Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 53/2021 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2021, částka 25, ze dne 12. 2. 2021

53

ZÁKON

ze dne 27. ledna 2021,

kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 161/2013  Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1581 ze dne 19. října 2018, kterou se mění směrnice Rady 2009/119/ES, pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat zásoby.“.

2. V § 1a se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l)   tikety rezervační smlouva na přednostní nákup určitého množství zásob ropy a ropných produktů v případě vyhlášení stavu ropné nouze.“.

3. V § 2 odst. 3 se slova „31. březnu“ nahrazují slovy „30. červnu“.

4. V § 3 odstavec 13 zní:

„(13) Skladování nouzových zásob České republiky na území jiného členského státu Evropské unie vyžaduje předchozí souhlas vlády.“.

5. V § 3 se za odstavec 15 vkládají nové odstavce 16 a 17, které znějí:

„(16) Skladování nouzových zásob jiného členského státu Evropské unie na území České republiky, včetně skladování formou tiketů, vyžaduje pro dobu trvání skladování nouzových zásob jiného členského státu Evropské unie na území České republiky předchozí souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Ministerstvo si před vydáním rozhodnutí vyžádá vyjádření Správy. Předchozí souhlas ministerstva je vyžadován i v případě zvýšení objemu skladovaných nouzových zásob v průběhu trvání souhlasu o skladování nebo rozšíření pověření ke skladování nouzových zásob jiného členského státu Evropské unie na území České republiky.

(17) Žádost o souhlas ministerstva podle odstavce 16 musí obsahovat:

a)   identifikační údaje žadatele,
b)   název členského státu Evropské unie, pro který jsou nouzové zásoby na území České republiky skladovány,
c)   identifikační údaje subjektu, pro který jsou nouzové zásoby skladovány,
d)   místo skladování nouzových zásob jiného členského státu Evropské unie na území České republiky,
e)   množství skladovaných nouzových zásob,
f)   dobu, po kterou budou nouzové zásoby na území České republiky skladovány,
g)   údaj, zda se jedná o nouzové zásoby ve formě ropy nebo ropných produktů.“.

Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 18.

6. V § 5 odst. 1 se text „§ 3 odst. 16“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 18“.

7. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „Ministerstvu průmyslu a obchodu“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

8. V § 9 odst. 1 písm. f) se slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Žádosti o souhlas vlády se skladováním nouzových zásob podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posoudí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

E-shop

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, který byl od minulého vydání několikrát změněn, dále je zde novelizovaná vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou ... pokračování

Cena: 141 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ... Komentář, 3. vydání

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ... Komentář, 3. vydání

Markéta Hlavinová Viktor Kabeš Jaroslava Pilíková - C. H. Beck

Již třetí vydání komentáře k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu reflektuje poslední velkou novelu z roku 2020, kterou byla transponována 5. AML ... pokračování

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ... pokračování

Cena: 315 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.