Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 1/2021 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2021, částka 1, ze dne 7. 1. 2021

1

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2020

o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků ze Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond“) formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (dále jen „úvěr“).

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   obydlím
1. byt, přičemž bytem se rozumí soubor místností, popřípadě 1 obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny,
2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, nebo
3. družstevní podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu pro příjemce,
b)   modernizací obydlí stavební úpravy obydlí podle písmene a) bodu 1 nebo 2 nebo připojení rodinného domu k veřejným sítím technického vybavení,
c)   výstavbou
1. novostavba rodinného domu, nebo
2. změna stavby nebo její části na obydlí,
d)   pořízením obydlí
1. výstavba obydlí,
2. koupě obydlí, nebo
3. koupě nemovité věci, jejíž součástí je obydlí.

§ 3
Podmínky pro poskytnutí úvěru

(1) Úvěr na modernizaci nebo pořízení obydlí lze poskytnout žadateli, který

a)   žije v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 40 let, nebo
b)   nežije v manželství nebo registrovaném partnerství, nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 40 let a trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let.

(2) Úvěr lze poskytnout,

a)   prokáže-li žadatel schopnost úvěr splácet,
b)   je-li úvěr dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše, a
c)   nemá-li žadatel ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru evidován nedoplatek
1. u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
2. na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a
3. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek.

(3) Úvěr nelze poskytnout

a)   opakovaně stejnému žadateli ani jinému žadateli, který žije v domácnosti s příjemcem úvěru, vyjma zletilého dítěte žadatele, nebo sourozence žadatele,
b)   žadateli, kterému byly poskytnuty peněžní prostředky podle
1. nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů,
2. nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů,
3. nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů,
4. nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let, nebo
5. nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí,
c)   žadateli, jehož manželovi nebo registrovanému partnerovi byly poskytnuty prostředky podle nařízení vlády uvedeného v písmenu b),
d)   v případě, že by peněžní prostředky úvěru měly být použity na splátky jiného úvěru.

(4) Úvěr na modernizaci obydlí lze poskytnout žadateli, který je v době podání žádosti o poskytnutí úvěru vlastníkem nebo spoluvlastníkem modernizovaného obydlí.

(5) Úvěr na pořízení obydlí nelze poskytnout žadateli, který je v době podání žádosti o poskytnutí úvěru

a)   vlastníkem nebo spoluvlastníkem obydlí, nebo
b)   členem bytového družstva a současně nájemcem družstevního bytu.

(6) Úvěr na pořízení obydlí nelze poskytnout žadateli, jehož manžel nebo registrovaný partner je v době podání žádosti o poskytnutí úvěru

a)   vlastníkem nebo spoluvlastníkem obydlí, nebo
b)   členem bytového družstva a současně nájemcem družstevního bytu.

(7) Úvěr nelze poskytnout na výstavbu obydlí podle § 2 písm. a) bodu 2, které se nachází v záplavovém území; to neplatí v případě, že je obydlí pojistitelné proti povodni a je pro něj zároveň vydáno souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu.

(8) Pokud příjemce úvěru užívá nebo bude užívat část obydlí k výkonu podnikání, je podpora podle tohoto nařízení omezena v souladu s pravidly poskytování podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

§ 4
Žádost o poskytnutí úvěru

(1) Písemnou žádost o poskytnutí úvěru podává žadatel Fondu; žádosti o poskytnutí úvěru jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly Fondu doručeny.

(2) Žádost o poskytnutí úvěru obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a datum narození žadatele,
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození manžela nebo registrovaného partnera, žije-li žadatel v manželství nebo registrovaném partnerství,
c)   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození nezletilého dítěte, o které žadatel pečuje, jedná-li se o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. b),
d)   výši požadovaného úvěru, navrhované zajištění a účel použití úvěru.

(3) K žádosti o poskytnutí úvěru žadatel přiloží

a)   projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou podle jiného právního předpisu, pokud k pořízení obydlí výstavbou nebo k modernizaci obydlí je projektová dokumentace vyžadována jiným právním předpisem2)
b)   kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jde-li o žádost o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí koupí,
c)   doklad prokazující vlastnické právo žadatele k obydlí, jde-li o žádost o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí,
d)   položkový rozpočet, jde-li o žádost o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí výstavbou,
e)   doklady prokazující výši příjmu žadatele, a žije-li v manželství nebo registrovaném partnerství, též doklady prokazující výši příjmu jeho manžela nebo registrovaného partnera,
f)   doklad, že žadatel ke dni podání žádosti nemá evidován nedoplatek
1. u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
2. na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek,
g)   vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom, že se obydlí podle § 2 písm. a) bodu 2 pořizované výstavbou nenachází v záplavovém území, nebo v případě, že se obydlí nachází v záplavovém území, souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu,
h)   v případě žádosti o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí prohlášení žadatele, že není žadatel ani jeho manžel nebo registrovaný partner v době podání žádosti o poskytnutí úvěru vlastníkem nebo spoluvlastníkem obydlí anebo členem bytového družstva, který je současně v tomto bytovém družstvu nájemcem družstevního bytu,
i)   povolení stavby podle stavebního zákona a
j)   smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám žadatel.

(4) Není-li žádost o poskytnutí úvěru úplná, vyzve Fond žadatele ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení žádosti o poskytnutí úvěru, aby ji v přiměřené lhůtě stanovené Fondem doplnil. Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě požadované údaje nedoplní, Fond úvěr neposkytne.

(5) Fond může žadatele vyzvat k doložení dalších podkladů potřebných k posouzení účelu úvěru a schopnosti žadatele úvěr splácet nebo k prokázání splnění podmínek pro poskytnutí úvěru. Jestliže žadatel v přiměřené lhůtě stanovené Fondem požadované údaje nedoplní, Fond úvěr neposkytne.

§ 5
Výše úvěru a úroková sazba

(1) Výše úvěru činí

a)   nejméně 50 000 Kč a nejvýše 600 000 Kč na modernizaci obydlí,
b)   nejvýše 2 400 000 Kč na pořízení rodinného domu
1. výstavbou, nejvýše však 90 % skutečných nákladů na výstavbu,
2. koupí, nejvýše však 90 % ceny sjednané nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná, a to včetně ceny pozemku,
c)   nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu, nejvýše však 90 % ceny sjednané nebo ceny obvyklé tohoto bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná.

(2) Úroková sazba se stanovuje ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku platné pro den uzavření smlouvy snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě, o které příjemce trvale pečuje, které nedovršilo 15 let a které s příjemcem trvale bydlí v obydlí. Úroková sazba je fixní vždy po dobu 5 let. Po uplynutí 5 let se stanoví nová výše úrokové sazby ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku platné pro tento den snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě, o které příjemce trvale pečuje, které nedovršilo 15 let a které s příjemcem trvale bydlí v obydlí.

(3) Uplyne-li doba 5 let, po kterou je úroková sazba fixní podle odstavce 2, v době přerušení splácení jistiny podle § 8 odst. 4 nebo 5, začne běžet nová doba, po kterou je úrok fixní podle odstavce 2 dnem následujícím po dni, ve kterém skončí přerušení splácení jistiny. Nová výše úrokové sazby se v takovém případě stanoví ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku platné pro první den této nové doby fixace snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě, o které příjemce trvale pečuje, které nedovršilo 15 let a které s příjemcem trvale bydlí v obydlí.

(4) Výše úrokové sazby nesmí být nižší než 1 % ročně.

(5) Fond na žádost příjemce úvěru stanoví novou úrokovou sazbu podle odstavce 2 před uplynutím doby 5 let, a to v případě, kdy příjemce začne nově trvale pečovat o dítě podle odstavce 2 v době trvání pětileté fixace podle odstavce 2.

(6) Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.

§ 6
Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru

Jsou-li splněny podmínky pro poskytnutí úvěru, předloží Fond žadateli výzvu k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, pokud má na poskytnutí úvěru peněžní prostředky. Nebude-li z důvodů na straně žadatele uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru nejpozději do 1 roku od obdržení výzvy Fondu k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, Fond úvěr neposkytne.

§ 7
Podmínky čerpání úvěru

(1) Úvěr na modernizaci obydlí lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být ukončeno do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

(2) Úvěr na pořízení obydlí výstavbou lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru a ukončeno nejpozději do 3 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Výstavba rodinného domu musí být dokončena do 3 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, pokud není tato doba v průběhu splácení úvěru na žádost příjemce Fondem prodloužena.

(3) Úvěr na pořízení obydlí koupí lze čerpat jednorázově. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Příjemce předloží doklady prokazující účelné vynaložení úvěru nejpozději do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

§ 8
Splatnost úvěru

(1) Úvěr se splácí měsíčně splátkami jistiny a úroku a může být kdykoliv splacen předčasně.

(2) Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby doba splácení nepřekročila

a)   10 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí,
b)   20 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí.

(3) Fond umožní na žádost příjemce odložení zahájení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců. Maximální délka splatnosti podle odstavce 2 tím není dotčena.

(4) Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství dítěte, pokud příjemce o toto dítě trvale pečuje. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny za současného splnění podmínek uvedených v odstavci 7.

(5) Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti. Celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu 2 let. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny za současného splnění podmínek uvedených v odstavci 7.

(6) Po dobu přerušení splácení jistiny je sjednaná úroková sazba snížena na polovinu a příjemce je povinen hradit pouze úrok z celkové nesplacené výše jistiny. Úroková sazba je fixní po celou dobu přerušení splácení jistiny.

(7) Doba splatnosti úvěru se prodlouží o dobu, na kterou bylo celkově povoleno přerušení splácení jistiny. Celková doba splatnosti úvěru včetně doby prodloužení splácení jistiny nesmí přesáhnout

a)   12 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí,
b)   25 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí.

(8) Je-li úvěr poskytován na pořízení obydlí, Fond na žádost příjemce sníží v případě, že příjemce začal v době ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru do dne ukončení jeho splácení trvale pečovat o dítě splňující ke dni zahájení trvalé péče podmínky podle § 5 odst. 2, nesplacený zůstatek jistiny úvěru o částku 30 000 Kč za každé takové dítě, nejvýše však do výše nesplacené jistiny ke dni podání této žádosti. Částka odpovídající snížení nesplaceného zůstatku jistiny se považuje za dotaci podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o Státním fondu podpory investic a v případě, že se jedná o pořízení obydlí podle § 2 písm. a) bodu 3, za dotaci podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona o Státním fondu podpory investic.

§ 9
Další podmínky poskytnutí úvěru

(1) Po dobu splácení úvěru nesmí příjemce převést vlastnické právo k obydlí na jinou osobu.

(2) Obydlí, k jehož pořízení nebo modernizaci byl úvěr použit, musí po dobu splácení úvěru sloužit jako bydliště příjemce nebo členů jeho domácnosti. Podmínka bydliště nemusí být splněna, pokud modernizované obydlí nelze v průběhu modernizace užívat z důvodu jeho technického stavu. Tato výjimka platí nejdéle 1 rok ode dne zahájení čerpání úvěru.

(3) Pokud dojde k přechodu vlastnického práva k obydlí v době, kdy úvěr není splacen, a

a)   obydlí slouží jako bydliště nezletilého dítěte, o které zůstavitel trvale pečoval a nabyvatel o něj trvale pečuje do doby jeho zletilosti,
b)   nabyvatelem je nezletilé dítě, o které zůstavitel trvale pečoval a závazek převezme osoba, která o něj trvale pečuje, nebo
c)   nabyvatelem je manžel nebo registrovaný partner zůstavitele,

považuje se nabyvatel nebo osoba, která trvale pečuje o dítě a převezme závazek, za osobu, která splňuje podmínky pro poskytnutí úvěru podle § 3.

(4) Pokud dojde k přechodu vlastnického práva k obydlí v době, kdy úvěr není splacen, na jiného nabyvatele než uvedeného v odstavci 3, a tato osoba nesplňuje podmínky pro poskytnutí úvěru podle § 3, úroková sazba se dnem přechodu vlastnického práva k obydlí zvýší o 0,5 procentního bodu.

(5) Po dobu splácení úvěru na pořízení obydlí podle § 2 písm. a) bodu 2 musí být sjednáno pojištění tohoto obydlí pokrývající nejméně živelní pohromy.

(6) Podmínka dostatečného zajištění úvěru podle § 3 odst. 2 písm. b) musí být splněna po celou dobu jeho splácení.

(7) Pravidla a podmínky podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se sjednají ve smlouvě o poskytnutí úvěru. Pokud by s tím žadatel o poskytnutí úvěru nesouhlasil, nelze úvěr poskytnout.

§ 10
Okamžité splacení úvěru

(1) Fond může požadovat okamžité splacení úvěru a nevyplatí nevyčerpanou část úvěru,

a)   jestliže zjistil, že žadatel poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byla uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru, nebo porušil některou z podmínek podle § 7,
b)   je-li příjemce, nabyvatel nebo osoba, která převzala závazek splacení úvěru, v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek úvěru ve sjednané výši a neuhradí-li tyto dlužné částky nejdéle do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy,
c)   je-li příjemce, nabyvatel nebo osoba, která převzala závazek splacení úvěru, v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců alespoň třikrát v prodlení se zaplacením měsíční splátky, nebo
d)   jestliže zjistil, že byla porušena některá z podmínek podle § 9 odst. 1, 2, 5 a 6.

(2) Při posouzení možnosti požadovat okamžité splacení úvěru podle odstavce 1 nemusí Fond požadovat okamžité splacení úvěru, zejména pokud příjemce použil prostředky získané převodem vlastnického práva k obydlí na pořízení jiného obydlí a ve vztahu k nově pořízenému obydlí splňuje podmínky podle § 9 odst. 2.

(3) Z důvodů podle odstavce 1 může Fond od smlouvy o poskytnutí úvěru odstoupit.

(4) Možnost požadovat okamžité splacení úvěru a nevyplatit nevyčerpanou část úvěru podle odstavce 1 a možnost odstoupit od smlouvy o poskytnutí úvěru podle odstavce 3 sjedná Fond se žadatelem o poskytnutí úvěru vždy ve smlouvě o poskytnutí úvěru. Pokud by s tím žadatel o poskytnutí úvěru nesouhlasil, nelze úvěr poskytnout.

§ 11
Přechodná ustanovení

(1) Za smlouvy uzavřené Státním fondem podpory investic se považují smlouvy uzavřené Státním fondem rozvoje bydlení podle

a)   nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů,
b)   nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů,
c)   nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů,
d)   nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let, a
e)   nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí.

(2) Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 136/2018  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 136/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(3) Byla-li uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru podle nařízení vlády č. 136/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, řídí se podmínky pro stanovení výše úroků po dobu přerušení splácení jistiny podle § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 136/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, v případě přerušení splácení jistiny, ke kterému dojde v době od 1. ledna 2021, tímto nařízením. Došlo-li k přerušení splácení jistiny v době před 1. lednem 2021 a toto přerušení k 1. lednu 2021 trvá, může Fond na žádost příjemce upravit ode dne podání žádosti výši úroku po dobu přerušení splácení jistiny tak, aby odpovídala tomuto nařízení, nejdříve však může úrok upravit ode dne 1. ledna 2021.

(4) Žádosti o poskytnutí úvěru podané podle nařízení vlády č. 136/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posoudí podle tohoto nařízení.

§ 12
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, se zrušuje.

§ 13
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.


1)   Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, v platném znění.
2)   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Osobní údaje v kontextu GDPR

Osobní údaje v kontextu GDPR

Petra Melotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. ... pokračování

Cena: 308 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

Ústavní rámec vlastnictví, podnikání a sociálních práv

Ústavní rámec vlastnictví, podnikání a sociálních práv

Marek Antoš, Jan Wintr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje šestnáct příspěvků z výjezdního semináře z ústavního práva, pořádaného v dubnu 2023 Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou. Příspěvky se věnují tématům ústavního práva souvisejícím s ekonomikou, konkrétně ochraně vlastnictví, svobodě podnikání, ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.