Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


54

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019  Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. I

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Žádost o zařazení se podává

a)   na období závazku v délce trvání 2 let, které začíná běžet
1. dnem 1. ledna prvního roku dvouletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince druhého roku závazku, nebo
2. dnem 1. dubna prvního roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f), a končí uplynutím dne 31. března druhého roku závazku, a
b)   od roku 2021 na období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná běžet
1. dnem 1. ledna roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, nebo
2. dnem 1. dubna roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, a končí uplynutím dne 31. března roku následujícího po roce, ve kterém je podána žádost o zařazení.“.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Žádost o zařazení do titulu nektarodárné biopásy podle § 2 písm. f) bodu 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.

3. V § 11 odst. 6 písmena a) a b) znějí:

„a)   provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše
1. 12 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo
2. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
b)   provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše
1. 12 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo
2. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),“.

4. V § 11 odst. 7 písmena a) a b) znějí:

„a)   provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše
1. 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo
2. 4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
b)   provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše
1. 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo
2. 4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),“.

5. V § 12 odst. 6 písm. b) se slovo „uznané“ zrušuje a za slovo „sadbu“ se vkládají slova „podle zákona o oběhu osiva a sadby“.

6. V § 12 odst. 7 písm. b) a v § 12 odst. 8 písm. a) se slovo „uznanou“ zrušuje a za slovo „sadbu“ se vkládají slova „podle zákona o oběhu osiva a sadby“.

7. V § 13 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 3 písm. b), § 18 odst. 3 písm. b), § 19 odst. 3 písm. b) a v § 20 odst. 3 písm. b) se za číslo „2019“ vkládají slova „nebo 31. prosinci 2020“.

8. V § 16 odst. 12 se za slova „odstavce 9 písm. a)“ vkládají slova „ , odstavce 10 písm. a)“.

9. V § 16 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova „doručí žadatel Fondu“ nahrazují slovy „obdrží Fond“.

10. V § 16 odst. 14 písm. b) se za slovo „hodlá“ vkládá slovo „žadatel“.

11. V § 16 odst. 15 se slova „Předloží-li žadatel“ nahrazují slovy „Obdrží-li Fond“.

12. V § 17 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a vápnění“.

13. V § 17 odst. 6 písm. e) a v § 20 odst. 5 písm. e) se za slova „neprovádí mulčování“ vkládá slovo „ , vápnění“.

14. V § 20 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a vápnění“.

15. V § 21 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „ , jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a)“.

16. V § 21 odst. 1 písm. d) se doplňuje bod 11, který zní:

„11. 121 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 5, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),“.

17. V § 21 odst. 2 se text „2 a 4“ nahrazuje textem „2, 4 a 11“.

18. V § 21 odst. 4 se text „8 a 10“ nahrazuje textem „8, 10 a 11“.

19. V § 21 se za odstavec 17 vkládá nový odstavec 18, který zní:

„(18) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 11 se sníží o 72 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.“.
Dosavadní odstavce 18 až 21 se označují jako odstavce 19 až 22.

20. V § 21 odst. 19 se číslo „17“ nahrazuje číslem „18“.

21. V § 21 odst. 20 se číslo „18“ nahrazuje číslem „19“.

22. V § 27 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 1 slovo „nebo“ zrušuje a doplňují se body 3 až 6, které znějí:

„3. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

4. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

5. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b), nebo

 6. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),“.

23. V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „Dotace“ nahrazuje slovy „Jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), dotace“.

24. V § 29 odst. 1 písm. a) a v § 30 odst. 1 písm. a) se text „§ 11 odst. 6 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 11 odst. 6 písm. a) bodu 1“.

25. V § 29 odst. 1 písm. b) a v § 30 odst. 1 písm. b) se text „§ 11 odst. 6 písm. b)“ nahrazuje textem „§ 11 odst. 6 písm. b) bodu 1“.

26. V § 29 odst. 1 písm. c) a v § 30 odst. 1 písm. c) se text „§ 11 odst. 7 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 11 odst. 7 písm. a) bodu 1“.

27. V § 29 odst. 1 písm. d) a v § 30 odst. 1 písm. d) se text „§ 11 odst. 7 písm. b)“ nahrazuje textem „§ 11 odst. 7 písm. b) bodu 1“.

28. V § 31 odstavec 2 zní:

„(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

a)   nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 15 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),
b)   nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 15 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),
c)   nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),
d)   nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),
e)   nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 8 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
f)   nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 8 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
g)   nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b), nebo
h)   nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku.“.

29. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 330/2019  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. III

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017  Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb., nařízení vlády č. 351/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 270/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 6 písm. b) se slovo „uznané“ zrušuje a za slovo „sadbu“ se vkládají slova „podle zákona o oběhu osiva a sadby“.

2. V § 15 odst. 7 písm. b) a v § 15 odst. 8 písm. a) se slovo „uznanou“ zrušuje a za slovo „sadbu“ se vkládají slova „podle zákona o oběhu osiva a sadby“.

3. V § 19 odst. 12 se za slova „odstavce 9 písm. a)“ vkládají slova „ , odstavce 10 písm. a)“.

4. V § 19 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova „doručí žadatel Fondu“ nahrazují slovy „obdrží Fond“.

5. V § 19 odst. 14 písm. b) se za slovo „hodlá“ vkládá slovo „žadatel“.

6. V § 19 odst. 15 se slova „Předloží-li žadatel“ nahrazují slovy „Obdrží-li Fond“.

7. V § 20 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat a vápnění; v případě zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 2, 3, 5 a 6 se vápnění provádí pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody“.

8. V § 22a odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a vápnění“.

9. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

David Petrlík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí ze střední a východní Evropy. To mělo dopad jak na složení Soudního dvora, tak i na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Zákon o místním referendu, komentář

Zákon o místním referendu, komentář

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla na základě iniciativy občanů „zdola“, reprezentované přípravným výborem, a jimi prosazované názory se často odlišují od ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.