Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


516

VYHLÁŠKA

ze dne 4. prosince 2020

o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 152/2017 Sb. a zákona č. 48/2020  Sb., k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 6q odst. 7 a § 7 odst. 5:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   požadavky na složení a jakost pohonných hmot a způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot,
b)   stanovení údajů obsažených v souhrnné zprávě o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice,
c)   stanovení aditivačních přísad a jejich dávkování,
d)   způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích,
e)   stanovení obsahu zpráv a souhrnných zpráv o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   kódem kombinované nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku2), ve znění platném ke dni 1. ledna 2020,
b)   motorovým benzinem minerální oleje určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49
1. bez přídavku biopaliv,
2. s přídavkem bioethanolu a s přídavkem bio-etherů obsahujících 5 nebo více atomů uhlíku v molekule, přičemž obsah ethanolu, etherů a dalších kyslíkatých látek nepřesahuje hodnoty uvedené v příslušné české technické normě,
3. uvedené v bodech 1 a 2 s obsahem dalších kyslíkatých látek tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval hodnotu obsahu kyslíku uvedenou v příslušné české technické normě,
c)   motorovou naftou
1. plynové oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 19 43,
2. plynové oleje s přídavkem maximálně 7 procent objemových methylesterů mastných kyselin určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 20 11,
d)   biopalivem kapalné nebo plynné palivo používané pro dopravu a vyráběné z biomasy,
e)   biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslových a komunálních odpadů,
f)   bioplynem směs plynů vyrobená z biomasy uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 2711 29 00, která je surovinou pro výrobu biometanu,
g)   bioethanolem ethanol obecně nebo zvláštně denaturovaný, vyrobený z biomasy a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2207 20 00,
h)   bioetherem ethyltercbutylether vyrobený z bio-ethanolu, používaný jako přídavek do motorového benzinu a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2909 19 10, nebo methyltercbutylether vyrobený z biomethanolu, používaný jako přídavek do motorového benzinu a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2909 19 90; podíl ethyltercbutyletheru, který je pokládán za biopalivo, činí 47 procent z celkového objemu ethyltercbutyletheru a podíl methyltercbutyletheru, který je pokládán za biopalivo, činí 36 procent z celkového objemu methyltercbutyletheru,
i)   bionaftou methylestery mastných kyselin (dále jen „FAME“) nebo jiné monoalkylestery mastných kyselin, vyrobené z rostlinného oleje, živočišného tuku nebo jiné biomasy s vlastnostmi motorové nafty, určené k pohonu spalovacích vznětových motorů, uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 3826 00 10 a 3826 00 90,
j)   syntetickým palivem uhlovodíkové palivo používané v dopravě vyrobené chemicko-technologickými postupy z biomasy nebo z jiných surovin pro výrobu alternativních paliv, jako je parafinická motorová nafta vyrobená syntézou nebo hydrogenací určená k pohonu spalovacích vznětových motorů včetně parafinické motorové nafty vyrobené z uhlovodíků na bázi hydrogenovaných rostlinných olejů nebo jiných olejů a tuků z biomasy uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 2710 19 43,
k)   směsným palivem motorová nafta s obsahem minimálně 30 procent objemových FAME (dále jen „směsná motorová nafta“) uvedená pod kó-dem kombinované nomenklatury 3826 00 90 nebo 2710 20 11 určená k pohonu spalovacích vznětových motorů, motorová nafta s obsahem minimálně 30 procent objemových hydrogenovaných rostlinných olejů uvedená pod kódy kombinované nomenklatury 2710 19 43, 2710 20 11 a 3826 00 90 určená k pohonu spalovacích vznětových motorů, směs minimálně 70 procent objemových bioethanolu s motorovým benzinem (dále jen „ethanol E85“) určená k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedená pod kódy kombinované nomenklatury 3824 99 92 nebo 2207 20 00 a bioethanol s obsahem maximálně 5 procent hmotnostních komplexních zušlechťovacích aditiv určený k pohonu spalovacích vznětových motorů (dále jen „ethanol E95“) uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 3824 99 92 nebo 2207 20 00,
l)   motorovou naftou B10 motorová nafta s obsahem FAME více než 7 procent objemových, avšak maximálně 10 procent objemových, určená k pohonu spalovacích vznětových motorů a uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 2710 20 11,
m)   motorovou naftou s vysokým obsahem FAME motorová nafta s obsahem FAME v rozmezí 14 až 20 procent objemových včetně (dále jen „B20“) nebo motorová nafta s obsahem FAME v rozmezí 24 až 30 procent objemových včetně (dále jen „B30“), určené k pohonu spalovacích vznětových motorů a uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 20 11,
n)   zkapalněnými ropnými plyny (dále jen „LPG“) plyny, včetně plynů vyrobených z biomasy, určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2711 12 19, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 91, 2711 13 97 a 2711 19 00,
o)   stlačeným zemním plynem (dále jen „CNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,
p)   zkapalněným zemním plynem (dále jen „LNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 11 00,
q)   biometanem upravený bioplyn určený k pohonu spalovacích motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 29 00, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry zemního plynu uvedeného pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,
r)   stlačeným biometanem (dále jen „bio-CNG“) stlačený upravený bioplyn určený k pohonu spalovacích motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 29 00, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry stlačeného zemního plynu uvedeného pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,
s)   zkapalněným biometanem (dále jen „bio-LNG“) zkapalněný upravený bioplyn určený k pohonu spalovacích motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 19 00, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry zkapalněného zemního plynu uvedeného pod kódem kombinované nomenklatury 2711 11 00,
t)   vodíkem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů nebo pro palivové články s protonvýměnnou membránou uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2804 10 00,
u)   plynovými oleji pro pohon nesilničních pojízdných strojů, zejména v oblasti zemědělství a stavebnictví, plynové oleje uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2710 19 43, 2710 20 11, 2710 19 46, 2710 20 16 a 2710 19 47 včetně plynových olejů s přídavkem FAME maximálně do 7 procent objemových.

§ 3
Složení a jakost pohonných hmot

(1) Požadované složení a jakost jsou splněny, odpovídá-li

a)   motorový benzin ČSN EN 228 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)   motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c)   FAME ČSN EN 14214,
d)   směsná motorová nafta ČSN 65 6508,
e)   motorová nafta B10 ČSN EN 16734,
f)   motorová nafta s vysokým obsahem FAME ČSN EN 16709,
g)   ethanol E85 ČSN EN 15293,
h)   ethanol E95 ČSN 65 6513,
i)   LPG ČSN EN 589,
j)   CNG a bio-CNG ČSN 65 6517 a ČSN EN 16723-2 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
k)   LNG a bio-LNG ČSN EN 16723-2 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
l)   biometan ČSN 65 6514 a ČSN EN 16723-2,
m)   parafinická motorová nafta ČSN EN 15940,
n)   vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 nebo vodík pro palivové články s protonvýměnnou membránou ČSN EN 17124,
o)   vodík pro přímé použití a vodík pro palivové články s protonvýměnnou membránou ČSN ISO 14687.

(2) Požadovaná jakost bioethanolu pro přidávání do motorových benzinů je splněna, odpovídá-li ČSN EN 15376.

§ 4
Způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot

(1) Sledování složení a jakosti pohonných hmot se provádí pomocí rozborů odebraných vzorků. Odběr vzorků se provádí na výrobních, výdejních, skladovacích nebo prodejních místech a při přepravě mezi těmito místy.

(2) Odběr vzorků a posouzení výsledků zkoušek musí u jednotlivých pohonných hmot odpovídat příslušným českým technickým normám3).

(3) Při každém odběru vzorku zaměstnanec České obchodní inspekce (dále jen „inspekce“) pověřený k plnění kontrolních úkolů (dále jen „inspektor“) sepíše potvrzení, které musí obsahovat

a)   evidenční číslo potvrzení evidovaného inspekcí,
b)   označení kontrolované osoby, a to,
1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
2. jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
c)   datum, čas a místo skutečného odběru vzorku,
d)   označení výdejního stojanu nebo skladovací nádrže, ze které byl vzorek odebrán,
e)   druh pohonné hmoty s určením podle příslušných českých technických norem4),
f)   číslo pečeti, označení vzorku a jeho množství a celkové množství vzorkované pohonné hmoty,
g)   jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo služebního průkazu a podpis inspektora a v případě, že odběr vzorků provádí přizvaná odborně způsobilá osoba, i její jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis,
h)   jména, příjmení a podpisy ostatních přizvaných osob zúčastněných při odběru vzorku.

(4) Potvrzení se pořizuje ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána inspektorem, kontrolovanou nebo povinnou osobou, přizvanou odborně způsobilou osobou provádějící odběr vzorku a ostatními přizvanými osobami. Jedno vyhotovení potvrzení si ponechá inspekce. Druhé vyhotovení potvrzení obdrží kontrolovaná osoba.

(5) Minimální počet odebraných vzorků pohonných hmot za rok pro posouzení jejich jakosti je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Sledování jakosti pohonných hmot se provádí pouze zkušebními analytickými metodami stanovenými příslušnými českými technickými normami.

(7) Zkušební analýzy odebraných vzorků pohonných hmot a jejich vyhodnocení jsou prováděny akreditovanou osobou5). Vyhodnocení analýz může být na žádost inspekce doplněno akreditovanou osobou o posouzení závažnosti nedostatků zjištěných u jednotlivých ukazatelů jakosti odebraných vzorků pohonných hmot s ohledem na jejich negativní dopad na provoz motoru, bezpečnost nebo na životní prostředí.

§ 5
Ukazatele jakosti pohonných hmot

Při sledování složení a jakosti pohonných hmot se sledují:

a)   u motorového benzinu ukazatele uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)   u motorové nafty ukazatele uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c)   u CNG, bio-CNG, LNG a bio-LNG ukazatele uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d)   u ostatních pohonných hmot ukazatele uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6
Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice

Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice v předchozím kalendářním roce nebo za období z tohoto roku, po které byla uvedená činnost provozována, obsahuje

a)   údaje o provozovateli čerpací stanice, který zprávu předává, a to:
1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
2. jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
b)   jednoznačnou identifikaci jednotlivých čerpacích stanic,
c)   údaje o množství pohonných hmot prodaných na jednotlivých čerpacích stanicích, uvedené v příloze č. 6 k této vyhlášce,
d)   jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby odpovědné za zpracování souhrnné zprávy.

§ 7
Aditivační přísady a jejich dávkování

(1) Pro vozidla s motory konstruovanými pro použití olovnatého motorového benzinu se používá aditivum, jehož základem je draselná sůl, zejména draselná sůl alkylované sulfojantarové kyseliny. Aditivum se dávkuje tak, aby koncentrace draslíku v jednom litru benzinu byla v rozmezí 5 mg až 10 mg draslíku.

(2) K zabezpečení stability jakosti motorové nafty s přídavkem biopaliva pro pohon vznětových motorů lze použít pouze takové methylestery mastných kyselin, do nichž byla předem přidána aditiva, zajišťující jejich oxidační stabilitu.

§ 8
Způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích

Údaje o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích v předchozím kalendářním roce předává provozovatel dobíjecí stanice prostřednictvím formuláře, který je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 9
Zprávy a souhrnné zprávy o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot

(1) Obsah zprávy o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní měsíc, kterou vypracovává inspekce, je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Souhrnná zpráva o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní rok, kterou vypracovává inspekce, obsahuje podklady uvedené v přílohách č. 9 až 15 k této vyhlášce. Tyto podklady musí být zpracovány samostatně pro každý druh pohonné hmoty na základě její specifikace. Pro motorový benzin je specifikace určena oktanovým číslem výzkumnou metodou a maximálně přípustným obsahem síry. Pro motorovou naftu, FAME, směsnou motorovou naftu, motorovou naftu s vysokým obsahem FAME, parafinickou motorovou naftu, LPG, CNG, bio-CNG, LNG a bio-LNG je specifikace určena maximálně přípustným obsahem síry.

§ 10
Doložka vzájemného uznávání

Pokud tato vyhláška stanoví požadavky, které nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy práva Evropské unie, neuplatní se tyto požadavky na pohonné hmoty, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie nebo Turecku anebo byly vyrobeny v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, který je současně smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v souladu s jejich právními předpisy, za předpokladu, že je zaručena míra ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře, jejíž dosažení sleduje tato vyhláška.

§ 11
Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 12
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).

2. Vyhláška č. 278/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).

3. Vyhláška č.  153/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011  Sb.

§ 13
Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 písm. n), které nabývá účinnosti dnem 12. listopadu 2021.

(2) Ustanovení § 3 odst. 1 písm. o) pozbývá platnosti dnem 12. listopadu 2021.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS. Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000, kterou se přizpůsobují technickému pokroku měřicí metody stanovené v přílohách I, II, III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES podle článku 10 uvedené směrnice.
Rozhodnutí Komise 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o společném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.
Směrnice Komise 2014/77/EU ze dne 10. června 2014, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019, kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674.
2) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
3) ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14275, ČSN 65 6501, ČSN EN 14274, ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2.
4) Například ČSN EN 228, ČSN EN 590, ČSN EN 14214, ČSN 65 6508, ČSN EN 589, ČSN 65 6517.
5) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru ...

Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru ...

Klára Dvořáková (roz. Havlíčková), Alice Frýbová - C. H. Beck

Právní úprava smlouvy o zájezdu ukládá pořadateli zájezdu, kterým je v praxi cestovní kancelář, v situaci, kdy nemůže zájezd poskytnout, povinnost vrátit zákazníkovi platby přijaté za neuskutečněné zájezdy ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Antidiskriminační zákon. Komentář, 2. vydání

Antidiskriminační zákon. Komentář, 2. vydání

Boučková, Havelková, Koldinská,Kühn, Kühnová, Whelanová - C. H. Beck

Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, antidiskriminační zákon. Podařilo se ho prosadit až po dlouhých deseti letech diskusí. Byl tedy schválen až 17. 6. ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.