územní identifikaci“ se nahrazují slovy „polohovém určení vodní linie“.

32. V § 28 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení záplavového území polygonem“, za slova „hydrologického povodí,“ se vkládají slova „identifikačním čísle vodního toku,“, slova „názvu obce“ se nahrazují slovy „katastrálním území“, slovo „jejímž“ se nahrazuje slovem „jehož“ a slovo „kódu“ se nahrazuje slovem „názvu“.

33. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Evidence polohového určení záplavového území má formu jednotné vrstvy vzniklé sloučením dílčích polohových určení záplavových území.“.

34. V § 29 odst. 2 se slova „a § 18 až 29“ nahrazují slovy „ , § 18 až 20 a § 23 až 29“ a slova „a § 13 až 17“ se nahrazují slovy „ , § 13 až 17 a § 21 a 22“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 10, pokud jde o § 5 odst. 1 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 2. vydání

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 2. vydání

David Raus, Andrea Oršulová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, podstatně rozšířené vydání komentáře zákona o ochraně hospodářské soutěže reflektuje všechny změny, k nimž v oblasti právní úpravy ochrany hospodářské soutěže od vydání prvního došlo. Jde o změny vyplývající zejména ze zákona č. 293/2016 Sb., který např. zavedl podrobnější ...

Cena: 1 299 KčKOUPIT

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal - Wolters Kluwer, a. s.

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.