Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


577

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č.  357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012  Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb., vyhlášky č. 362/2014 Sb., vyhlášky č. 56/2016 Sb., vyhlášky č. 463/2016 Sb., vyhlášky č. 233/2017 Sb., vyhlášky č. 12/2018 Sb., vyhlášky č. 329/2018 Sb. a vyhlášky č. 343/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 větě druhé se za slovo „člení“ vkládají slova „podle svého právního důvodu“ a věta poslední se nahrazuje větami „Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne. Je-li tímto právním důvodem právo na odměnu nebo jiné plnění za poskytnutí věci, služby, práce, výkonu nebo práva, rozlišuje se druh této věci, služby, práce, výkonu nebo práva. Je-li jím právo na transfer nebo přenechání peněžních prostředků s tím, že mají být vráceny, rozlišuje se druh přijímané podpory nebo zdroj transferu nebo půjčených prostředků. Je-li jím právo na výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, rozlišuje se druh daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění. Je-li jím něco jiného, například právo na náhradu škody, na splátky půjčených prostředků, na vrácení předmětu bezdůvodného obohacení či na pojistné plnění, nebo je to příjem inkasovaný omylem nebo neoprávněně, rozlišuje se druh tohoto práva nebo jiného důvodu, z něhož příjem vznikl.“.

2. V příloze v části B v úvodním ustanovení se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

„t)   refundací rozumí platba považovaná u jejího příjemce za záporný výdaj (u organizační složky státu přijatá na výdajový účet), kterou se nahrazuje předchozí výdaj tohoto příjemce (výdajová kompenzace) uskutečněný k úhradě hodnot vynaložených ve prospěch plátce; je jí zejména refundace mzdy nebo platu, kterou je platba za práci zaměstnance, který je v pracovněprávním nebo služebním vztahu k příjemci refundace, ale po nějakou dobu pracoval pro plátce refundace, který touto refundací nahrazuje příjemci refundace mzdu či plat za tuto dobu, které zaměstnanci příjemce refundace vyplatil.“.

3. V příloze v části B v náplni položky 1112 se slova „(§ 38g až 38i zákona)“ nahrazují slovy „(§ 38g až 38gb zákona) a paušální daň (§ 7a a 38lh zákona)“.

4. V příloze v části B v náplni položek 1119 a 1219 větě první se slovo „doplatky“ nahrazuje slovy „případné dobíhající příjmy zrušené“.

5. V příloze v části B v náplni položky 1129 větě první se slovo „doplatky“ nahrazuje slovy „případné dobíhající příjmy zrušených“.

6. V příloze v části B náplň položky 1321 zní: „Příjmy z daně podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V příloze v části B náplň položky 1322 zní: „Příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury z časového poplatku za užívání zpoplatněné pozemní komunikace stanovenými motorovými vozidly podle § 20 odst. 2 písm. b) a § 21 až 21c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákonů č.  80/2006 Sb. a č. 227/2019 Sb., a podle vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury z mýtného patří na položku 2114.“.

8. V příloze v části B náplň položky 1332 zní: „Příjmy z poplatku podle § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 87/2014 Sb.“.

9. V příloze v části B náplň položky 1334 zní: „Příjmy z odvodu podle § 11 a 12 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákonů č. 98/1999 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 41/2015  Sb. a č. 184/2016 Sb.“.

10. V příloze v části B náplň položky 1335 zní: „Příjmy z poplatku podle § 17 a 18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákonů č. 444/2005 Sb. a č. 314/2019 Sb.“.

11. V příloze v části B náplň položky 1338 zní: „Příjmy z registračního poplatku za zápis do seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů, a z evidenčního poplatku za evidenci v tomto seznamu podle § 30 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákonů č. 94/2004 Sb., č. 66/2006 Sb. a č. 149/2017  Sb.“.

12. V příloze v části B v náplni položky 1339 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ve znění zákonů č. 382/2015  Sb. a č. 172/2018 Sb.“.

13. V příloze v části B náplň podseskupení položek 134 zní: „Na položky tohoto podseskupení zařazují obce své příjmy z místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

14. V příloze v části B v náplni položky 1340 se slova „Na tuto položku zařazuje obec místní poplatek“ nahrazují slovy „Příjmy z místního poplatku“ a slova „zákona č. 185/2001 Sb.“ slovy „zákonů č. 174/2012 Sb., č. 266/2015 Sb., č. 170/2017 Sb. a č. 278/2019 Sb.“ a na konci náplně se doplňují věty „Nepatří sem ani příjem obce z úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob, kterou obec vybírá od fyzických osob, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad, podle smlouvy, kterou s nimi uzavírá podle § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb., namísto toho, aby platily místní poplatek podle věty první nebo poplatek podle věty druhé (věta poslední citovaného § 17 odst. 6). Příjem této úhrady obce zařazují na položku 2111.“.

15. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1341, která zní: „Příjmy z místního poplatku podle § 2 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění zákonů č. 229/2003 Sb., č. 329/2011 Sb. a č. 278/2019 Sb.“.

16. V příloze v části B v náplni položky 1342 se slova „Na tuto položku se zařazují příjmy z“ nahrazují slovy „Příjmy z místního“.

17. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1343, která zní: „Příjmy z místního poplatku podle § 4 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění zákonů č. 184/1991 Sb., č. 48/1994 Sb., č. 229/2003 Sb. a č. 278/2019 Sb.“.

18. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1344, která zní: „Příjmy z místního poplatku podle § 6 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění zákonů č. 48/1994 Sb., č. 229/2003 Sb. a č. 278/2019 Sb.“.

19. V příloze v části B v náplni položky 1346 se slova „Místní poplatek“ nahrazují slovy „Příjmy z místního poplatku“ a na konci náplně se doplňují slova „podle § 10 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění zákonů č.  48/1994 Sb., č. 170/2017 Sb. a č. 278/2019 Sb.“.

20. V příloze v části B v náplni položky 1348 se slova „Místní poplatek“ nahrazují slovy „Příjmy z místního poplatku“ a na konci náplně se doplňují slova „podle § 10c zákona č. 565/1990 Sb., ve znění zákonů č.  274/2001 Sb., č. 170/2017 Sb. a č. 278/2019 Sb.“.

21. V příloze v části B náplň položky 1349 zní: „Na tuto položku patří zejména dobíhající příjmy z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z poplatku z ubytovací kapacity, které byly zrušeny s účinností od 1. ledna 2020 zákonem č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dobíhající příjmy z případných dalších zrušených místních poplatků.“.

22. V příloze v části B se za položku 1357 vkládá nová položka 1358, která zní:
„1358 Poplatek za využívání zdroje přírodní minerální vody
Příjem z poplatku za využívání zdroje přírodní minerální vody placeného podle § 20 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákonů č. 444/2005  Sb. a č. 281/2009 Sb., a podle nařízení vlády č. 19/2020 Sb., o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody.“.

23. V příloze v části B podseskupení položek 136 zní:
„136 Správní a soudní poplatky
1361 Správní poplatky
Příjmy z poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
1362 Soudní poplatky
Příjmy z poplatků podle zákona č. 549/1991  Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dobíhající příjmy z poplatků podle zákona č. 257/1992 Sb., o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb.“.

24. V příloze v části B v náplni položky 1371 se slova „zákona č. 211/2011 Sb.“ nahrazují slovy „zákonů č. 211/2011 Sb., č. 131/2015 Sb. a č. 277/2019 Sb.“.

25. V příloze v části B v názvu položky 1523 se slovo „Daň“ nahrazuje slovy „Zrušená daň“ a v náplni této položky se věta první nahrazuje větou „Dobíhající příjmy z daně z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákonů č. 254/2016  Sb. a č. 264/2019 Sb., které bylo ke dni 26. září 2020 zrušeno zákonem č. 386/2020  Sb.“ a ve větě druhé se slovo „daň“ nahrazuje slovy „případné dobíhající příjmy z daně“.

26. V příloze v části B v číselném označení podseskupení položek 161 a 162 se zrušují slova „a 162“, v jeho náplni ve větě první se za slova „patří pojistné“ vkládají slova „na sociální zabezpečení, které sestává z pojistného na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění,“ a za slova „zaměstnanosti podle“ slova „§ 3 odst. 2, 3 a 4 a“ a ve větě poslední se za text „č. 399/2012  Sb.“ doplňují slova „ , zrušeného ke dni 1. ledna 2018 zákonem č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření“.

27. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1611, která zní: „Příjmy České správy sociálního zabezpečení, ministerstva obrany, ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Generálního ředitelství cel (dále jen „orgány sociálního zabezpečení“) z pojistného na důchodové pojištění, které platí zaměstnavatelé podle § 3 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 470/2011 Sb., a podle § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb., č. 267/2014 Sb. a č.  32/2019 Sb.“.

28. V příloze v části B v názvu položky 1612 se zrušují slova „na důchodové pojištění“ a doplňuje se její náplň, která zní: „Příjmy orgánů sociálního zabezpečení z pojistného na důchodové pojištění, které platí zaměstnavatelé za zaměstnance (§ 8 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákonů č. 160/1995  Sb. a č. 189/2006 Sb.) podle § 3 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 470/2011 Sb., a podle § 7 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, ve znění zákona č. 377/2015 Sb.“.

29. V příloze v části B v názvu položky 1613 se zrušují slova „(dále jen „OSVČ“)“ a doplňuje se její náplň, která zní: „Příjmy orgánů sociálního zabezpečení z pojistného na důchodové pojištění, které platí osoby samostatně výdělečně činné podle § 3 odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákonů č. 160/1995  Sb., č. 425/2003 Sb. a č. 189/2006 Sb., a podle § 7 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, ve znění zákonů č. 377/2015 Sb., č. 259/2017 Sb. a č. 32/2019 Sb.“.

30. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1614, která zní: „Příjmy orgánů sociálního zabezpečení z pojistného na nemocenské pojištění, které platí zaměstnavatelé podle zákonných ustanovení uvedených v náplni položky 1611.“.

31. V příloze v části B se položka 1615 zrušuje.

32. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1617, která zní: „Příjmy orgánů sociálního zabezpečení z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatelé podle zákonných ustanovení uvedených v náplni položky 1611.“.

33. V příloze v části B položka 1618 zní:
„1618 *Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od osob samostatně výdělečně činnýchPříjmy orgánů sociálního zabezpečení z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které platí osoby samostatně výdělečně činné podle zákonných ustanovení uvedených v náplni položky 1613.“.

34. V příloze v části B se za položku 1618 vkládá nadpis, který zní:
„Podseskupení položek 162 – Příjmy související s pojistným na sociální zabezpečení“.

35. V příloze v části B se položka 1621 zrušuje.

36. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1627, která zní: „Příjmy orgánů sociálního zabezpečení z přirážek k pojistnému podle § 21 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákonů č. 253/2005 Sb., č. 189/2006 Sb. a č. 153/2007 Sb.“.

37. V příloze v části B náplň položky 1628 zní: „Příjmy orgánů sociálního zabezpečení ze sankčních plateb spojených s výběrem pojistného, a to z penále (§ 20 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákonů č. 160/1993 Sb., č.  307/1993 Sb., č. 241/1994 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 160/1995 Sb., č. 113/1997 Sb., č. 306/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 305/2008  Sb., č. 585/2006 Sb., č. 221/2009 Sb., č. 259/2017 Sb. a č. 92/2018 Sb.) a z pokut (§ 25c odst. 2 a § 25d odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 183/2017 Sb.).“.

38. V příloze v části B se podseskupení položek 163 zrušuje.

39. V příloze v části B náplň položky 1703 zní: „Příjem z odvodu podle § 81 odst. 2 písm. c) a § 82 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 444/2005 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 73/2011 Sb. a č. 367/2011 Sb.“.

40. V příloze v části B v náplni třídy 2 větě třetí se slova „soudní poplatky,“ zrušují.

41. V příloze v části B náplň položky 2114 zní: „Příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury z mýtného podle § 20 odst. 2 písm. a) a § 22 až 22k zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákonů č.  80/2006 Sb., č. 347/2009 Sb., č. 152/2011 Sb., č. 196/2012 Sb., č. 268/2015 Sb., č. 319/2016 Sb. a č. 227/2019 Sb., a podle vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury z časového poplatku za užívání pozemních komunikací patří na položku 1322.“.

42. V příloze v části B se za položku 2114 vkládá nová položka 2115, která zní:
„2115 Příjmy z prodeje práv k využívání rádiových kmitočtů
Příjmy Českého telekomunikačního úřadu za udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v případě, že jediným kritériem hodnocení žádostí o jejich udělení jsou výsledky aukce [§ 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb.].“.

43. V příloze v části B v náplni položky 2119 v odstavci 3 se slova „ , podle § 71 odst. 2 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)“ zrušují.

44. V příloze v části B se podseskupení položek 215 zrušuje.

45. V příloze v části B v náplni položek 2211 a 2212 větě druhé se za číslem 1628 zrušuje čárka a číslo „1638“.

46. V příloze v části B v názvu podseskupení položek 222 se slova „příjmy z finančního vypořádání“ nahrazují slovy „podobné příjmy“ a doplňuje se jeho náplň, která zní: „Na položky tohoto podseskupení zařazují organizace vratky, nepostupují-li cestou výdajové kompenzace. Výdajovou kompenzací se rozumí zaúčtování přijaté částky (vratky) poukázané fyzickou nebo právnickou osobou jako část částky, kterou od organizace dříve dostala zejména jako dotaci nebo jiný transfer, minusem do výdajů na položku, pod kterou organizace této osobě tuto částku (transfer) poukázala, jestliže organizace postupuje podle § 49 odst. 7 písm. a) rozpočtových pravidel (organizační složka státu) nebo podle § 21 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady). Při výdajové kompenzaci organizační složka státu tuto částku (vratku) přijme na výdajový účet státního rozpočtu. Výdajová kompenzace je možná jen, přijímá-li organizace částku (vratku), která je jí vracena jakožto část částky (transferu) poukázané organizací v tomtéž roce. Poukázala-li ji v předcházejícím nebo dřívějším roce, zejména jde-li o finanční vypořádání za minulá léta, nebo poukázala-li ji v tomtéž roce, ale rozhodla se právo podle § 49 odst. 7 písm. a) rozpočtových pravidel nebo podle § 21 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nevyužít (při finančním vypořádání prováděném ještě v běžném roce nebo jiném podobném případě), zařadí přijatou částku (vratku) do příjmů (organizační složka státu ji předtím přijme na příjmový účet státního rozpočtu) a zaúčtuje na odpovídající položku podseskupení položek 222.“.

47. V příloze v části B v názvu položky 2221 se slova „transferů od jiných veřejných rozpočtů“ nahrazují slovy „nespotřebovaných transferů“, v její náplni se první věta označuje jako odstavec 1 a druhá a třetí jako odstavec 2, v odstavci 1 se za slovo „nespotřebovali“ vkládají slova „nebo jim nebylo umožněno je spotřebovat“, na konci odstavce se doplňuje věta „Patří sem i příjmy státního rozpočtu z vratek v rámci finančního vypořádání.“ a na konci náplně se doplňují nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Na položku 2221 se zařazují i příjmy peněžních částek, které odvádějí osoby, jimž byl jejich odvod uložen v řízení o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci vedeného z důvodu vázání prostředků státního rozpočtu, jejich poskytnutí v rozporu se zákonem nebo právem Evropské unie, neschopnosti splnit řádně nebo včas jejich účel nebo vydání rozhodnutí Evropské komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory [§ 15 odst. 1 písm. a), c), d) a e) rozpočtových pravidel]. To neplatí pro peněžní prostředky odňaté podle § 15 odst. 1 písm. b) a f) rozpočtových pravidel, které patří na položku 2229.

(4) Na položku 2221 patří také příjmy státního rozpočtu z převodů od krajů a regionálních rad, které dostaly dotaci ze státního rozpočtu s tím, že ji mají poskytnout právnické nebo fyzické osobě a že nepoužije-li ta ji a kraji nebo regionální radě ji vrátí, mají povinnost takto inkasované částky převést do státního rozpočtu (§ 14 odst. 7 rozpočtových pravidel). To neplatí pro peněžní prostředky odvedené podle § 14 odst. 7 rozpočtových pravidel jako sankce za porušení rozpočtové kázně, které patří na položku 2324.“.

48. V příloze v části B názvu položky 2222 se zrušují slova „předchozích let“.

49. V příloze v části B v názvech položek 2223, 2226, 2227, 5366, 5367 a 5368 a v náplni položky 5366 slova „minulých let“ se zrušují.

50. V příloze v části B náplň položky 2223 zní: „Na tuto položku patří příjmy územních samosprávných celků z finančního vypořádání [§ 10a odst. 1 písm. d) a e) a odst. 5 písm. j) zákona č. 250/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.], a to mezi kraji a obcemi (dobrovolnými svazky obcí) i mezi kraji navzájem.“.

51. V příloze v části B se na konci názvu položky 2229 doplňují slova „a podobné příjmy“ a na konci její náplně se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Na položku 2229 se zařazují i příjmy peněžních částek, které odvádějí osoby, jimž byl jejich odvod uložen v řízení o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci vedeném z důvodu, že byly poskytnuty na základě neúplných nebo nepravdivých údajů nebo že jejich příjemce umožnil výkon nelegální práce [§ 15 odst. 1 písm. b) a f) rozpočtových pravidel]. To neplatí pro peněžní prostředky odňaté podle § 15 odst. 1 písm. a), c), d) a e) rozpočtových pravidel, které patří na položku 2221.“.

52. V příloze v části B se na konci náplně položky 2324 doplňuje odstavec 15, který zní:

„(15) Na položku 2324 patří také příjmy státního rozpočtu z převodů od krajů a regionálních rad, které dostaly dotaci ze státního rozpočtu s tím, že ji mají poskytnout právnické nebo fyzické osobě a že použije-li ta ji nebo její část neoprávněně a inkasuje-li kraj nebo regionální rada od ní odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, má povinnost takto inkasované částky převést do státního rozpočtu (§ 14 odst. 7 rozpočtových pravidel). To neplatí pro peněžní prostředky vrácené jako nepoužité, ty patří na položku 2221.“.

53. V příloze v části B se náplň podseskupení položek 234 a položka 2341 zrušují.

54. V příloze v části B v názvu položky 2361 se text „OSVČ“ nahrazuje slovy „osob samostatně výdělečně činných“.

55. V příloze v části B v názvu položek 2434, 4115, 5634, 6334 a 6434 se za slovo „a“ vkládá slovo „veřejného“.

56. V příloze v části B v názvu položky 2513 se text „DPH“ nahrazuje slovy „dani z přidané hodnoty“ a text „EU“ slovy „Evropskou unii“.

57. V příloze v části B v náplni položky 4136 větě první se slova „a to včetně příjmů správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) plynoucí na něj z týchž fondů“ nahrazují slovy „například podle § 50 odst. 2 rozpočtových pravidel“.

58. V příloze v části B v náplni třídy 5 odstavci 19 větě první se za slovo „organizacím“ vkládají slova „a školským právnickým osobám“ a na konci náplně se doplňuje odstavec 25, který zní:

„(25) Výdaj částky zaokrouhlení se nepovažuje za zvláštní druh výdaje ani příjmu. Částka, o kterou se placená cena nebo jiné plnění zaokrouhluje [§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 277/2003 Sb., § 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.], se zařazuje na stejnou položku jako částka zaokrouhlovaná.“.

59. V příloze v části B v náplni položky 5133 se věta první nahrazuje větou „Na položku 5133 se zařazují výdaje na nákup léčiv (léčivých přípravků a léčivých látek) podle § 2 odst. 1 až 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákonů č. 296/2008 Sb., č. 75/2011 Sb. a č. 70/2013 Sb., a výdaje na nákup zdravotnických prostředků podle § 2 odst. 1 až 3 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, mají-li tyto zdravotnické prostředky povahu materiálu.“.

60. V příloze v části B v náplni položky 5136 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Výdaje na pořízení informací zřízením přístupu do elektronické databáze patří na položky 5042, 5172 nebo 6111 podle toho, dostala-li organizace oprávnění k užití databáze nebo k vytěžování nebo k zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části (§ 30 odst. 3 a § 90 autorského zákona), které má povahu nehmotného majetku (položky 5172 a 6111) nebo ji nemá (položka 5042) a pokud ji má, zda výdaj na jeho získání je vyšší než 60 000 Kč a údaje z databáze jsou využitelné déle než rok (položka 6111), nebo zda jedna z těchto podmínek nebo obě neplatí (položka 5172).“.

61. V příloze v části B v názvu položky 5137 se slova „hmotný dlouhodobý“ nahrazují slovy „dlouhodobý hmotný“.

62. V příloze v části B v náplni položky 5156 větě první se slova „a č. 152/2017 Sb.“ nahrazují slovy „ , č. 152/2017 Sb. a č. 48/2020  Sb.“.

63. V příloze v části B v náplni položky 5168 v odstavci 4 větě druhé se za slovo „přinášených,“ vkládají slova „požární a jiná podobná signalizace,“.

64. V příloze v části B v náplni položky 5169 v odstavci 12 větě první se za slovo „očkování“ vkládají slova „a lékařská vyšetření z důvodů ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví při práci“ a na konci se doplňují věty „Patří sem i výdaje na očkování a lékařská vyšetření pro účely zahraniční pracovní nebo služební cesty, hradí-li je organizace přímo. Hradí-li je zaměstnanec a zahrne je do vyúčtování svých výdajů na pracovní nebo služební cestu určených k náhradě organizací, organizace je spolu s ostatními těmito náhradami zařadí na položku 5173. Nezahrne-li je do něj, organizace zařadí náhradu, kterou mu za ně poskytne, na položku 5192.“.

65. V příloze v části B v náplni položky 5171 odstavci 4 větě první se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „a činnost k zamezení vlivů, které mohou způsobit její poškození, například protikorozní natírání nebo odstraňování nánosů, které mohou vést k poškození jí samé nebo něčeho jiného.“.

66. V příloze v části B v náplni položky 5182 se za větu druhou vkládá věta „Tyto organizace vždy po obdržení dokladu potvrzujícího hotovostní výdaj a dokládajícího druh tohoto výdaje zaúčtují částku v jeho výši na položku 5182 minusem a plusem na položku odpovídající druhu tohoto výdaje.“.

67. V příloze v části B se na konci názvu položky 5191 doplňují slova „a odstupné“ a na konci její náplně se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Na položku 5191 se zařazuje také odstupné (§ 1992 občanského zákoníku) kromě odstupného v pracovněprávních a služebněprávních vztazích. Započte-li dodavatel odstupné proti ceně dodávky, kterou organizaci vrací, platí zákaz zvýšení příjmů a výdajů o jeho výši (odstavce 6 a 7 náplně třídy 5) a zákaz účtování o neexistujících příjmech a výdajích.“.

68. V příloze v části B v náplni položky 5192 odstavci 2 větě druhé se slova „stěhovacích nákladů (§ 32 odst. 2 tohoto zákona),“ zrušují a v odstavci 13 se za slova „daňového řádu“ vkládají slova „ , § 266 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“.

69. V příloze v části B v náplni položky 5193 větě první se na konci doplňují slova „a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č.  1107/70, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338“.

70. V příloze v části B v náplni položky 5199 se na konci doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Na položku 5199 patří také převody, které představují změnu vlastnictví na spoluvlastnictví, zejména jestliže organizace kromě těch, kterým je to zakázáno [§ 30 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb., § 47 a 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 303/2013  Sb., § 24 odst. 2 a § 27 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákonů č. 231/2002 Sb. a č. 303/2013 Sb., a § 20 odst. 3 a § 28 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákonů č. 145/2001 Sb. a č. 303/2013  Sb.], převádějí podle smlouvy o společnosti (§ 2716 až 2746 občanského zákoníku) nebo obdobných smluv podle cizího práva (konsorciálních nebo jinak nazvaných smluv) peněžní prostředky na účet pro spoluvlastněné peněžní prostředky společníků (§ 2719 občanského zákoníku).“.

71. V příloze v části B v náplni seskupení položek 52 odstavci 8 písmeni r) se text „194/2016 Sb. a č. 146/2017 Sb.“ nahrazuje textem „č. 194/2016 Sb., č. 146/2017 Sb. a č. 50/2020 Sb.“.

72. V příloze v části B v náplni položky 5346 se věta druhá nahrazuje větou „Patří sem i převody, které provádějí finanční úřady, když vracejí odvod za porušení rozpočtové kázně, který provedly organizační složky státu podle § 44a odst. 1 písm. e) rozpočtových pravidel do rezervního fondu organizačních složek státu.“.

73. V příloze v části B se za položku 5516 vkládá nová položka 5517, která zní:
„5517 Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle objemu nerecyklovaných plastových obalů
Na tuto položku se zařazují výdaje státního rozpočtu na odvody Evropské unii založené na objemu nerecyklovaných plastových obalů, o jejichž zavedení s účinností ode dne 1. ledna 2021 rozhodla Evropská rada na svém zasedání ve dnech 17. až 21. července 2020.“.

74. V příloze v části B seskupení položek 57 zní:
„57 Neinvestiční převody Národnímu fondu
571 Neinvestiční převody Národnímu fondu
5711 Převody Národnímu fondu ke kompenzaci nesrovnalostíPatří sem odvody Národnímu fondu (§ 37 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo jinému certifikačnímu orgánu operačních programů Evropské unie [čl. 123 až 126 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013] prováděné ke kompenzaci nesrovnalostí při hospodaření s peněžními prostředky poskytnutými z evropských strukturálních a investičních fondů a s peněžními prostředky na jejich předfinancování [čl. 2 bod 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013], nemůže-li Evropská unie finanční opravy ke kompenzaci těchto nesrovnalostí provést úplným nebo částečným zrušením příspěvku na program nebo jeho části (čl. 85 a 143 až 147 téhož nařízení).
5719. *Ostatní neinvestiční převody Národnímu fondu“.

75. V příloze v části B v náplni položky 5811 v odstavci 5 se za slova „podle vyhlášky č. 423/2011 Sb.“ vkládají slova „ , ve znění vyhlášky č. 58/2020 Sb.“, v odstavci 6 se za text „č. 198/1993 Sb.,“ vkládají slova „podle § 14 odst. 1 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 137/1991 Sb. a č. 211/2013 Sb.,“, v odstavci 20 větě poslední se číslo „4116“ nahrazuje číslem „5811“ a na konci náplně se doplňuje odstavec 21, který zní:

„(21) Na položku 5811 zařazuje Česká správa sociálního zabezpečení platby zaměstnavatelům, kteří podle § 203 odst. 2 písm. h) zákoníku práce poskytli vedoucím táborů pro děti a mládež nebo jiným osobám vykonávajícím činnost ve prospěch dětí a mládeže k této činnosti pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, jimiž těmto zaměstnavatelům uhrazuje peněžní prostředky na tuto náhradu vynaložené (§ 203a odst. 3 zákoníku práce).“.

76. V příloze v části B v názvu a náplni položky 5902 se slova „z minulých let“ zrušují.

77. V příloze v části B v náplni položky 5909 odstavec 7 zní:

„(7) Na položku 5909 se zařazují i výdaje rezervních fondů organizačních složek státu představující převod peněžních prostředků, které organizační složky státu přijaly přímo do rezervního fondu a mají povinnost po jejich použití na stanovený účel je vyúčtovat a jejich nespotřebovaný zbytek vrátit, zpět poskytovateli (§ 48 odst. 5 rozpočtových pravidel). Patří sem i takovéto peněžní prostředky vracené zpět poskytovatelům z výdajových účtů státního rozpočtu.“.

78. V příloze v části B název položky 6339 zní: „Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně“.

79. V příloze v části B v názvu položky 6362 se text „FKSP“ nahrazuje slovy „fondu kulturních a sociálních potřeb“.

80. V příloze v části B seskupení položek 67 zní:
„67 Investiční převody Národnímu fondu
671 Investiční převody Národnímu fondu
6711 Investiční převody Národnímu fondu“.

81. V příloze v části C se na konci náplně paragrafu 2341 doplňuje věta „Na tento paragraf patří i budování tůněk a mokřadů a další činnosti k zadržování vody v krajině, nepatří-li na paragraf 1037.“.

82. V příloze v části C se na konci náplně paragrafu 3749 doplňuje věta „Na tento paragraf se zařazují i výdaje na výsadbu stromů a keřů v krajině za účelem doplnění jejich potlačených druhů a zvýšení biodiverzity, na výsadbu větrolamů, na rozdělování velkých lánů, na zlepšování prostředí pro rostliny a živočichy, na pořádání naučných vycházek do přírody, na umisťování naučných tabulí o přírodních pamětihodnostech a výdaje na další podobná opatření.“.

83. V příloze v části C v názvu pododdílu 415 se za slovo „sil“ vkládají slova „a bezpečnostních sborů“.

84. V příloze v části C se za paragraf 4195 vkládá nový paragraf 4196, který zní:
„4196 Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě

Výdaje Úřadu práce na poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).“.

85. V příloze v části C v náplni paragrafu 4339 odstavci 2 se za slovo „též“ vkládají slova „příjmy a“.

86. V příloze v části C v názvu paragrafu 6402 se zrušují slova „minulých let“ a v jeho náplni slova „předchozích let“.

87. V příloze v části C v náplni paragrafu 6409 se slova „v předchozích obdobích“ zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Sagit, a. s.

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.