Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


357

VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., vyhlášky č. 285/2017  Sb. a vyhlášky č. 304/2019 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I A bodě 2 větě první se slova „a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání se“ nahrazují slovy „se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání s odbornou způsobilostí,“ a ve větě druhé se slova „nebo zvláštní odborná způsobilost“ nahrazují slovy „ , zvláštní odborná způsobilost nebo zvláštní specializovaná způsobilost lékařů a odborná způsobilost, specializovaná způsobilost nebo zvláštní odborná způsobilost nelékařských zdravotnických pracovníků“.

2. V příloze č. 1 části I B 1. bodech 1.2. písm. a), 1.2.1. písm. a), 1.15.1. písm. a), 1.29. písm. a), 1.29.1. písm. a), 1.37. písm. a), 1.40. písm. a), 1.43.1. písm. a), 1.46. písm. a) a části I B 2. bodu 2.1 písm. b) se za slovo „odbornou“ vkládají slova „nebo zvláštní specializovanou“.

3. V příloze č. 1 části II B bodu 5 se slova „nebo zvláštní odbornou způsobilostí“ nahrazují slovy „ , zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí“.

4. V příloze č. 2 bodu 1 se za slova „odbornou způsobilostí v příslušném oboru“ vkládají slova „ , lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru“.

5. V příloze č. 2 bodu 3 větě první se slova „a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání se“ nahrazují slovy „se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání s odbornou způsobilostí,“ a ve větě druhé se slova „nebo zvláštní odborná způsobilost“ nahrazují slovy „ , zvláštní odborná způsobilost nebo zvláštní specializovaná způsobilost lékařů a odborná způsobilost, specializovaná způsobilost nebo zvláštní odborná způsobilost nelékařských zdravotnických pracovníků“.

6. V příloze č. 2 bodu 4 písm. b) se slova „nebo zvláštní odbornou způsobilostí“ nahrazují slovy „ , zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí“.

7. V příloze č. 3 části I bodech 9 až 12 se text „16.00“ nahrazuje textem „15.30“.

8. V příloze č. 3 části I bodě 9 písmeno a) zní:

„a)   lékařem se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru,“.

9. V příloze č. 3 části I bodě 9 písm. c) se za slovo „certifikátem14)“ vkládají slova „o absolvování základního kmene pro příslušný obor“ a číslo „20“ se nahrazuje číslem „30“.

10. V příloze č. 3 části I bodě 10 písm. a) se za slova „lékařem se“ vkládají slova „specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou“.

11. V příloze č. 3 části I bodě 11 písm. a) a v bodě 12 se slovo „radiologickým“ nahrazuje slovy „neurochirurgickým, kardiochirurgickým“.

12. V příloze č. 3 části I bodě 11 písm. b) se za slovo „certifikátem14)“ vkládají slova „o absolvování základního kmene uvedeného v písmenu a)“ a číslo „20“ se nahrazuje číslem „30“.

13. V příloze č. 3 části I bod 14 zní:

„14. Personální zabezpečení zdravotní péče na operačním sále při výkonech prováděných v celkové nebo regionální anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči je následující:

a)   anesteziolog,
b)   2 lékaři, z toho jeden se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, ve kterém je poskytována zdravotní péče pacientovi; při výkonech malého rozsahu, například vybraných laparoskopických výkonech, lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru,
c)   sestra pro perioperační péči bez dohledu; pokud jsou prováděny operační výkony v gynekologii a porodnictví, sestra pro perioperační péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro perioperační péči bez dohledu,
d)   sestra pro intenzivní péči bez dohledu; pokud jsou prováděny operační výkony v gynekologii a porodnictví, sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči a
e)   všeobecná sestra.

Pokud je ve zdravotnickém zařízení v komplexu více operačních sálů, na nichž jsou současně prováděny výkony v celkové nebo regionální anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči, může být péče vždy na dvou sálech zajištěna

a)   anesteziologem,
b)   lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem14) a
c)   sestrou pro intenzivní péči bez dohledu; pokud jsou prováděny operační výkony v gynekologii a porodnictví, sestrou pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentkou pro intenzivní péči.

Na každém sále jsou dále vždy

a)   2 lékaři, z toho jeden se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, ve kterém je poskytována péče pacientovi; při výkonech malého rozsahu, například vybraných laparoskopických výkonech, lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru,
b)   sestra pro perioperační péči bez dohledu; při provádění operačních výkonů v gynekologii a porodnictví sestra pro perioperační péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro perioperační péči bez dohledu a
c)   všeobecná sestra.

Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na spektru prováděných výkonů.“.

14. V příloze č. 3 části I bodě 19 písm. a) se slova „nebo zvláštní odbornou způsobilostí“ nahrazují slovy „ , zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí“.

15. V příloze č. 3 části II bod 1.1.1. zní:
„1.1.1. *Personální zabezpečení chirurgických oborů je následující

a)   lékař se specializovanou, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru 2,0 úvazku,
b)   lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho v rozsahu 1,0 s certifikátem14),
c)   všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru bez dohledu 1,0 úvazku,
d)   všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 8,5 úvazku a
e)   sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku.

Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) může být zajištěna též ortopedem, péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí lékařem se specializovanou způsobilostí se základním chirurgickým kmenem a péče v oboru urologie chirurgem, pokud je zajištěna dostupnost urologa.“.

16. V příloze č. 3 části II bod 1.2.1. zní:
„1.2.1. Personální zabezpečení interních oborů je následující

a)   lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru 2,0 úvazku,
b)   lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho v rozsahu 1,0 s certifikátem14),
c)   všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru bez dohledu 1,0 úvazku,
d)   všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 8,0 úvazku a
e)   sanitář nebo ošetřovatel 3,5 úvazku.

Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) může být zajištěna též neurologem a péče v oboru neurologie lékařem se specializovanou způsobilostí se základním interním kmenem.“.

17. V příloze č. 3 části II bodě 1.2.2. písmeno a) zní:

„a)   lékařem se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru 1,5 úvazku,“.

18. V příloze č. 3 části II bodě 1.6. písm. a) se za slovo „způsobilostí“ vkládají slova „nebo zvláštní specializovanou způsobilostí“.

19. V příloze č. 3 části II bodě 1.11. písm. a) a b) se slova „nebo zvláštní odbornou způsobilostí“ nahrazují slovy „ , zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí“.

20. V příloze č. 3 části II bod 3.2. včetně nadpisu zní:
„3.2. Návykové nemoci

a)   psychiatr nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech 0,3 úvazku,
b)   lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,5 s certifikátem14); úvazek lékaře s odbornou způsobilostí nebo úvazek lékaře s odbornou způsobilostí a s certifikátem14) může být v rozsahu 0,5 úvazku zajištěn rovněž klinickým psychologem,
c)   sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu nebo adiktolog bez dohledu 1,0 úvazku,
d)   všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,0 úvazku; úvazek všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta v rozsahu 1,0 může být zajištěn klinickým psychologem nebo adiktologem, přitom musí být vždy zajištěna přítomnost všeobecné sestry bez dohledu,
e)   sanitář nebo ošetřovatel 2,0 úvazku a
f)   klinický psycholog 0,2 úvazku nebo psycholog ve zdravotnictví 0,2 úvazku, pokud je zajištěna dostupnost klinického psychologa.

Personální zabezpečení zdravotní péče poskytované v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v části I bodu 11 písm. b) a c) a dále psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech, sexuologem, lékařem se specializovanou způsobilostí v oborech se společným základním kmenem interním, chirurgickým, ortopedickým, gynekologicko-porodnickým, neurologickým, anesteziologickým, dermatovenerologickým, urologickým, oftalmologickým, otorinolaryngologickým nebo základním kmenem všeobecné praktické lékařství.“.

21. V příloze č. 3 části II bodech 3.4. a 3.7. se text „16.00“ nahrazuje textem „15.30“.

22. V příloze č. 3 části II bod 3.6. včetně nadpisu zní:
„3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče

a)   lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru podle zaměření léčebně rehabilitační péče 0,5 úvazku, z toho minimálně v rozsahu 0,1 úvazku rehabilitační lékař,
b)   lékař s odbornou způsobilostí 0,5 úvazku,
c)   všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí 0,5 úvazku, dále 0,25 úvazku na každých dalších 60 lůžek do počtu 300 lůžek, a dále 0,2 úvazku na každých dalších 60 lůžek,
d)   všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 6,0 úvazku, z toho v rozsahu 1,0 úvazku může zajišťovat péči fyzioterapeut; dále 2,0 úvazku na každých dalších 60 lůžek do počtu 300 lůžek, a dále 1,0 úvazku na každých dalších 60 lůžek,
e)   sanitář, ošetřovatel nebo masér minimálně 3,0 úvazku; z toho v rozsahu 1,0 úvazku může zajišťovat péči všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent a
f)   fyzioterapeut a ergoterapeut minimálně 3,0 úvazku, z toho 0,2 úvazku fyzioterapeut bez dohledu; z toho 1,0 úvazku může zajišťovat všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent.

Úvazky uvedené v písmenech e) a f) musí činit celkem 8,0 úvazku.
Nevyžaduje se péče zdravotně-sociálního pracovníka nebo jiného odborného pracovníka - sociálního pracovníka.
Požadavky na personální zabezpečení jsou stanoveny na 60 lůžek určených a využívaných pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.
Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a v sobotu, v neděli a ve svátek17) je zabezpečena zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v nepřetržitém provozu, minimálně však vždy jedním zdravotnickým pracovníkem bez dohledu pro pacienty na každých 300 lůžek. Pokud je péče poskytována dětem, je zajištěna dostupnost dětského lékaře nebo lékaře se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušných oborech zaměřených na péči o děti.“.

23. V příloze č. 3 části II bodě 4.1. písmeno a) zní:

„a)   lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí 0,2 úvazku,“.

24. V příloze č. 3 části II bodě 4.5. písmeno a) zní:

„a)   lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, který má základní kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický, anesteziologický, všeobecné praktické lékařství, otorinolaryngologický, oftalmologický, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru paliativní medicína, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru medicína dlouhodobé péče nebo algeziolog 0,2 úvazku,“.

25. V příloze č. 7 bodu 1.1. písm. a) se slova „nebo zvláštní odbornou způsobilostí“ nahrazují slovy „způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Poskytovatel lůžkové péče, který poskytuje lůžkovou péči ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky na minimální personální zabezpečení lůžkové péče podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

E-shop

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, od dr. Jitky Jelínkové seznámí čtenáře s výkladem nejfrekventovanějších ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a "průřezových" otázek typu účasti veřejnosti a použití administrativních (rozhodnutí, ...

Cena: 1 275 KčKOUPIT

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 7. vydání

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 7. vydání

Martin Janků a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult“ je přizpůsobeno potřebě ozřejmit základní právní pojmy a instituty v jednotlivých oblastech veřejného i soukromého práva, jež jsou nezbytným předpokladem či východiskem studia platné právní úpravy (teorie ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se zásadně mění všechny zákony obsažené v této publikaci: zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani silniční a zákon o dani z hazardních her. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

Číslo aktu  /
 /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

Číslo  /
 /

Finanční zpravodaj

Číslo  /
 /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.