Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


504

VYHLÁŠKA

ze dne 26. listopadu 2020

o znalečném

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 odst. 7 a § 32 odst. 7 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   výši a způsob určení znalečného,
b)   způsob vyúčtování znalečného a
c)   rozsah snížení, odepření nebo zvýšení odměny za výkon znalecké činnosti.

Časová odměna
§ 2

(1) Znalci náleží za každou hodinu práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti odměna ve výši 300 až 450 Kč. 

(2) Pokud je potřeba k výkonu znalecké činnosti týkající se určitého znaleckého posudku méně než jedné hodiny, znalci náleží odměna za celou hodinu. Poslední započatá hodina se započte celá, s výjimkou případu, kdy znalec v této době pokračuje ve výkonu znalecké činnosti týkající se jiného znaleckého posudku.

§ 3

(1) Pokud je nutné vykonat znaleckou činnost v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noční době určené podle zákoníku práce, hranice sazby časové odměny lze zvýšit až o 50 %.

(2) Při provádění zkoušky pomocí speciálního zařízení, laboratorního postupu, nebo jiného často se opakujícího jednoduchého úkonu, který spočívá v odborném zjišťování v podstatě stejných či obdobných skutečností, se hranice sazby časové odměny snižují o 20 %.

§ 4

(1) Při určování výše časové odměny v rámci rozmezí sazby se posuzuje odborná náročnost vyžadovaná k vykonání znalecké činnosti.

(2) Při posuzování odborné náročnosti vyžadované k vykonání znalecké činnosti se hodnotí zejména

a)   povaha a rozsah znalecké činnosti,
b)   stupeň odborné kvalifikace potřebné k vykonání znalecké činnosti a
c)   zda znalecká činnost spočívala v přezkoumání znaleckého posudku jiného znalce.

Paušální odměna
§ 5

(1) Znalci nenáleží časová odměna za práci účelně vynaloženou na provedení úkonu, za kterou mu náleží paušální odměna.

(2) Seznam úkonů podle odstavce 1 a výše paušální odměny za tyto úkony jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Pokud znalec osvědčí okolnosti svědčící pro to, aby odměna za úkon nebyla určena jako paušální odměna, nebo pokud tyto okolnosti vyjdou najevo jinak, určí se odměna jako časová odměna.

§ 6

Při výkonu pitvy těla v pokročilém hnilobném rozkladu, exhumovaného těla, kosterních zbytků, případů mumifikace, adipocire, infekčně závažných případů, případů identifikace a za jiných mimořádně obtížných okolností se odměna za práci účelně vynaloženou na provedení úkonů uvedených pod položkou č. 5 a 6 podle přílohy č. 1 k této vyhlášce zvyšuje o 20 %.

Společná ustanovení pro určení odměny
§ 7

(1) Pokud je znalecký posudek mimořádně obtížný, lze odměnu zvýšit až o 20 %.

(2) Pokud je nutné urychlené zpracování znaleckého posudku, lze odměnu zvýšit až o 50 %.

§ 8

(1) Pokud znalec neprovedl znalecký úkon v souladu s požadavky stanovenými v § 28 zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech nebo ve stanovené lhůtě, lze odměnu krátit až o 50 %.

(2) Pokud jde o zvlášť závažný případ nekvalitního provedení znaleckého úkonu, lze odměnu krátit o více než 50 % nebo zcela odepřít.

§ 9

Pokud se hranice sazby časové odměny nebo odměna zvyšují nebo snižují podle více ustanovení této vyhlášky, vypočte se nejprve celková procentní míra zvýšení nebo snížení a podle ní se hranice sazby odměny nebo odměna upraví.

§ 10
Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času

(1) Znalci náleží vedle odměny též náhrada

a)   hotových výdajů, které účelně vynaložil k provedení úkonu,
b)   za ztrátu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem,
c)   hotových výdajů konzultanta spojených s přibráním konzultanta znalcem a
d)   za ztrátu času konzultanta včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem.

(2) Náhrada podle odstavce 1 se znalci poskytuje na základě předložených dokladů.

(3) Jiné náklady znalce jsou zahrnuty v jeho odměně. Jinými náklady znalce jsou zejména náklady

a)   spojené s povinným pojištěním znalce,
b)   s obstaráním odpovídajícího materiálně technického zázemí a přístrojového vybavení,
c)   vynaložené na přípravné a administrativní práce,
d)   na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
e)   na úhradu daně kromě částky odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje znalečné.

Náhrada hotových výdajů
§ 11

(1) Znalci náleží náhrada hotových výdajů, zejména náhrada věcných nákladů, cestovních výdajů, odměny konzultanta, pokud zadavatel schválil přibrání konzultanta, nákladů spojených s přibráním pracovníků pro pomocné práce, které nejsou administrativními pracemi, soudních a jiných poplatků, poštovného, úhrady telekomunikačních služeb a nákladů na překlady, opisy a fotokopie.

(2) Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, znalci náleží náhrada hotových výdajů ve výši doložené znalcem.

§ 12

(1) Znalci náleží náhrada cestovních výdajů ve výši určené podle právních předpisů upravujících cestovní náhrady.

(2) Pokud znalec použije silniční motorové vozidlo bez souhlasu zadavatele znaleckého posudku, náleží mu náhrada jízdních výdajů ve výši určené pro hromadnou dopravu.

§ 13

(1) Seznam hotových výdajů, za které znalci náleží paušální náhrada, a výše těchto paušálních náhrad za hotové výdaje jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Při výkonu pitvy těla za mimořádně obtížných okolností podle § 6 se náhrada za hotové výdaje uvedené pod položkou č. 11, 12 a 15 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce zvyšuje o 20 %.

(3) Pokud znalec osvědčí okolnosti svědčící pro to, aby náhrada za hotový výdaj nebyla určena paušální částkou, nebo pokud tyto okolnosti vyjdou najevo jinak, určí se náhrada ve výši doložené znalcem.

Náhrada za ztrátu času
§ 14

(1) Pokud je nutné provést úkon v místě, které není sídlem znalce, náleží mu náhrada za ztrátu času stráveného

a)   na cestě do tohoto místa a zpět a
b)   čekáním na provedení úkonu, pokud bylo jeho provedení v tomto místě zpožděno z důvodu, který nespočívá na straně znalce, pokud takové zpoždění činí více než 30 minut.

(2) Znalci náleží náhrada za ztrátu času stráveného na cestě též, pokud bylo provedení úkonu v požadovaném místě a termínu zrušeno, ledaže znalec byl o zrušení úkonu včas předem vyrozuměn nebo provedení úkonu bylo zrušeno z důvodu, který spočívá na straně znalce.

(3) Znalci nenáleží náhrada za ztrátu času, pokud znalec ve stejném časovém období vykonával znaleckou činnost.

§ 15

(1) Znalci náleží náhrada za ztrátu času ve výši ušlého výdělku.

(2) Pokud znalec nedoložil výši ušlého výdělku nebo pokud ušlým výdělkem je výdělek za výkon znalecké činnosti, znalci náleží náhrada za ztrátu času ve výši 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

(3) Při určení výše ušlého výdělku se postupuje jako při určení výše ušlého výdělku svědka.

§ 16
Náhrada hotových výdajů konzultanta a náhrada za ztrátu času konzultanta

Při určování náhrady hotových výdajů konzultanta a náhrady za ztrátu času konzultanta včetně času stráveného na cestě se postupuje jako při určování náhrady hotových výdajů znalce a náhrady za ztrátu času znalce včetně času stráveného na cestě.

§ 17
Vyúčtování znalečného

(1) Vyúčtování znalečného musí být přehledné a přezkoumatelné. Znalec ve vyúčtování znalečného uvede alespoň

a)   jednotlivé
1. úkony, které znalec provedl při výkonu znalecké činnosti týkající se určitého znaleckého posudku,
2. hotové výdaje,
3. cesty a
4. zpoždění,
b)   způsob výpočtu a výši
1. odměny za výkon znalecké činnosti,
2. náhrady jednotlivých hotových výdajů, nebo
3. náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za jednotlivé cesty a za jednotlivá zpoždění,
c)   den vykonání znalecké činnosti nebo den, ve kterém došlo ke ztrátě času,
d)   případně čísla stran s obrazovým obsahem,
e)   částku odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje odměna za výkon znalecké činnosti nebo náhrada za jednotlivé hotové výdaje a cesty a za jednotlivá zpoždění,
f)   výši poskytnuté zálohy nebo uvede, že záloha nebyla poskytnuta,
g)   zvlášť, bez částky odpovídající dani z přidané hodnoty, celkovou výši
1. odměny,
2. náhrady hotových výdajů a
3. náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě,
h)   celkovou výši částky odpovídající dani z přidané hodnoty zvlášť za všechny úkony a zvlášť za všechny náhrady,
i)   celkovou výši částky odpovídající dani z přidané hodnoty,
j)   celkovou výši znalečného,
k)   v jaké výši započítává zálohu, pokud byla poskytnuta, a
l)   celkovou výši částky k úhradě, popřípadě celkovou výši přeplatku na znalečném.

(2) V rámci způsobu výpočtu výše časové odměny a náhrady za ztrátu času se uvede vždy též celková doba vynaložená na výkon znalecké činnosti a celková doba, za kterou znalec účtuje jednotlivé náhrady za ztrátu času.

(3) Pokud znalec přibral konzultanta k posouzení zvláštních dílčích otázek, uvede ve vyúčtování též údaj, která položka vyúčtování je odměnou konzultanta, hotovým výdajem konzultanta, cestou vykonanou konzultantem nebo zpožděním, které vedlo ke ztrátě času konzultanta. Konzultant je povinen poskytnout znalci součinnost nezbytnou pro vyúčtování části znalečného týkající se konzultanta.

(4) Znalec připojí k vyúčtování znalečného doklady, kterých se dovolává ve vyúčtování.

§ 18

Ustanovení této vyhlášky o znalci platí též pro znaleckou kancelář a znalecký ústav.

§ 19
Přechodné ustanovení

Odměna za znaleckou činnost vykonanou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a náhrada nákladů účelně vynaložených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky v souvislosti se znaleckou činností se určují a vyúčtují podle vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 20
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Karel Svoboda, Šárka Tlášková, David Vláčil, Jiří Levý, Miroslav Hromada a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, reaguje na osm novelizací tohoto kodexu, ke kterým od jeho vyhlášení došlo. Komentář obohacuje judikatura, která vznikla v období více než šesti let účinnosti zákona. Výklad odráží i celkový vývoj právních ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat a představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence. Druhé vydání komentáře reaguje na rozsáhlou ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Ivo Telec, Pavel Tůma - C. H. Beck

Úspěšný komentář přináší spolehlivé a přesné odpovědi na všechny otázky autorského práva. Prvnímu vydání komentáře se dostalo zasloužené pozornosti odborné veřejnosti a rychle se stal respektovaným dílem na trhu. K vytvoření srozumitelného, vědecky fundovaného komentáře využili ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.