Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


604

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005  Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003  Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 450/2008 Sb., nařízení vlády č. 460/2011 Sb. a nařízení vlády č. 399/2017 Sb., se mění takto:

1. V části 1. dílu 1.2. v 1. tarifní třídě se na konci textu bodu 4 doplňují slova „a při doručování písemností“.

2. V části 1. dílu 1.2. 2. tarifní třída včetně nadpisu zní:

„2. tarifní třída – vrchní referent

1. Výkon strážní a eskortní služby pod odborným vedením.

2. Výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pod odborným vedením nebo usměrněním.

3. Výkon strážní služby justiční stráže pod odborným vedením.

4. Přeprava vězněných osob nebo chovanců s dílčím výkonem eskortní činnosti.

5. Ošetřování služebních psů a psů připravovaných pro služební využití.“.

3. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě body 1 a 2 znějí:

„1. Výkon strážní služby na strážních stanovištích ve vazební věznici, věznici nebo ústavu nebo na vnějším střeženém pracovišti a výkon eskortní služby při eskortování vězněných osob a chovanců mimo vazební věznici, věznici nebo ústav.

 2. Samostatný výkon dozorčí služby při předvádění vězněných osob ve vazební věznici nebo věznici.“.

4. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě v bodě 3 se slova „nebo dozorčí“ zrušují.

5. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě bod 4 zní:

„4. Výkon strážní služby v budovách soudů, státních zastupitelství nebo Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech výkonu služby justiční stráže.“.

6. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě bod 6 zní:

„6. Výkon administrativních činností vztahujících se k zajištění výkonu strážní a eskortní služby.“.

7. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě se doplňuje bod 8, který zní:

„8. Přeprava vězněných osob nebo chovanců s výkonem strážní a eskortní činnosti.“.

8. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě body 1 a 2 znějí:

„1. Zajišťování kontroly osob nebo vozidel na vstupu nebo vjezdu nebo ve vymezeném úseku vazební věznice, věznice nebo ústavu nebo ve vymezeném úseku vnějšího střeženého pracoviště nebo výrobní zóny a výkon strážní služby při eskortování zvlášť nebezpečných osob (výjimečné a doživotní tresty odnětí svobody, organizovaný zločin apod.) nebo výkon činností v jednotce pro zákrok pod jednotným velením.

 2. Výkon dozorčí služby ve vztahu k zajišťování práv vězněných osob včetně jejich předvádění ve vazební věznici nebo věznici.“.

9. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě v bodě 3 se slova „nebo dozorčí“ zrušují.

10. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě bod 8 zní:

„8. Samostatný výkon dozorčí služby na střeženém pracovišti ve vazební věznici nebo věznici.“.

11. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě se doplňuje bod 9, který zní:

„9. Komplexní zajišťování administrativních činností vztahujících se k zajištění výkonu strážní a eskortní služby.“.

12. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě v bodě 1 se text „dozorčí,“ a slova „ve směně“ zrušují.

13. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě body 3 a 4 znějí:

„3. Koordinace, zajišťování a kontrola výkonu dozorčí služby ve směně a komplexní zajišťování dozorčí služby při zajišťování práv a povinností vězněných osob ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.

4. Samostatné zajišťování provozu operačního a dozorčího operačního střediska ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.“.

14. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě se doplňuje bod 7, který zní:

„7. Komplexní výkon dozorčí služby na nestřeženém pracovišti mimo vazební věznici nebo věznici.“.

15. V části 1. dílu 1.2. v 6. tarifní třídě v bodě 1 se slova „dozorčí a“ zrušují.

16. V části 1. dílu 1.2. v 6. tarifní třídě se doplňují body 7 až 9, které znějí:

„7. Komplexní koordinace, metodické řízení a kontrola výkonu dozorčí služby ve směně.

 8. Komplexní koordinace a kontrola činností dopravy ve vazební věznici, věznici nebo ústavu a zajišťování technické údržby služebních vozidel a hospodaření s majetkem státu.

9. Koordinace zajišťování bezpečnosti při součinnostním nasazení sil a prostředků jednotlivých bezpečnostních sborů při řešení mimořádných událostí, krizových stavů nebo zajišťování bezpečnosti osob (např. ústavních činitelů, zahraničních významných osob) vstupujících do prostor výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby a výkonu zabezpečovací detence.“.

17. V části 1. dílu 1.2. v 7. tarifní třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo zajišťování činností na úseku ochrany utajovaných informací“.

18. V části 1. dílu 1.2. v 7. tarifní třídě se doplňují body 10 a 11, které znějí:

„10. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Vězeňské služby České republiky.

11. Komplexní koordinace zajišťování bezpečnosti při součinnostním nasazení sil a prostředků jednotlivých bezpečnostních sborů při řešení mimořádných událostí, krizových stavů nebo zajišťování bezpečnosti osob (např. ústavních činitelů, zahraničních významných osob) vstupujících do prostor výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby a výkonu zabezpečovací detence.“.

19. V části 1. dílu 1.2. v 10. tarifní třídě se doplňuje bod 5, který zní:

„5. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů Vězeňské služby České republiky, tvorba koncepce vývoje mezinárodní spolupráce a hlavních směrů rozvoje Vězeňské služby České republiky.“.

20. V části 1. dílu 1.3. v 8. tarifní třídě v bodě 2 se za slovo „příslušnosti“ vkládají slova „územních útvarů nižšího stupně nebo“.

21. V části 1. dílu 1.3. v 8. tarifní třídě bod 13 zní:

„13. Komplexní koordinace a usměrňování výkonu činností policie v trestním řízení a jiných různorodých policejních činností a výkonu služby u organizačních článků v rámci územních útvarů nižšího stupně.“.

22. V části 1. dílu 1.5. v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Výkon vysoce náročných odborných činností při přípravě, koordinaci a zajištění úkolů operativní dokumentace s působností na celém území České republiky.“.

23. V části 1. dílu 1.5. v 9. tarifní třídě se doplňuje bod 16, který zní:

„16. Stanovování postupů, komplexní řešení organizace, metodické řízení, organizace a kontrola činností operativní dokumentace.“.

24. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.1. v 6. tarifní třídě se doplňují body 7 a 8, které znějí:

„7. Provádění specializovaných činností v oblasti služebních vztahů, včetně stanovování zásad, kritérií a postupů pro výběrová a přijímací řízení v rámci útvaru s územní působností vyššího stupně.

8. Výkon specializovaných odborných činností na úseku prevence kriminality nebo prevence dopravní nehodovosti včetně výchovy účastníků provozu na pozemních komunikacích k bezpečnému chování v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně.“.

25. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.1. v 7. tarifní třídě se doplňuje bod 5, který zní:

„5. Zajišťování agend prevence kriminality nebo bezpečnosti silničního provozu včetně přípravy projektů v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně.“.

26. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.1. v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 6, který zní:

„6. Metodické usměrňování prevence kriminality nebo bezpečnosti silničního provozu. Analytická činnost zaměřená na příčiny kriminality a dopravní nehodovosti, navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně, útvaru s celostátní působností nebo policejního prezidia.“.

27. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.1. v 9. tarifní třídě se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Koordinace analytických prací zaměřených na příčiny kriminality, dopravní nehodovosti a sociální patologie, včetně navrhování systémových opatření v oblasti prevence v příslušnosti policejního prezidia.“.

28. V části 2. dílu 2.3. se na začátek oddílu 2.3.5. vkládá 5. tarifní třída, která včetně nadpisu zní:

„5. tarifní třída – inspektor

1. Zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení (letecký technik).“.

29. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.5. v 6. tarifní třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Výkon vysoce specializovaných prací při zajišťování řádného technického stavu veškerých palubních komplexů, systémů, soustav a zařízení letecké techniky (letecký technik).“.

30. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.5. v 7. tarifní třídě se doplňují body 2 a 3, které znějí:

„2. Komplexní zajišťování provozu a oprav letecké techniky a koordinace inženýrskoletecké služby a zabezpečení v oblasti jednotlivých odborností (draky a motory, elektrické a speciální vybavení, letecká výzbroj, rádiové a radiotechnické vybavení, opto-elektronika).

 3. Vydávání odborných technických předpisů změnové služby vlastní i výrobce. Ověřování technologických postupů na letecké technice pro jednotlivé odbornosti v oblasti odborných leteckých předpisů. Inspekční a kontrolní činnost v oblasti tvorby, vedení a použití letecké technické dokumentace.“.

31. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.5. v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Tvorba koncepce technického provozu letecké techniky a pozemního příslušenství. Stanovování způsobu výběru a provozování letecké techniky vyhodnocování technické způsobilosti, navrhování a realizace opatření ke zvýšení spolehlivosti, provozuschopnosti a bezpečnosti.“.

32. V části 2. dílu 2.5. oddílu 2.5.1. v 6. tarifní třídě se doplňuje bod 7, který zní:

„7. Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.

33. V části 2. dílu 2.5. oddílu 2.5.1. v 7. tarifní třídě se doplňuje bod 5, který zní:

„5. Výkon komplexních právních činností v oboru působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.

34. V části 2. dílu 2.5. oddílu 2.5.5. v 9. tarifní třídě se doplňuje bod 6, který zní:

„6. Tvorba koncepce a zajišťování ochrany osobních údajů v Generální inspekci bezpečnostních sborů.“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

E-shop

Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář, 3. vydání

Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář, 3. vydání

Jan Strakoš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Třetí vydání úspěšného praktického komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přináší nejaktuálnější judikaturu a nejnovější poznatky ze správního trestání. Komentář reflektuje v prvé řadě ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Michaela Bastlová, Andrea Vašková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, byl přijat jako transpozice tzv. V. AML směrnice a jeho cílem je zvýšit transparentnost právnických osob, svěřenských fondů a podobných právních uspořádání jako jeden z významných nástrojů v boji proti praní špinavých peněz a ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Správní řád - Praktický komentář

Správní řád - Praktický komentář

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili ...

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.