Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 459/2020 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2020, částka 188, ze dne 23. 11. 2020

459

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2020

o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 35 odst. 5 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991  Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2008 Sb. a zákona č. 336/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6, § 9 odst. 3, § 18, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2, § 23 odst. 3, § 25 odst. 2, § 25a odst. 2 a § 26 odst. 4 zákona:

§ 1
Obsah hlášení o činnostech k ochranným účelům
(K provedení § 6 zákona)

Obsah hlášení o činnostech uskutečňovaných k ochranným účelům v uplynulém kalendářním roce je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2
Objekty k nakládání s látkou seznamu 1
(K provedení § 9 odst. 3 zákona)

Druhy objektů naplňující charakteristiky požadované pro nakládání s látkou seznamu 1 jsou

a)   jediný jednoúčelový nízkotonážní objekt, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a jehož reaktory ve výrobních linkách nejsou přizpůsobeny pro kontinuální provoz, objem každého reaktoru nepřevyšuje 100 litrů a celkový objem všech reaktorů není větší než 500 litrů,
b)   jediný objekt pro ochranné účely, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a v němž vlastní souhrnná výroba nepřevyšuje 10 kg za rok,
c)   soubor objektů pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a v němž vlastní souhrnná výroba převyšuje 100 g za rok, ale nepřevyšuje 10 kg za rok na jeden objekt,
d)   soubor laboratoří pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a v němž vlastní souhrnná výroba nepřevýší 100 g za rok na jednu laboratoř, a
e)   soubor objektů, v němž se nevyrábí látka seznamu 1, ale nakládá se v něm s touto látkou pro výzkumné, lékařské, farmaceutické, zdravotnické nebo ochranné účely.

§ 3
Hlášení o nakládání s látkou seznamu 1
(K provedení § 18 zákona)

Údaje, které je držitel licence povinen ohlásit Úřadu o nakládání s látkou seznamu 1 za uplynulý kalendářní rok a o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4
Hlášení o nakládání s látkou seznamu 2
(K provedení § 20 odst. 3 zákona)

(1) Množství látky seznamu 2, které zakládá povinnost ohlásit Úřadu údaje o nakládání s touto látkou za uplynulý kalendářní rok a údaje o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok, je

a)   0,1 kg látky seznamu 2 označené v části A tohoto seznamu symbolem „*“,
b)   10 kg látky seznamu 2 uvedené v části A tohoto seznamu, jiné, než podle písmene a), nebo
c)   100 kg látky seznamu 2 uvedené v části B tohoto seznamu.

(2) Koncentrace látky seznamu 2 ve směsi s jinými látkami, která zakládá povinnost ohlásit Úřadu údaje o nakládání s touto látkou za uplynulý kalendářní rok a údaje o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok, je

a)   30 hmotnostních procent látky seznamu 2 uvedené v části B tohoto seznamu, nebo
b)   300 kg celkového množství látky seznamu 2 ve směsi s jinými látkami.

(3) Obsah hlášení o nakládání s látkou seznamu 2 za uplynulý kalendářní rok, o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok a o instalaci nového zařízení na výrobu, zpracování nebo spotřebu látky seznamu 2 je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5
Převod látky seznamu 2
(K provedení § 22 odst. 2 zákona)

(1) Koncentrace látky seznamu 2 ve směsi s jinými látkami, které jsou podmínkou převádění této látky ze států nebo do států, které nejsou členskými státy Úmluvy, jsou nejvýše

a)   1 hmotnostní procento látky seznamu 2 uvedené v části A tohoto seznamu, nebo
b)   10 hmotnostních procent látky seznamu 2 uvedené v části B tohoto seznamu.

(2) Výrobek obsahující látku seznamu 2 v koncentraci podle odstavce 1 musí být současně balen způsobem určeným pro maloobchodní prodej nebo pro individuální použití.

§ 6
Hlášení o nakládání s látkou seznamu 3
(K provedení § 23 odst. 3 zákona)

(1) Množství látky seznamu 3, které zakládá povinnost ohlásit Úřadu údaje o nakládání s touto látkou za uplynulý kalendářní rok a údaje o předpokládané výrobě této látky pro následující kalendářní rok, je 1 000 kg.

(2) Koncentrace látky seznamu 3 ve směsi s jinými látkami, která zakládá povinnost ohlásit Úřadu údaje o nakládání s touto látkou za uplynulý kalendářní rok a údaje o předpokládané výrobě této látky pro následující kalendářní rok, je

a)   30 hmotnostních procent látky seznamu 3, nebo
b)   3 000 kg celkového množství látky seznamu 3 ve směsi s jinými látkami.

(3) Obsah hlášení o nakládání s látkou seznamu 3 za uplynulý kalendářní rok, o předpokládané výrobě této látky pro následující kalendářní rok a o instalaci nového zařízení na výrobu látky seznamu 3 je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7
Převod látky seznamu 3
(K provedení § 25 odst. 2 zákona)

Podmínkou převádění látky seznamu 3 ze států nebo do států, které nejsou členskými státy Úmluvy, bez povinnosti zajistit prohlášení příjemce, je

a)   koncentrace této látky ve směsi s jinými látkami nejvýše 30 hmotnostních procent látky seznamu 3, nebo
b)   balení výrobku obsahujícího tuto látku způsobem určeným pro maloobchodní prodej nebo pro individuální použití.

§ 8
Evidence stanovených látek
(K provedení § 25a odst. 2 zákona)

(1) Evidence stanovených látek se skládá v

a)   listinné podobě z jednotlivých evidenčních listů, které musí být svázány a průběžně očíslovány tak, aby údaje v nich uvedené nebylo možno dodatečně měnit; vzor evidenčního listu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
b)   elektronické podobě ze záznamů v evidenčním systému, který umožňuje sledování a vyhledání případných změn včetně jejich původce.

(2) Evidence stanovených látek obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu fyzické osoby nebo název, identifikační číslo a adresu sídla právnické osoby, které se stanovenou látkou nakládají,
b)   název a umístění objektu, ve kterém se nakládá s látkou seznamu 1, nebo název a umístění provozu, ve kterém se nakládá s látkou seznamu 2 nebo látkou seznamu 3,
c)   datum, od kterého se záznamy provádějí,
d)   podpis fyzické osoby, která se stanovenou látkou nakládá, nebo která je statutárním orgánem právnické osoby, která se stanovenou látkou nakládá, nebo jeho členem,
e)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu fyzické osoby, která je určena pro vedení evidence, a její podpis,
f)   název stanovených látek, pro které je evidence stanovených látek vedena,
g)   u držitelů licence číslo jednací rozhodnutí o udělení licence a
h)   seznam stanovených látek, který obsahuje pořadové číslo stanovené látky a první stranu nebo identifikaci záznamu, kde se tato látka vyskytuje v evidenci stanovených látek.

(3) Pro každou stanovenou látku se vedou záznamy v evidenci stanovených látek samostatně. Údaje podle odstavce 2 písm. a) až g) se v evidenci stanovených látek uvádějí v případě

a)   listinné podoby na titulní straně,
b)   elektronické podoby souborně; podpisy fyzických osob se neuvádějí.

(4) Oprava chybných údajů v evidenci stanovených látek se provádí v případě

a)   listinné podoby tak, aby původní zápis zůstal čitelný a každá oprava byla podepsána osobou podle odstavce 2 písm. e) s uvedením data provedení opravy,
b)   elektronické podoby tak, aby byla každá změna údajů doložena datem jejího provedení a údajem o tom, kdo tuto změnu provedl.

(5) Evidence stanovených látek pro látky seznamu 1, látky seznamu 2 a látky seznamu 3 musí být vedeny odděleně.

(6) Doba uchovávání evidence stanovených látek je 5 let od dne skončení nakládání se stanovenou látkou.

§ 9
Hlášení o výrobě určitých organických chemických látek
(K provedení § 26 odst. 4 zákona)

Obsah hlášení o výrobě určitých organických chemických látek, provozech, v nichž jsou vyráběny, a jejich přesném umístění je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10

Oznámení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 11
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, se zrušuje.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 459/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 459/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 459/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 459/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 459/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 459/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Pracovní právo pro praxi

Pracovní právo pro praxi

Kocourek, Dobřichovský - C. H. Beck

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Petr Lavický - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o pohřebnictví. Zákon o válečných hrobech - Komentář, 2. vydání

Zákon o pohřebnictví. Zákon o válečných hrobech - Komentář, 2. vydání

Jaroslav Šejvl, Pavel Vetešník, Eva Vetešníková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, zásadně přepracované vydání komentáře k zákonu o pohřebnictví a k zákonu o válečných hrobech navazuje na to první, které vyšlo již v roce 2015. Jednalo se o první komentář svého druhu na našem území od ...

Cena: 950 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.