Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


393

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2020

o digitální technické mapě kraje

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 písm. i) až m) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 380/2009  Sb. a zákona č. 47/2020 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   strukturu a obsah digitální technické mapy kraje (dále jen „digitální technická mapa“) včetně rozdělení údajů na veřejné a neveřejné,
b)   charakteristiky přesnosti údajů o poloze a výšce objektů a zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy,
c)   zjednodušený způsob vedení údajů digitální technické mapy,
d)   údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu,
e)   výměnný formát digitální technické mapy (dále jen „výměnný formát“),
f)   formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy,
g)   obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury a
h)   obsah seznamu editorů digitální technické mapy a osob, které za editora plní jeho editační povinnost.

§ 2
Obsah digitální technické mapy

(1) O objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury a o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:

a)   druh v členění podle kategorie, skupiny a typu,
b)   vlastnosti,
c)   vlastník,
d)   správce nebo provozovatel,
e)   údaje o umístění a průběhu,
f)   identifikační číslo stavby podle stavebního zákona, pokud bylo přiděleno,
g)   identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do digitální technické mapy zapsala,
h)   osoba oprávněná k editaci,
i)   systémový identifikátor objektu nebo zařízení v editačním informačním systému editora, pokud je mu takový identifikátor přidělen, a
j)   evidenční číslo objektu nebo zařízení v evidenci editora, pokud je mu evidenční číslo přiděleno.

(2) Podrobnosti údajů podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) O vybraných stavebních a technických objektech a zařízeních a vybraných přírodních objektech na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území (dále jen „základní prostorová situace“), se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:

a)   kategorie, skupina a typ,
b)   vlastnosti,
c)   údaje o umístění a průběhu,
d)   identifikační číslo stavby podle stavebního zákona, pokud bylo přiděleno,
e)   identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do digitální technické mapy zapsala, a
f)   osoba oprávněná k editaci.

(4) Podrobnosti údajů podle odstavce 3 písm. a) a b) jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(5) O záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury1) se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:

a)   kategorie, skupina a typ,
b)   vlastnosti, pokud jsou známy,
c)   osoba, o jejíž záměr se jedná,
d)   údaje o průběhu zamýšleného objektu nebo zařízení,
e)   identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do digitální technické mapy zapsala,
f)   osoba oprávněná k editaci,
g)   systémový identifikátor záměru v editačním informačním systému editora, pokud je mu takový identifikátor přidělen, a
h)   evidenční číslo záměru v evidenci editora, pokud je mu evidenční číslo přiděleno.

(6) Podrobnosti údajů podle odstavce 5 písm. a) a b) jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(7) O jednotlivých údajích, které jsou obsahem digitální technické mapy, se vede údaj o tom, zda jsou veřejné nebo neveřejné. Údaje digitální technické mapy jsou veřejné s výjimkou

a)   údajů, o kterých je v příloze č. 1 k této vyhlášce stanoveno, že jsou neveřejné, a
b)   údajů o fyzických osobách; tyto údaje jsou veřejné pouze v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a údaje pro doručování.

§ 3
Údaje o umístění a průběhu objektů a zařízení

(1) O umístění a průběhu objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:

a)   údaje o poloze,
b)   údaje o výšce, pokud je to stanoveno v příloze č. 1 k této vyhlášce, a
c)   údaj vyjadřující umístění ve vztahu k povrchu a k jiným objektům dopravní a technické infrastruktury nebo objektům základní prostorové situace.

(2) O průběhu ochranných a bezpečnostních pásem objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury se v digitální technické mapě vedou údaje o poloze.

(3) O umístění a průběhu objektů a zařízení základní prostorové situace se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:

a)   údaje o poloze,
b)   údaje o výšce, pokud je to stanoveno v příloze č. 1 k této vyhlášce, a
c)   údaj vyjadřující umístění ve vztahu k povrchu a k jiným objektům dopravní a technické infrastruktury nebo objektům základní prostorové situace.

(4) O průběhu záměrů na provedení změn dopravní a technické infrastruktury se v digitální technické mapě vedou údaje o poloze.

(5) Údaji o poloze jsou bod, linie, plocha nebo plocha s definičním bodem. Použití jednotlivých způsobů vyjádření údajů o poloze je stanoveno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(6) Údaje o poloze a výšce se vedou v referenčním souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a referenčním Výškovém systému baltském – po vyrovnání. Souřadnice bodů se uvádějí v metrech na 2 desetinná místa. Údaje o poloze a výšce se vedou včetně údaje o jejich přesnosti podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Nově pořizované údaje o poloze a výšce se vedou alespoň ve třídě přesnosti 3.

(7) Společně s údajem o charakteristice přesnosti se vede údaj o tom, jakým způsobem byly údaje o poloze a výšce pořízeny.

§ 4
Zjednodušený způsob vedení údajů digitální technické mapy

(1) Údaje o dopravní a technické infrastruktuře, které nedosahují požadované úplnosti, se vedou zjednodušeným způsobem.

(2) Údaje o dopravní a technické infrastruktuře se považují za úplné, pokud

a)   o objektu nebo zařízení jsou vedeny všechny údaje podle § 2 odst. 1 písm. a) až e), g) a h) a
b)   přesnost údajů o poloze objektu nebo zařízení odpovídá alespoň třídě přesnosti 3 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Zjednodušeným způsobem se o dopravní a technické infrastruktuře vedou minimálně tyto údaje:

a)   kategorie, skupina a typ,
b)   vlastník nebo správce nebo provozovatel,
c)   údaje o poloze a údaj vyjadřující umístění ve vztahu k povrchu a k jiným objektům dopravní a technické infrastruktury nebo objektům základní prostorové situace,
d)   identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do digitální technické mapy zapsala, a
e)   osoba oprávněná k editaci.

§ 5
Předávání údajů o změnách obsahu digitální technické mapy

(1) Stavebník předá údaje o objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, prostřednictvím jednotného rozhraní, jehož internetová adresa je zveřejněna na internetových stránkách digitální mapy veřejné správy spravovaných Úřadem (dále jen „portál“).

(2) V případě změny údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, se údaje předají prostřednictvím

a)   geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby podle jiného právního předpisu2), nebo
b)   geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy.

(3) Struktura předávaných údajů podle odstavce 2 je stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Součástí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby podle odstavce 2 jsou i změnové údaje ve výměnném formátu.

(5) Geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy a geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, pokud má být použita jako podklad pro vedení digitální technické mapy, se vyhotovuje na podkladě stávajících údajů digitální technické mapy. Při využití stávajících údajů digitální technické mapy se posoudí návaznost výsledku zaměření nového stavu na dosavadní stav. Informace o výsledku posouzení je součástí technické zprávy. Podrobnosti obsahu geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Týká-li se změna pouze popisných údajů o objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, údaje se předávají prostřednictvím ohlášení, které obsahuje údaje o ohlašovateli, označení objektu nebo zařízení, kterého se změna týká, a dosavadní a nové údaje o tomto objektu nebo zařízení.

§ 6
Výměnný formát

(1) Výměnný formát slouží k předávání údajů do digitální technické mapy a z digitální technické mapy.

(2) Soubor ve výměnném formátu obsahuje tyto údaje:

a)   označení verze výměnného formátu,
b)   datum a čas vytvoření souboru,
c)   označení osoby, která ověřila výsledek zeměměřické činnosti, pokud je výměnný formát součástí údajů předávaných stavebníkem podle § 5, a
d)   údaje o objektech a zařízeních, které se vedou v digitální technické mapě, v třídění podle kategorií, skupin a typů podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) Soubor ve výměnném formátu obsahuje údaje ke stanovenému datu nebo údaje o změnách údajů za určité období.

(4) Technické parametry výměnného formátu zveřejní Úřad na portálu.

(5) Datový model výměnného formátu je veden v katalogu, jehož správu zajišťuje Úřad na základě údajů poskytnutých správci digitálních technických map.

§ 7
Poskytování údajů z digitální technické mapy

(1) Na údaje z veřejné části digitální technické mapy lze nahlížet prostřednictvím aplikace dostupné na portálu. Údaje z veřejné části digitální technické mapy se dále poskytují formou prohlížecích služeb a formou stahovacích služeb v souborech ve výměnném formátu. Formou stahovacích služeb se údaje digitální technické mapy poskytují v členění podle území krajů a podle území obcí nebo území správních obvodů v hlavním městě Praze, není-li to v rozporu s jiným právním předpisem3). Technické předpoklady a provozní informace pro používání této aplikace a služeb zveřejní Úřad na portálu. V případě, že uživatel této aplikace nebo služeb přetěžuje technologickou infrastrukturu informačního systému digitální technické mapy nebo informačního systému digitální mapy veřejné správy nebo tyto služby neodborně používá, je správce příslušného informačního systému oprávněn mu v tomto jednání zabránit technickými prostředky.

(2) Údaje z veřejné části digitální technické mapy poskytované formou stahovacích služeb se poskytují jako údaje s platností k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce a jako údaje o změnách údajů za jeden den. Údaje o změnách údajů za jeden den se poskytují maximálně v úhrnu za jeden kalendářní měsíc.

(3) Údaje z neveřejné části digitální technické mapy se poskytují na základě žádosti. Údaje se poskytují formou stahovacích služeb, a to v souborech ve výměnném formátu.

§ 8
Obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury

(1) O vlastníkovi, provozovateli a správci dopravní nebo technické infrastruktury, který je fyzickou osobou, se v seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury vedou tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození, popřípadě místo a stát narození, narodila-li se osoba mimo území České republiky,
d)   adresa místa trvalého pobytu, popřípadě bydliště v zahraničí u zahraniční fyzické osoby, a
e)   údaje pro doručování.

(2) O vlastníkovi, provozovateli a správci dopravní nebo technické infrastruktury, který je právnickou osobou, se v seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury vedou tyto údaje:

a)   název,
b)   identifikační číslo osoby, popřípadě jiný obdobný údaj u zahraniční právnické osoby, byl-li jí přidělen,
c)   adresa sídla,
d)   stát, jehož právním řádem se řídí právní osobnost právnické osoby, a
e)   údaje pro doručování.

(3) U vlastníka, provozovatele a správce dopravní infrastruktury se dále vedou údaje o skupině objektů nebo zařízení dopravní infrastruktury, typu právního vztahu k ní a údaje o území, ve kterém vlastník, provozovatel nebo správce dopravní infrastruktury ve vztahu k jednotlivé skupině objektů nebo zařízení dopravní infrastruktury působí, a to hranicí polygonu vymezujícího toto území.

(4) U vlastníka, provozovatele a správce technické infrastruktury se dále vedou tyto údaje:

a)   název skupiny objektů nebo zařízení technické infrastruktury a typ právního vztahu k ní,
b)   území, ve kterém plní povinnost sdělit údaje o poloze technické infrastruktury a další související informace podle stavebního zákona, a to hranicí polygonu vymezujícího toto území ve vztahu k jednotlivé skupině objektů nebo zařízení technické infrastruktury, a
c)   údaje o případném zmocněnci a rozsahu zmocnění pro účely plnění povinnosti sdělit údaje o poloze technické infrastruktury a další související informace podle stavebního zákona.

§ 9
Obsah seznamu editorů

O editorovi se v seznamu editorů digitálních technických map vedou tyto údaje:

a)   údaje podle § 8 odst. 1 a 2,
b)   název skupiny objektů nebo zařízení technické či dopravní infrastruktury, o nichž je oprávněn editovat údaje,
c)   údaje o vlastníkovi objektů nebo zařízení technické či dopravní infrastruktury, o nichž je oprávněn editovat údaje; nelze-li tyto údaje vést, protože nejsou známé nebo z jiných vážných důvodů, vedou se namísto nich údaje o správci nebo provozovateli objektů nebo zařízení technické či dopravní infrastruktury, o nichž je oprávněn editovat údaje, a
d)   údaje o osobách, jejichž prostřednictvím editor zajišťuje na základě písemné dohody plnění své editorské povinnosti, a to údaje podle písmen a) a b) a údaje o datu uzavření a době platnosti dohody o zajištění editorské povinnosti.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) § 27 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 47/2020 Sb.
2) § 14 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Zákon o státní službě - Komentář, 2. vydání

Zákon o státní službě - Komentář, 2. vydání

prof. JUDr. Jan Pichrt, ph.D., Mgr. Jiří Kaucký, doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Právní stav komentáře je k 1. 4. 2020. Na knižní trh přichází 2. vydání komentáře, který již při první edici před 5 lety prokázal, že jeho autoři rozhodně nechtějí s výkladem „končit tam, kde začíná problém“. Osobní zkušenosti mnohých členů autorského kolektivu s aplikací zákona o ...

Cena: 2 495 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

Tomáš Hajdušek, Milan Vodička - Wolters Kluwer, a. s.

Účelem publikace je podat jejím čtenářům ucelenou informaci o elektronické evidenci tržeb, a to nejen z hlediska legislativní úpravy a stanovené metodiky, ale zejména z hlediska konkrétních praktických kroků a postupů při jejím zavádění ve firmách a provozu v praxi. Snahou autorů ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.