Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


362

VYHLÁŠKA

ze dne 27. srpna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č.  169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., vyhlášky č. 243/2006 Sb., vyhlášky č. 19/2015 Sb. a vyhlášky č. 279/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

2. V § 17 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; plocha sociálního zařízení se do ubytovací plochy nezapočítává“.

3. V § 17 odst. 6 se věta třetí zrušuje.

4. V § 17 odstavec 6 zní:

„(6) V cele nebo ložnici určené pro ubytování více odsouzených musí na jednoho z odsouzených připadat ubytovací plocha nejméně 6 m2 a na každého dalšího nejméně 4 m2. Cela nebo ložnice určená k ubytování pouze jednoho odsouzeného nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m2.“.

5. V § 17 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Umístit odsouzeného do cely nebo ložnice, v níž na něho připadne ubytovací plocha menší, než je uvedeno v odstavci 6, lze pouze tehdy, když celkový počet odsouzených vykonávajících trest ve věznicích téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou v České republice neumožní z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity dodržet ubytovací plochu stanovenou podle odstavce 6. Ubytovací plocha připadající na jednoho odsouzeného nesmí být menší než 3 m2.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

6. V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) V odůvodněných případech může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby rozdělit na základě žádosti odsouzeného dobu návštěvy stanovenou v § 19 odst. 1 zákona na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

7. V § 27 odst. 1 se slova „zdravotní péče o ně“ nahrazují slovy „zdravotních služeb pro odsouzené“.

8. V § 33 odst. 1 se za slovo „zkáze,“ vkládají slova „potraviny obsahující semena máku setého,“.

9. V § 34 odst. 7 se text „ , 2, 3“ nahrazuje slovy „až 4“.

10. V § 46 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Za účelem vzdělávání lze těmto odsouzeným umožnit používání výpočetní techniky na zařízeních poskytnutých věznicí a pod její kontrolou.“.

11. V § 89 odstavec 1 zní:

„(1) Vnitřní řád a nabídka preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů zohledňují zvláštní potřeby těhotných žen, žen v období šesti týdnů po porodu a kojících matek.“.

12. V § 91 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 1 až 8.

13. V § 91 odstavec 2 zní:

„(2) Zdravotní služby dítěti, o které matka pečuje ve věznici, zabezpečuje Vězeňská služba na základě smlouvy s poskytovatelem oprávněným k poskytování zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.“.

14. V § 91 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a z prostředků určených na úhradu potřeb dítěte“.

15. V § 91 se na začátek odstavce 6 vkládá věta „Matka, které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě, vykonává trest zpravidla v oddílu pro matky nezletilých dětí.“.

16. V § 91 odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Pokud se matka, která pobývá ve věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky nezletilých dětí, z důvodu nemoci nebo z jiného závažného důvodu nemůže o dítě starat, převezme péči o dítě na nezbytně nutnou dobu ředitelem věznice určený zaměstnanec; o tom věznice informuje zákonného zástupce dítěte, je-li to možné, a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Pokud matka pobývá mimo věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky nezletilých dětí, řeší se péče o dítě v případech uvedených ve větě první prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Při vzájemném předávání je dítě vždy prohlédnuto lékařem poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 2.

(8) Věznice umožní příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí pravidelně sledovat vývoj dítěte, o které matka ve věznici pečuje.“.

17. V § 91 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) O narození dítěte během výkonu trestu odsouzené ženy věznice neprodleně informuje okresní soud, v jehož obvodu se věznice nachází, a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jehož obvodu se věznice nachází.“.

18. V § 99 odst. 1 se slovo „jednodenní“ nahrazuje slovem „stacionární“.

19. V § 99 odst. 2 se slovo „zásadně“ zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k dalším změnám trestního zákoníku a trestního řádu; změny nastaly také u zákona o obětech trestných činů, zákonů o výkonu vazby a výkonu trestu, a tří vyhlášek. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.