Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


405

VYHLÁŠKA

ze dne 8. října 2020,

kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 11, § 28 odst. 7, § 81 odst. 12 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009  Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Čl. I

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010  Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č.  232/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno a) zní:

„a)   hranicí úspěšnosti nejnižší možné bodové nebo procentuální hodnocení, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu (dále jen „didaktický test“) vykonal úspěšně, nebo nejnižší možné hodnocení vyjádřené body, procenty nebo klasifikačním stupněm, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku profilové části maturitní zkoušky nebo její část vykonal úspěšně,“.

2. V § 1 písm. f) se za slova „zadání zkoušek“ vkládají slova „společné části“, slova „zadání písemné práce z českého jazyka a literatury, zadání písemné práce z cizího jazyka,“ a slova „a písemné práce“ se zrušují.

3. V § 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje slovem „profilové“ a slova „podle katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen „katalog“)“ se zrušují.

4. V § 1 písm. h) se slova „a písemné práce“ zrušují.

5. V § 2 odst. 3 se věty první až třetí nahrazují větou „V jarním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 2. května do 15. května.“, slova „a písemných prací“ se zrušují a slova „1. září školního roku“ se nahrazují slovy „15. srpna, který předchází školnímu roku“.

6. V § 2 odst. 4 se za slova „Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška“)“ vkládají slova „ , zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) a zkoušky konané“ a ve větě poslední se za slova „praktickou zkoušku“ vkládají slova „a písemnou zkoušku“.

7. V § 2 odst. 5 se slova „a písemné práce společné části maturitní zkoušky“, slova „ , ústní zkoušky společné části v období od 1. září do 20. září“ a slova „a písemných prací“ zrušují a slova „1. února“ se nahrazují slovy „15. ledna“.

8. V § 2 odst. 7 se slova „ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny“ zrušují.

9. V § 3 odst. 1 se slova „a písemné práce“ zrušují.
10. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „společné a profilové části maturitní zkoušky a ze zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky matematika a matematika rozšiřující“.

11. V § 4 odst. 4 se slova „dílčím zkouškám nebo“ zrušují, slovo „zkoušek“ se nahrazuje slovem „zkoušky“ a za slovo „předmětu“ se vkládají slova „profilové části maturitní zkoušky“.

12. V § 4 odstavec 8 zní:

„(8) Škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5. V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.“.

13. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník.“.

14. V § 5 se odstavce 3 a 4 zrušují.

15. § 6 se zrušuje.

16. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.

17. § 8 se zrušuje.

18. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10
Nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující

Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 15 minut. Při konání didaktického testu má žák podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona možnost použít překladový slovník.“.

19. V § 11 odst. 1 se slova „a písemných prací“ zrušují.

20. V § 11 odst. 5 se slovo „rozpečetí“ nahrazuje slovem „otevře“ a slovo „rozpečetění“ se nahrazuje slovem „otevření“.

21. V § 12 se slova „a písemné práce“ zrušují.

22. V § 13 se slova „nebo písemných prací“ zrušují.

23. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají.“.

24. V § 14 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Minimální rozsah týdenní vyučovací doby podle odstavce 1 se nevztahuje u zkráceného studia podle § 85 školského zákona na zkoušky podle § 14a až 14d.

(4) Při konání písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka každý žák sedí v samostatné lavici. V jedné učebně může být nejvýše 14 žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky.“.

25. Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14d, které včetně nadpisů znějí:

㤠14a
Písemná práce z českého jazyka a literatury

(1) Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

(2) Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.

(3) Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas; v případě stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů.

(4) Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

§ 14b
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

(1) Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Ředitel školy s více obory vzdělání může vytvořit jeden maturitní seznam literárních děl, který obsahuje literární díla pro různé obory vzdělání, pokud je zachován počet literárních děl pro každý obor vzdělání podle věty první. Zároveň ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

(2) Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.

(3) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

(4) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.

§ 14c
Písemná práce z cizího jazyka

(1) Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

(2) Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.

(3) Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. V případě stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů.

§ 14d
Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

(1) Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

(2) Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

(3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.“.

26. § 19 včetně nadpisu zní:

㤠19
Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky

(1) Konkrétní délku konání a rozsah textu písemné práce podle § 14a a 14c, maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl podle § 14b, podrobnosti o délce obhajoby maturitní práce podle § 15, délce a způsobu konání písemné zkoušky podle § 17 a praktické zkoušky podle § 18 ředitel školy zveřejní spolu s nabídkou zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) V případě, že ředitel školy stanoví pro konání zkoušek z dalších zkušebních předmětů kombinaci 2 nebo více forem uvedených v § 15 až 18, postupuje se při konání jednotlivých částí zkoušky podle ustanovení této vyhlášky vztahujícího se k příslušné formě zkoušky.

(3) Pro konání písemné práce podle § 14a a 14c a písemné zkoušky podle § 17 stanoví ředitel školy způsob záznamu vytvářeného textu a seznámí s tímto rozhodnutím žáky nejpozději 2 měsíce před konáním příslušné zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

27. V § 19a odst. 1 se slova „na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ nahrazují slovy „na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“.

28. V § 20 odst. 2 větě druhé se za slovo „Uzpůsobení“ vkládají slova „zadání písemných prací a“.

29. V § 20 odst. 5 se slova „testových materiálů,“ nahrazují slovy „zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky,“ a za slova „záznamových archů“ se vkládají slova „v souladu s doporučením podle odstavce 1“.

30. V § 20 odst. 6 větě poslední se slovo „informuje“ nahrazuje slovem „seznámí“ a slova „o podmínkách“ se nahrazují slovy „s podmínkami“.

31. V § 21 odst. 2 se slovo „skládá“ nahrazuje slovem „koná“.

32. V § 22 odst. 1 se slova „a dílčích zkoušek“ a slova „a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Hranici úspěšnosti didaktických testů uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů.“.

33. V § 22 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.“ a slova „Výpis, opatřený faksimile podpisu ředitele Centra,“ se nahrazují slovem „Protokol“.

34. V § 22 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

(4) Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu u příslušného zkušebního předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.“.

35. V § 22 se odstavec 5 zrušuje.

36. § 23 se zrušuje.

37. V § 24 odst. 1 věta druhá zní: „Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise.“ a slova „na přístupném místě“ se nahrazují slovy „a schválená kritéria hodnocení podle věty druhé na veřejně přístupném místě“.

38. V § 24 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.“.

39. V § 24 odst. 3 se za slovo „částí“ vkládají slova „konaných různou formou“.

40. V § 24 odst. 4 se slova „dílčí zkoušku“ nahrazují slovy „část zkoušky“.

41. V § 24 odst. 5 se za slova „písemné zkoušky“ vkládají slova „ , písemné práce“, za slova „vyhodnocení zkoušky“ se vkládají slova „zkušební maturitní komisí“ a za slova „písemná zkouška“ se vkládají slova „ , písemná práce“.

42. V § 25 odst. 3 se slova „ve škole“ nahrazují slovy „v příslušné třídě“.

43. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

44. V § 26 odst. 2 písm. a) se za slova „povinné zkoušky“ a „povinných zkoušek“ vkládají slova „profilové části maturitní zkoušky“.

45. V § 26 odst. 2 písm. b) se za slova „povinné zkoušky“ vkládají slova „profilové části maturitní zkoušky“.

46. V § 26 odst. 2 se na konci textu písmen a) a b) doplňují slova „a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky“.

47. V § 26 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo žák neuspěl u některé povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky nebo povinnou zkoušku z jiného důvodu nevykonal úspěšně.“.

48. V § 26a odst. 2 písm. a) se slova „ , přílohu protokolu podle § 29a odst. 1 věty druhé“ zrušují.

49. V § 27 odst. 2 se slova „nebo písemné práce“ zrušují.

50. V § 27 odst. 3 a v § 28 odst. 1 se slova „a písemných prací“ zrušují.

51. § 29 včetně nadpisu zní:

㤠29
Protokol o výsledcích didaktických testů žáka

(1) Protokol o výsledcích didaktických testů žáka je dokladem o hodnocení žáka ve zkušebních předmětech společné části maturitní zkoušky.

(2) Protokol o výsledcích didaktických testů žáka zpracovává Centrum a zpřístupní jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období do 15. května a v podzimním zkušebním období do 10. září.

(3) Protokol o výsledcích didaktických testů žáka obdrží žák, který konal alespoň 1 didaktický test. Protokol obdrží žák buď v listinné podobě od ředitele školy, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup na základě své žádosti autorizované v informačním systému Centra.

(4) Protokol o výsledcích didaktických testů žáka obsahuje

a)    jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození žáka, název školy a adresu sídla školy, resortní identifikátor právnické osoby, která vykonává činnost školy, obor vzdělání, evidenční číslo protokolu, v případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky údaj o konání maturitní zkoušky za uzpůsobených podmínek,
b)   údaje o výsledcích didaktických testů
1. název zkušebního předmětu,
2. úspěšnost žáka v procentech v jednotlivých zkušebních předmětech,
3. percentilové umístění v jednotlivých zkušebních předmětech, vztažené k výsledkům zkoušky v řádném termínu maturitní zkoušky,
4. výsledky hodnocení žáka v jednotlivých zkušebních předmětech,
5. datum konání zkoušky,
c)   faksimile podpisu ředitele Centra,
d)   datum jeho vyhotovení.

(5) Protokol o výsledcích didaktických testů žáka se vyhotovuje na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

52. § 29a se zrušuje.

53. Nadpis § 30 zní:
„Protokol o průběhu profilové části maturitní zkoušky“.

54. V § 30 se slova „a ústních zkoušek společné části“ zrušují.

55. V § 31 odst. 3 písm. b) bod 5 zní:

„5.  číslo a název zadání písemné práce z českého jazyka a literatury a písemné práce z cizího jazyka,“.

56. V § 31 odst. 3 písm. b) se za bod 5 vkládají nové body 6 a 7, které znějí:

„6. název pracovního listu pro zadání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, číslo, popřípadě téma pracovního listu pro zadání ústní zkoušky z cizího jazyka,

 7. název zadání nebo tématu zkoušek z dalších zkušebních předmětů,“.

Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 8.

57. V § 31 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud žák vykonal úspěšně některou z povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, kterou žák koná ve společné části maturitní zkoušky, je přílohou protokolu profilové části maturitní zkoušky protokol o výsledcích didaktických testů žáka.“.

58. V § 35 odst. 2 se závěrečná část ustanovení zrušuje.

59. V § 35 odst. 4 písm. a) se za slovo „období“ vkládají slova „alespoň 1 týden před začátkem konání první zkoušky profilové části maturitní zkoušky, nejpozději“.

60. V § 36 odst. 1 se text „§ 6, 8,“ nahrazuje textem „§ 14b, 14d,“.

61. V § 36 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větami „Hodnocení ústní zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející. Hodnocení praktické zkoušky, písemné zkoušky a písemné práce navrhuje zkušební maturitní komisi učitel pověřený ředitelem školy.“.

62. V § 36 se odstavec 5 zrušuje.

63. V § 37 písm. a) se slova „a hodnotitele“ a slova „při jejich průběhu a při hodnocení výsledků písemných prací a ústních zkoušek společné části,“ zrušují.

64. V § 38 písm. b) se slova „a hodnotitele ústní zkoušky“ zrušují.

65. V § 39 odst. 1 se slova „a písemných prací“ zrušují.

66. § 41 se zrušuje.

67. Nadpis části jedenácté zní:
„PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE KOMISAŘE A ZADAVATELE, OSVĚDČENÍ A TERMÍNY JMENOVÁNÍ“.

68. V § 42 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušuje.

69. V § 43 úvodní části ustanovení a v písmenu b) se čárka za slovem „komisaře“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a hodnotitele“ se zrušují.

70. V § 43 písm. c) se slova „ ; v případě osvědčení pro hodnotitele se také uvádí název zkušebního předmětu, ve kterém je hodnotitel oprávněn hodnocení provádět“ zrušují.

71. V § 44 odst. 2 se slova „Centrum hodnotitele písemných prací a“, slova „nebo dílčí zkoušky“ a věta druhá zrušují.

72. V § 45 odst. 2 písm. a) se slova „nebo zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk postavené na úroveň testové úlohy“ zrušují.

73. V § 45 odst. 2 písm. b) se slova „a zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk“ zrušují.

74. V § 46a odst. 2 se slova „nebo dílčí zkoušky“ a slova „nebo dílčí zkouška“ zrušují.

75. V § 46a odst. 3 se slova „nebo dílčí zkoušky“ zrušují.

76. V § 46a odst. 4 se slova „nebo dílčích zkoušek“ zrušují.

77. Nadpis části třinácté zní:
„ODMĚŇOVÁNÍ PŘEDSEDŮ ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ A KOMISAŘŮ“.

78. V § 47 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

79. V § 47 odst. 3 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.

80. V § 48 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „přihlašuje“ vkládají slova „v termínech stanovených v § 4 odst. 1“ a za větu první se vkládá věta „Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, se koná ve zkušebních obdobích podle § 2.“, v písmenu f) se slova „nebo z matematiky“ nahrazují slovy „ , z matematiky nebo z matematiky rozšiřující“ a na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   případně čestné prohlášení uchazeče, že pro stejné zkušební období se ve zkušebních předmětech český jazyk a literatura nebo cizí jazyk přihlásil také k oběma částem, které svým obsahem a formou odpovídají zkouškám profilové části maturitní zkoušky.“.

81. V § 48 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

82. V § 48 odst. 5 se slova „a 23“ zrušují.

83. V § 48 odst. 6 se slova „nebo poslední dílčí zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka“ zrušují.

84. V § 48 odst. 7 se za slova „jednotlivé zkoušce“ vkládají slova „společné části maturitní zkoušky“.

85. V § 50 odst. 1 se částka „1 500 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“, za slovo „úplaty“ se vkládají slova „včetně snížení úplaty podle odstavce 2 stanoví“ a slova „stanoví Centrum“ se nahrazují slovy „Centrum a za konání jednotlivé zkoušky podle § 49 ředitel školy“.

86. V § 50 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pokud se uchazeč pro stejné zkušební období přihlásí ke zkouškám ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura nebo cizí jazyk, které svým obsahem a formou odpovídají zkouškám společné a profilové části maturitní zkoušky, za konání každé takové jednotlivé zkoušky se platí úplata nejvýše 1 000 Kč, pokud uchazeč v přihlášce prohlásí, že jsou splněny podmínky pro nižší úplatu.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

87. V § 50 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavce 1 nebo 2“.

88. V § 51 odst. 2 písm. d) se slova „dílčí zkoušek nebo“ zrušují.

89. V § 51 odst. 4 větě první se slova „a písemných prací společné části“ nahrazují slovy „a písemných zkoušek a písemných prací profilové části“ a za slovo „důvodů“ se vkládají slova „při konání didaktických testů“.

90. V § 51 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a žádá o nekonání zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo profilové části maturitní zkoušky v souladu s § 81 odst. 6 školského zákona, přiloží tuto žádost k přihlášce k maturitní zkoušce; pokud střední vzdělání žák získá až po podání přihlášky k maturitní zkoušce, předloží žádost řediteli školy bezprostředně po vydání vysvědčení o maturitní zkoušce na jiné střední škole.“.

91. Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

92. Přílohy č. 1 a 1a znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

93. V příloze č. 2 bodu 1 se za podbod 1.2 vkládá nový podbod 1.3, který zní:
„1.3 Pro uzpůsobení zadání zkoušek profilové části maturitní zkoušky škola postupuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.“.Dosavadní podbod 1.3 se označuje jako podbod 1.4.

94. V příloze č. 2 bodu 1 se na konci textu podbodu 1.4 doplňují slova „a se zadáním zkoušek profilové části maturitní zkoušky“.

95. V příloze č. 2 bodu 4 podbodu 4.3 se slova „modifikovanou zkoušku“ nahrazují slovy „modifikovaný didaktický test“.

96. V příloze č. 2 bodu 5 podbodu 5.1 se slova „a poruchami chování“ zrušují.

97. V příloze č. 2 bodu 5 podbodu 5.2 se slova „a poruch chování“ zrušují.

98. V příloze č. 3 bodu 1 podbodu 1.1 se slova „a dílčí zkoušky“ zrušují.

99. V příloze č. 3 bodu 2 podbodu 2.1 se slova „a dílčích zkoušek“ zrušují a za slova „maturitní zkoušky“ se vkládají slova „a zkoušek profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka“.

100. V příloze č. 3 bodu 2 podbodu 2.3 se za slova „didaktický test“ vkládají slova „ve společné části“ a slova „společné části, pro přípravu k ústní zkoušce a k“ nahrazují slovy „v profilové části maturitní zkoušky a“.

101. V příloze č. 3 bodu 2 podbodu 2.4 se slova „ústní zkoušku společné části, pro“ zrušují.

102. V příloze č. 3 bodu 3 podbodu 3.2.2.1.2 se za slova „skupiny SP-3“ vkládají slova „ , kteří preferují komunikaci ve znakovém jazyce,“.

103. V příloze č. 3 bodu 3 podbodu 3.2.2.1.2 písm. b) se slova „ , ústní zkouška je realizována písemnou formou“ zrušují.

104. V příloze č. 3 bodu 3 se za podbod 3.2.2.1.2 vkládá nový podbod 3.2.3, který zní:
„3.2.3 Obsahové úpravy ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka“.
Dosavadní podbod 3.2.2.2 se označuje jako podbod 3.2.3.1.

105. V příloze č. 3 bodu 3 podbodu 3.2.3.1 se slova „pokynů Centra a“ zrušují a za větu druhou se vkládá věta „Obsahové uzpůsobení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, včetně struktury zkoušky podle § 14b a 14d, pro žáky zařazené do kategorie SP-3-T, SP-3-T-A, kteří za svůj mateřský jazyk považují český znakový jazyk, vychází z doporučení školského poradenského zařízení; žáci mohou konat zkoušky písemnou formou.“.

106. V příloze č. 3 bodu 4 podbodu 4.3 se za slovo „stanovuje“ vkládají slova „u zkoušek společné části“.

107. V příloze č. 3 bodu 5 se slova „písemné práce a ústní zkoušky“ nahrazují slovem „zkoušek“ a za slova „zařízení a“ se vkládají slova „u zkoušek společné části navíc“.

108. V příloze č. 3 bodu 6 podbodu 6.2 se za slovo „funkčnost“ vkládá slovo „technických“.

109. V příloze č. 3 nadpis tabulky zní:
„Přípustná uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné části maturitní zkoušky a zkoušek profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konaných formou písemné práce a ústní zkoušky u jednotlivých kategorií a skupin žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek“.

110. V příloze č. 3 v tabulce se za slova „zkušební dokumentace“ vkládají slova „nebo zadání zkoušek profilové části“.

111. V příloze č. 3 v tabulce v řádku Sluchové postižení (SP) se slova „modifikována do písemné podoby“ nahrazují slovy „realizována v písemné podobě“.

112. Příloha č. 3a zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

113. Příloha č. 4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

114. Příloha č. 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

115. Přílohy č. 7 a 8 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Skutečnosti podle § 19 odst. 1 vyhlášky č.  177/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, rozhodné pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 zveřejní ředitel školy nejpozději do 14 dnů po nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pokud žák přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně vykonal dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo zvoleného cizího jazyka konanou formou písemné práce nebo formou ústní zkoušky, nekoná tuto zkoušku v profilové části z daného zkušebního předmětu.

3. Do počtu opravných zkoušek nebo náhradních zkoušek profilové části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk, který si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky, se započítávají všechny zkoušky daného zkušebního předmětu, ke kterým se žák přihlásil ve společné části maturitní zkoušky. Pokud byl žák přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky přihlášen ve společné i profilové části maturitní zkoušky ke stejnému zkušebnímu předmětu, posuzuje se právo na konání zkoušky profilové části maturitní zkoušky v náhradním nebo opravném termínu po nabytí účinnosti této vyhlášky samostatně pro ústní zkoušku a písemnou práci a samostatně pro ostatní části profilové části maturitní zkoušky.

4. Nevykonal-li žák přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně všechny zkoušky společné části maturitní zkoušky, písemná práce a ústní zkouška společné části maturitní zkoušky konaná přede dnem nabytí účinností této vyhlášky se pro účely hodnocení považují za zkoušky profilové části maturitní zkoušky podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. V takovém případě obsahuje protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky i číslo a název zadání písemné práce z českého jazyka a literatury a písemné práce z cizího jazyka, kterou žák vykonal ve společné části maturitní zkoušky přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a název pracovního listu pro zadání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, číslo, popřípadě téma pracovního listu pro zadání ústní zkoušky z cizího jazyka, kterou žák vykonal ve společné části maturitní zkoušky přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

5. Vykonal-li žák přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně všechny zkoušky společné části maturitní zkoušky a ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky koná pouze zkoušky profilové části maturitní zkoušky, hodnotí se profilové zkoušky podle § 23 až 26 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

6. U žáka, který nevykonal úspěšně všechny zkoušky společné části maturitní zkoušky přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, Centrum převede výsledek úspěšně vykonané povinné dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky žáka konané před nabytím účinnosti této vyhlášky na stupeň prospěchu 1 – výborný až 5 – nedostatečný a výsledek v procentech a jemu odpovídající stupeň prospěchu pro příslušnou část zkoušky konanou formou písemné práce nebo ústní zkoušky a zpřístupní je řediteli školy prostřednictvím protokolu o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka nejpozději do 31. ledna 2021.

7. Přepočet výsledku podle bodu 6 provede Centrum tak, že rozdělí interval mezi minimální hranicí úspěšnosti v procentech stanovenou pro danou povinnou dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky a stem na čtyři stejné shora uzavřené dílčí intervaly. Hodnota horní hranice dílčího intervalu se zaokrouhlí nahoru na celé číslo. Výsledku rovnajícímu se minimální hranici úspěšnosti nebo spadajícímu do prvého dílčího intervalu nad minimální hranicí úspěšnosti přiřadí Centrum klasifikační stupeň 4 – dostatečný, spadajícímu do druhého dílčího intervalu 3 – dobrý, spadajícího do třetího dílčího intervalu 2 – chvalitebný a spadajícímu do čtvrtého dílčího intervalu 1 – výborný. Obdobně se upraví klasifikační stupeň prospěchu 5.

8. Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání písemné práce a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky je platné i pro konání písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka konaného podle § 14a až 14d vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

9. Uchazeči, který přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nevykonal úspěšně jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídala zkoušce společné části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura nebo cizí jazyk, ale vykonal úspěšně dílčí zkoušku odpovídající po nabytí účinnosti této vyhlášky jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, nebo dílčí zkoušky odpovídající jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky, a má právo konat po nabytí účinnosti této vyhlášky opravnou nebo náhradní zkoušku, vystaví osvědčení o jednotlivé zkoušce společné části maturitní zkoušky a osvědčení o jednotlivé zkoušce profilové části maturitní zkoušky Centrum.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání

Čl. III

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb. a vyhlášky č. 300/2018 Sb., zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. IV
Přechodné ustanovení

V případě, že je žák hodnocen podle vyhlášky č. 177/2009  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí tiskopisy podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

Čl. V

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. d) se slova „ , rozvojové programy“ zrušují.

2. V § 5 odst. 1 písm. m) se slova „rozvojových a“ zrušují.

3. V § 5 odst. 2 písm. a) se bod 4 zrušuje.

4. V § 7 odst. 1 písm. k) se slova „rozvojových a“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2020, s výjimkou čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.