Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 379/2020 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2020, částka 153, ze dne 22. 9. 2020

VYHLÁŠKA 379/2020 Sb.
SBÍRKA ZÁKONŮ částka 153
rozeslána dne 22.9.2020

379

VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2020,

kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001  Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 62 záko-na č. 247/2000  Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007  Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb. a zákona č. 199/2017 Sb., k provedení § 47 odst. 6, § 48 odst. 7, § 52c odst. 11 a § 52i odst. 3 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., se mění takto:

1. V části první nadpis hlavy I zní:

„ÚVODNÍ USTANOVENÍ“.

2. V části první hlavě I se označení dílu 1 včetně nadpisu zrušuje.

3. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie16) a upravuje

a)   učební osnovu vstupního a pravidelného školení a školení bezpečné jízdy,
b)   podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního a pravidelného školení,
c)   obsah výuky a výcviku vstupního a pravidelného školení a školení bezpečné jízdy,
d)   rozsah společné části a zvláštních částí výuky vstupního školení a část výcviku v řízení vozi-dla, která může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru,
e)   rozsah části výuky pravidelného školení, která může proběhnout způsobem umožňujícím dálkový přístup, a podmínky průběhu této části výuky,
f)   rozsah výuky a výcviku školení bezpečné jízdy,
g)   nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního a pravidelného školení a školení bezpečné jízdy,
h)   obory související se silniční dopravou v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání,
i)   vzor potvrzení o absolvované výuce a výcviku,
j)   obsah, rozsah a způsob provádění zkoušky a hodnocení jejích výsledků a vzor potvrzení o vykonání zkoušky,
k)   vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče a vzor potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče,
l)   základní technické požadavky na nebytové prostory a vybavení k poskytování školení bezpečné jízdy a na výcvikovou plochu, její vybavení a technické zajištění výcviku na ní,
m)   vzor potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy.


16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.
Směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/ /EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

4. V části první se za § 1 vkládá označení a nadpis hlavy II a označení a nadpis dílu 1, které znějí:

„HLAVA II
ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

Díl 1
Vstupní a pravidelná školení“.

Dosavadní hlava II se označuje jako hlava III.

5. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

㤠1a
(K § 47 odst. 6 zákona)

(1) Učební osnova, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního školení a rozsah společné části a zvláštních částí výuky jsou stanoveny pro

a)   základní rozsah 140 hodin v příloze č. 1,
b)   rozšířený rozsah 280 hodin v příloze č. 2.

(2) Nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního školení je 30 osob.“.

6. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   meze použití brzd a retardéru, kombinované použití brzd a retardéru, využití vztahu mezi rychlostí vozidla a převodovým poměrem, využití setrvačnosti vozidla, užití způsobů zpomalení a brzdění při jízdě na svazích, zásahy v případě poruchy, využívání elektronických a mechanických zařízení, jako jsou elektronický stabilizační program (ESP), vyspělé systémy nouzového brzdění (AEBS), protiblokovací brzdový systém (ABS), systémy kontroly trakce (TCS) a palubní monitorovací systémy (IVMS) a další asistenční nebo automatizační zařízení, která jsou schválena k používání,“.

7. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , důležitost předvídání dopravního toku, dodržování přiměřené vzdálenosti od ostatních vozidel a využívání hybnosti vozidla, ustálená rych-lost jízdy, plynulý styl jízdy a náležitý tlak v pneumatikách a obeznámenost s inteligentními dopravními systémy, které zlepšují účinnost řízení a pomáhají při plánování trasy“.

8. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)   předvídání a hodnocení rizik v silničním provozu za různých stavů vozovky, dopravních a povětrnostních podmínek a přizpůsobení způsobu řízení těmto rizikům, plánování cesty během mimořádných povětrnostních podmínek, rozhodnutí, kdy cestu v důsledku extrémních povětrnostních podmínek odložit nebo zrušit, přizpůsobení způsobu řízení rizikům provozu, včetně nebezpečného chování v dopravě nebo rozptýlení při jízdě,
g)   schopnost identifikovat nebezpečné situace a zvládat stres, který z toho vyplývá, zejména ve vztahu k velikosti a hmotnosti vozidel a zranitelným účastníkům silničního provozu a přizpůsobovat tomu způsob řízení, předvídat potenciálně nebezpečné situace a volit vhodná opatření, která zvyšují bezpečnost do té míry, aby jim bylo možné předejít.“.

9. V § 2 odst. 2 se za slovo „silnice,“ vkládají slova „používání automatických převodových soustav,“.

10. V § 2 odst. 3 písm. b) se za slovo „silnice,“ vkládají slova „používání automatických převodových soustav,“.

11. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „a nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě“ nahrazují slovy „a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě17)“.
Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně naříze-ní Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

12. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   dokumenty, které se podle jiných právních předpisů musí nacházet ve vozidle,“.

13. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

„m)   omezení jízdy některých vozidel,
n)   užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným.“.

14. V § 6 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   problematiku přepravy osob se zdravotním postižením.“.

15. V § 10 odst. 2 se slova „C+E a D+E a podskupiny řidičského oprávnění C1+E a D1+E“ nahrazují slovy „C+E, D+E, C1+E nebo D1+E“.

16. V § 10 odst. 4 se slovo „skupinu“ nahrazuje slovem „skupiny“ a slova „a podskupinu řidičského oprávnění“ se nahrazují slovem „nebo“.

17. V § 10 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „C a C+E a podskupin řidičského oprávně- ní C1 a C1+E“ nahrazují slovy „C, C+E, C1 ne-bo C1+E“.

18. V § 10 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „řidičských oprávnění D, D+E a podskupiny řidičských oprávnění D1, D1+E“ nahrazují slovy „řidičského oprávnění D, D+E, D1 nebo D1+E“.

19. V § 11 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

„(4) Pravidelné roční školení sestává z 6 hodin výuky a 1 hodiny výcviku.

(5) Výuka musí zahrnovat nejméně jeden předmět týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a odpovídat zvláštním potřebám řidiče v oblasti odborné přípravy.

(6) Výuka může být v rozsahu 1 hodiny nahrazena výukou prováděnou způsobem umožňujícím dálkový přístup. U výuky prováděné způsobem umožňujícím dálkový přístup musí být zajištěna jednoznačná identifikace vyučované osoby, zaznamenání data a času zahájení a ukončení výuky, zaznamenání probíraných témat a potvrzení o absolvování výuky jednotlivými vyučovanými osobami. Výuku prováděnou způsobem umožňujícím dálkový přístup lze absolvovat až po vykonání zbývajícího rozsahu výuky a výcviku.

(7) Obsahem výcviku je nácvik praktických dovedností, které odpovídají zvláštním potřebám řidiče v oblasti odborné přípravy v rámci alespoň jednoho z témat učební osnovy pravidelného nebo vstupního školení, nebo zdokonalování v řízení vozidla.“.

20. V § 15 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písme- na b) a c).

21. V § 15 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „vytištěnou v bílé barvě v modrém obdélníku a umístěnou v kruhu dvanácti žlutých hvězd“.

22. V § 15 odst. 3 písm. c) se slova „8. nevyplňuje se,“ a slova „a podskupiny“ zrušují.

23. V § 15 odst. 4 se slova „a podskupiny“ zrušují.

24. V § 15 odst. 4 se slovo „Společenství11)“ nahrazuje slovem „Unie“.
Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

25. V § 15 odst. 4 se text „95.dd.mm.rrrr“ nahrazuje textem „95(dd.mm.rr)“.

26. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „AM a A a podskupinu A1“ nahrazují slovy „AM, A1, A2 nebo A“.

27. V § 21 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „B, C a D a podskupiny B1, C1 a D1“ nahrazují slovy „B, C, D, B1, C1 nebo D1“.

28. Příloha č. 8 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 156/2008 Sb.

Vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

E-shop

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1521 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2023

ÚZ č. 1521 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.