Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


554

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2
Provozní aktiva

Pro účely této vyhlášky se rozumí provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti snížený o

1. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,

2. goodwill,

3. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,

4. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,

5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,

6. opravné položky k majetku,

7. oceňovací rozdíl k nabytému majetku,

8. dlouhodobý finanční majetek,

9. povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o povolenky na emise skleníkových plynů držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 5 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Ve výkazu aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, vyřazený majetek, odpisy, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen „aktivovaný majetek“), majetek nabytý přeměnou společnosti, změny klasifikace majetku a majetek přeřazený z důvodu organizačních změn a plánované hodnoty aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku, majetku nabytého přeměnou společnosti a zůstatkových hodnot aktiv.“.

3. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Ve výkazu aktiv a změn aktiv vykazuje držitel licence hodnoty majetku používaného pro výkon licencované činnosti, který je mu na základě smlouvy poskytován k užívání za úplatu a který je držitel licence v průběhu doby trvání tohoto smluvního závazku nebo po jejím uplynutí oprávněn nebo povinen odkoupit nebo k němu po uplynutí této doby nabude vlastnické právo (dále jen „finanční leasing“). Držitel licence vykazuje tyto hodnoty pouze u majetku ze smluv uzavřených do 31. prosince 2020.“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

4. V § 5 odst. 3 písmena a) a b) znějí:

„a)   v účetní pořizovací hodnotě aktiva, aktivovaný majetek a majetek nabytý přeměnou společnosti,
b)   v účetní zůstatkové hodnotě aktiva, vyřazený majetek, změny klasifikace majetku a majetek přeřazený z důvodu organizačních změn a“.

5. V § 9 odst. 1 až 4 se slova „ekonomicky oprávněné náklady3)“ nahrazují slovem „náklady“.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

6. V § 11 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

7. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 15 vykazuje hodnotu ztrát v jednotlivých distribučních oblastech pro účely vyhodnocování odchylek.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

8. V § 14 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

9. V § 14 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

10. V § 15 odst. 1 písm. a) se slova „a spotřebě“ nahrazují slovy „ , rezervovaném příkonu, naměřeném maximu a odebraném množství“.

11. V § 15 odst. 1 písm. b) se slovo „spotřebě“ nahrazuje slovy „odebraném množství“ a slova „včetně tržeb držitele licence“ se zrušují.

12. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 13 vykazuje údaje o rezervaci kapacity a odebraném množství elektřiny zákazníků.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

13. V § 16 odst. 1 a § 17 odst. 2 se slovo „uvádí“ nahrazuje slovem „vykazuje“.

14. V § 19 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti plynárenství, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5), sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 5 písm. B k této vyhlášce.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

15. Příloha č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. Příloha č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 3 v seznamu výkazů body 10 až 13 znějí:

„10. Výkaz 13-B3: Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence a skutečných nákupů elektřiny,

11. Výkaz 13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami,

12. Výkaz 13-T1 a): Výkaz rezervace kapacity, ročního odběru elektřiny zákazníků a technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie,

13. Výkaz 13-L: Výkaz změn energetických zařízení.".

18. V příloze č. 3 v seznamu výkazů se bod 14 zrušuje.

19. V příloze č. 3 výkaz 13-A zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 3 výkazy 13-HV a 13-N znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze č. 3 výkazy 13-I b) a 13-B1 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 3 výkaz 13-B3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze č. 3 se výkaz 13-D1 zrušuje.

24. V příloze č. 3 výkaz 13-D3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 3 se výkaz 13-D3a) zrušuje.

26. V příloze č. 3 se za výkaz 13-D3 vkládá nový výkaz 13-T1a), který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze č. 4 v seznamu výkazů body 8 a 9 znějí:

„8. Výkaz 14-D2a): Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu a výkupu podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2,

9. Výkaz 14-D2b): Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu a výkupu podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2.".

28. V příloze č. 4 v seznamu výkazů se bod 10 zrušuje.

29. V příloze č. 4 výkazy 14-A a 14-HV znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze č. 4 výkaz 14-FA zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze č. 4 výkazy 14-D2a) a 14-D2b) znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze č. 4 se výkaz 14-D2c) zrušuje.

33. V příloze č. 5 v seznamu výkazů se body 5 a 6 zrušují.
Dosavadní body 7 až 14 se označují jako body 5 až 12.

34. V příloze č. 5 v seznamu výkazů se na konci bodu 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 13, který zní:

„13. Výkaz 15-B-Z: Výkaz ztrát v distribučních oblastech.".

35. V příloze č. 5 výkazy 15-A, 15-HV, 15-N a) a 15-N b) znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze č. 5 se výkazy 15-N-PV a 15-FA zrušují.

37. V příloze č. 5 výkazy 15-D, 15-D1a) a 15-D1b) znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze č. 5 výkaz 15-D-PZ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze č. 5 se doplňuje výkaz 15-B-Z, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. V příloze č. 6 v seznamu výkazů se za bod 22 vkládají nové body 23 a 24, které znějí:

„23. Výkaz 22-T LDS vst: Výkaz vstupů do lokální distribuční soustavy – plán,

24. Výkaz 22-T LDS p: Výkaz distribuce do odběrných míst s roční spotřebou nad 630 MWh – plán,".

Dosavadní bod 23 se označuje jako bod 25.

41. V příloze č. 6 výkaz 22-A zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze č. 6 výkazy 22-HV - V, 22-HV - - N a 22-N znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze č. 6 výkazy 22-I b), 22-Bs a 22-Bp znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze č. 6 výkaz 22-T1d zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 6 se za výkaz 22-T2a vkládají nové výkazy 22-T LDS vst a 22-T LDS p, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. Příloha č. 7 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. Příloha č. 8 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. Příloha č. 9 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. Příloha č. 10 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 odpisuje pro účely regulace majetek uvedený do užívání do 31. prosince 2020 minimálně po dobu stanovenou v příloze č. 10 k vyhlášce č. 262/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Držitel licence na činnost číslo 23 sestavuje a předkládá výkazy 23-N AK a) a b) poprvé za období roku 2021.

3. Držitel licence na činnost číslo 23 sestaví a předloží výkaz 23-N za rok 2020 podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1292 - Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.