Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


563

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č.  291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007  Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č.  354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb., vyhlášky č. 301/2018 Sb., vyhlášky č. 269/2019  Sb. a vyhláš- ky č. 259/2020 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.2 se v bodu 3 slova „s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti“ nahrazují slovy „způsobilého k výkonu povolání fyzioterapeuta se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí“.

2. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se v polož- ce OD 00015 číslo „6 150“ nahrazuje číslem „6 658“, v položce OD 00017 se číslo „9 364“ nahrazuje číslem „10 245“, v položce OD 00020 se čís- lo „2 201“ nahrazuje číslem „2 571“, v polož- ce OD 00033 se číslo „3 866“ nahrazuje čís- lem „4 475“ a v položce OD 00035 se číslo „3 042“ nahrazuje číslem „3 357“.

3. V příloze v Kapitole 6 se ve větě první slovo „zvýšenou“ zrušuje a na konci textu věty první se doplňují slova „z hlediska jeho soběstačnosti a psychického stavu“.

4. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:
„K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 925, 931 a 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,28 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 719, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,91 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,93 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,90 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,87 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 11,80 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 911, 916, 919, 921 a 927 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,41 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 014 a 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,11 bodu za jednu minutu času výkonu.“.

5. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se text „31,99-103,93“ nahrazuje textem „32,89 až 106,84“.

6. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se číslo „191,86“ nahrazuje číslem „197,23“.

7. V příloze za Kapitolu 8 – Přeprava a náhrada cestovních nákladů se vkládá Kapitola 9 - Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

8. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01204 vkládají výkony č. 01210 a 01211, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

9. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02130 vkládají výkony č. 02160 a 02161, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

10. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost se slova v popisu výkonu č. 02240 na konci věty druhé „přičítá se k výkonu preventivní prohlídky 02022).“ nahrazují slovy „s možným rozmezím 18 až 24 měsíců věku.“ a za větu druhou se vkládá věta „V 18 měsících věku se přičítá k výkonu preventivní prohlídky (02022).“.

11. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie výkon č. 13024 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie popis výkonu č. 13026 zní: „Výkon lze vykázat u pacientů s diabetem léčených dvojkombinací nebo vícekombinací perorálních antidiabetik (PAD) anebo injekční terapií. Nelze vykázat s výkonem č. 13077.“.

13. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13065 vkládá výkon č. 13067, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se ve výkonu č. 13071 slova „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“, slova „ZUM: Ano“ se nahrazují slovy „ZUM: Ne“ a slova „Body: 412“ se nahrazují slovy „Body: 3 308“.

15. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie výkon č. 13075 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie výkon č. 13077 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze se na konci Kapitoly 103 – diabetologie doplňují výkony č. 13078, 13079, 13081, 13082 a 13083, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze v Kapitole 105 – gastroenterologie se v popisu výkonu č. 15470 věta poslední zrušuje.

19. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se za výkon č. 15030 vkládá výkon č. 15050, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterolo-gie – skupina 1 se za výkon č. 15440 vkládá výkon č. 15446, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze v Kapitole 107 – kardiologie se za výkon č. 17247 vkládají výkony č. 17249, 17251 a 17253, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25023 vkládají výkony č. 25024 a 25025, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25137 vkládá výkon č. 25153, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25261 vkládá výkon č. 25262, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25139 vkládá výkon č. 25140, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25151 vkládá výkon č. 25152, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze v Kapitole 304 – neonatologie se za výkon č. 00130 vkládají výkony č. 00132 a 34007, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie popis výkonů č. 35022 a 35023 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

„V případě hospitalizace neplatí frekvenční omezení výkonu.“.

29. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se v popisu výkonu č. 35040 slova „kontaktu s ambulantním psychiatrickým zařízením“ nahrazují slovy „klinickém vyšetření v rámci soudně nařízené ochranné léčby pacienta“ a doplňují se věty „Jedná se o režijní náklady spojené s převzetím a vyšetře-ním pacienta. Přičítá se ke klinickému vyšetření.“ a slova „Čas výkonu: 0“ se nahrazují slovy „Čas výkonu: 12“.

30. V příloze v Kapitole 403 – radiační onkologie se za výkon č. 43315 vkládají výkony č. 43317 a 43319, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze v Kapitole 404 – dermatovenerologie se za výkon č. 44283 vkládá výkon č. 44284, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie se na konci popisu výkonu č. 51849 doplňuje věta „K výkonu se nezapočítává ani čas nositele, ani minutová režie.“.

33. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 se za výkon č. 51133 vkládají výkony č. 51140, 51150 a 51200, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 výkon č. 51320 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 výkon č. 51341 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 se za výkon č. 51631 vkládají výkony č. 51752, 51755, 51757, 51759 a 51762, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze v Kapitole 534 – cévní chirurgie – skupina 3 se v popisech výkonů č. 54120 a 54130 v poslední větě text „je prováděn“ nahrazuje textem „se provádí“ a za slovo „péče“ se vkládá text „a v centrech vysoce specializované kardiovaskulární péče.“.

38. V příloze v Kapitole 505 – kardiochirurgie se za výkon č. 55023 vkládá výkon č. 55030, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze v Kapitole 535 – kardiochirurgie – skupina 3 se za výkon č. 55231 vkládá výkon č. 55233, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. V příloze se na konci Kapitoly 537 – hrudní chirurgie – skupina 3 doplňují výkony č. 57267 a 57269, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví výkony č. 63411, 63413 a 63415 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví se za výkon č. 63419 vkládá výkon č. 63423, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie skupi-na 1 se v popisu výkonu č. 66417 za slovo „fixací“ doplňují slova „s výjimkou prvního paprsku nohy, který se vykazuje č. 66951“ a slova „bez omezení“ se nahrazují slovy „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“.

44. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 se výkony č. 66689, 66691, 66713, 66721, 66731, 66733 zrušují.

45. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie skupi-na 1 se v popisu výkonu č. 66735 slova „Pod tento výkon zahrnujeme operace“ nahrazují slovem „Operace“ a doplňuje se věta „Patří sem resekční artroplastiky typu Kellerovy operace bez osteosyntetického materiálu.“, slova „bez omezení“ se nahrazují slovy „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ a slova „ZUM: Ano“ se nahrazují slovy „ZUM: Ne“.

46. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 se výkony 66737 a 66741 zrušují.

47. V příloze se na konci Kapitoly 616 – ortopedie skupina 1 doplňují výkony č. 66950, 66951, 66952, 66953, 66954, 66955, 66956, 66957, 66958, 66959, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie skupina 2 se výkony č. 66725, 66729, 66739 a 66747 zrušují.

49. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71781 vkládá výkon č. 71818, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. V příloze v Kapitole 705 – oftalmologie se v popisu výkonu č. 75111 slova „V aplikaci kontrastní látky (Fluorescit 10%)“ nahrazují slo- vy „Aplikace fluorescenční látky pro intravenózní použití“.

51. V příloze v Kapitole 705 – oftalmologie se za výkon č. 75023 vkládá výkon č. 75030, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze v Kapitole 709 – urgentní medicína se v popisech výkonů č. 06713 a 79111 věta první zrušuje.

53. V příloze v Kapitole 736 – urologie – skupina 3 výkon č. 76499 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze v Kapitole 802 – lékařská mikrobiologie se na konci popisů výkonů č. 82040 a 82041 doplňují věty „Výkon nelze vykázat s výkony č. 82301 a 82302. S diagnózou U69.75 „Podezření na COVID-19“ nebo U07.1 „Onemocnění COVID-19“ se vykazuje výkon č. 82301 nebo 82302. V případě multiplex PCR i v souvislosti s diagnózou U69.75 nebo U07.1 se vykazuje výkon č. 82036 a lze ho vykázat společně s výkonem č. 82040.“.

55. V příloze v Kapitole 802 – lékařská mikrobiologie se v názvu výkonu č. 82097 slova „PŘÍUŠNICE A PARVO B19“ nahrazují slovy „PŘÍUŠNICE, PARVO B19 A SARS-COV-2“ a v popisu OF: se za slova „100/1 rok“ doplňují slova „pro SARS-CoV-2 3/1 den, 6/1 měsíc“.

56. V příloze v Kapitole 802 – lékařská mikrobiologie se za výkon č. 82241 vkládají výkony č. 82301 a 82302, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. V příloze se na konci Kapitoly 809 – radiologie a zobrazovací metody doplňuje výkon č. 89817, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

58. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická se v názvu výkonu č. 91167 za slovo „STANOVENÍ“ vkládá slovo „VOLNÝCH“, v popisu výkonu se text „min.“ nahrazuje slovem „minut“, slova „bez omezení“ se nahrazují slovy „6/1 den, 50/1 rok pro jeden druh vyšetřovaného materiálu“ a slova „Body: 294“ se nahrazují slovy „Body: 407“.

59. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická se v názvu výkonu č. 91169 za slovo „STANOVENÍ“ vkládá slovo „VOLNÝCH“, v popisu výkonu se text „min.“ nahrazuje slovem „minut“, slova „bez omezení“ se nahrazují slovy „6/1 den, 50/1 rok pro jeden druh vyšetřovaného materiálu“ a slova „Body: 294“ se nahrazují slovy „Body: 407“.

60. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická se výkony č. 91247, 91295, 91311, 91337, 91341, 91367, 91395, 91457, 91463 a 91467 zrušují.

61. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická se v popisu výkonu č. 91481 slova „slouží k včasné diagnostice, prognostice, monitorování průběhu a léčby systémových septických stavů způsobených bakteriální infekcí a odlišení těchto stavů od jiných febrilních onemocnění a komplikací“ nahrazují slovy „lze indikovat u pacienta s diagnózou A41 poskytovatelem akutní lůžkové péče“, slova „3/1 den“ se nahrazují slovy „2/1 den“, slova „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ se nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

62. V příloze se na konci Kapitoly 817 – laboratoř klinické cytologie doplňují výkony č. 95202 a 95203, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

63. V příloze v Kapitole 818 – laboratoř hematologická se v názvu výkonu č. 96131 slova „PODJEDNOTKA S“ nahrazují slovy „FUNKČNÍ AKTIVITA“, popis výkonu zní: „Stanovení aktivity faktoru XIII v plazmě. V případě léčení pacienta faktorem XIII, je možné výkon vykázat 2/1 den.“, slova „4/1 rok“ se nahrazují slovy „1/1 den, 10/1 čtvrtletí“, text „L2“ se nahrazuje textem „J2“ a slova „Body: 87“ se nahrazují slovy „Body: 449“.

64. V příloze v Kapitole 818 – laboratoř hematologická se za výkon č. 96896 vkládá výkon č. 96897, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

65. V příloze v Kapitole 902 – fyzioterapeut se v popisu výkonu č. 21225 text „K1“ nahrazuje textem „K2“, ve sloupci INDX se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“ a slova „Body: 37“ se nahrazují slovy „Body: 91“.

66. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se za výkon č. 06130 vkládá výkon č. 06131, který zní:

67. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se ve výkonu č. 06621 slova „Body: 10“ nahrazují slovy „Body: 7“, ve výkonu č. 06623 se slova „Body: 5“ nahrazují slovy „Body: 4“, ve výkonu č. 06625 se slova „Body: 57“ nahrazují slovy „Body: 60“, ve výkonu č. 06629 se slova „Body: 27“ nahrazují slovy „Body: 43“, ve výkonu č. 06631 se slova „Body: 6“ nahrazují slovy „Body: 25“, ve výkonu č. 06633 se slova „Body: 41“ nahrazují slovy „Body: 71“, ve výkonu č. 06635 se slova „Body: 20“ nahrazují slovy „Body: 13“ a ve výkonu č. 06639 se slova „Body: 22“ nahrazují slovy „Body: 25“.

68. V příloze v Kapitole 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách se za výkon č. 06639 vkládá výkon č. 06641, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

69. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii se v popisu výkonu č. 35811 ve větě druhé za slova „zpracování rehabilitačního a“ vkládá slovo „popřípadě“, slova „a jeho předložení ke schválení indikujícímu lékaři“ se zrušují a věta poslední se nahrazuje větou „Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39), organické poruchy (F0.0 – F0.9, G30 - G30.9), obsedantně kompulzivní poruchu (F42), posttraumatickou stresovou poruchu (F43.1), disociativní poruchy motoriky (F44.4), disociativní záchvaty (F44.5) a poruchy osobnosti (F60.0, F60.1, F60.3, F60.5, F60.6, F61, F62, F65).“.

70. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii v popisu výkonu č. 35815 věty čtvrtá a pátá se nahrazují větami: „Výkon lze vykázat po předchozí indikaci psychiatrem. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39), organické poruchy (F0.0 - F0.9, G30 - G30.9), obsedantně kompulzivní poruchu (F42), posttraumatickou stresovou poruchu (F43.1), disociativní poruchy motoriky (F44.4), disociativní záchvaty (F44.5) a poruchy osobnosti (F60.0, F60.1, F60.3, F60.5, F60.6, F61, F62, F65).“.

71. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii se ve výkonu č. 35825 slova „4/1 rok“ nahrazují slovy „6/1 rok“.

72. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se ve výkonech č. 06311, 06313, 06315, 06317 a 06318 věta první zrušuje a slova „W – hrazen za určitých podmínek“ se nahrazují slovy „P – hrazen plně“.

73. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče popis výkonu č. 06319 zní:

„Všeobecná sestra zhodnotí aktuální fyzickou náročnost ošetřovatelské péče u imobilních pacientů, u pacientů s psychiatrickou diagnózou, u nespolupracujících pacientů, u osob s mentálním postiženým a u dětí. A dále pověří dalšího člena týmu agentury domácí zdravotní péče asistencí při provedení výkonu včetně jeho koordinace a samostatné fyzické asistence.“ a slova „W – hrazen za určitých podmínek“ se nahrazují slovy „P – hrazen plně“.

74. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče výkony č. 06321, 06323 a 06325 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

75. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se za výkon č. 06325 vkládá výkon č. 06326, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

76. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče výkon č. 06327 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

77. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se za výkon č. 06327 vkládá výkon č. 06328, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

78. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče výkon č. 06329 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

79. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se za výkon č. 06329 vkládá výkon č. 06330, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

80. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče výkon č. 06331 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

81. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se za výkon č. 06331 vkládá výkon č. 06332, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

82. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče výkon č. 06333 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

83. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se za výkon č. 06333 vkládá výkon č. 06334, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

84. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče výkon č. 06335 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

85. V příloze v Kapitole 927 – ortoptista se za výkon č. 06511 vkládá výkon č. 06512, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

86. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony v popisu výkonu č. 09555 se věta druhá nahrazuje větou „Výkon nejsou oprávněni vykazovat nositelé výkonů odbornosti 002 (praktické lékařství pro děti a dorost), která disponuje specifickým výkonem klinického vyšetření již zohledňujícím zvýšenou časovou náročnost ošetření dítěte do 6 let.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr:
doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.

E-shop

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnku lze považovat za právní nástroj, jehož využití má velkou tradici. Zdaleka ne vždy však lze uplatnění směnečných nároků v soudních řízení považovat za řádný (poctivý) výkon směnečného práva. Stále častěji je možné se setkat s takovým uplatněním směnečných nároků, které ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Inventarizace - praktický průvodce, 8. vydání

Inventarizace - praktický průvodce, 8. vydání

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Impulsem pro přípravu nového vydání této publikace bylo nemálo konkrétních dotazů některých vybraných účetních jednotek v oblasti organizace a provádění inventarizace majetku a závazků, které mimo jiné přispěly k rozhodnutí o úpravě vyhlášky č. 270/2010 Sb., jejíž účinnost je ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař, Marek Antoš, Daniel Askari, Lenka Bahýľová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k její správné aplikaci. Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, ...

Cena: 3 480 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.