Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


80

VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) a i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000  Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhlášky č. 402/2006 Sb., vyhlášky č.  473/2006 Sb., vyhlášky č. 157/2008 Sb., vyhlášky č. 35/2012 Sb., vyhlášky č. 46/2014  Sb. a vyhlášky č. 39/2018 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (kodifikované znění).“.

2. § 2 zní:

㤠2

Pro účely této vyhlášky se rozlišují následující kategorie potravin

a)   mléčná výživa malých dětí,
b)   obilné příkrmy a potraviny pro malé děti,
c)   potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové.“.

3. Nadpis části druhé zní: „MLÉČNÁ VÝŽIVA MALÝCH DĚTÍ“.

4. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5
Požadavky na složení mléčné výživy malých dětí

(1) Požadavky na použití vitaminů, minerálních látek a dalších látek jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Na požadavky na čistotu látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví specifikace potravinářských přídatných látek1e).

(3) Mléčná výživa malých dětí

a)   musí obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o potravinářských přídatných látkách2),
b)   musí splňovat mikrobiologické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie o mikrobiologických kritériích pro potraviny3),
c)   nesmí obsahovat rezidua pesticidů v množství překračujícím množství 0,01 mg/kg výrobku, jak je nabízen ke spotřebě, nebo po obnově podle pokynů výrobce, pro každý jednotlivý pesticid.

(4) Pro výrobu mléčné výživy malých dětí se nesmí používat zemědělské produkty ošetřené pesticidy, které jsou upraveny v příloze č.  11 k této vyhlášce. Přitom za zemědělský produkt neošetřený těmito pesticidy se považuje produkt, v němž

a)   obsah reziduí pesticidů upravených v tabulce č. 1 přílohy č. 11 k této vyhlášce nepřekročí hranici 0,003 mg/kg, která je považována za mez stanovitelnosti při stanovení obecně přijatelnými normalizovanými metodami zkoušení,
b)   obsah reziduí pesticidů uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 11 k této vyhlášce nepřekročí hranici 0,003 mg/kg, která je považována za mez stanovitelnosti při stanovení obecně přijatelnými normalizovanými metodami zkoušení.

(5) Pro výrobu mléčné výživy malých dětí musí být dodrženy zvláštní maximální limity reziduí pesticidů nebo metabolitů pesticidů, které jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(6) Obsah reziduí pesticidů a zvláštní maximální limity stanovené v odstavcích 4 a 5 se vztahují na potraviny, které jsou určené ke spotřebě nebo připravené k použití podle návodu výrobce.“.

5. Poznámka pod čarou č. 1d se zrušuje.

6. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6
Označování mléčné výživy malých dětí

(1) Na obalu mléčné výživy malých dětí musí být uvedena

a)   v názvu potraviny slova „mléčná výživa malých dětí“, jde-li o výživu malých dětí vyrobenou výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka, a
b)   informace o tom, že by potravina měla tvořit pouze součást smíšené a vyvážené stravy malého dítěte.

(2) U mléčné výživy malých dětí může označení kromě číselných údajů o množství vitaminů a minerálních látek obsahovat také vyjádření procentního podílu referenční hodnoty podle tabulky č. 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce ve 100 ml výrobku připraveného k použití podle návodu výrobce.“.

7. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


„3) Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění.“.

8. Část čtvrtá se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

9. Část pátá se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

10. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

11. Příloha č. 4 se zrušuje.

12. V příloze č. 5 nadpis tabulky č. 2 zní „Mléčná výživa malých dětí“.

13. Příloha č. 6 se zrušuje.

14. Příloha č. 14 se zrušuje.

15. Příloha č. 15 se zrušuje.

16. Příloha č. 16 se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Jde-li o výrobu a uvádění na trh počáteční a pokračovací kojenecké výživy z hydrolyzovaných bílkovin, postupuje se až do dne 21. února 2022 podle § 5 a 6, příloh č. 1 až 4, 6, 11, 12 a 14 vyhlášky č. 54/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Počáteční a pokračovací kojenecká výživa z hydrolyzovaných bílkovin vyrobená přede dnem 22. února 2022 v souladu s vyhláškou č. 54/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, může být po 21. únoru 2022 uváděna na trh do vyčerpání zásob.

3. Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti vyrobená nebo označená přede dnem 27. října 2022 v souladu s vyhláškou č. 54/2004  Sb., ve znění účinném přede dnem 27. října 2022, může být uváděna na trh po 26. říjnu 2022 až do vyčerpání zásob.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení s výjimkou bodů 8 a 15, které nabývají účinnosti dnem 27. října 2022.

Ministr zdravotnictví:
doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.

E-shop

Autorský zákon a předpisy související - Komentář

Autorský zákon a předpisy související - Komentář

Irena Holcová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedením dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k mezinárodním smlouvám (např. Revidovaná úmluva bernská, Římská úmluva apod.) a k evropským předpisům (např. směrnice o elektronickém obchodu apod.). ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.