Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


481

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 2020,

kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Čl. I

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 53/2004  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017  Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se slova „se jimi zajišťují podmínky“ nahrazují slovy „je cílem pozemkových úprav zajištění podmínek“.

2. V § 3 odst. 2 se za větu třetí vkládají věty „V případě potřeby řešení vodohospodářských opatření [§ 9 odst. 8 písm. c)] může, se souhlasem ústředí, obvod pozemkových úprav tvořit více na sebe navazujících katastrálních území. Obvod pozemkových úprav může, se souhlasem ústředí, tvořit rovněž více katastrálních území v rámci jedné obce.“.

3. V § 3 odst. 3 větě první se slova „ , pozemky vodních toků a pozemky chráněné podle zvláštních předpisů6)“ zrušují, za větu první se vkládá věta „Pozemky zařazené do rezervy státních pozemků k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou56) lze řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem příslušného správního úřadu.“, slova „druhu původních pozemků; nelze-li toto zjistit, oceňují se podle“ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Souhlas s řešením pozemků se nevyžaduje u pozemků, které jsou v obvodu pozemkových úprav v katastru nemovitostí evidovány se způsobem využití pozemku jako ostatní komunikace.“.
Poznámka pod čarou č. 56 zní:


56) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

4. V § 3 odst. 4 se slova „do doby vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 4“ nahrazují slovy „až do zápisu práv na základě listin o vydání těchto pozemků podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi57) do katastru nemovitostí“.
Poznámka pod čarou č. 57 zní:


57) Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Pozemkové úpravy se provádějí formou komplexních a jednoduchých pozemkových úprav. Součástí komplexních pozemkových úprav je vždy plán společných zařízení (§ 9 odst. 8).“.

6. V § 4 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 58 znějí:

„(2) Pokud se pozemkové úpravy týkají jen části katastrálního území, provádějí se formou jednoduchých pozemkových úprav. V případě jednoduchých pozemkových úprav lze upustit od zpracování plánu společných zařízení, nejde-li o postup podle odstavce 3. Není-li součástí jednoduchých pozemkových úprav plán společných zařízení, vyhotoví se soupis změn druhů pozemků58) z důvodu zjištěných nesouladů, ke kterému se ve lhůtě 30 dnů vyjádří dotčené orgány.

(3) Jednoduché pozemkové úpravy mohou být provedeny i bez výměny nebo přechodu vlastnických práv, za účelem umístění a realizace (§ 12) společných zařízení (§ 9 odst. 8) na pozemcích státu nebo obce. Součástí těchto jednoduchých pozemkových úprav je vždy plán společných zařízení. Pozemkový úřad rozhodne o schválení plánu společných zařízení postupem podle § 9 odst. 10 a § 9 odst. 11 vět první, třetí a čtvrté.


58) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

7. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slovo „i“ vkládá slovo „jiné“.

8. V § 5 odst. 3 se slova „pozemkové úpravy“ nahrazují slovy „pozemkových úprav (§ 9 odst. 6)“.

9. V § 5 odst. 4 se slova „ , kterým může být i obec“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Opatrovníkem v řízení o pozemkových úpravách může být i obec.“.

10. V § 5 odst. 5 se za slovo „zvolí“ vkládají slova „na úvodním jednání (§ 7)“, slova „na základě a v rozsahu jejich zplnomocnění“ se nahrazují slovy „v rozsahu stanoveném tímto zákonem“ a věty druhá až čtvrtá se zrušují.

11. V § 5 odst. 5 se za větu první vkládá věta „O průběhu úvodního jednání a volbě sboru pozemkový úřad učiní zápis, který doručí účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.“.

12. V § 5 odst. 6 a v § 9 odst. 5 se slovo „ředitel“ nahrazuje slovem „vedoucí“.

13. V § 5 odst. 7 se slova „ , který musí být lichý,“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Zvoleného člena sboru nemůže zastoupit ve sboru jiná osoba.“.

14. V § 5 odst. 8 se věta poslední zrušuje.

15. V § 6 odst. 6 se slova „správní úřady“ nahrazují slovem „orgány“ a slovo „úřady“ se nahrazuje slovem „orgány“.

16. V § 6 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Pozemkový úřad usnesení o zastavení řízení oznámí veřejnou vyhláškou a písemné vyhotovení tohoto usnesení doručí všem známým účastníkům řízení.“.

17. V § 8 odst. 1 se za slovo „průběhu“ vkládá slovo „zpracování“, za větu třetí se vkládá věta „O případný přebytek výměry v obvodu pozemkových úprav se navýší nárok státu.“ a na konci odstavce se doplňují věty „Současně s vyložením soupisu nároků vyzve pozemkový úřad veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce pozemkového úřadu po dobu 1 roku, osoby oprávněné z věcných břemen, jejichž zápis byl do katastru nemovitostí převzat z pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, které jsou v katastru nemovitostí zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci, aby se pozemkovému úřadu přihlásily nejpozději do jednoho roku od zveřejnění výzvy. Dále se postupuje podle § 11 odst. 15.“.

18. V § 8 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Tuto žádost může vlastník pozemku uplatnit nejpozději do konce doby pro vyložení soupisu nároků pozemkovým úřadem podle odstavce 1.“.

19. V § 8 odst. 7 se za slovo „parcely“ vkládají slova „vedené v katastru nemovitostí“ a za slovo „části“ se vkládají slova „určené zaměřením skutečného stavu v terénu“.

20. § 8a včetně nadpisu zní:

㤠8a
Řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům

Zjistí-li pozemkový úřad při vypracování soupisu nároků, že u některých pozemků nebo jejich částí jsou zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci dvě nebo více osob a nejde-li o spoluvlastnictví (dále jen „duplicitní zápis vlastnictví“), zařadí tyto pozemky mezi pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené (§ 3 odst. 2).“.

21. V § 9 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Zpracovatelem návrhu je vždy držitel úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav (§ 18).

(3) Dotčené orgány, správci podzemních a nadzemních zařízení a správci dat potřebných pro zpracování návrhu pozemkových úprav jsou povinni po zahájení řízení o pozemkových úpravách v dohodnutých termínech poskytnout pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu.“.

22. V § 9 odst. 4 se slovo „komplexních“ a věta druhá zrušují.

23. V § 9 odst. 6 se za větu první vkládá věta „Pro vyznačení zjištěného průběhu hranic pozemků na upřesněném obvodu pozemkových úprav do katastru nemovitostí se vyhotoví geometrický plán.“.

24. V § 9 odst. 7 se slova „po stanovení obvodu pozemkové úpravy předloží katastrálnímu úřadu seznam parcel, které jsou dotčeny pozemkovými úpravami, za účelem vyznačení poznámky o zahájení pozemkových úprav v katastru nemovitostí“ nahrazují slovy „ohlásí obvod pozemkových úprav katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí a přiloží geometrický plán podle odstavce 6“ a za větu první se vkládá věta „Neprodleně po zápisu obvodu pozemkových úprav do katastru nemovitostí předloží pozemkový úřad katastrálnímu úřadu seznam parcel, které jsou dotčeny pozemkovými úpravami, za účelem vyznačení poznámky o zahájení pozemkových úprav v katastru nemovitostí.“.

25. V § 9 odst. 8 písm. c) se slova „vod a“ nahrazují slovem „vod,“, za slovo „záplavami“ se vkládají slova „ , suchem a k zadržení vody v krajině včetně podzemních vod“, za slovo „jako“ se vkládá slovo „vodní“, za slovo „úpravy“ se vkládají slova „koryt vodních“ a slovo „suché“ se zrušuje.

26. V § 9 odst. 8 písm. d) se za slovo „prostředí,“ vkládají slova „podpoře biodiverzity a“, slova „jako místní územní systémy“ se nahrazují slovy „prostřednictvím územního systému“, za slovo „stability,“ se vkládá slovo „založení,“ a slova „ , popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy“ se nahrazují slovy „nebo obnovy trvalé vegetace, terénních úprav“.

27. V § 9 odst. 10 se slova „státní správy“ zrušují a slova „Jejich souhlasné“ se nahrazují slovem „Souhlasné“.

28. V § 9 odstavec 12 zní:

„(12) Pokud jsou společná zařízení navržena na pozemku, který je ve vlastnictví státu1), převede jej stát po dokončení realizace navržených společných zařízení bezúplatně do vlastnictví obce [§ 5 odst. 1 písm. c)]. Takto získaný pozemek nesmí obec zcizit bez souhlasu ústředí. Současně s podáním návrhu na vklad vlastnického práva na základě smlouvy o bezúplatném převodu pozemku na obec požádá ústředí o zápis poznámky zákazu zcizení.“.

29. V § 9 odst. 13 se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „první“.

30. V § 9 odst. 16 se slova „v ceně nejvýše podle zvláštního právního předpisu,14)“ nahrazují slovy „nejvýše za cenu obvyklou59),“, na konci textu věty čtvrté se doplňují slova „a lesy ve vlastnictví spolku, společnosti60) nebo družstva“ a ve větě páté se slovo „státu“ nahrazuje slovem „státu1)“.
Poznámky pod čarou č. 59 a 60 znějí:


59) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
60) § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

31. V § 9 odst. 17 větě druhé se slovo „nelze“ nahrazuje slovy „lze se souhlasem držitele dobývacího prostoru a dotčeného orgánu“ a za větu druhou se vkládá věta „K využití pozemků ve vlastnictví státu, které jsou určeny k těžbě nerostů, je vyžadován rovněž souhlas subjektu, kterému byl stanoven dobývací prostor podle horního zákona61).“.
Poznámka pod čarou č. 61 zní:


61) § 20 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

32. V § 9 odst. 18 se věta druhá zrušuje, slova „Takto zatížené pozemky“ se nahrazují slovy „Pozemky zatížené stávajícími věcnými břemeny“ a na konci odstavce se doplňují věty „Pokud se vlastníci ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to, že se směnou souhlasí. Stávající věcná břemena související s inženýrskými sítěmi, vrty, důlními díly a stavbami nebo dočasnými stavbami se neoceňují a nejsou pozemkovými úpravami dotčena. Postup podle § 11 odst. 15 se nepoužije pro věcná břemena uvedená v předchozí větě.“.
Poznámka pod čarou č. 26 zní:


26) § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

33. V § 9 odst. 21 se slova „ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem“ nahrazují slovy „v této lhůtě“.

34. V § 9 odst. 24 se slova „správních úřadů“ nahrazují slovem „orgánů“.

35. V § 10 odst. 1 se slovo „celkem“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „vždy samostatně po jednotlivých listech vlastnictví“.

36. V § 10 odst. 2 se za větu druhou vkládají věty „O výši rozdílu ceny a o lhůtě k jejímu zaplacení rozhodne pozemkový úřad. K přijetí této částky je příslušné ústředí.“ a věta sedmá se zrušuje.

37. V § 11 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Mají-li uplatněné námitky a připomínky vliv na změnu plánu společných zařízení, postupuje se podle § 9 odst. 10 a 11. Závěrečné jednání podle odstavce 3 se uskuteční až po schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem obce.“.

38. V § 11 odst. 4 se za slovo „výměře“ vkládá slovo „řešených“.

39. V § 11 odst. 8 se za větu sedmou vkládá věta „Usnesení vydaná podle § 80 správního řádu doručuje odvolací orgán veřejnou vyhláškou.“.

40. V § 11 odst. 10 větě šesté se za slovo „úřad“ vkládají slova „Ministerstvu zemědělství a“.

41. V § 11 odst. 11 se slova „záznamu32) o změně“ nahrazují slovy „vkladu změny“.
Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje.

42. V § 11 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

„(12) Je-li ohledně pozemku, na kterém se provádějí pozemkové úpravy podle § 2, vedeno soudní řízení o určení vlastnického práva, řeší se tento pozemek odděleně od ostatních pozemků téhož vlastníka. V těchto případech je po právní moci rozhodnutí podle odstavce 8 zapsána v katastru nemovitostí poznámka o podané žalobě nebo poznámka spornosti k pozemku, který přešel do vlastnictví žalovaného podle schváleného návrhu. Určí-li soud, že vlastníkem původního pozemku byl k okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 8 žalobce, zapíše se do katastru nemovitostí vlastnické právo žalobce k pozemku, ke kterému je zapsána poznámka podle předchozí věty.“.
Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce 13 a 14.

43. V § 11 odstavec 14 zní:

„(14) Zástavní právo, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, přechází podle tohoto zákona na pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu. To platí obdobně, pokud k pozemku, na kterém se provádí pozemkové úpravy,

a)   bylo zřízeno předkupní právo jako věcné právo,
b)   byla zřízena výhrada vlastnického práva jako věcné právo,
c)   byla zřízena výhrada práva zpětné koupě jako věcné právo,
d)   byla zřízena výhrada práva zpětného prodeje jako věcné právo,
e)   byl zřízen zákaz zcizení nebo zatížení jako věcné právo,
f)   byla zřízena výhrada práva lepšího kupce jako věcné právo,
g)   bylo zřízeno vzdání se předkupního práva spoluvlastníka s účinky pro právní nástupce,
h)   bylo zřízeno svěřenské nástupnictví,
i)   byla zřízena výhrada přednostního pořadí pro jiné právo,
j)   bylo zřízeno přednostní právo ke zřízení věcného práva pro jinou osobu,
k)   byl zřízen odklad zrušení spoluvlastnictví,
l)   byl zřízen odklad oddělení ze spoluvlastnictví nebo omezení při hospodaření a nakládání s nemovitostí v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných prostředků,
m)   bylo zřízeno právo koupě na zkoušku sjednané jako věcné právo nebo vzdání se práva na náhradu škody na pozemku s účinky pro právní nástupce.

Pozemky zatížené právem stavby jsou v obvodu pozemkových úprav neřešené.“.

44. V § 11 se doplňují odstavce 15 a 16, které znějí:

„(15) Stávající osobní věcné břemeno, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, a jehož povaha to umožňuje, přechází podle tohoto zákona na pozemek, který přešel do vlastnictví povinné osoby podle schváleného návrhu. Nepřihlásí-li se osoba oprávněná z osobního věcného břemene, která byla vyzvána podle § 8 odst. 1, pozemkovému úřadu ve stanovené lhůtě, věcné břemeno do nově navrhovaného stavu nepřechází. Stávající osobní věcná břemena se pro účely pozemkových úprav neoceňují.

(16) Rozhodnutí o schválení plánu společných zařízení (§ 4 odst. 3) pozemkový úřad doručí účastníkům řízení a současně veřejnou vyhláškou. Přílohou tohoto rozhodnutí je grafická část plánu společných zařízení.“.

45. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad stanoví s přihlédnutím k veřejnému zájmu, finančnímu zajištění, potřebám obce, případně potřebám vlastníků pozemků priority pro realizaci společných zařízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí (§ 11 odst. 8) pozemkový úřad seznámí s prioritami realizace společných zařízení obec. V katastrálních územích, kde se pozemkové úpravy provádějí opakovaně, nelze do realizace společných zařízení zahrnout ta společná zařízení, která byla již dříve předána obci nebo jiné osobě podle odstavce 4.“.

46. V § 12 odst. 2 se slova „Lomové body takto vytyčených pozemků se označují trvalou stabilizací a jejich vytyčení nelze“ nahrazují slovy „Vytyčení hranic pozemků se provádí podle katastrálního zákona62) a nelze je“.
Poznámka pod čarou č. 62 zní:


62) § 49 zákona č. 256/2013 Sb.“.

47. V § 12 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Je-li to v souladu s územním plánem, pro změny druhů pozemků, schválených dotčeným orgánem (§ 9 odst. 10), výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští se od souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu, vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území a rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.

(4) Vlastníkem společného zařízení (§ 9 odst. 8) může být i jiná osoba než obec, pokud to vyplývá z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Vlastníkem vodních nádrží, rybníků, ochranných hrází a poldrů [§ 9 odst. 8 písm. c)], jejichž realizace je hrazena z prostředků státu, může být i jiná osoba než obec pouze se souhlasem ústředí.“.

48. V § 12 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Pozemky ve vlastnictví státu1) (§ 9 odst. 12), na kterých je návrhem umístěno společné zařízení, se bezúplatně převedou do vlastnictví obce. Společné zařízení, které je návrhem umístěno na pozemku jiné osoby, může být do jejího vlastnictví převedeno bezúplatně pouze v případě, že toto společné zařízení slouží veřejnému zájmu.

(6) Změna druhu nebo způsobu využití pozemku, na kterém je návrhem umístěno společné zařízení ve veřejném zájmu, může být provedena pouze se souhlasem ústředí. Po předání takového společného zařízení obci nebo jiné osobě požádá ústředí katastrální úřad o zápis poznámky o tom, že se na pozemku nachází společné zařízení ve veřejném zájmu.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

49. V § 12 odst. 7 se slova „pozemkové úpravy“ nahrazují slovy „pozemkových úprav“, za slova „pozemkový úřad“ se vkládají slova „z moci úřední nebo“, věta druhá zní: „Pozemkový úřad zajistí v potřebném rozsahu přepracování schváleného návrhu v části týkající se plánu společných zařízení.“, za větu druhou se vkládá věta „Při zpracování změny plánu společných zařízení postupuje pozemkový úřad podle § 9 odst. 10.“, věta pátá se zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Dojde-li změnou plánu společných zařízení ke změnám druhů pozemků, ohlásí pozemkový úřad tyto změny k zápisu do katastru nemovitostí, ohlášení doloží rozhodnutím o změně plánu společných zařízení.“.

50. V § 13 odst. 1 a 2 se text „(§ 4 odst. 2)“ nahrazuje textem „(§ 4 odst. 4)“.

51. § 15 se včetně nadpisu zrušuje.

52. V § 17 odst. 4 se slova „břemen, realizaci“ nahrazují slovy „břemen a realizaci“ a slova „a technickou pomoc při vytváření ucelených hospodářských jednotek“ se zrušují.

53. V § 18 odst. 3 písm. c) se za slovo „oblasti“ vkládají slova „pozemkových úprav,“.

54. V § 18 se na konci odstavce 15 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   není oprávněn vypracovávat návrhy pozemkových úprav nebo se na jejich vypracovávání podílet a ověřovat výsledky vypracovaného návrhu pozemkových úprav v těch katastrálních územích, kde sám nebo osoba jemu blízká vlastní nemovitost, která je předmětem řízení o pozemkových úpravách.“.

55. V § 18 se doplňuje odstavec 23, který zní:

„(23) Držitel úředního oprávnění je povinen vést deník návrhů pozemkových úprav. Do deníku se zapisují názvy návrhů všech pozemkových úprav nebo jejich částí, jež držitel úředního oprávnění vypracoval, vydal k nim odborná stanoviska a posudky nebo jejichž výsledky ověřil podle odstavce 15 písm. a) až c), jejich předmět, pro koho byla činnost provedena a v jakém časovém období. Deník návrhů pozemkových úprav je držitel úředního oprávnění povinen předložit na základě vyžádání ústředí.“.

56. V § 19 písmeno p) zní:

„p)   stanovuje priority pro realizaci společných zařízení,“.

57. V § 19 písm. q) se slovo „plánu“ nahrazuje slovem „návrhu“.

58. V § 20 se slova „vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní správa“ nahrazují slovy „ , rozpočtovaných v kapitole ministerstva a případně z rozpočtů Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva pro místní rozvoj či Všeobecné pokladní správy“ a text „15 a“ se zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena a v rámci nichž byl zpracovaný návrh pozemkových úprav již vystaven podle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna katastrálního zákona

Čl. III

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 318/2015  Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 163/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 23 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i)   společném zařízení ve veřejném zájmu,
j)   zákazu změny druhu nebo způsobu využití pozemku bez souhlasu pozemkového úřadu.“.

2. V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Sdělí-li vlastník nemovitosti zatížené věcným břemenem, jehož zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, a které je zapsáno ve prospěch osoby s údaji neumožňujícími její dostatečnou identifikaci, katastrálnímu úřadu v rámci revize katastru, že toto věcné břemeno není již více než 10 let vykonáváno, vyzve katastrální úřad oprávněného z věcného břemene veřejnou vyhláškou, aby se přihlásil. Katastrální úřad zašle obci, na jejímž území se zatížená nemovitost nachází, výzvu ke zveřejnění na úřední desce po dobu 1 roku. Nepřihlásí-li se oprávněný do 1 roku od zveřejnění výzvy, má se za to, že věcné břemeno se promlčelo. Výmaz takto promlčeného věcného břemene provede katastrální úřad z úřední povinnosti; pro výmaz se použijí přiměřeně ustanovení o záznamu, ustanovení § 11 se neuplatní.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 40 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Společně s oznámením o zahájení obnovy katastrálního operátu vyzve katastrální úřad veřejnou vyhláškou osoby oprávněné z věcných břemen, jejichž zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, které jsou v katastru zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci, aby se katastrálnímu úřadu přihlásily. Výzvu zveřejní katastrální úřad na úřední desce do vyložení nového souboru geodetických informací a souboru popisných informací (dále jen „obnovený katastrální operát“), současně požádá o zveřejnění výzvy po stejnou dobu i dotčenou obec.“.

4. V § 40 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Nepřihlásí-li se osoba oprávněná z věcného břemene, která byla vyzvána podle odstavce 3, katastrálnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy skončilo vyložení obnoveného katastrálního operátu, věcné břemeno se do obnoveného operátu nepřevezme.“.

5. V § 45 odst. 1 se slova „nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (dále jen „obnovený katastrální operát“)“ nahrazují slovy „obnovený katastrální operát“.

6. V § 45 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , a že věcná břemena, jejichž zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, která jsou zapsána ve prospěch osob s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci, se do obnoveného katastrálního operátu nepřevezmou, pokud se osoba oprávněná z takového věcného břemene nepřihlásí katastrálnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy skončilo vyložení obnoveného katastrálního operátu“.

7. V § 62 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pro výmaz takto zaniklých zástavních práv se použijí přiměřeně ustanovení o zápisu záznamem; ustanovení § 11 se neuplatní.“.

8. V § 62 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Má se za to, že věcná břemena, jejichž zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, která jsou zapsána ve prospěch osoby s údaji neumožňujícími její dostatečnou identifikaci, se promlčela. Katastrální úřad tato věcná břemena vymaže z katastru na základě ohlášení vlastníka nemovitosti, k níž je promlčené věcné břemeno zapsáno, o tom, že věcné břemeno není více než 10 let vykonáváno, sepsaného ve formě notářského zápisu. Pro výmaz takto promlčených věcných břemen se použijí přiměřeně ustanovení o zápisu záznamem; ustanovení § 11 se neuplatní.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. IV

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č.  280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 225/2017  Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 229/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 10a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

2. V § 10a odst. 2 se slova „nebo 2“ zrušují.

Čl. V
Přechodné ustanovení

Převody pozemků na základě žádostí podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 10a odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byly splněny podmínky stanovené zákonem č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Čl. VI

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992  Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č.  139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 272/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 531/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 254/2011 Sb., zákona č. 75/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č.  428/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákona č. 185/2016  Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č. 229/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 11a odst. 8 se věta první nahrazuje větou „Oprávněné osobě, která o nabídnutý pozemek požádá, zašle bez zbytečného prodlení pozemkový úřad potřebný počet vyhotovení textu smlouvy o bezúplatném převodu.“ a za větu první se vkládají věty „Oprávněná osoba je povinna požadovaným způsobem podepsat stejnopisy textu smlouvy o bezúplatném převodu do 14 dnů od převzetí textu smlouvy nebo od jeho doručení do vlastních rukou na adresu uvedenou oprávněnou osobou. V případě porušení této povinnosti není pozemkový úřad povinen smlouvu o bezúplatném převodu uzavřít a vůči oprávněné osobě není předchozími návrhy vázán.“.

2. V § 17 odst. 4 se slova „rozhodují příslušné ústřední správní úřady“ nahrazují slovy „vydává vyjádření Ministerstvo zemědělství; soudní přezkum tohoto vyjádření je vyloučen“.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K větším změnám dochází od 1. 7. 2024 zejména ... pokračování

Cena: 199 KčKOUPIT

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Daniela Šustrová - C. H. Beck

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou katastru nemovitostí aktuálně a v souvislostech. Ačkoliv je katastrální zákon předpisem veřejného práva, katastrální materie má velký přesah do dalších oborů práva, a to nejen veřejného, ale také soukromého. Smyslem publikace ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Jan Pavelec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených ... pokračování

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Katastrální zákon - Praktický komentář

Katastrální zákon - Praktický komentář

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení zákona, upozorňují na podstatné změny, k nimž v ... pokračování

Cena: 695 KčKOUPIT

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Jakub Hanák, Jana Tkáčiková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla pro ... pokračování

Cena: 425 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.