Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


606

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009  Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb., vyhlášky č. 244/2018 Sb., vyhlášky č. 196/2019 Sb. a vyhlášky č.  248/2019 Sb., se mění takto:

1. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a
Pedagogická intervence

(1) Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu žáka.

(2) Pedagogickou intervenci poskytuje základní škola, školní družina, školní klub nebo střední škola.

(3) Pedagogická intervence se poskytuje jako podpůrné opatření prvního stupně.

(4) Pedagogickou intervenci souběžně využívá více žáků, je-li to možné a vhodné.“.

2. V příloze č. 1 oddílu 1 pododdílu 1.7. se slova „v zajištění pedagogické intervence,“ nahrazují slovem „ve“.

3. V příloze č. 1 oddílu 1 pododdílu 1.11. se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).

4. V příloze č. 1 oddílu 2 části I se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   je-li činnost realizována učitelem, včetně učitele s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky v mateřské škole:

P5 = PTp1 x 12 x 1,Proc“.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

5. V příloze č. 1 oddílu 2 části I pravé části tabulky se za řádek první na samostatný řádek vkládá řádek, který zní:

„PTp1 je platový tarif v 5. platovém stupni v 9. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),“.

6. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření prvního stupně, PŘÍKLADY PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V PRVNÍM STUPNI“ v bodě 5 „Intervence školy“ se na konci podbodu 5.1 na samostatný řádek doplňuje věta „Poskytování pedagogické intervence.“.

7. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření druhého stupně, PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY“ se slova „nebo pedagogické intervenční“ zrušují.

8. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření druhého stupně, NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST“ se řádky

„- 1 h / 1 týden pedagogické intervence na práci se žákem, žáky nebo třídou ve škole,

- 1 h / 1 týden pedagogické intervence na práci se žákem nebo žáky ve školském zařízení,“
zrušují.

9. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření druhého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO STUPNĚ“ u bodu 4 „Individuální vzdělávací plán)“ se v označení řádku text „)“ zrušuje, ve třetím sloupci se slovo „předměty“ nahrazuje slovem „předmět“ a slova „a pedagogickou intervenci“ se zrušují.

10. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření druhého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO STUPNĚ“ bod 6 „Intervence“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně, PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY“ se slova „nebo pedagogické intervenční péče,“ a slova „ , organizované školou; pedagogická intervence pak i školským zařízením (školní družina, školní klub, středisko volného času nebo dům dětí a mládeže)“ zrušují.

12. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně, NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST“ se řádky

„- 3 h / týdně speciálně pedagogické intervence (předměty speciálně pedagogické péče), případně psychologická intervence,

- 3 h / týdně pedagogické intervence (z toho 1 h týdně na práci se třídou),“
zrušují.

13. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ“ u bodu 2 „Úprava obsahu a výstupů vzdělávání“ se ve druhém sloupci slova „ , s využitím pedagogické intervence“ zrušují.

14. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ“ u bodu 4 „Individuální vzdělávací plán“ se ve třetím sloupci slova „a pedagogickou intervenci“ zrušují.

15. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ“ v bodě 5 „Personální podpora“ podbod III. 5. 3 A zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ“ bod 7 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ“ u bodu 4 „Individuální vzdělávací plán“ se ve třetím sloupci slova „a pedagogickou intervenci“ zrušují.

18. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ“ v bodě 5 „Personální podpora“ podbod IV. 5. 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ“ bod 7 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ“ u bodu 4 „Individuální vzdělávací plán“ se ve třetím sloupci slova „a pedagogickou intervenci,“ zrušují.

21. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ“ v bodě 5 „Personální podpora“ podbod V. 5. 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 1 oddílu 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně, PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ“ bod 7 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. Příloha č. 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Poskytování podpůrného opatření spočívajícího v zajištění pedagogické intervence poskytovaného na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jeho normovaná finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu se do 31. ledna 2021 řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Platnost doporučení k poskytování podpůrného opatření spočívajícího ve využití dalšího pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky není dotčena, normovaná finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu u tohoto podpůrného opatření se však ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky řídí pravidly pro podpůrné opatření spočívající v činnosti dalšího pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání stanovenými vyhláškou č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

E-shop

Zákon o integrovaném záchranném systému - Komentář

Zákon o integrovaném záchranném systému - Komentář

Aleš Zpěvák - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a ...

Cena: 378 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Koldinská, Tröster a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.