Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


55

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019  Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č.  85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014  Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014  Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

Čl. I

Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020  Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a)   žádné navazující opatření ekologické zemědělství,
b)   opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
c)   opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo
d)   žádné opatření podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.“.

2. V § 2 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo podle odstavce 8“.

3. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Žádost o zařazení podle odstavců 1 až 4 lze pro období počínající rokem 2021 podat pouze na období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná dnem 1. ledna prvního roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení.“.

4. V § 7 odst. 3 a v § 24 odst. 1 se slovo „dvouletého“ zrušuje.

5. V § 8 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

6. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

7. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 5 odst. 3 písm. c) na

a)   trvalý travní porost podle § 5 odst. 3 písm. a), nebo
b)   standardní ornou půdu podle § 5 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu příslušného kalendářního roku.“.

8. V § 8 odst. 4 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

9. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 2 písm. b) před 31. říjnem příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění podmínek tohoto nařízení.“.

10. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a to“ nahrazují slovy „celkovou výměru zlepšující netržní plodiny, a to včetně zákresu v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším“.

11. V § 10 odstavec 3 zní:

„(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 6, lze započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 věty první, a to v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede

a)   díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení pěstovat,
b)   výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení a
c)   zákres plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.“.

12. V § 10 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendářního roku provést změnu v plnění podmínek podle odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději před termínem plnění těchto podmínek.“.

13. V § 16 odst. 1 písm. i) a v § 16 odst. 1 písm. k) se číslo „907“ nahrazuje číslem „900“.

14. V § 17 a v § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. c)“.

15. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova „písm. a) nebo c)“ nahrazují textem „písm. b)“.

16. V § 23 odst. 2 písm. b) se slova „písm. e) nebo f)“ nahrazují slovy „písm. d) nebo e)“.

17. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slova „a čirok“ nahrazují slovy „nebo čirok“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 331/2019  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. III

V § 5 písm. e) nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009  Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č.  29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č.  217/2020 Sb., se slova „v posledním roce“ nahrazují slovy „nejpozději do 31. října posledního roku“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Čl. V

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č.  423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 293/2018  Sb., nařízení vlády č. 350/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 566/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat fyzická nebo právnická osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“).“.

2. V § 29 odst. 2 a v § 30 odst. 2 se text „písm. b)“ zrušuje.

3. V § 33 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 50/2015  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Čl. VII

Nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2015  Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) O poskytnutí platby může požádat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“).“.

2. V § 3 odst. 2 se text „písm. b)“ zrušuje.

Čl. VIII
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 73/2015  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Čl. IX

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015  Sb., nařízení vlády č. 62/2016 Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 34/2018 Sb., nařízení vlády č. 58/2019 Sb., nařízení vlády č. 332/2019 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

2. V § 3 odst. 2 se slova „písm. b) a c)“ nahrazují slovy „písm. a) a b)“.

3. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova „písm. b) nebo c)“ nahrazují slovy „písm. a) nebo b)“.

4. V § 17 odst. 2 se slova „v § 3 odst. 1 písm. a),“ zrušují.

Čl. X
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 74/2015  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Čl. XI

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017  Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 29/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 57/2019 Sb., nařízení vlády č. 332/2019 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

2. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

3. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na

a)   trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a), nebo
b)   standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu příslušného kalendářního roku.“.

4. V § 9 odst. 4 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

5. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 2 písm. b) před 31. říjnem příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění podmínek tohoto nařízení.“.

6. V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a to“ nahrazují slovy „celkovou výměru zlepšující netržní plodiny, a to včetně zákresu v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším“.

7. V § 12 odstavec 3 zní:

„(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 6, lze započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 věty první, a to v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede

a)   díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení pěstovat,
b)   výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení a
c)   zákres plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.“.

8. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendářního roku provést změnu v plnění podmínek podle odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději před termínem plnění těchto podmínek.“.

9. V § 19 a v § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. c)“.

10. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „písm. a) nebo c)“ nahrazují textem „písm. b)“.

11. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova „písm. e) nebo f)“ nahrazují slovy „písm. d) nebo e)“.

12. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slova „a čirok“ nahrazují slovy „nebo čirok“.

Čl. XII
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Čl. XIII

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017  Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 566/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova „v posledním roce“ nahrazují slovy „nejpozději do 31. října posledního roku“.

2. V § 8 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , přesné datum sběru oznámí žadatel pověřené osobě nejméně 2 pracovní dny předem“.

3. V § 13 odst. 4 se slova „porušena podmínka podle § 8 odst. 4 písm. a), c) nebo d)“ nahrazují slovy „porušena alespoň 1 podmínka podle § 8 odst. 4“.

Čl. XIV
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Čl. XV

Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 197/2018 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) O poskytnutí platby pro oblast s přírodními omezeními (dále jen „platba“) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v oblastech s přírodními omezeními nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.“.

2. V § 3 odst. 2 se text „písm. b)“ zrušuje.

3. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. XVI
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 43/2018  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Čl. XVII

Nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 57/2019 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020  Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) O poskytnutí platby pro přechodně podporovanou oblast (dále jen „platba“) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v přechodně podporované oblasti nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.“.

2. V § 3 odst. 2 se text „písm. b)“ zrušuje.

3. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Žádost nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2022 a pro období následující.“.

4. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   v roce 2021
1. 25 EUR v oblasti typu XOA,
2. 25 EUR v oblasti typu XOB.“.

Čl. XVIII
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. XIX

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Proměny odměny

Proměny odměny

Jan Pichrt, Jakub Tomšej - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, ... pokračování

Cena: 275 KčKOUPIT

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

Alice Frýbová, Štěpán Holub, Lenka Švarcová, Pavlína Hlavenková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s ... pokračování

Cena: 365 KčKOUPIT

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, Komentář

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, Komentář

Jan Ježdík, Jiří Beran, Lenka Pěnčíková - C. H. Beck

Předkládaný komentář k zákonu o distribuci pojištění a zajištění nabízí získání ucelené orientace v problematice ve všech podstatných souvislostech. Autoři jej koncipovali tak, aby kromě nezbytného teoretického výkladu sloužil především praktickým potřebám pojišťovacího ... pokračování

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.