Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


86

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010  Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 61 odst. 5, 10, 14 a 16 a § 62 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 544/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tato vyhláška vymezuje technickobezpečnostní dohled nad vodními díly (dále jen „dohled“) a stanoví

a)   kritéria a postup pro zařazení vodních děl do kategorií,
b)   rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl a v jednotlivých etapách jejich přípravy, výstavby, změny dokončené stavby vodního díla nebo provozu,
c)   náležitosti programu dohledu,
d)   náležitosti zpracování rozsahu měření dohledu,
e)   zpracování výsledků pozorování a měření,
f)   předpoklady pro kvalifikovaný výkon dohledu,
g)   rozsah údajů a způsob vedení evidence dohledu a
h)   náležitosti žádosti o udělení pověření k výkonu dohledu.“.

2. V § 2 písm. b) se slova „stanovené limitní hodnoty veličin“ nahrazují slovy „stanovená limitní hodnota veličiny“, slova „jevy a skutečnosti“ se nahrazují slovy „jev nebo skutečnost“ a slova „jejich časové vývoje“ se nahrazují slovy „její časový vývoj“.

3. V § 2 písm. c) se slovo „veličin“ nahrazuje slovem „veličiny“, slova „jevy a skutečnosti“ se nahrazují slovy „jev nebo skutečnost“ a slova „ , které signalizují stavy“ se nahrazují slovy „signalizující stav“.

4. V § 2 písm. d) se slovo „stavby“ nahrazuje slovem „výstavby“ a za slovo „řízení“ se vkládají slova „ , dokumentace pro vydání společného povolení“.

5. V § 2 písm. e) se za slovo „změnou“ vkládají slova „dokončené stavby“.

6. V § 2 písm. f) se slovo „stavby“ nahrazuje slovem „výstavby“, slovo „změnou“ se nahrazuje slovy „změny dokončené stavby“ a slova „po jeho dokončení“ se zrušují.

7. V § 2 písm. i) se text „§ 61 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 61 odst. 7“.

8. § 3 se včetně nadpisu zrušuje.

9. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3) § 61 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 4 odst. 5 se slovo „provádí“ nahrazuje slovem „zpracovává“, slovo „stavby“ se nahrazuje slovem „výstavby“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „nebo dokumentace plánu společných zařízení11) a obsahuje stanovení míry bezpečnosti vodního díla při povodních a návrh a posouzení parametrů bezpečnostních a výpustných zařízení podle souvisejících předpisů12), 13)“.
Poznámky pod čarou č. 11, 12 a 13 znějí:


11) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
12) Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
13) ČSN 75 29 35 - Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.“.

11. V § 4 odst. 6 se za slova „také změna“ vkládají slova „dokončené stavby“ a slova „po jeho dokončení“ se zrušují.

12. V § 5 odst. 1 úvodní části se za slovo „četnost“ vkládá slovo „provádění“ a na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   technickým stavem vodního díla.“.

13. V § 5 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(2) V etapě přípravy výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla se pro určené vodní dílo I. až III. kategorie dohled zajišťuje zpracováním rozsahu měření dohledu podle § 6. Pro určené vodní dílo IV. kategorie v etapě přípravy výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla se tento dokument zpracovává, jestliže povinnost předložení rozsahu měření dohledu uloží vlastníkovi, popřípadě stavebníkovi příslušný vodoprávní úřad jako podmínku provádění dohledu1).


1) § 61 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

14. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „stavby“ nahrazuje slovem „výstavby“, za slovo „změny“ se vkládají slova „dokončené stavby“ a slova „po jeho dokončení“ se zrušují.

15. V § 5 odst. 5 se slovo „stavby“ nahrazuje slovem „výstavby“, za slovo „změny“ se vkládají slova „dokončené stavby“, slova „po jeho dokončení“ se zrušují, slova „ , při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky“ se nahrazují slovy „se sledováním a záznamem výšky vodní hladiny“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případech výskytu neobvyklých jevů nebo skutečností se provádí měření veličin dohledu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.“.

16. V § 5 odst. 6 se za slovo „zatížení“ vkládají slova „hrázového systému“ a na konci odstavce se doplňuje věta „To platí i pro případy rekultivace odkaliště až do jejího úplného dokončení.“.

17. Nadpis § 6 zní:
„Zpracování rozsahu měření dohledu“.

18. V § 6 odst. 1 se slova „Projekt měření“ nahrazují slovy „Rozsah měření dohledu“, za slovo „návrh“ se vkládá slovo „souvisejících“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Zpracovává ho pověřená osoba3) nejpozději ve fázi dokumentace pro stavební povolení výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla.“.

19. V § 6 odst. 2 úvodní části se slova „Projekt měření“ nahrazují slovy „Rozsah měření dohledu“ a vkládají se nová písmena a) a b), která znějí:

„a)   popis a rozbor rizik spojených s existencí vodního díla nebo změny dokončené stavby vodního díla v daném prostředí a provozu,
b)   požadavky na průzkumné a projektové práce nad rámec již vypracované projektové dokumentace výstavby nebo změny stavby dokončeného vodního díla,“.

Dosavadní písmena a) až h) se označují jako písmena c) až j).

20. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slova „vodního díla pro“ vkládá slovo „příslušnou“ a slovo „trvalého“ se nahrazuje slovy „výstavby nebo“.

21. V § 6 odst. 2 písm. d) se slovo „druhu,“ nahrazuje slovy „metod měření a pozorování, jejich“ a slova „metod měření,“ se zrušují.

22. V § 6 odst. 2 písm. g) a v § 10 odst. 1 se za slovo „změny“ vkládají slova „dokončené stavby“ a slova „po jeho dokončení“ se zrušují.

23. V § 6 odst. 2 písm. j) se slovo „přístrojů“ nahrazuje slovem „zařízení“.

24. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Slouží pro provádění dohledu nad vodním dílem v jednotlivých etapách.“.

25. V § 7 odst. 2 písm. a) se za slova „pověřené osoby3) a“ vkládá slovo „fyzické“ a slova „dohled2) podle § 62 odst. 4“ se nahrazují slovy „dohled2) podle § 62 odst. 5“.
Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) § 62 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

26. V § 7 odst. 2 písm. l) se slova „ , výpustných a přelivných zařízení na určeném vodním díle“ nahrazují slovy „určeného vodního díla, poruchou uzávěrů nebo hrazení jeho bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení“.

27. V § 8 odst. 3 se slovo „se“ zrušuje a za slovo „díle“ se vkládá slovo „se“.

28. V § 10 odst. 2 se slovo „stavby“ nahrazuje slovem „výstavby“, za slovo „změny“ se vkládají slova „dokončené stavby“, slova „po jeho dokončení“ se zrušují a za slova „zprávy o dohledu“ se vkládají slova „v etapě trvalého provozu“.

29. V § 11 odst. 1 se text „§ 62 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 62 odst. 5“.

30. Za § 12 se vkládají nové § 12a a 12b, které včetně nadpisů znějí:

㤠12a
Předpoklady pro kvalifikovaný výkon dohledu

(1) Žádost o udělení pověření k výkonu dohledu (dále jen „žádost“) obsahuje kromě obecných náležitostí podání i doklady o bezúhonnosti nebo doklady prokazující odborné a personální vybavení, kterými jsou

a)   doklad o bezúhonnosti žádající právnické osoby, všech členů statutárního orgánu a odborně způsobilé fyzické osoby odpovědné za výkon dohledu,
b)   souhlasné prohlášení odborně způsobilé fyzické osoby s jejím určením jako osoby odpovědné za výkon dohledu, nebo zpracování posudků pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie z hlediska dohledu,
c)   doklady k výkonu dohledu odborně způsobilé fyzické osoby v případě, kdy žadatel žádá o udělení pověření k výkonu dohledu nad vodními díly I. a II. kategorie.

(2) K žádosti se přikládají také doklady prokazující materiální a technické vybavení pro provádění dohledu.

(3) K žádosti je možné přiložit i další doklady prokazující osvědčení odborných předpokladů v oboru bezpečnosti vodních děl, zejména osvědčení o autorizaci, osvědčení o znalecké činnosti, zavedení systému jakosti nebo osvědčení o členství a činnosti v profesních sdruženích.

(4) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k provádění dohledu je

a)   nad vodními díly III. kategorie
1. nejméně úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru zaměřené na vodní díla a
2. odborná praxe v délce nejméně 8 let při provádění dohledu nad vodními díly IV. kategorie nebo nejméně 10 let při navrhování nebo provozování vodních děl III. nebo vyšší kategorie, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě 1, nebo
3. odborná praxe v délce nejméně 5 let při provádění dohledu nad vodními díly IV. kategorie nebo nejméně 8 let při navrhování nebo provozování vodních děl III. nebo vyšší kategorie, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
b)   nad vodními díly I. a II. kategorie a ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorie dohledu
1. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání a
2. odborná praxe v délce nejméně 10 let při provádění dohledu nad vodními díly II. kategorie pro výkon pověření k dohledu nad vodním dílem I. kategorie a ke zpracování posudků, nebo
3. odborná praxe v délce nejméně 10 let při provádění dohledu nad vodními díly III. kategorie pro výkon pověření k dohledu nad vodním dílem II. kategorie.

(5) Doklady podle odstavce 4 písm. a) a b) musí prokazovat nepřetržitý výkon požadované praxe, a to až do doby podání žádosti.

(6) Bezúhonnost se kromě výpisu z evidence Rejstříku trestů dokládá také u

a)   fyzické osoby, která se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v cizím státě, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy,
b)   fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je tato osoba občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy,
c)   právnické osoby se sídlem mimo území České republiky dokladem obdobným výpisu z Rejstříku trestů vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu, ve kterém tato osoba působila tak, že zde měla sídlo anebo alespoň provozovala svoji činnost nebo zde měla svůj majetek, jakož i států, ve kterých v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců; to platí obdobně i pro právnickou osobu se sídlem na území České republiky, která v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, nepřetržitě po dobu 3 měsíců působila v zahraničí.

(7)  Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad podle odstavce 6 písm. a) až c) se předkládá, pokud je v tomto ustanovení uvedený stát vydává.

(8) Výpis z evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců.

(9) Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s výkonem dohledu, navrhováním, provozováním nebo prováděním staveb vodních děl, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo též osoba, na kterou se hledí, jako by nebyla odsouzena.

§ 12b
Evidence dohledu

(1) Evidence dohledu se vztahuje na vodní díla zařazená do I. až IV. kategorie z hlediska dohledu. Evidence dohledu obsahuje údaje uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Pověřené osoby, které provádějí dohled nad určeným vodním dílem, vedou evidenci dohledu v elektronické podobě a v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 k této vyhlášce, s výjimkou údajů, které doplní příslušný vodoprávní úřad.

(3) Vodoprávní úřad u vodních děl IV. kategorie, nad kterými neprovádí dohled pověřená osoba, vede evidenci dohledu v elektronické podobě a v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 k této vyhlášce, s výjimkou údajů, které jsou povinné pouze pro vodní díla I. až III. kategorie.

(4) Vodoprávní úřady a pověřené osoby odstraňují případné nesoulady zjištěné v evidenci dohledu neprodleně po jejich zjištění.“.

31. V příloze č. 2 se věta poslední zrušuje.

32. V příloze č. 3 bodě 1 písm. a) se za slovo „změny“ vkládají slova „dokončené stavby“ a slova „po jeho dokončení“ se zrušují.

33. V příloze č. 3 bodě 4 písmeno d) zní:

„d)   kontrola uložených úkolů a návrhy nápravných opatření.“.

34. V příloze č. 3 bodě 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a předchozí souhrnné etapové zprávy“.

35. V příloze č. 3 bodě 5 písm. g) se slovo „podkladů10)“ nahrazuje slovy „podkladů a souvisejících předpisů12), 13)“.

36. Nadpis přílohy č. 4 zní:
„Náležitosti zápisu z prohlídky“.

37. V příloze č. 4 bodě 3 písm. b) se slovo „organizaci“ nahrazuje slovem „osobu“.

38. V příloze č. 4 bodě 3 písm. c) se slova „popřípadě další organizace nebo osoby.“ zrušují.

39. V příloze č. 4 se na konci bodu 3 doplňuje písmeno d), které zní:

„d)   popřípadě další organizace nebo osoby.“.

40. V příloze č. 4 bodě 8 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a návrhy nápravných opatření“.

41. V příloze č. 4 bodě 8 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

42. Doplňuje se příloha č. 5, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pověřené osoby předají Ministerstvu zemědělství údaje z evidence technickobezpečnostního dohledu vedené podle § 61 odst. 12 vodního zákona pro vodní díla I. a II. kategorie nejpozději do 1. ledna 2023.

2. Pověřené osoby předají Ministerstvu zemědělství údaje z evidence technickobezpečnostního dohledu vedené podle § 61 odst. 12 vodního zákona pro vodní díla III. kategorie nejpozději do 1. ledna 2024.

3. Pověřené osoby nebo vodoprávní úřady předají Ministerstvu zemědělství údaje z evidence technickobezpečnostního dohledu vedené podle § 61 odst. 12 a 13 vodního zákona pro vodní díla IV. kategorie, která jsou ve vlastnictví státních podniků Povodí a Lesů České republiky, státní podnik, nejpozději do 1. ledna 2025.

4. Pověřené osoby nebo vodoprávní úřady předají Ministerstvu zemědělství údaje z evidence technickobezpečnostního dohledu vedené podle § 61 odst. 12 a 13 vodního zákona pro ostatní vodní díla IV. kategorie nejpozději do 1. ledna 2028.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.