Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


545

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 149/2017 Sb., zákona č. 183/2017  Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě druhé se slova „a balených výrobků“ zrušují.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatné řádky doplňují věty
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.“.

3. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na nakládání s odpady z obalů zákon o odpadech4).


4) Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.“.

4. V § 2 písm. c) se slova „nebo balených výrobků“ zrušují.

5. V § 2 písm. d) a f) se slova „nebo baleného výrobku“ zrušují.

6. V § 2 písm. d) a j), § 10 odst. 1, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1, § 36 písm. b) a v § 44 odst. 2 písm. g) až i) se slova „nebo balené výrobky“ zrušují.

7. V § 2 písmeno g) zní:

„g)   opakovaně použitelným obalem obal, který byl navržen, vyroben a uveden na trh tak, aby mohl být v průběhu svého životního cyklu vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly tím, že bude několikrát znovu naplněn nebo opakovaně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl původně určen,“.

8. V § 2 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až k), která znějí:

„i)   kompozitním obalem obal složený alespoň ze 2 vrstev různých materiálů, jež nelze ručně oddělit a tvoří jedinou nedílnou jednotku, tvořící vnitřní nádobu a vnější schránku, který je plněn, skladován, převážen a vyprazdňován jako takový,
j)   oxo-rozložitelným plastovým obalem obal vyrobený z plastových materiálů, které obsahují přísady, jež prostřednictvím oxidace způsobují rozpad plastového materiálu na mikročástice nebo chemický rozklad,
k)   biologickým rozkladem aerobní nebo anaerobní rozklad odpadů z obalů; oxo-rozložitelný plastový obal se nepovažuje za obal rozložitelný biologickým rozkladem,“.

Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena l) až q).

9. V § 2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) a s), která včetně poznámky pod čarou č. 34 znějí:

„r)   ekomodulací zohlednění dopadu obalu na životní prostředí, zejména jeho opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti, obsahu nebezpečných látek a plnění požadavků stanovených jinými právními předpisy34), v rámci jeho životního cyklu při určování výše peněžního příspěvku autorizovanou obalovou společností pro jednotlivý obal nebo skupinu podobných obalů, hrazeného osobou uvádějící obal na trh nebo do oběhu za účelem zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle tohoto zákona,
s)   sběrným místem místo zpětného odběru odpadů z obalů.


34) Například zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , balený výrobek“ zrušují.

11. V § 4 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   obal nebo obalový prostředek po použití, pro které byl určen, po vynětí výrobku nebo všech jeho zbytků obvyklým způsobem, byl dále opakovaně použitelný nebo využitelný procesem recyklace, energetického využití nebo biologického rozkladu.“.

12. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

13. V § 6 se slova „nebo balený výrobek“ a slova „nebo baleném výrobku“ zrušují.

14. V § 10 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami „Přitom je povinna dbát zejména na dostatečnou četnost sběrných míst, jejich dostupnost a na dostatečné pokrytí území České republiky, zejména s ohledem na rozmístění sídel na území obce. Dostupností se rozumí přiměřená docházková vzdálenost; to neplatí, jde-li o vratné zálohované obaly, u kterých se za dostatečnou dostupnost považuje výkup v provozovně, kde je vratný zálohovaný obal prodáván spotřebiteli a vykupován podle § 9 odst. 4.“.

15. V § 10 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které včetně poznámky pod čarou č. 35 znějí:

„(2) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu je povinna zajistit, aby

a)   podíl obcí, na jejichž území je povinna zajišťovat zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst v souladu s odstavcem 1, činil z celkového počtu obcí v České republice minimálně 90 %, a
b)   podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž území je povinna zajišťovat zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst v souladu s odstavcem 1, činil minimálně 90 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

Tato povinnost se nevztahuje na vratné zálohované obaly.

(3) Při posuzování splnění limitů upravených tímto zákonem ve vztahu k počtu obyvatel České republiky, počtu obcí a počtu jejich obyvatel se vychází z posledních údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

(4) Sběrná místa pro odpady z obalů musí být zařazena do obecního systému odpadového hospodářství nastaveného obcí35), a to na základě písemné smlouvy s obcí.


35) § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

16. V § 10 odst. 5 se slovo „výrobky“ nahrazuje slovem „obaly“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , o možnostech předcházení vzniku odpadu z obalů a o negativních dopadech protiprávního zbavování se odpadu z obalů mimo místa určená k jeho odkládání na životní prostředí“.

17. V § 13 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle tohoto zákona (dále jen „smlouva o sdruženém plnění“) pouze s jednou autorizovanou obalovou společností (§ 16) ve vztahu ke všem obalům jí uváděným na trh nebo do oběhu; to neplatí, pokud jde o vratné zálohované obaly, pro které lze tyto povinnosti plnit také způsobem podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo uzavřením smlouvy o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností zajišťující sdružené plnění výhradně pro vratné zálohované obaly.“.

18. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli nesmí jakkoliv ovlivňovat osobu uvádějící obaly na trh nebo do oběhu v předchozích článcích distribučního řetězce, která prodává obaly za účelem jejich dalšího prodeje (dále jen „dodavatel“), ve výběru autorizované obalové společnosti, s níž dodavatel může uzavřít smlouvu o sdruženém plnění.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

19. V § 13 odst. 3 se číslo „55“ nahrazuje číslem „70“.

20. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

㤠13a
Pověřený zástupce

(1) Není-li osoba, která uvádí obaly na trh nebo do oběhu, usazena v České republice, je oprávněna si za účelem plnění povinností stanovených tímto zákonem určit pověřeného zástupce na základě písemné smlouvy.

(2) Pověřeným zástupcem smí být pouze osoba oprávněná k podnikání, která je usazena v České republice.

(3) Pověřený zástupce plní povinnosti osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, s výjimkou povinností uvedených v § 3 až 6 tohoto zákona.“.

21. V § 14 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

22. V § 14 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu není povinna podat návrh na zápis do Seznamu, jestliže

a)   je v Seznamu zapsán pověřený zástupce, nebo
b)   pověřený zástupce podal návrh na zápis do Seznamu, na základě kterého dosud nebyl do Seznamu zapsán; to neplatí v případě, že bylo vydáno rozhodnutí podle § 14 odst. 7.

(3) Pověřený zástupce podává návrh na zápis do Seznamu svým jménem namísto osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, jejíž povinnosti podle tohoto zákona plní.“.
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 4 až 12.

23. V § 14 odst. 5 písm. a) se slova „a úředně ověřená kopie podnikatelského oprávnění, například živnostenský list, jde-li o fyzickou osobu; je-li fyzická osoba zapsána v obchodním rejstříku, též výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,“ nahrazují slovy „jde-li o fyzickou osobu,“.

24. V § 14 odst. 5 písm. b) se slova „a výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, jde-li o právnickou osobu a je-li v tomto rejstříku zapsána,“ nahrazují slovy „jde-li o právnickou osobu,“.

25. V § 14 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   identifikační údaje zahraniční osoby, pokud žádost podává její pověřený zástupce, a písemné pověření, na jehož základě byl pověřený zástupce určen,“.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).

26. V § 14 odst. 5 písm. e) se číslo „2“ nahrazuje číslem „5“.

27. V § 14 odst. 7 větě první se slova „2 a 3 nebo údaje podle odstavce 3 písm. c), d), e) a g)“ nahrazují slovy „4 a 5 nebo údaje podle odstavce 5 písm. d), e), f) a h)“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Nejsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, za nichž je možné pověřeného zástupce určit, nebo jestliže navrhovatel nedoložil písemné pověření, na jehož základě byl jako pověřený zástupce určen, Ministerstvo životního prostředí zápis pověřeného zástupce do Seznamu neprovede a vydá o tom rozhodnutí.“.

28. V § 14 odst. 8 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „4 a 5“.

29. V § 14 odst. 9 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

30. V § 14 odst. 10 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“ a na konci odstavce se doplňují věty „Provede-li změny zápisu v Seznamu na základě vlastního zjištění nebo neprovede-li změny zápisu v Seznamu na základě oznámení, vydá o tom rozhodnutí. Rozhodnutí vydá také o vyřazení osoby ze Seznamu na základě vlastního zjištění; to neplatí, jde-li o osobu, která zemřela nebo zanikla.“.

31. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

㤠14a
Řízení ve věcech Seznamu

(1) Vydání rozhodnutí podle § 14 odst. 7 a 10 je prvním úkonem v řízení.

(2) Účastníkem řízení o vydání rozhodnutí podle § 14 odst. 7 je pouze navrhovatel. Účastníkem řízení o vydání rozhodnutí podle § 14 odst. 10 je pouze osoba, které se změna nebo vyřazení ze Seznamu týká.“.

32. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „v souladu s pravidly výpočtu využití odpadu z obalů“.

33. V § 15 odstavec 3 zní:

„(3) Evidence odpadů z obalů podle odstavce 1 písm. a) je vedena od původce odpadu až po jeho využití nebo po výstup z třídicího zařízení, pokud je tento výstup dodáván do procesu využití bez významných ztrát. V případě energetického využití nebo biologického rozkladu je vedena evidence až po zařízení určené pro nakládání s odpady, kde došlo k využití odpadu procesem energetického využití nebo biologického rozkladu.“.

34. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah vedení evidence podle odstavce 1 písm. a), rozsah a způsob ohlašování údajů z této evidence a vymezení pravidel výpočtu využití odpadu z obalů.“.

35. V § 15a odst. 1 písm. b) se částka „4 500 000 Kč“ nahrazuje částkou „25 000 000 Kč“.

36. V § 16 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Autorizovaná obalová společnost (dále jen „autorizovaná společnost“) je akciovou společností, která je oprávněna vykonávat činnost na základě rozhodnutí o autorizaci podle § 17.“.

37. V § 16 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

38. V § 17 odst. 1 se slova „a s Ministerstvem zemědělství“ zrušují.

39. V § 17 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

40. V § 17 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „na základním kapitálu“ vkládají slova „a podílu na hlasovacích právech s uvedením akcionářů jednajících ve shodě“.

41. V § 17 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   aktuální znění stanov akciové společnosti, nejsou-li uloženy ve sbírce listin veřejného rejstříku;“.

42. V § 17 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

43. V § 17 odst. 3 písm. b) se text „§ 20 odst. 4 a 9“ nahrazuje textem „§ 20 odst. 7 a § 20a odst. 5“.

44. V § 17 odst. 3 písm. c) se slova „nebo neexistuje-li, zakladatelská smlouva, nebo zakladatelská listina, a podrobná informace o činnosti žadatele od jeho založení“ nahrazují slovy „pokud existuje“.

45. V § 17 odst. 3 písm. d) bodu 1 se za slovo „včetně“ vkládají slova „popisu sběrné sítě a“.

46. V § 17 odst. 3 písm. d) bodu 4 se slova „zajištěna recyklace, energetické využití, organická recyklace“ nahrazují slovy „zajištěno využití procesem recyklace, energetického využití, biologického rozkladu“.

47. V § 17 odst. 3 písm. d) bodu 6 se slova „prvního roku“ nahrazují slovy „prvních 3 let“, na konci bodu se tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „toto finanční zajištění musí být nezávislé na platební schopnosti osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu,“.

48. V § 17 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje nový bod 7, který zní:

„7. *podrobný popis funkčního mechanismu kompenzace nákladů na zajištění zpětného odběru odpadů z obalů ve sběrných místech, které žadatel nebude mít smluvně zajištěny do dne dosažení podílů podle § 10 odst. 2 a zpětný odběr v nich zajištují ostatní autorizované společnosti, a nákladů na využití odpadů z obalů, včetně doložení funkčnosti a reálnosti plnění tohoto navrženého mechanismu.“.

49. V § 17 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Rozhodnutí o autorizaci lze vydat pouze za předpokladu, že

a)   žadatel má odchylně od § 10 odst. 2 smluvně zajištěn takový počet sběrných míst, aby podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž území bude žadatel povinen zajišťovat zpětný odběr podle § 10, činil z celkového počtu obyvatel České republiky minimálně 25 %, a aby podíl obcí, na jejichž území bude žadatel povinen zajišťovat zpětný odběr, činil z celkového počtu obcí v České republice minimálně 25 %; to neplatí, pokud je záměrem žadatele zajišťovat sdružené plnění výhradně pro vratné zálohované obaly,
b)   žadatel, jehož záměrem je zajišťovat sdružené plnění výhradně pro vratné zálohované obaly, má odchylně od § 10 odst. 2 smluvně zajištěno zapojení provozoven, kde je vratný zálohovaný obal prodáván spotřebiteli, do systému výkupu vratných zálohovaných obalů podle § 9 odst. 4,
c)   žadatel projedná s autorizovanými společnostmi postupem podle § 21c všechny koordinované oblasti a o těch, ve kterých mezi žadatelem a autorizovanými společnostmi dojde ke shodě, uzavře písemnou smlouvu; o koordinovaných oblastech, ve kterých ke shodě nedojde ani do 9 měsíců ode dne zahájení jednání, rozhodne Ministerstvo životního prostředí na základě žádosti žadatele, jejímž obsahem musí být návrh na řešení koordinovaných oblastí, ve kterých mezi žadatelem a autorizovanými společnostmi nedošlo ke shodě, s výjimkou oblasti ekomodulace, kterou je žadatel povinen nastavit tak, že převezme způsob provádění ekomodulace autorizovaných společností, a toto převzetí Ministerstvu životního prostředí doloží,
d)   stanovy žadatele, který je akciovou společností s monistickým systémem vnitřní struktury, vyžadují, aby správní rada měla alespoň tři členy a aby mezi jednotlivé členy správní rady byla rozdělena její řídící a kontrolní působnost.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

50. V § 17 odst. 5 větě druhé se slova „1, 4 nebo 9“ nahrazují slovy „4 nebo 7 nebo § 20a odst. 5“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci zamítne také v případě, že žadatel nesplnil požadavky stanovené v § 17 odst. 4.“.

51. V § 17 odst. 6 se slova „právnickou nebo fyzickou osobu“ nahrazují slovy „osobu, ani jej nelze na jinou osobu převést“.

52. V § 17 odst. 7 písm. a) se slova „ , bylo-li přiděleno,“ zrušují.

53. V § 17 odst. 7 písm. d) se slova „organické recyklace“ nahrazují slovy „biologického rozkladu“.

54. V § 18 odst. 3 se za slova „na základním kapitálu autorizované společnosti“ vkládají slova „nebo na hlasovacích právech autorizované společnosti“.

55. V § 18 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Akcie autorizované společnosti lze převést pouze na osobu, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem.

(6) Akcionář autorizované společnosti nesmí být akcionářem jiné autorizované společnosti. Toto platí i pro osoby ovládající akcionáře nebo osoby ovládané akcionářem nebo jeho osobami blízkými.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

56. V § 18 odstavec 7 zní:

„(7) V případě nedodržení podmínek uvedených v odstavcích 1 až 6 může Ministerstvo životního prostředí rozhodnout o pozastavení hlasovacího práva vlastníka akcií nebo práva požádat o svolání valné hromady.“.

57. V § 19 odst. 1 se za slova „statutárním orgánem autorizované společnosti“ vkládají slova „nebo jeho členem“ a slova „statutárním orgánem nebo“ a „podle obchodního zákoníku“ se zrušují.

58. V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo s obchodováním s druhotnou surovinou“.

59. Nad označení § 20 se vkládá nadpis „Některá omezení autorizované společnosti“.

60. § 20 zní:

㤠20

(1) Kromě činností spojených se zajišťováním sdruženého plnění nesmí autorizovaná společnost vykonávat jinou činnost než poradenskou činnost v oblasti předcházení vzniku odpadu z obalů a značení obalů nebo poradenskou, výzkumnou, osvětovou nebo propagační činnost v oblasti zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

(2) Autorizovaná společnost je oprávněna uzavírat smlouvy za účelem výzkumu nebo ověření s osobami oprávněnými nakládat s odpady, pouze pokud uzavření takové smlouvy nepovede ke zvýhodnění nebo znevýhodnění osoby oprávněné nakládat s odpady v hospodářské soutěži na trhu odpadových služeb.

(3) Autorizovaná společnost nesmí podnikat v oblasti nakládání s odpady ani se podílet na jakémkoliv podnikání jiné osoby. Autorizovaná společnost nesmí obchodovat s odpadem z obalů ani druhotnými surovinami získanými z odpadů z obalů, zprostředkovávat obchod s odpadem z obalů ani druhotnými surovinami získanými z odpadů z obalů ani určovat, komu osoby, jež zajišťují zpětný odběr a využití odpadu z obalů, předají odpad z obalů nebo druhotné suroviny získané z odpadů z obalů.

(4) Autorizovaná společnost smí vydávat pouze akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, a to pouze jako akcie zaknihované. Emisní kurs akcie lze splácet pouze peněžitými vklady. Autorizovaná společnost nesmí žádat o přijetí svých akcií k obchodování na regulovaném trhu.

(5) Autorizovaná společnost nesmí rozdělovat zisk nebo jiné vlastní zdroje. Rozhodnutí učiněné s tím v rozporu nevyvolává právní účinky.

(6) Autorizovaná společnost nesmí snížit svůj základní kapitál za jiným účelem než k úhradě ztráty nebo k plnění povinností stanovených tímto zákonem a nesmí zvýšit svůj základní kapitál podmíněným způsobem. Právní jednání, které je s tím v rozporu, nemá právní účinky.

(7) Autorizovaná společnost nesmí být neomezeně ručícím společníkem. Dále nesmí být členem orgánů ani se podílet na založení nebo činnosti jiné právnické osoby, s výjimkou právnické osoby sdružující osoby s obdobným předmětem činnosti, jako má autorizovaná společnost. Právní jednání, které je s tím v rozporu, nemá právní účinky.

(8) Autorizovaná společnost nesmí jakkoliv zajišťovat dluhy jiných osob a dále nesmí poskytovat z vybraných příspěvků dar, zápůjčku, úvěr nebo jimi zajistit svůj dluh. Právní jednání, které je s tím v rozporu, nemá právní účinky.

(9) Autorizovaná společnost je povinna hospodařit s peněžními prostředky získanými z příspěvků osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu a s výnosy z nich odděleně od jakýchkoliv jiných peněžních prostředků a tak, aby byla zajištěna kontrolovatelnost nakládání s nimi.

(10) Autorizovaná společnost nesmí vykonávat činnost pověřeného zástupce podle § 13a.“.

61. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně poznámek pod čarou č. 15 a 16 zní:

㤠20a

(1) Autorizovaná společnost nesmí konat valnou hromadu bez předložení výpisu emise zaknihovaných akcií Ministerstvu životního prostředí. Tento výpis pořízený ke dni, který o 7 dní předchází den konání valné hromady, je povinna předložit Ministerstvu životního prostředí týž den, kdy byl pořízen. Ministerstvo životního prostředí ve výpisu akcionářů označí ty akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle § 18 odst. 7, a vrátí výpis autorizované společnosti do 6 dnů od jeho obdržení. Nevrátí-li Ministerstvo životního prostředí výpis v této lhůtě, platí, že proti výkonu práv účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů uvedených ve výpisu nemá námitek. Autorizovaná společnost předá Ministerstvu životního prostředí usnesení každé valné hromady do 30 dnů od jejího konání.

(2) Autorizovaná společnost nesmí umožnit hlasování na valné hromadě osobě, která nebyla uvedena ve výpisu podle odstavce 1, a nesmí umožnit hlasování na valné hromadě nebo rozhodování per rollam osobě, které byla Ministerstvem životního prostředí pozastavena hlasovací práva vlastníka akcií nebo práva požádat o svolání valné hromady podle § 18 odst. 7.

(3) Autorizovaná společnost nesmí uzavřít s osobou, která k ní má zvláštní vztah podle odstavce 4, jakoukoli jinou smlouvu než smlouvu o sdruženém plnění, smlouvu o výkonu funkce, smlouvu, v níž se upisují akcie autorizované společnosti nebo smlouvu o poskytnutí příplatku autorizované společnosti. Jiná smlouva, která je s tím v rozporu, nevyvolává právní účinky.

(4) Za osoby, které mají k autorizované společnosti zvláštní vztah, se považují

a)   členové představenstva, členové dozorčí rady a zaměstnanci autorizované společnosti jmenovaní do funkce statutárním orgánem autorizované společnosti nebo jeho členem,
b)   akcionáři autorizované společnosti, kteří jsou fyzickými osobami, a členové statutárních orgánů právnických osob, které jsou akcionáři autorizované společnosti,
c)   osoby blízké15) osobám uvedeným v písmenu a) nebo b),
d)   právnické osoby, v nichž některá z osob uvedených pod písmenem a) nebo b) má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech přesahující 33 %,
e)   akcionáři autorizované společnosti, kteří jsou právnickými osobami, a další jimi ovládané obchodní korporace,
f)   zaměstnanci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a zaměstnanci organizačních složek státu zřízených těmito ministerstvy16).

(5) S právnickou osobou ovládanou akcionářem nebo s osobou ovládající některého z akcionářů autorizované společnosti nesmí autorizovaná společnost uzavřít jinou smlouvu než smlouvu o sdruženém plnění nebo smlouvu, v níž se upisují akcie autorizované společnosti. Jiná smlouva, která je s tím v rozporu, nevyvolává právní účinky.

(6) Rozhodnutí příslušného orgánu autorizované společnosti o jejím zrušení, přeměně, o převodu, pachtu nebo zastavení obchodního závodu nebo o změně předmětu jejího podnikání nenabude účinnosti, není-li schváleno Ministerstvem životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Rozhodnutí příslušného orgánu autorizované společnosti se ruší, není-li souhlas udělen do šesti měsíců od jeho přijetí.

(7) K účinnosti smlouvy o převodu, pachtu nebo zastavení obchodního závodu autorizované společnosti se vyžaduje souhlas Ministerstva životního prostředí vydaný po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu.


15) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.16)*Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.“.

62. § 21 včetně nadpisu zní:

㤠21
Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění

(1) Autorizovaná společnost je povinna

a)   stanovit podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění pro všechny osoby jednotně a tak, aby žádná osoba ani žádný typ obalu nebyly neodůvodněně znevýhodněny v hospodářské soutěži,
b)   uzavřít smlouvu o sdruženém plnění s každou osobou, která o uzavření smlouvy projeví zájem a nemá vůči autorizované společnosti nesplněné dluhy; za uzavření smlouvy nesmí autorizovaná společnost požadovat žádnou formu úhrady, kromě registračních a evidenčních poplatků podle § 30,
c)   uzavřít s osobou podle písmene b) smlouvu o sdruženém plnění vždy pro všechny obaly uváděné touto osobou na trh nebo do oběhu, pro něž je rozhodnutím o autorizaci oprávněna k zajišťování sdruženého plnění; to neplatí, pokud jde o vratné zálohované obaly,
d)   s výjimkou sdruženého plnění zajišťovaného výhradně pro průmyslové obaly uzavřít s každou obcí, která o uzavření projeví zájem, smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství nastaveného obcí35), za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi; za uzavření smlouvy nesmí autorizovaná společnost požadovat žádnou formu úhrady,
e)   v souladu s rozhodnutím o autorizaci zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů, na něž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem a v rozhodnutí o autorizaci,
f)   odchylně od § 10 odst. 2 mít smluvně zajištěn takový počet sběrných míst, aby
1. do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci činil podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž území je autorizovaná společnost povinna zajišťovat zpětný odběr, z celkového počtu obyvatel České republiky minimálně 50 %, a aby podíl obcí, na jejichž území je autorizovaná společnost povinna zajišťovat zpětný odběr, činil z celkového počtu obcí v České republice minimálně 50 %, a
2. do 9 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci činil podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž území je autorizovaná společnost povinna zajišťovat zpětný odběr, z celkového počtu obyvatel České republiky minimálně 75 %, a aby podíl obcí, na jejichž území je autorizovaná společnost povinna zajišťovat zpětný odběr, činil z celkového počtu obcí v České republice minimálně 75 %,
g)   mít smluvně zajištěn takový počet sběrných míst, aby do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci dosáhla podílů stanovených v § 10 odst. 2,
h)   zjišťovat výši nákladů obcí na provoz systému zpětného odběru odpadů z obalů pro různé velikostní skupiny obcí s ohledem na rozdílnou výši jejich nákladů; při působení více autorizovaných společností na území České republiky zjišťuje tyto náklady jedna autorizovaná společnost určená způsobem podle § 21c odst. 3,
i)   zjišťovat podíl odpadů z obalů v tříděném komunálním odpadu; při působení více autorizovaných společností na území České republiky zjišťuje tento podíl jedna autorizovaná společnost určená způsobem podle § 21c odst. 4,
j)   zajistit, aby výše peněžních příspěvků hrazených osobami uvádějícími obaly na trh nebo do oběhu za účelem zajištění sdruženého plnění pokrývala náklady na zpětný odběr obalů a odpadů z obalů, na jejich následnou přepravu a zpracování, na dosažení požadovaného rozsahu recyklace a celkového využití obalového odpadu podle rozhodnutí o autorizaci, se zohledněním ekonomické hodnoty materiálů získaných z odpadů z obalů a z nevyplacených záloh podle § 9 odst. 1, jakož i náklady na poskytování informací odběratelům a spotřebitelům podle § 10 odst. 5, náklady na vedení evidencí a jejich ohlašování podle § 23 odst. 1, náklady na tvorbu rezervy podle § 21a a běžné administrativní náklady nutné k zajištění činnosti autorizované společnosti,
k)   provádět na základě studií, a to zejména studií posuzování životního cyklu, ekomodulaci u obalů nebo typů obalů, u kterých je to možné, přičemž ekomodulace nepředstavuje neodůvodněné znevýhodnění v hospodářské soutěži podle písmene a); při působení více autorizovaných společností na území České republiky musí být ekomodulace pro jednotlivé druhy nebo skupiny podobných obalů prováděna všemi autorizovanými společnostmi jednotně podle podmínek stanovených tímto zákonem nebo písemnou smlouvou podle § 17 odst. 4 písm. c) nebo § 21c odst. 1 a případná změna ekomodulace musí být realizována postupem podle § 21c odst. 5,
l)   zabezpečit, aby výše peněžních příspěvků stanovovaných osobám uvádějícím obaly na trh nebo do oběhu za účelem zajištění sdruženého plnění nepřesahovala náklady nezbytné na poskytování služeb nakládání s odpady nákladově účinným způsobem; tyto náklady se mezi obce a osoby poskytující služby v oblasti nakládání s odpady rozdělí způsobem umožňujícím kontrolu ze strany Ministerstva životního prostředí,
m)   zajistit, aby byly peněžní příspěvky spojené s náklady na sdružené plnění účtované osobě uvádějící obaly na trh nebo do oběhu za opakovaně použitelné obaly splňující podmínky § 13 odst. 3 nižší než peněžní příspěvky, které autorizovaná společnost účtuje za uvádění obalů, které nejsou opakovaně použitelné, na trh nebo do oběhu,
n)   zveřejňovat na svých internetových stránkách informace o vlastnické struktuře s uvedením podílů akcionářů na základním kapitálu v procentech, jména a příjmení členů orgánů autorizované společnosti, sazebníky peněžních příspěvků spojených se zajišťováním sdruženého plnění hrazených osobami uvádějícími obaly na trh nebo do oběhu za jednotlivý obal nebo hmotnostní jednotku obalů uvedených na trh nebo do oběhu a informace o podmínkách zapojení provozovatelů pro nakládání s odpady do systému sdruženého plnění autorizované společnosti; autorizovaná společnost je povinna zveřejňované údaje aktualizovat nejpozději do 30 dnů ode dne jejich změny,
o)   zveřejňovat na svých internetových stránkách smlouvy uzavřené mezi ní a osobami, s nimiž uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, pokud předmětem těchto smluv je zajištění komunikace se spotřebitelem a smlouva obsahuje úplatu nebo slevu za poskytnuté sdružené plnění; autorizovaná společnost je povinna tyto smlouvy zveřejňovat nejpozději do 30 dnů od jejich uzavření.

(2) Autorizovaná společnost zašle Ministerstvu životního prostředí zprávu o plnění povinnosti stanovené v odstavci 1 písm. l) za uplynulý kalendářní rok vyhotovenou jejím kontrolním orgánem nejpozději do 6 měsíců od skončení tohoto kalendářního roku.

(3) Autorizovaná společnost nesmí sdělovat informace o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu jednotlivými osobami, s nimiž uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, třetím osobám; toto ustanovení se nevztahuje na sdělení informací příslušnému správnímu úřadu.

(4) V případě, že autorizovaná společnost zajišťuje sdružené plnění výhradně pro vratné zálohované obaly, nevztahují se na ni povinnosti uvedené v § 10 odst. 2, § 21 odst. 1 písm. f) a g) a v § 21b.“.

63. Za § 21 se vkládají nové § 21a až 21c, které včetně nadpisů znějí:

㤠21a
Rezerva

(1) Autorizovaná společnost je povinna vytvořit rezervu určenou na krytí budoucích nákladů na sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, zohledňující finanční rizika s tím spojená, jejímž cílem je zajistit kontinuitu a dostupnost poskytování služeb ze strany autorizované společnosti (dále jen „rezerva“).

(2) Autorizovaná společnost vytváří rezervu ukládáním peněžních prostředků na zvláštní vázaný účet vedený v České republice u banky nebo pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě Evropské unie. Úroky z peněžních prostředků rezervy jsou její součástí.

(3) Autorizovaná společnost rezervu vytváří, udržuje a v případě jejího čerpání doplňuje tak, aby po uplynutí 5 let ode dne vydání prvního rozhodnutí o autorizaci dosahovala její výše k poslednímu dni každého účetního období nejméně 50 % celkových nákladů autorizované společnosti podle poslední schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Do nákladů autorizované společnosti se pro účely tohoto ustanovení nezapočítávají zaplacená daň z příjmů a náklady na tvorbu rezervy.

(4) Nedosažení minimální výše rezervy stanovené v odstavci 3 je přípustné za podmínky, že

a)   v předcházejícím účetním období byla minimální výše rezervy dosažena a
b)   autorizovaná společnost zajistí dosažení minimální výše rezervy v následujícím účetním období.

(5) Peněžní prostředky, které tvoří rezervu, mohou být použity pouze za účelem sdruženého plnění povinností osob, které obaly uvádí na trh nebo do oběhu, s nimiž autorizovaná společnost uzavřela smlouvu o sdruženém plnění. Peněžní prostředky rezervy nejsou součástí majetkové podstaty autorizované společnosti podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí.

(6) Údaje o stavu a čerpání peněžních prostředků rezervy uvádí autorizovaná společnost ve své výroční zprávě.

§ 21b
Vyrovnání nákladů autorizovaných společností

(1) V případě působení více autorizovaných společností na území České republiky je každá autorizovaná společnost povinna čtvrtletně hlásit Ministerstvu životního prostředí celkovou hmotnost obalů uvedených na trh osobami, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, rozdělenou podle obalových materiálů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a podle toho, zda se jedná o průmyslový obal či nikoliv. Ministerstvo životního prostředí na základě ohlášených údajů stanoví rozhodnutím tržní podíl jednotlivých autorizovaných společností pro každý obalový materiál, jakož i celkový tržní podíl a v pravidelných intervalech tržní podíly zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rozklad podaný proti rozhodnutí podle věty druhé nemá odkladný účinek.

(2) Obec je povinna vykázat každé z autorizovaných společností, se kterou uzavřela smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, hmotnost odpadů z obalů předaných v rámci obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí podle obalových materiálů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, odpovídající tržním podílům autorizované společnosti pro jednotlivé obalové materiály.

(3) Obec, která nemá uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se všemi autorizovanými společnostmi působícími na území České republiky, vykazuje autorizovaným společnostem, se kterými má uzavřenou smlouvu, hmotnost odpadů z obalů předaných v rámci obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí podle obalových materiálů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu na základě upraveného tržního podílu. Upravený tržní podíl autorizované společnosti se stanoví jako podíl jejího tržního podílu a součtu tržních podílů autorizovaných společností, se kterými má daná obec uzavřenou smlouvu.

(4) Pokud obec nahlásí autorizované obalové společnosti hmotnost odpadů z obalů předaných v rámci obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí podle obalových materiálů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu na základě upraveného tržního podílu, musí o tom autorizovanou společnost uvědomit. Autorizovaná společnost je potom oprávněna této obci zaplatit pouze za hmotnost odpadů z obalů odpovídající jejímu tržnímu podílu.

(5) Pokud některá z autorizovaných společností ohlásí Ministerstvu životního prostředí hmotnost obalů uvedených na trh podle odstavce 1 chybně, proběhne po skončení kalendářního roku opravné vyrovnání nákladů v rámci koordinace podle § 21c.

(6) Autorizovaná společnost, která nedosahuje podílů stanovených v § 10 odst. 2, je povinna zajistit kompenzaci nákladů mechanismem podle § 17 odst. 3 písm. d) bodu 7 až do dne, ve kterém dosáhne podílů stanovených v § 10 odst. 2.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví formát hlášení podle odstavce 1.

§ 21c
Koordinace autorizovaných společností

(1) V případě působení více autorizovaných společností na území České republiky jsou autorizované společnosti povinny za účasti Ministerstva životního prostředí svoje jednání koordinovat za účelem dosažení shody na harmonizaci podmínek zajišťování sdruženého plnění v oblastech uvedených v odstavcích 2 až 6. Po dosažení shody je uzavřena mezi Ministerstvem životního prostředí a autorizovanými společnostmi písemná smlouva.

(2) Autorizované společnosti jsou povinny v rámci koordinace jednat s cílem dosažení shody na objemu peněžních prostředků poskytovaných provozovatelům zařízení na dotřídění odpadů, a to pro každý obalový materiál uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu zvlášť. Po dosažení shody na objemu peněžních prostředků poskytovaných provozovatelům zařízení na dotřídění odpadů pro každý obalový materiál jsou jednotlivé autorizované společnosti povinny přispívat na objem peněžních prostředků podle svého tržního podílu stanoveného pro příslušný obalový materiál podle § 21b odst. 1.

(3) Výši nákladů obcí na provoz systému sběru odpadů z obalů podle § 21 odst. 1 písm. h) zjišťuje při působení více autorizovaných společností na území České republiky pouze jedna pověřená autorizovaná společnost, na níž se všechny autorizované společnosti a Ministerstvo životního prostředí shodnou v rámci koordinace. Ostatní autorizované společnosti jsou povinny jí finančně přispět na úhradu nákladů spojených s touto činností, každá svým podílem odpovídajícím velikosti celkového tržního podílu stanoveného postupem podle § 21b odst. 1; způsob a výše úhrady nákladů je předmětem koordinace. Pověřená autorizovaná společnost je povinna zjištěné údaje o výši nákladů zaslat bez zbytečného odkladu Ministerstvu životního prostředí, které je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Podíl odpadů z obalů v tříděném komunálním odpadu zjišťuje při působení více autorizovaných společností na území České republiky pouze jedna pověřená autorizovaná společnost, na níž se všechny autorizované společnosti a Ministerstvo životního prostředí shodnou v rámci koordinace. Ostatní autorizované společnosti jsou povinny jí finančně přispět na úhradu nákladů spojených s touto činností, každá svým podílem odpovídajícím velikosti celkového tržního podílu stanoveného postupem podle § 21b odst. 1; způsob a výše úhrady nákladů je předmětem koordinace.

(5) Pokud má některá z autorizovaných společností záměr provést změnu způsobu ekomodulace určitého obalu či typu obalu, je povinna tento záměr oznámit ostatním autorizovaným společnostem a Ministerstvu životního prostředí, jež se na změně musí shodnout v rámci koordinace. V případě, že se autorizované společnosti a Ministerstvo životního prostředí na změně ekomodulace neshodnou, nelze tuto změnu realizovat.

(6) Autorizované společnosti jsou dále povinny v rámci koordinace jednat s cílem dosažení shody na

a)   celkovém objemu peněžních prostředků vynakládaných na zajištění sběrných míst a o vzájemném vyrovnání těchto nákladů,
b)   sdílení nákladů na zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů osob, které uvádí obaly na trh nebo do oběhu, ale neplní povinnosti stanovené v § 10 a 12 tohoto zákona,
c)   opravném vyrovnání nákladů podle § 21b odst. 5,
d)   zajištění shodného přístupu k odstranění rizika duplicity evidencí a
e)   informacích šířených v rámci osvětových kampaní a případném vzájemném vyrovnání peněžních prostředků vynakládaných na osvětové kampaně.

(7) Pokud se autorizované společnosti a Ministerstvo životního prostředí v rámci koordinace na řešení koordinované oblasti neshodnou ve lhůtě 4 měsíců, určí Ministerstvo životního prostředí po projednání s autorizovanými společnostmi řešení na základě jejich návrhů rozhodnutím; to neplatí v případě koordinace v oblasti ekomodulace podle odstavce 5.

(8) Rozklad podaný proti rozhodnutí podle odstavce 7 nemá odkladný účinek.“.

64. § 22 se včetně nadpisu zrušuje.

65. V § 23 odst. 1 písm. b) se slova „a zajistit prostřednictvím auditora17) ověření vedení této evidence a vypracování zprávy o jejím ověření; auditorem nesmí být osoba, která má k autorizované společnosti zvláštní vztah podle § 20 odst. 8“ nahrazují slovy „v souladu s pravidly výpočtu využití odpadu z obalů“.
Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

66. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:

„c)   evidenci osob, jež pro autorizovanou společnost zajišťují svoz, zpracování nebo jiné nakládání s obaly nebo odpady z obalů, a původců odpadů, se kterými má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu, na základě které tyto osoby poskytují autorizované společnosti údaje o množství odpadů z obalů a způsobech nakládání s nimi,
d)   evidenci sběrných míst podle § 10 odst. 1 a
e)   evidenci nákladů na poradenskou činnost a výzkumné projekty.“.

67. V § 23 odstavce 3 až 5 znějí:

„(3) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje vedení evidencí údajů shromážděných podle odstavce 1 písm. a) a b) od každé autorizované společnosti zvlášť a celkové evidence, pro kterou jsou tyto evidence podkladem. Celková evidence a evidence údajů shromážděných od jednotlivých autorizovaných společností jsou veřejně přístupné, každý má právo do nich nahlížet a pořizovat si z nich kopie nebo výpisy.

(4) Evidence odpadů z obalů podle odstavce 1 písm. b) je vedena od původce odpadu až po jeho využití nebo po výstup z třídícího zařízení, pokud je tento výstup dodáván do procesu využití bez významných ztrát. V případě energetického využití nebo biologického rozkladu je vedena evidence až po zařízení určené pro nakládání s odpady, kde došlo k využití odpadu procesem energetického využití nebo biologického rozkladu.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah vedení evidencí podle odstavce 1, rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí a vymezení pravidel výpočtu využití odpadu z obalů.“.

68. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:

㤠23a
Ověřování údajů

(1) Autorizovaná společnost je povinna mít ověřenou řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku auditorem.

(2) Autorizovaná společnost je povinna zajistit, aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti

a)   údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu, které osoby, jež mají s autorizovanou společností uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, vykázaly autorizované společnosti,
b)   vedení evidencí podle § 23 odst. 1,
c)   nákladů, které autorizovaná společnost vynaložila na
1. sběr a využití odpadů z obalů pocházejících ze sběrných míst zařazených do obecního systému odpadového hospodářství nastaveného obcí a zajištění sběrné sítě,
2. sběr a využití odpadů z průmyslových obalů,
3. dotřídění odpadů z obalů,
4. přímou podporu recyklace a využití odpadů z obalů,
5. vedení evidencí obalů a odpadů z obalů a jejich ohlašování,
6. informování spotřebitelů,
7. ověřování údajů podle § 23a,
8. administrativu a
9 daně a poplatky,
d)   nastavení cen sdruženého plnění pro jednotlivé druhy obalů; při tomto ověření je vyžadováno pouze ověření správnosti.

(3) Autorizovaná společnost je dále povinna zajistit, aby auditor ověřil správnost a úplnost údajů vykázaných autorizované společnosti osobami uvedenými v § 23 odst. 1 písm. c) a obcemi.

(4) Autorizovaná společnost je povinna zajistit ověření podle odstavců 2 a 3 v každém roce, ve kterém je oprávněna k zajišťování sdruženého plnění. Zprávu o ověření účetní závěrky podle odstavce 1 a zprávu nebo zprávy o ověření podle odstavců 2 a 3 je autorizovaná společnost povinna Ministerstvu životního prostředí zaslat nejpozději do 6 měsíců od skončení ověřovaného období.

(5) Osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu a osoby uvedené v § 23 odst. 1 písm. c) jsou povinny poskytnout autorizované společnosti nezbytnou součinnost za účelem splnění její povinnosti stanovené v odstavcích 2 a 3.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví minimální rozsah ověření podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3.“.

69. V § 24 odst. 2 písm. c) se slova „a Ministerstvem zemědělství“ zrušují.

70. § 25 včetně nadpisu zní:

㤠25
Změna rozhodnutí o autorizaci

Ministerstvo životního prostředí může po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu změnit rozhodnutí o autorizaci kromě případu uvedeného v § 24 odst. 2 písm. c) též

a)   na žádost autorizované společnosti,
b)   z důvodu změn v závazcích týkajících se výše podílu využití a recyklace odpadu z obalů, jestliže vyplývají z práva Evropské unie,
c)   z důvodu změny v právním předpise, která má vliv na sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, nebo
d)   v situaci, kdy by bylo ohroženo zajišťování plnění cílů recyklace a celkového využití obalového odpadu.“.

71. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství“ nahrazují slovy „bez zbytečného odkladu“.

72. V § 26 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   autorizovaná společnost nesplnila povinnost stanovenou v § 21 odst. 1 písm. f) nebo g) nebo v § 21b odst. 6,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

73. V § 26 odst. 2 se slova „a Ministerstvem zemědělství“ zrušují a slova „15 % hmotnostních odpadu z obalů, pro něž uzavřela smlouvy o sdruženém plnění“ se nahrazují slovy „80 % cíle pro celkové využití odpadů z obalů stanoveného v rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 7 písm. d)“.

74. § 27 zní:

㤠27

(1) Účastníky řízení podle § 17 jsou všechny autorizované společnosti zajišťující sdružené plnění ve vztahu k obalům, kterých se týká řízení o udělení autorizace, a žadatelé, kteří žádají o udělení autorizace ve vztahu k obalům, kterých se řízení týká. To neplatí v případě řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 8, jehož účastníkem je pouze dotčená autorizovaná společnost.

(2) Účastníky řízení podle § 25 jsou všechny autorizované společnosti zajišťující sdružené plnění ve vztahu k obalům, kterých se týká řízení o změně autorizace.

(3) Účastníkem řízení podle § 26 je pouze dotčená autorizovaná společnost.“.

75. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:„d) *změnou právní formy autorizované společnosti nebo účinností smlouvy o převodu nebo pachtu jejího obchodního závodu.“.

76. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:

㤠28a
Převod peněžních prostředků při zániku rozhodnutí o autorizaci

(1) Právnická osoba, jejíž rozhodnutí o autorizaci zaniklo, je povinna převést všechny dosud nevyužité peněžní prostředky získané z příspěvků osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu včetně výnosů z nich a peněžní prostředky tvořící rezervu autorizované společnosti, která plnění povinností těchto osob převzala. Je-li více takových autorizovaných společností, převede se každé z nich poměrná část těchto peněžních prostředků, která odpovídá poměru příspěvků uhrazených za obaly uvedené na trh nebo do oběhu za období posledních 24 měsíců přede dnem zániku rozhodnutí o autorizaci každou osobou uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, která měla ke dni zániku rozhodnutí s autorizovanou společností, jejíž rozhodnutí o autorizaci zaniklo, uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Autorizovaná společnost, která převzala plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, není oprávněna po těchto osobách vyžadovat opětovnou úhradu příspěvků za obaly jimi uvedené na trh nebo do oběhu do dne zániku rozhodnutí o autorizaci autorizované společnosti, s níž měla osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu před převzetím povinností uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění.

(2) Povinnost stanovenou v odstavci 1 musí právnická osoba splnit do 180 dnů ode dne, kdy její rozhodnutí o autorizaci zaniklo, a to způsobem, který schválí Ministerstvo životního prostředí na návrh této právnické osoby. Ministerstvo životního prostředí poskytne této právnické osobě rovněž informace o tom, se kterými autorizovanými společnostmi a pro jaké množství obalů jednotlivé osoby uzavřely smlouvu o sdruženém plnění podle odstavce 1.

(3) Nelze-li peněžní prostředky převést v souladu s odstavcem 1 z důvodu, že osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu neuzavřela smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou společností, převede právnická osoba odpovídající část peněžních prostředků do 180 dnů ode dne, kdy její rozhodnutí o autorizaci zaniklo, osobě uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, která se rozhodla plnit povinnosti dle tohoto zákona samostatně podle § 13 odst. 1 písm. a), a je zapsána v Seznamu. V případě zbývajících nerozdělených peněžních prostředků se tyto peněžní prostředky převedou do 180 dnů ode dne uplynutí lhůty podle věty první poměrně jednotlivým autorizovaným společnostem zajišťujícím plnění povinností pro ty druhy obalů, pro které je zajišťovala právnická osoba, jejíž rozhodnutí o autorizaci zaniklo.

(4) Návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku nemůže být podán dříve, než budou splněny povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 3. Ministerstvo životního prostředí vydá po doložení splnění těchto povinností na žádost právnické osoby podle věty první osvědčení o jejich splnění, které je povinnou součástí návrhu na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

(5) V případě přeměny autorizované společnosti, v jejímž důsledku rozhodnutí o autorizaci zaniká, je autorizovaná společnost povinna před zápisem přeměny do obchodního rejstříku Ministerstvu životního prostředí doložit, že všechny nevyužité peněžní prostředky získané z příspěvků osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu včetně výnosů z nich a prostředky tvořící rezervu autorizované obalové společnosti byly převedeny v souladu s odstavcem 1 nebo 3. Návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku nemůže být podán před splněním této povinnosti. Splnění povinnosti doloží navrhovatel potvrzením Ministerstva životního prostředí.

(6) Zaniká-li rozhodnutí o autorizaci účinností smlouvy o převodu nebo pachtu obchodního závodu autorizované společnosti, a nebude-li splněna povinnost převést peněžní prostředky ve lhůtě podle odstavce 2 nebo 3, smlouva se od počátku ruší.“.

77. V § 31 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).

78. V § 31 písm. e) se slovo „Česká“ nahrazuje slovem „Státní“.

79. V § 31 písmeno i) zní:

„i)   orgány Celní správy České republiky.“.

80. V § 32 písm. b) se slova „a Ministerstvem zemědělství“ zrušují a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

81. V § 32 písm. d) se text „§ 20 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 20a odst. 1“.

82. V § 32 písmeno e) zní:

„e)   rozhoduje po předchozím projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu o souhlasu se zrušením autorizované společnosti, s přeměnou autorizované společnosti, s převodem, pachtem nebo zástavou obchodního závodu autorizované společnosti nebo se změnou předmětu podnikání autorizované společnosti podle § 20a odst. 6 nebo o souhlasu s účinností smlouvy o převodu, pachtu nebo zastavení obchodního závodu autorizované společnosti podle § 20a odst. 7,“.

83. V § 32 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až s) se označují jako písmena f) až r).

84. V § 32 písmeno f) zní:

„f)   vede evidence podle § 23 odst. 3 věty první, souhrnnou evidenci podle § 15 odst. 2 a z nich zpracovává a vede celkovou evidenci,“.

85. V § 32 písm. g) se slova „dohlíží na“ nahrazují slovem „kontroluje“.

86. V § 32 se písmeno l) zrušuje:
Dosavadní písmena m) až r) se označují jako písmena l) až q).

87. V § 32 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) až u), která znějí:

„r)   zajišťuje pravidelný dialog mezi autorizovanými společnostmi, osobami uvádějícími obaly na trh nebo do oběhu, osobami nakládajícími s obaly a odpady z obalů, obcemi a spolky, jejichž činnost se týká tohoto zákona,
s)   stanovuje tržní podíly autorizovaných společností, na základě kterých je podle § 21b prováděno vyrovnání nákladů, a v pravidelných intervalech je zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
t)   usměrňuje koordinaci podle § 21c k dosažení shody mezi autorizovanými společnostmi a svolává k tomuto účelu podle potřeby jednání mezi autorizovanými společnostmi a Ministerstvem životního prostředí, přičemž v případě nedosažení shody v koordinované oblasti o řešení samo rozhodne, a
u)   zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup výši nákladů obcí na provoz systému zpětného odběru odpadů z obalů pro různé velikostní skupiny obcí, zjišťovaných pověřenou autorizovanou společností podle § 21c odst. 3.“.

88. V § 33 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“, text „§ 20 odst. 10“ se nahrazuje textem „§ 20a odst. 6 a 7“ a text „§ 26 odst. 1 a 2“ se nahrazuje textem „§ 26 odst. 2“.

89. § 34 se včetně nadpisu zrušuje.

90. V § 35, § 36 písm. d) a § 37 až 39 se slovo „pokuty“ nahrazuje slovy „správní tresty za jejich porušení“.

91. V § 40 se slovo „pokuty“ nahrazuje slovy „správní tresty“ a na konci se doplňuje věta „Česká inspekce životního prostředí dále kontroluje plnění povinností podle § 13 odst. 2, § 23a odst. 5 a § 28a a při zjištění porušení těchto povinností může ukládat správní tresty za jejich porušení.“.

92. § 41 včetně nadpisu zní:

㤠41
Orgány Celní správy České republiky

(1) Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat, zda obaly nebo obalové prostředky dovážené do České republiky nebo přepravované z členských států Evropské unie do České republiky splňují požadavky tohoto zákona. V případě pochybností, zda jsou naplněny podmínky tohoto zákona, celní úřady propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu nebo k další přepravě, dají podnět příslušnému kontrolnímu orgánu ke kontrole a současně uvědomí o tomto podnětu Ministerstvo životního prostředí.

(2) Pro účely výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů poskytuje Generální ředitelství cel na vyžádání Ministerstvu životního prostředí a České inspekci životního prostředí ze svých evidencí tyto informace o dovozech obalů ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie:

a)   identifikační údaje deklaranta a příjemce, a to jméno nebo obchodní firmu, případně název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b)   datum dovozu,
c)   hrubou a čistou hmotnost zásilky,
d)   zbožový kód,
e)   druh a počet nákladových kusů,
f)   popis zboží,
g)   stát, ze kterého byl obal dovezen, a
h)   měrnou jednotku a její počet.

(3) Poskytnutí informací podle odstavce 2 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.“.

93. § 41a se zrušuje.

94. V § 43 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   zakázat autorizované společnosti poskytovat sdružené plnění, pokud nesplní povinnost stanovenou v § 10, § 21 odst. 1 písm. f) nebo g) nebo § 21b odst. 6.“.

95. V § 44 odst. 2 písm. b) se slova „ , balený výrobek“ a slova „ , balených výrobků“ zrušují.

96. V § 44 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i)   jako osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli poruší zákaz ovlivňovat dodavatele ve výběru autorizované společnosti podle § 13 odst. 2,“.

Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena j) až l).

97. V § 44 odst. 2 písm. k) se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

98. V § 44 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

„m)   jako osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu nebo jako osoba uvedená v § 23 odst. 1 písm. c) neposkytne autorizované společnosti nezbytnou součinnost podle § 23a odst. 5, nebo
n)   jako právnická osoba, jejíž rozhodnutí o autorizaci zaniklo, nepřevede peněžní prostředky podle § 28a.“.

99. V § 44 odstavec 3 zní:

„(3) Autorizovaná společnost se dopustí přestupku tím, že

a)   nesplní některou z podmínek autorizace stanovených v rozhodnutí o autorizaci na základě § 17 odst. 7 písm. c) až f),
b)   poruší některé z omezení autorizované společnosti podle § 20,
c)   poruší zákaz konat valnou hromadu bez předložení výpisu z registru emise podle § 20a odst. 1,
d)   v rozporu s § 20a odst. 2 umožní hlasování na valné hromadě osobě, které byla Ministerstvem životního prostředí pozastavena akcionářská práva, nebo osobě, která nebyla uvedena ve výpisu emise,
e)   poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20a odst. 3,
f)   poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20a odst. 5,
g)   si nevyžádá předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí k vydání usnesení valné hromady v případech uvedených v § 20a odst. 6,
h)   stanoví podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a),
i)   neuzavře smlouvu o sdruženém plnění podle § 21 odst. 1 písm. b) nebo c),
j)   uzavře smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 1 písm. d) nebo smlouvu s obcí odmítne uzavřít,
k)   nezajišťuje zpětný odběr a využití odpadu z obalů podle § 21 odst. 1 písm. e),
l)   nesplní povinnost zajistit zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst pro stanovený podíl obyvatel nebo obcí podle § 21 odst. 1 písm. f) nebo g),
m)   nesplní povinnost zjišťovat náklady obcí na zpětný odběr odpadů z obalů podle § 21 odst. 1 písm. h) nebo zjišťovat podíl odpadů z obalů v tříděném komunálním odpadu podle § 21 odst. 1 písm. i),
n)   nezajistí, aby výše peněžních příspěvků pokrývala náklady podle § 21 odst. 1 písm. j),
o)   nesplní povinnost provádět ekomodulaci podle § 21 odst. 1 písm. k),
p)   nezabezpečí, aby výše peněžních příspěvků nepřesahovala nezbytné náklady podle § 21 odst. 1 písm. l),
q)   nesplní povinnost stanovovat nižší peněžní příspěvky podle § 21 odst. 1 písm. m),
r)   nezveřejní informace podle § 21 odst. 1 písm. n),
s)   nezveřejní smlouvy ve stanovené lhůtě podle § 21 odst. 1 písm. o),
t)   nesplní povinnost vyhotovit zprávu a zaslat ji Ministerstvu životního prostředí podle § 21 odst. 2,
u)   poruší zákaz sdělovat informace třetím osobám podle § 21 odst. 3,
v)   nesplní některou z povinností týkajících se rezervy podle § 21a,
w)   nesplní některou z povinností týkajících se vyrovnání nákladů podle § 21b,
x)   v souvislosti s koordinací podle § 21c
1. se nezapojí do koordinace nebo nedodrží dohodnutý postup potvrzený smlouvou podle § 21c odst. 1,
2. neoznámí ostatním autorizovaným společnostem nebo Ministerstvu životního prostředí záměr změnit způsob ekomodulace a provede jeho změnu bez shody s nimi podle § 21c odst. 5, nebo
3. se neřídí rozhodnutím vydaným podle § 21c odst. 7,
y)   nevede stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu evidence podle § 23 odst. 1 nebo neohlásí údaje z těchto evidenci Ministerstvu životního prostředí podle § 23 odst. 2, nebo
z)   nesplní některou z povinností týkajících se ověřování údajů auditorem podle § 23a.“.

100. V § 44 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „5“.

101. V § 44 odst. 5 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

102. V § 44 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Obec se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21b odst. 2 nebo 3 nevykáže každé z autorizovaných společností poměrnou část hmotnosti odpadů z obalů předaných v rámci obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí nebo v rozporu s § 21b odst. 4 neuvědomí autorizovanou společnost.“.

103. § 45 zní:

㤠45

Za přestupek podle § 44 lze uložit pokutu

a)   do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6,
b)   do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c) až f), j) nebo k), podle odstavce 3 písm. s) anebo podle odstavce 4 nebo 5,
c)   do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. l) nebo m) anebo podle odstavce 3 písm. o), q) nebo r),
d)   do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b), g) až i) nebo n) anebo podle odstavce 3 písm. a) až n), p) nebo t) až z).“.

104. V § 46 odstavec 1 zní:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba neodpovídá za přestupek podle § 44 odst. 2 písm. g) nebo h) nebo § 44 odst. 4, jestliže k porušení povinnosti došlo do 3 měsíců ode dne, kdy autorizované společnosti, s níž právnická nebo podnikající fyzická osoba uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, zaniklo rozhodnutí o autorizaci. Má se za to, že povinnosti podle § 10 odst. 1 a 5 a § 12 ve vztahu k obalům, které právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedla na trh nebo do oběhu do 3 měsíců ode dne zániku rozhodnutí o autorizaci podle věty první, jsou splněné.“.

105. V § 48 se slova „se za obaly z jednoho materiálu považují obaly, v nichž určitý materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu“ nahrazují slovy „a 23 se kompozitní obaly a jiné obaly složené z více než jednoho materiálu vykazují podle materiálů obsažených v obalu“ a na konci paragrafu se doplňuje věta „Od tohoto požadavku se lze odchýlit v případě, že daný materiál představuje nevýznamnou část obalu a nepředstavuje více než 5 % celkové hmotnosti obalu.“.

106. § 49 zní:

㤠49

Výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky podle tohoto zákona se považuje za výkon správy daní s výjimkou řízení o přestupcích.“.
Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje.

107. V § 50 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku podle § 15 odst. 4, § 21b odst. 7, § 23 odst. 5 a § 23a odst. 6.“.

108. V příloze č. 2 části B bodu 1 písm. f) se slova „balený výrobek“ nahrazují slovem „obal“.

109. V příloze č. 2 části B bodu 3 písm. c) se slova „balený výrobek“ nahrazují slovem „obal“.

110. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Žadatel o autorizaci podle § 17 zákona č. 477/2001  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o jehož žádosti nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

a)   doplnit žádost tak, aby splňovala požadavky stanovené v § 17 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b)   splnit požadavky stanovené v § 17 odst. 4 písm. a), b) a d) zákona č.  477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a
c)   zahájit jednání s autorizovanými společnostmi a převzít způsob provádění ekomodulace autorizovaných společností podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pokud bylo autorizované společnosti vydáno rozhodnutí o autorizaci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, autorizovaná společnost rezervu podle § 21a zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vytváří, udržuje a v případě jejího čerpání doplňuje tak, aby do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dosahovala její výše k poslednímu dni každého účetního období nejméně 50 % celkových nákladů autorizované společnosti podle poslední schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky za předcházející účetní období.

4. Pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona působí na území České republiky více autorizovaných společností, jsou povinny jednat v rámci koordinace podle § 21c o dosažení shody na způsobu provádění ekomodulace; pokud ke shodě nedojde do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne o způsobu provádění ekomodulace Ministerstvo životního prostředí na základě návrhů řešení předložených autorizovanými společnostmi.

Čl. III
Oznámení technického předpisu

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ...

Cena: 457 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.