Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


366

VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. a) až k), n), p), s) a u), § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), b), c), f), h), m) a n), § 23 odst. 7, § 23a odst. 8 písm. a) až g) a § 24a odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 334/2020  Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Čl. I

Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb. a vyhlášky č. 314/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmena b) a c) znějí:

„b)   matečnými rostlinami chmele identifikované rostliny určené k rozmnožování,
c)   množitelskou chmelnicí uznaný porost matečných rostlin chmele vysázený z uznané sadby stejné odrůdy, popřípadě klonu, kategorie, generace a zdravotní třídy ve chmelové konstrukci,“.

2. V § 2 se na začátek písmene e) vkládá slovo „prostokořenným“.

3. V § 2 písmeno f) zní:

„f)   obalovaným kořenáčem chmele sadba chmele vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny a zakořeněná v živném substrátu a obalu,“.

4. V § 4 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) Standardní rozmnožovací materiál chmele množený metodou mikrorozmnožování pochází z rozmnožovacího materiálu ozdraveného metodou mikrorozmnožování. Standardní rozmnožovací materiál nelze vyrábět klasickým způsobem v množitelské chmelnici. Rozmnožovací materiál chmele sloužící pro zachování biodiverzity nelze vyrábět z ozdraveného rozmnožovacího materiálu a nelze jej uvádět do oběhu.

(3) V půdě nebo substrátu, ve kterém je rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál a standardní rozmnožovací materiál pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodu Xiphinema. Pokud je tato podmínka splněna a jsou splněny další podmínky pro testování jednotlivých zdravotních tříd podle přílohy č. 1 bodu 6 k této vyhlášce, je možné tento rozmnožovací materiál označovat jako viruprostý (VF) nebo testovaný na viry (VT).

(4) Odrůdová pravost se ověřuje na plodících rostlinách. K ověření odrůdové pravosti rozmnožovacího materiálu množeného mikrorozmnožováním se využívají výsadby založené přímo k tomuto účelu, nebo produkční výsadby prokazatelně vysazené z jednotlivých meriklonů rozmnožovacího materiálu chmele, o kterých vede dodavatel evidenci. Minimálně musí být vysazeno 10 rostlin od jednoho meriklonu.“.

5. V § 4 odst. 5 se slovo „uznaného“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Pravidla pro zakládání a vyhodnocování vegetačních zkoušek, vzor zápisu z hodnocení vegetační zkoušky a vzor návěsky vzorku na vegetační zkoušku jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.“.

6. V § 8 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) U množitelských porostů chmele Ústav hodnotí

a)   zda byly před založením množitelského porostu splněny požadavky na předplodiny, na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu stanovené v § 3 a 4,
b)   celkový stav porostu,
c)   zdravotní stav porostu,
d)   izolace porostu, a to zjištěním, zda
1. je porost chráněn proti přenosu škodlivých organismů,
2. není nebezpečí, že při sklizni dojde k mechanickým příměsím jiných rodů, druhů nebo odrůd.

(5) Hodnocení množitelského porostu se provádí přehlídkou celé plochy tak, aby bylo možné hodnotit všechny vlastnosti stanovené zákonem a vyhláškou. V případě, že se některá z vlastností nedá spolehlivě vyhodnotit nebo zaplevelení pozemku je tak silné, že jím není možné procházet, porost se v případě kategorie rozmnožovacího materiálu podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) neuzná pro celkový stav nebo v případě kategorie podle § 4 odst. 1 písm. d) Ústav zakáže uvedení tohoto rozmnožovacího materiálu do oběhu.“.

7. V § 9 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

8. V § 9 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   pochází přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu, který je vyroben ve stejném vegetačním období z matečných rostlin uchovávaných v prostředí in vitro, anebo je otestován na škodlivé organismy podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a k výrobě rozmnožovacího materiálu je možné použít matečné rostliny do 2 let od přemnožení z matečných rostlin uchovávaných v prostředí in vitro,“.

9. V § 9 odst. 5 se text „č. 8 bodě 1“ nahrazuje textem „č. 1 bodě 6“.

10. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Kritické body sledované a evidované ve výrobním procesu rozmnožovacího materiálu chmele jsou

a)   založení kultury „in vitro“,
b)   použitá kultivační média v jednotlivých procesech udržování kultury in vitro,
c)   pasážování, případně další manipulace s rozmnožovacím materiálem chmele,
d)   balení a příprava k uvedení do oběhu a
e)   srovnávací výsadba.“.

11. V nadpisu § 14 se slova „a h)“ nahrazují slovy „ , h), i) a m)“.

12. V úvodní větě § 14 odst. 1 se slovo „Rozmnožovací“ nahrazuje slovy „Uznávaný rozmnožovací“.

13. V § 14 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

14. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Standardní rozmnožovací materiál chmele se při uvádění do oběhu balí a označí návěskou tmavě žluté barvy.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

15. V § 14 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , a pochází z partie, která je potomstvem jednoho meriklonu“.

16. V § 14 odst. 4 písm. d) se slova „a odrůdy, popřípadě klonu“ nahrazují slovy „ , odrůdy a klonu, případně meriklonu“.

17. V § 14 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

18. V § 14 se doplňují odstavce 6 až 10, které znějí:

„(6) Návěska dodavatele pro standardní rozmnožovací materiál chmele obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 4 písm. a) a c) až i).

(7) Úřední návěska pro uznávaný rozmnožovací materiál chmele a návěska dodavatele pro standardní rozmnožovací materiál chmele musí splňovat tyto minimální požadavky:

a)   být nesmazatelně vytištěna,
b)   být viditelně připevněna na obalu nebo svazku,
c)   údaje uvedené v odstavcích 4 a 6 musí být jasně viditelné a dobře čitelné.

(8) Při uvádění do oběhu obalovaných kořenáčů chmele v bednách nebo v kartonážích nebo jednotlivých kořenáčů konečnému spotřebiteli nemusí být kořenáče označeny úřední návěskou podle odstavce 1 nebo návěskou podle odstavce 2, ale jsou uváděny do oběhu v oddělených partiích rozlišených a označených názvem odrůdy, popřípadě klonu a počtu kusů v balení.

(9) Sadba rozmnožovacího materiálu chmele musí být při uvádění do oběhu opatřena průvodním dokladem, který kromě náležitostí uvedených v odstavci 4 obsahuje číslo dokladu, název dodavatele a odběratele rozmnožovacího materiálu, označení jednotlivých partií a datum dodávky.

(10) Za průvodní doklad podle odstavce 9 je považována také faktura nebo dodací list.“.

19. V nadpisu § 15 se slova „a h)“ nahrazují slovy „ , h) a n)“.

20. V § 17 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   prostokořenné kořenáče chmele a obalované kořenáče chmele,“.

21. V příloze č. 1 bodě 1 tabulce č. 1 se v posledním řádku slova „Porosty kořenáčů chmele a balíčkované sadby“ nahrazují slovy „Porosty prostokořenných a obalovaných kořenáčů chmele“.

22. V příloze č. 1 bodě 2 tabulka č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze č. 1 bodě 3 tabulka č. 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze č. 1 bodě 4 tabulka č. 4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 1 bodě 4 tabulkách č. 4.1 a 4.2 se v posledním sloupci písmeno „C“ nahrazuje textem „C, S“.

26. V příloze č. 1 bodě 4 tabulce č. 4.2 se v prvním řádku slova „a balíčkované sadby“ zrušují.

27. V příloze č. 1 bodě 5 tabulkách č. 5 a 5.1 se v posledním sloupci slovo „Standard“ nahrazuje slovy „Velikostní standard“.

28. V příloze č. 1 bodě 5 tabulce č. 5.1 se v prvním řádku slovo „Kořenáče“ nahrazuje slovy „Prostokořenné kořenáče“.

29. V příloze č. 1 bodě 5 tabulce č. 5.2 se v prvním řádku slova „Balíčkovaná, obalovaná a kontejnerovaná sadba“ nahrazují slovy „Obalované kořenáče chmele“.

30. Na konci přílohy č. 1 se doplňuje nový bod 6, který zní:
„6. Požadavky na odběr vzorků a testování rozmnožovacího materiálu chmele

31. V příloze č. 3 bodě 3 se v tabulce 3.2 slovo „dceřinných“ nahrazují slovem „dceřiných“ a slovo „dceřinné“ se nahrazuje slovem „dceřiné“.

32. Příloha č. 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. Příloha č. 8 se zrušuje.

34. V nadpisu přílohy č. 13 se slova „ze chmele“ nahrazují slovy „chmele“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Podmínky stanovené pro standardní rozmnožovací materiál chmele množený metodou mikrorozmnožování stanovené v bodu 4 této vyhlášky, pokud se týká § 4 odst. 2 a 4, budou uplatňovány od 1. ledna 2021.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

Čl. III

Příloha č. 7 vyhlášky č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r

E-shop

Transferové ceny

Transferové ceny

Veronika Solilová, Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Michal Králík, Jiří Spáčil a kol. - C. H. Beck

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura ...

Cena: 3 590 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část

Praktikum civilního procesu, 2. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.