Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


355

VYHLÁŠKA

ze dne 20. srpna 2020

o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5, § 16 odst. 7, § 20 odst. 4 a § 26g zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 8, § 2a odst. 1, § 2b odst. 4, § 5a odst. 3 a § 13 odst. 6 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí žádosti, formát a další technické náležitosti žádosti o

a)   předchozí souhlas podle § 16 odst. 1 zákona o bankách k
1. uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí,
2. rozhodnutí valné hromady o zrušení banky,
3. fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka,
4. rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu banky, nejedná-li se o snížení základního kapitálu banky k úhradě ztráty,
5. usnesení valné hromady podle § 7a odst. 1 písm. c) zákona o bankách,
b)   předchozí souhlas k
1. uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí podle § 1 odst. 7 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,
2. fúzi nebo rozdělení družstevní záložny podle § 13 odst. 6 ve spojení s § 5a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,
3. rozhodnutí členské schůze o snížení výše základního členského vkladu podle § 5a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,
4. rozhodnutí členské schůze ke zrušení družstevní záložny podle § 5a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,
5. povolení ke změně právní formy družstevní záložny na akciovou společnost,
6. licenci pro zahraniční banku z jiného než členského státu, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky podle § 5 odst. 1 zákona o bankách.

(2) Tato vyhláška stanoví podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost vedoucích osob finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby.

(3) Tato vyhláška dále stanoví vzory tiskopisů žádostí o

a)   bankovní licenci,
b)   povolení k činnosti družstevní záložny,
c)   souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo družstevní záložně tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo k ovládnutí banky nebo družstevní záložny.

§ 2
Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
1. jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se tato osoba nebo fyzická osoba, která je občanem České republiky, v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
2. v němž zahraniční právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém zahraniční právnická osoba nebo právnická osoba se sídlem v České republice má nebo v posledních 3 letech měla umístěn obchodní závod nebo pobočku, anebo v něm vykonávala svoji činnost nebo měla svůj majetek, pokud právní řád tohoto cizího státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b)   doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména o
1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,
2. rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti; to neplatí, pokud k němu došlo na základě žádosti osoby, která je držitelem tohoto povolení, a tato žádost nebyla podána v době, kdy již běželo řízení o pozastavení či odnětí povolení k výkonu podnikatelské činnosti,
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti, zvýšením kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován,
5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu, nebo uložení disciplinárního trestu takovouto komorou, spolkem nebo asociací za porušení právní povinnosti,
6. dalších skutečnostech podstatných pro posouzení důvěryhodnosti,
c)   identifikačními údaji u
1. právnické osoby a podnikající fyzické osoby název nebo jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
2. fyzické osoby, která není podnikatelem, jméno a rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a bydliště,
d)   údaji o osobách s úzkým propojením
1. identifikační údaje každé osoby s úzkým propojením; má-li osoba s úzkým propojením sídlo v jiném členském státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná instituce, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, a má-li osoba s úzkým propojením sídlo ve státě, který není členským státem, též doložení, že právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad bankou nebo družstevní záložnou,
2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti a
3. identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich právnická osoba méně než 10, a údaje o výši jejich podílu na hlasovacích právech vyjádřené v procentech, je-li osobou s úzkým propojením právnická osoba,
e)   údaji o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe,
2. uvedení osoby, u níž je nebo byla odborná praxe vykonávána,
3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti a rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností s uvedením počtu řízených osob,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, a
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
f)   údaji o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané akademické tituly, a
2. přehled absolvovaných odborných zkoušek a kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování a zaměření.

(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a)   dokladem souvisejícím s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti prohlášení osoby o tom, zda
1. má nebo nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,
2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,
3. převedla nebo hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva na jinou osobu,
4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,
5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení, a
6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývající nebo zvyšující kvalifikovanou účast; to platí obdobně pro ručení, záruky a jiné závazky, z nichž takové dluhy mohou vzniknout,
b)   finančními výkazy
1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které osoba vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že osoba je součástí skupiny, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zákona o účetnictví účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem, a
2. doklady o příjmech za poslední 3 roky a souhrnné informace o majetku a dluzích, jedná-li se o fyzickou osobu, která není účetní jednotkou,
c)   obchodním plánem skutečně zamýšlený plán na první 3 účetní období činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví spolu s komentářem k jednotlivým položkám předkládaného plánu, který vždy obsahuje základní východiska a strategie činnosti, na nichž je plán postaven, druhy zamýšlených činností a popis způsobu zajištění těchto jednotlivých činností,
d)   regulovanou institucí osoba s předmětem činnosti obdobným činnosti banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry, pojišťovny, zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu nebo osoba, jejímž předmětem činnosti je jiná regulovaná činnost vykonávaná na finančním trhu, jestliže tato osoba má sídlo v jiném členském státě a podléhá dohledu ve státě sídla této osoby,
e)   strategickým záměrem záměr, který zahrnuje
1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být banka nebo družstevní záložna ovládána,
2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
3. předpokládanou míru zapojení do řízení banky nebo družstevní záložny,
4. předpokládanou podporu banky nebo družstevní záložny vlastními zdroji, pokud to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,
5. informace o tom, zda byla nebo má být uzavřena dohoda o prosazování společných zájmů s jiným akcionářem banky nebo členem družstevní záložny, a
6. předpokládané změny v činnosti banky nebo družstevní záložny, ve způsobu financování dalšího rozvoje, v politice rozdělování dividend, ve způsobu rozdělování fondů a politice úhrady ztrát, dále předpokládané změny v řídicím a kontrolním systému, ve strategickém rozvoji a v obsazení vedoucích osob; tyto informace obsahuje strategický záměr, jen pokud kvalifikovaná účast má dosáhnout nebo překročit 20 %, anebo má dojít k ovládnutí banky nebo družstevní záložny,
f)   vedoucí osobou
1. osoba podle § 4 odst. 5 písm. e) nebo § 5 odst. 4 písm. c) zákona o bankách nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby,
2. osoba podle § 2a odst. 4 písm. b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby,
3. osoba ve finanční holdingové osobě nebo smíšené finanční holdingové osobě, která je v obdobném postavení jako osoba podle bodů 1 a 2.

ČÁST DRUHÁ
SOUHLAS S PŘEMĚNOU A JINÉ SOUHLASY

§ 3
Předchozí souhlas k dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí
(K § 16 odst. 7 zákona o bankách a § 1 odst. 8 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o předchozí souhlas České národní banky k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona o bankách a § 1 odst. 7 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, jsou

a)   identifikační údaje osoby, s níž žadatel hodlá uzavřít smlouvu o dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí,
b)   výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, osoby podle písmene a), případně informace o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,
c)   údaje o souboru jmění vedeném v účetní evidenci žadatele týkající se předmětu dispozice s obchodním závodem nebo jeho částí,
d)   podrobná informace o zamýšlené dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí a důsledcích této dispozice obsahující alespoň záměr žadatele včetně uvedení typu zamýšlené dispozice, změny, ke kterým dojde v obchodním plánu, harmonogram, popis dopadů na výkon činností banky nebo družstevní záložny, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury a popis přesunu kompetencí a činností a případně další informace o změnách souvisejících se zamýšlenou dispozicí s obchodním závodem nebo jeho částí, pokud tyto změny mají dopady na činnost banky nebo družstevní záložny a informace o nich nejsou již obsaženy v jiných předkládaných dokumentech,
e)   informace o předpokládaných dopadech dispozice s obchodním závodem nebo jeho částí na úroveň kapitálu banky nebo družstevní záložny na individuálním a konsolidovaném základě vyjádřené změnou kapitálových poměrů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky1) a informace poskytující předpoklady průběžného dodržování těchto kapitálových poměrů na individuálním a konsolidovaném základě po uskutečnění operace týkající se dispozice s obchodním závodem nebo jeho částí,
f)   návrh smlouvy o dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí a
g)   stanovisko orgánu dohledu, který vykonává dohled nad osobou podle písmene a) v zemi jejího sídla, k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí, je-li touto osobou osoba podle § 16 odst. 4 písm. b) nebo c) zákona o bankách.

(2) V případě, že v důsledku uzavření smlouvy podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona o bankách nebo podle § 1 odst. 7 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech dochází ke změně orgánu dohledu nebo systému pojištění pohledávek z vkladů, je součástí žádosti rovněž

a)   informace o příslušném orgánu dohledu a
b)   popis systému pojištění pohledávek z vkladů včetně popisu změn oproti původnímu systému.

§ 4
Předchozí souhlas ke zrušení banky nebo družstevní záložny
(K § 16 odst. 7 zákona o bankách a § 5a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o předchozí souhlas k rozhodnutí valné hromady o zrušení banky podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o bankách a rozhodnutí členské schůze o zrušení družstevní záložny podle § 5a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech jsou

a)   informace o důvodech, které vedou k rozhodnutí o zrušení banky nebo družstevní záložny,
b)   návrh rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze o zrušení banky nebo družstevní záložny,
c)   v případě současného převodu obchodního závodu nebo jeho částí též údaje podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) a f) a g),
d)   v případě přeměny2) s následným zánikem zrušované banky též typ přeměny a údaje podle § 5 a
e)   v případě převodu části obchodního závodu zrušované banky nebo družstevní záložny také popis předpokládaného způsobu vypořádání pohledávek a dluhů, zejména popis předpokládaného způsobu vypořádání pohledávek a dluhů spojených s částí podniku, která nebyla převedena; u popisu předpokládaného způsobu vypořádání musí být vždy uvedena předpokládaná doba vypořádání s ohledem na likviditu aktiv banky nebo družstevní záložny.

§ 5
Předchozí souhlas k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku
(K § 16 odst. 7 zákona o bankách)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o předchozí souhlas České národní banky k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona o bankách jsou

a)   uvedení typu přeměny podle toho, zda se jedná o fúzi banky, rozdělení banky nebo převod jmění na banku jakožto společníka,
b)   informace o záměrech a důvodech, které vedou k přeměně podle písmene a),
c)   seznam osob zúčastněných3) na přeměně, včetně osob přeměnou vzniklých; za každou osobu identifikační údaje a dále to, zda se jedná o nástupnickou osobu, zanikající osobu, rozdělovanou osobu nebo přejímající osobu,
d)   projekt přeměny banky podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev4) v závislosti na zvoleném typu přeměny podle písmene a) a dále informace obsahující alespoň
1. změny, ke kterým dojde v obchodním plánu nástupnických nebo přejímajících osob, včetně zajištění dostatečné výše kapitálu,
2. harmonogram realizace přeměny, včetně plánu organizační, technickoprovozní a personální integrace nebo rozdělení osob zúčastněných na přeměně,
3. popis dopadů přeměny na výkon činností nástupnických nebo přejímajících osob,
e)   informace o předpokládaných dopadech přeměny na úroveň kapitálu zúčastněných bank na individuálním a konsolidovaném základě vyjádřené změnou kapitálových poměrů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky1) a informace poskytující předpoklady průběžného dodržování těchto kapitálových poměrů na individuálním a konsolidovaném základě po uskutečnění přeměny,
f)   společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných bank na přeměně, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,
g)   znalecká zpráva nebo zprávy včetně stanoviska znalce k náležitostem projektu přeměny,
h)   konečné účetní závěrky zúčastněných bank a zahajovací rozvaha nástupnické, převádějící nebo přejímající banky a zprávy auditora o jejich ověření nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření,
i)   seznam vedoucích osob banky zúčastněné, nástupnické nebo přejímající v důsledku přeměny,
j)   údaje o osobách s úzkým propojením, pokud v důsledku přeměny vznikne úzké propojení mezi těmito osobami, a
k)   identifikační údaje osob, které v důsledku přeměny nabydou nebo zvýší kvalifikovanou účast na nástupnické bance nebo přejímající bance nebo je ovládnou včetně uvedení výše podílu na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech nebo jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení.

(2) V případě, že dochází k rozdělení banky odštěpením a pouze část jejího majetku přechází na nově vznikající či existující právnické osoby, se informace podle odstavce 1, které se týkají nástupnických nebo přejímajících osob, předkládají rovněž za rozdělovanou osobu, a to ve vztahu k části banky, která rozdělením odštěpením nezanikla.

(3) V případě, že v důsledku přeměny dochází ke změně orgánu dohledu nebo systému pojištění pohledávek z vkladů, je součástí žádosti rovněž

a)   informace o příslušném orgánu dohledu a
b)   popis systému pojištění pohledávek z vkladů včetně popisu změn oproti původnímu systému.

§ 6
Předchozí souhlas k rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu banky
(K § 16 odst. 7 zákona o bankách)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o předchozí souhlas k rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu banky podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona o bankách jsou

a)   informace o důvodech, které vedou ke snížení základního kapitálu banky,
b)   informace o předpokládaných dopadech snížení základního kapitálu banky na schopnost banky dodržovat pravidla podle zákona o bankách a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky5) a
c)   informace odpovídající alespoň údajům požadovaným pro usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu akciové společnosti podle zákona o obchodních korporacích6).

§ 7
Předchozí souhlas k ukončení činnosti banky
(K § 16 odst. 7 zákona o bankách)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o předchozí souhlas podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o bankách k usnesení valné hromady o tom, že banka nebude nadále vykonávat činnost, ke které je třeba bankovní licence, jsou

a)   odůvodnění záměru rozhodnutí valné hromady banky, podle něhož dosavadní banka nebude dále vykonávat činnost, ke které je třeba bankovní licence,
b)   údaje o souboru věcí, práv a závazků vedených v účetní evidenci banky a
c)   popis předpokládaného způsobu vypořádání pohledávek a dluhů banky s uvedením předpokládané doby vypořádání s ohledem na likviditu aktiv banky.

§ 8
Předchozí souhlas k přeměně družstevní záložny
(K § 5a odst. 3 ve spojení s § 13 odst. 6 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení fúze nebo rozdělení družstevní záložny jsou

a)   uvedení typu zamýšlené přeměny podle toho, zda se jedná o fúzi nebo rozdělení družstevní záložny,
b)   informace o záměrech a důvodech, které vedou k zamýšlené přeměně podle písmene a),
c)   seznam osob zúčastněných na zamýšlené přeměně, za každou osobu identifikační údaje a dále podle typu přeměny uvedení, zda se jedná o nástupnickou, zanikající, rozdělovanou nebo přejímající družstevní záložnu,
d)   projekt přeměny podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev4) v závislosti na typu přeměny podle písmene a) a dále informace obsahující alespoň
1. změny, ke kterým dojde v obchodním plánu nástupnických nebo přejímajících osob,
2. harmonogram realizace zamýšlené přeměny, včetně plánu organizační, technickoprovozní a personální integrace nebo rozdělení osob zúčastněných na fúzi nebo rozdělení,
3. popis dopadů zamýšlené přeměny na výkon činností nástupnických nebo přejímajících osob,
e)   informace o předpokládaných dopadech zamýšlené přeměny na úroveň kapitálu zúčastněných družstevních záložen na individuálním a konsolidovaném základě vyjádřené změnou kapitálových poměrů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky1) a informace poskytující předpoklady průběžného dodržování těchto kapitálových poměrů na individuálním a konsolidovaném základě po uskutečnění přeměny,
f)   společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných družstevních záložen na přeměně, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,
g)   znalecká zpráva nebo zprávy včetně stanoviska znalce k náležitostem projektu přeměny, pokud se podle jiného právního předpisu vyžaduje,
h)   konečné účetní závěrky zúčastněných družstevních záložen a zahajovací rozvaha nástupnické, převádějící nebo přejímající družstevní záložny a zprávy auditora o jejich ověření nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření,
i)   seznam vedoucích osob družstevní záložny zúčastněné, nástupnické nebo přejímající družstevní záložny,
j)   údaje o osobách s úzkým propojením, pokud v důsledku přeměny vznikne úzké propojení mezi těmito osobami, a
k)   identifikační údaje osob, které v důsledku přeměny nabydou nebo zvýší kvalifikovanou účast na nástupnické družstevní záložně nebo přejímající družstevní záložně nebo je ovládnou, a uvedení výše podílu nebo jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení zúčastněných družstevních záložen.

§ 9
Předchozí souhlas se změnou právní formy družstevní záložny na akciovou společnost
(K § 13 odst. 6 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení změny právní formy družstevní záložny na akciovou společnost jsou

a)   informace o záměrech a důvodech, které vedou ke změně právní formy,
b)   projekt změny právní formy podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev7) sepsaný ve formě notářského zápisu a
c)   mezitímní účetní závěrka podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev6), je-li povinnost ji zpracovat.

§ 10
Předchozí souhlas k rozhodnutí členské schůze o snížení výše základního členského vkladu
(K § 5a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení předchozího souhlasu České národní banky k rozhodnutí členské schůze o snížení výše základního členského vkladu člena družstevní záložny jsou

a)   informace o důvodech, které vedou k rozhodnutí o snížení výše základního členského vkladu člena družstevní záložny, a
b)   informace o předpokládaných dopadech snížení základního členského vkladu člena družstevní záložny na povinnost družstevní záložny dodržovat pravidla určená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky8) s ohledem na bezpečnost a stabilitu družstevní záložny z hlediska plnění požadavků na
1. kapitál na individuálním i konsolidovaném základě,
2. velké expozice na individuálním a konsolidovaném základě,
3. trvalou platební schopnost,
4. pravidla likvidity a bezpečného provozu.

ČÁST TŘETÍ
VEDOUCÍ OSOBY FINANČNÍ HOLDINGOVÉ OSOBY A SMÍŠENÉ HOLDINGOVÉ OSOBY

§ 11
Podklady k prokázání důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby finanční holdingové osoby nebo smíšené holdingové osoby
(K § 26g zákona o bankách)

(1) Podklady o vedoucí osobě finanční holdingové osoby nebo smíšené holdingové osoby (dále jen „holdingová osoba“) k prokázání její důvěryhodnosti a zkušenosti jsou

a)   identifikační údaje,
b)   doklady k posouzení důvěryhodnosti; nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti podle § 2 odst. 1 písm. b), je náležitostí žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu,
c)   životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi,
d)   zpráva holdingové osoby o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby pro výkon funkce z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby a z hlediska kolektivní vhodnosti příslušného orgánu jako celku a
e)   popis pracovní náplně funkce, kterou vedoucí osoba vykonává nebo do které má být zvolena, jmenována nebo jinak povolána, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci.

(2) Popis podle odstavce 2 písm. e) může být nahrazen vnitřním předpisem holdingové osoby, který upravuje náplň funkce včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.

(3) V případě, že navrhovaná osoba není vedoucí osobou holdingové osoby nebo na tuto osobu nebyla pravomoc vedoucí osoby holdingové osoby delegována, holdingová osoba uvede, na základě jaké skutečnosti navrhovaná osoba holdingovou osobu řídí nebo má řídit.

ČÁST ČTVRTÁ
LICENCE A POVOLENÍ

§ 12
Žádost o licenci pro zahraniční banku z jiného než členského státu
(K § 5 odst. 5 zákona o bankách)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti zahraniční banky o licenci pro výkon činnosti na území České republiky prostřednictvím její pobočky jsou údaje o žadateli a informace o pobočce podle odstavců 2 a 3.

(2) Údaji o žadateli jsou

a)   doklad o oprávnění k podnikání obdobný výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, a určení osoby, která může za žadatele jednat, a rozsah a způsob tohoto jednání, není-li to zřejmé z předloženého výpisu,
b)   údaj o sídle a skutečném sídle žadatele, není-li to zřejmé z dokladu podle písmene a),
c)   povolení k činnosti žadatele vydané příslušným orgánem státu sídla žadatele s uvedením rozsahu povolené činnosti, není-li to zřejmé z dokladu podle písmene a),
d)   rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit pobočku na území České republiky s uvedením výše finančních zdrojů vyčleněných pro tuto pobočku, doklady o jejich původu a způsob jejich převedení na tuto pobočku,
e)   doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
f)   seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu identifikační údaje a doklady k posouzení důvěryhodnosti,
g)   finanční výkazy žadatele,
h)   doklady prokazující, že žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelné s požadavky stanovenými bankám podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky5),
i)   údaje o osobách s úzkým propojením a
j)   analýza právních nebo jiných předpisů státu sídla žadatele k prokázání srovnatelnosti dohledu vykonávaného nad žadatelem s dohledem nad činností banky podle zákona o bankách a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky9), včetně doložení neexistence překážek bránících efektivní výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu státu sídla žadatele (dále jen „zahraniční orgán dohledu“); v analýze se uvedou zejména právní a jiné předpisy, které se týkají
1. právního a institucionálního postavení zahraničního orgánu dohledu, jeho nezávislosti, působnosti, pravomoci a odpovědnosti v oblasti výkonu bankovního dohledu,
2. úpravy podmínek pro udělování povolení k činnosti právnické osoby, jejíž činnost spočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet (dále jen „úvěrová instituce“), z hlediska požadavků na minimální výši kapitálu a jeho splacení, osobu, které má být uděleno povolení, obchodní plán, osoby navrhované do statutárního a dozorčího orgánu nebo osobu s jinou obdobnou působností, která skutečně řídí činnost žadatele, dále podmínek pro nabývání kvalifikované účasti na úvěrové instituci a úpravy odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce, nejde-li o sankční opatření,
3. výkonu dohledu nad úvěrovou institucí a její pobočkou v jiném státě včetně výkonu dohledu na konsolidovaném základě,
4. pravidel obezřetného podnikání úvěrových institucí, zejména v oblasti požadavků na kapitál, velkých expozic, likvidity a řídicího a kontrolního systému včetně řízení rizik,
5. systému nápravných a sankčních opatření včetně informace o právní úpravě státu sídla zahraniční banky upravující řešení úpadku úvěrové instituce, která má pobočku v jiném státě, z hlediska možné ochrany věřitelů této pobočky, která sama o sobě v úpadku není,
6. účetnictví a úpravy povinnosti zajistit audit účetní závěrky úvěrové instituce,
7. definice bankovního tajemství a jeho ochrany, ochrany osobních údajů a použití důvěrných informací a úpravy povinnosti zachovávat mlčenlivost,
8. úpravy informační povinnosti úvěrové instituce vůči orgánu dohledu a veřejnosti a poskytování informací získaných v rámci výkonu dohledu třetím osobám,
9. způsobu spolupráce a výměny informací s orgány dohledu jiných států,
10. rozsahu, v jakém je systém regulace státu sídla žadatele v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF).

(3) K analýze podle odstavce 2 písm. j) žadatel dále přiloží zhodnocení případných rozdílů v oblastech podle odstavce 2 písm. j) bodů 1 až 10 ve srovnání s obdobnými předpisy platnými v Evropské unii, které se týkají výkonu činnosti bank a výkonu dohledu nad nimi. Pokud je analýza vypracována jinou osobou než zahraničním orgánem dohledu, přiloží se k této analýze prohlášení zahraničního orgánu dohledu osvědčující správnost sdělovaných informací a závěrů.

(4) Informacemi o pobočce jsou

a)   identifikační údaje osoby navrhované do funkce vedoucího pobočky a za tuto osobu
1. doklady k posouzení důvěryhodnosti; nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti podle § 2 odst. 1 písm. b), je náležitostí žádosti prohlášení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu,
2. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi,
3. stručná koncepce výkonu funkce, která má být vykonávána vedoucí osobou pobočky,
4. zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby pobočky pro výkon funkce z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby,
b)   uvedení činností podle § 1 odst. 1 písm. a) a b) a § 1 odst. 3 zákona o bankách, které hodlá pobočka vykonávat; pokud hodlá pobočka rovněž poskytovat investiční služby, uvede žadatel, které investiční služby hodlá poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům,
c)   obchodní plán pobočky ve vazbě na jednotlivé činnosti, které bude pobočka vykonávat,
d)   zásady řídicího a kontrolního systému žadatele uplatňovaného na pobočku včetně popisu systému vnitřních kontrolních mechanismů ke splnění povinností souvisejících s opatřeními, která směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
e)   koncepce a zásady rozvoje pobočky týkající se její činnosti zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu pobočky a k jejím střednědobým cílům,
f)   návrh organizační struktury pobočky a vymezení pravomocí pobočky při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění a
g)   návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti pobočky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající informační systém zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací pomocí informačních technologií10), účetní systém a statisticko-evidenční systémy.

§ 13
Žádost o licenci pro banku a povolení pro družstevní záložnu
(K § 4 odst. 8 zákona o bankách a § 2a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) Žádost o licenci pro banku podle § 4 odst. 8 zákona o bankách a o povolení pro družstevní záložnu podle § 2a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech se předkládá na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Žadatel přiloží k žádosti přílohy podle odstavců 2 až 4.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a)   zakladatelské právní jednání,
b)   výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatel již existující právnická osoba,
c)   uvedení skutečného sídla, pokud se liší od sídla žadatele,
d)   finanční výkazy a další doklady k prokázání původu počátečního kapitálu nebo základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele, a rozsahu splacení základního kapitálu,
e)   seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování právnické osoby,
f)   doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
g)   údaje o osobách s úzkým propojením,
h)   seznam vedoucích osob žadatele včetně jejich identifikačních údajů a za každou osobu
1. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
2. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi,
3. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
4. popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k žadateli a ostatním vedoucím osobám žadatele, mateřské a dceřiné společnosti žadatele a vedoucím osobám těchto společností a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na žadateli,
5. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností a
i)   zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby pro výkon funkce, do níž je osoba navrhována, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby a z hlediska kolektivní vhodnosti příslušného orgánu jako celku.

(3) Přílohami obsahujícími informace související s výkonem činnosti banky nebo družstevní záložny jsou

a)   výčet činností, které hodlá žadatel podle zákona o bankách nebo zákona o spořitelních a úvěrních družstvech vykonávat,
b)   obchodní plán ve vazbě na jednotlivé činnosti, které bude žadatel vykonávat,
c)   koncepce rozvoje činnosti banky nebo družstevní záložny zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým cílům,
d)   popis řídicího a kontrolního systému banky v rozsahu podle § 8b odst. 1 zákona o bankách nebo družstevní záložny podle § 7a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a
e)   návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat výkon činností; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající informační systém zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací pomocí informačních technologií, účetní systém a statisticko-evidenční systémy.

(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, o ovládající osobě jsou

a)   seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli, seznam osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a označení ovládající osoby, nebo, není-li takových osob, 20 největších akcionářů banky a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami; u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dochází-li k ovládnutí žadatele, popis skutečnosti, na základě které se osoba stává osobou ovládající žadatele,
b)   za každou osobu podle písmene a)
1. identifikační údaje,
2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a údaje o výši vkladu (dále jen „údaj o výši podílu“), nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,
3. je-li osoba podle písmene a) právnickou osobou, též identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílu,
4. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,
5. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, pokud to není již uvedeno v příloze podle odstavce 2 písm. d),
6. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
7. doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti,
8. strategický záměr,
9. přehled právnických osob, vůči kterým je osoba podle písmene a) osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této právnické osoby, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,
10. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle písmene a) jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě a
11. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a případně členům skupiny, do které žadatel náleží, vedoucím osobám žadatele a ostatním akcionářům žadatele,
c)   seznam vedoucích osob právnické osoby podle písmene a) a za každou tuto osobu
1. identifikační údaje,
2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře právnické osoby,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě vykonává, a
5. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a vedoucím osobám žadatele a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na žadateli, nejsou-li tyto informace již uvedeny v příloze podle písmene b) bodu 11, a
d)   je-li osoba podle písmene a) regulovanou institucí, informace o příslušném orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby, a
e)   má-li osoba podle písmene a) sídlo ve státě, který není členským státem,
1. základní informace týkající se systému regulace ve státě, kde sídlí osoba podle písmene a), který se vztahuje na tuto osobu, a informace o tom, zda a v jakém rozsahu je regulace předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
2. stanovisko příslušného orgánu dohledu, je-li osoba podle písmene a) osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované instituce, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti banky nebo družstevní záložny, o jejíž povolení k činnosti se žádá, a k možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad bankou nebo družstevní záložnou, o jejíž povolení k činnosti se žádá.

(5) Osoba podle odstavce 4 písm. a), která je regulovanou institucí, může namísto dokladů podle odstavce 4 písm. b) bodu 6 a odstavce 4 písm. c) bodu 4 předložit potvrzení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(6) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti podle § 2 odst. 1 písm. b), je přílohou žádosti prohlášení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

ČÁST PÁTÁ
SOUHLAS K NABYTÍ NEBO ZVÝŠENÍ KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NA BANCE NEBO DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNĚ NEBO K JEJICH OVLÁDNUTÍ

§ 14
(K § 20 odst. 3 a 4 zákona o bankách a § 2b odst. 3 a 4 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) Žádost o souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na bance nebo družstevní záložně, anebo k ovládnutí těchto osob, se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, k níž žadatel přiloží

a)   identifikační údaje banky nebo družstevní záložny, na níž se má nabýt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládána,
b)   údaje o výši podílu, který žadatel drží ke dni podání žádosti, údaje o nově nabývané a výsledné výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení banky nebo družstevní záložny, a to včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,
c)   je-li žadatel právnickou osobou, identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílu,
d)   výpis z obchodního rejstříku žadatele nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
e)   finanční výkazy žadatele a další doklady prokazující finanční zdraví žadatele a dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost jeho finančních zdrojů ve vztahu k vykonávaným a plánovaným činnostem v bance,
f)   doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
g)   doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti žadatelem,
h)   strategický záměr,
i)   přehled právnických osob, vůči kterým je žadatel osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této právnické osoby, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,
j)   přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byl žadatel jmenován či jinak povolán, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce a období výkonu funkce v této právnické osobě,
k)   popis finančních a personálních vztahů žadatele k bance nebo družstevní záložně, případně jednotlivým členům skupiny, do které tato banka nebo družstevní záložna náleží, vedoucím osobám a současným akcionářům banky nebo členům družstevní záložny,
l)   seznam vedoucích osob žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za každou tuto osobu
1. identifikační údaje,
2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře žadatele,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle seznamu jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce a
5. popis finančních a personálních vztahů osoby k bance nebo družstevní záložně a vedoucím osobám banky nebo družstevní záložny a k akcionářům nebo členům s kvalifikovanou účastí na bance nebo družstevní záložně, nejsou-li tyto informace již v popisu podle písmene k),
m)   dochází-li k jednání ve shodě, seznam osob, se kterými žadatel jednáním ve shodě dosáhne kvalifikovanou účast nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na bance nebo družstevní záložně, graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami, popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě, a za každou osobu, s níž žadatel jedná ve shodě,
1. identifikační údaje a
2. údaje o výši podílu na bance nebo družstevní záložně za jednotlivé osoby jednající ve shodě a celkem za tyto osoby,
n)   dochází-li k ovládnutí banky nebo družstevní záložny, popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí, a doklad prokazující původ finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu akcionáře nebo člena, který není ovládající osobou,
o)   je-li žadatel regulovanou institucí, informaci o příslušném orgánu dohledu,
p)   je-li žadatel součástí skupiny, popis struktury skupiny, do níž bude banka nebo družstevní záložna zahrnuta, s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě, a
q)   má-li žadatel sídlo ve státě, který není členským státem,
1. základní informace o systému regulace státu sídla žadatele, který se na něj vztahuje, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace tohoto státu v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
2. stanovisko příslušného orgánu dohledu, je-li žadatel osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované instituce, k jeho záměru účastnit se v České republice majetkově na činnosti banky nebo družstevní záložny a k možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad bankou nebo družstevní záložnou.

(2) Žadatel, který je regulovanou institucí, může místo dokladů podle odstavce 1 písm. f) a l) bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla žadatele, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(3) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti, je přílohou tiskopisu žádosti prohlášení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

(4) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo družstevní záložně nebo jejich ovládnutím dojít ke změně vedoucí osoby banky nebo družstevní záložny, postupuje žadatel obdobně podle § 13 odst. 2 písm. h) a i).

ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 15
Společná ustanovení

(1) Přílohy k žádostem se podávají v datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku.

(2) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti vyžadovaného touto vyhláškou a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, žadatel odůvodní nepředložení údaje nebo dokladu. Je-li to možné, důvody nepředložení současně doloží.

(3) Žadatel nemusí předkládat údaje nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální podobě veřejně dostupné v informačních systémech veřejné správy.

§ 16
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky.
2. Vyhláška č. 192/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky.
3. Vyhláška č. 58/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb.
4. Vyhláška č. 372/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 248/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 171/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 158/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 402/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vyhláška č. 200/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů.

§ 17
Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

(2) Ustanovení § 1 odst. 3 a § 13 a 14 pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti přímo použitelných předpisů Evropské unie vydaných podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU upravujících informace, které mají být poskytnuty orgánu dohledu při žádosti o povolení k činnosti úvěrové instituce a k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na úvěrové instituci.

Guvernér:
v z. Ing. Mora, M.E., v. r.
viceguvernér

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 355/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 355/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) Čl. 92 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
2) § 1 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 3 odst. 3 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
4) § 70, 250 nebo 339 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
5) Část III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
6) § 233 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 361 a 365 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
8) Čl. 11 a části IV a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  575/2013.
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
10) Příloha č. 6 bod 14 písm. b) vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstvech a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.


Nabídka k tématu

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází ke změnám zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu; mění se také některé vyhlášky. Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad ...

Cena: 395 KčKOUPIT

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.