Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


341

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2020,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č.  303/2013 Sb., a podle § 516 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních:

Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2006 Sb., vyhlášky č. 167/2009 Sb., vyhlášky č. 432/2013 Sb., vyhlášky č. 162/2016 Sb. a vyhlášky č.  338/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 se částka „400 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 Kč“.

2. V § 11 odst. 2 se slova „činí odměna notáře jako soudního komisaře 2 500 Kč“ nahrazují slovy „je základem odměny notáře jako soudního komisaře polovina obvyklé ceny majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela“.

3. V § 13 odst. 1 se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „500 000 Kč“, slova „z přebývající částky až do 500 000 Kč základu … 1,2 %“ se zrušují a částka „600 Kč“ se nahrazuje částkou „2 000 Kč“.

4. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

5. V § 14 odst. 2 se částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „1 500 Kč“.

6. § 16 zní:

㤠16

Notář má v souvislosti s prováděním úkonů nárok na paušální náhradu nákladů vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie ve výši 300 Kč a nárok na náhradu jiných hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů. Jinými hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, poštovné, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.“.

7. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Není-li řízení zastaveno, náleží notáři vedle náhrady hotových výdajů podle odstavce 1 také paušální náhrada nákladů spojených s prováděním úkonů po skončení řízení o pozůstalosti ve výši 300 Kč.“.

8. V oddílu I položce A přílohy se věta třetí nahrazuje větou „Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady,

a)   jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku  ..... 4 000 Kč,
b)   jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby ..... 10 000 Kč,
c)   jde-li o notářský zápis o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o dohodě o změně manželského majetkového režimu ..... 5 000 Kč,
d)   jde-li o jiný notářský zápis o právním jednání ..... 3 000 Kč.“.

9. V oddílu I položce B bodu 2 větě třetí přílohy se částka „3 000 Kč“ nahrazuje částkou „4 000 Kč“.

10. V oddílu II položce H bodu 2 přílohy se částka „30 Kč“ nahrazuje částkou „70 Kč“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 196/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Na úkony notářské činnosti, o jejichž provedení žadatel požádal přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č.  196/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. Od ledna 2024 se zejména mění zákon o advokacii a vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. K menším změnám došlo také v zákoně o soudech a soudcích, v notářském řádu, ve vyhlášce ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.