Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 339/2020 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2020, částka 135, ze dne 11. 8. 2020

339

ZÁKON

ze dne 23. července 2020,

kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení.“ zrušuje.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES.Směrnice Rady (EU) 2018/131 ze dne 23. ledna 2018, kterou se provádí dohoda uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za účelem změny směrnice 2009/13/ES v souladu se změnami Úmluvy o práci na moři z roku 2006 přijatými v roce 2014, které Mezinárodní konference práce schválila dne 11. června 2014.“.

3. V § 1 odst. 1 se za slovo „unie1)“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie39)“.
Poznámka pod čarou č. 39 zní:


39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES, v platném znění.“.

4. V § 2 odst. 11 se slova „sídla provozovatele námořního plavidla“ nahrazují slovy „jeho pobytu“.

5. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   lodě s jaderným pohonem.“.

6. V § 6 odst. 2 se slova „fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky nebo občan jiného členského státu Evropské unie nebo právnická osoba se sídlem nebo organizační složkou na území České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a“ nahrazují slovem „osoba,“.

7. V § 6 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3a zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

8. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   provozovatelem
1. námořní jachty je fyzická osoba, která je občanem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, dosáhla věku 21 let a je plně svéprávná a bezúhonná, nebo právnická osoba se sídlem nebo organizační složkou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, jejíž členové statutárního orgánu dosáhli věku 21 let a jsou plně svéprávní a bezúhonní, nebo
2. lodi je fyzická osoba, která je občanem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, dosáhla věku 21 let a je plně svéprávná a bezúhonná, nebo právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky, jejíž členové statutárního orgánu dosáhli věku 21 let a jsou plně svéprávní a bezúhonní,“.

9. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   ke dni podání žádosti o zápis lodi do námořního rejstříku neuplynulo od započetí stavby lodě položením kýlu více než 10 let; to neplatí, byl-li předchozí námořní rejstřík, v němž byla loď zapsána, námořním rejstříkem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.“.

10. V § 11 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   dokladem ne starším 3 měsíců prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti provozovatele námořního plavidla, je-li občanem jiného státu, nebo člena statutárního orgánu provozovatele námořního plavidla, je-li občanem jiného státu, vydaným státem, jehož je tato osoba občanem, nebo čestným prohlášením, pokud tento stát takový doklad nevydává; u občana jiného členského státu Evropské unie může být tento doklad nahrazen výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie,“.

11. V § 11 odst. 3 písmeno h) zní:

„h)   doklady osvědčujícími splnění ostatních podmínek podle § 9 odst. 1 písm. a) a b).“.

12. V § 11 odst. 3 se písmeno i) zrušuje.

13. § 12 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 40 zní:

㤠12
Způsobilost lodě k plavbě

Loď je způsobilá k plavbě, pokud byla projektována, postavena a je udržována a provozována v souladu s požadavky kladenými na ni

a)   námořními úmluvami,
b)   předpisy uznané klasifikační společnosti a
c)   přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím recyklaci lodí40).


40) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, v platném znění.“.

14. V § 12b odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:

„b)   lodní výstroj umístěná na palubě lodi splňuje požadavky stanovené v právním předpisu upravujícím technické požadavky na lodní výstroj32) a je opatřena značkou shody, nebo Úřad vydal povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi podle § 12h odst. 2,


32) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 345/2016 Sb., o lodní výstroji.“.

15. § 12h zní:

㤠12h

(1) Nesplňuje-li lodní výstroj požadavky stanovené v právním předpisu upravujícím technické požadavky na lodní výstroj32) nebo není-li opatřena značkou shody, může být umístěna na palubu lodi na základě povolení Úřadu.

(2) Úřad vydá povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi na žádost provozovatele lodi, jde-li o

a)   nově vyvinutou lodní výstroj, která zajišťuje stejnou úroveň bezpečnosti a účinnosti jako lodní výstroj splňující požadavky stanovené v právním předpisu upravujícím technické požadavky na lodní výstroj32),
b)   lodní výstroj, která má být umístěna na palubu lodi výlučně pro účely testování a nenahrazuje lodní výstroj, která splňuje požadavky stanovené v právním předpisu upravujícím technické požadavky na lodní výstroj32) a je umístěna na palubě lodi,
c)   lodní výstroj, která v míře nezbytné pro ochranu lidského života a mořského prostředí splňuje požadavky stanovené v právním předpisu upravujícím technické požadavky na lodní výstroj32) a nahrazuje lodní výstroj na trhu nedostupnou, která by tyto požadavky splňovala v celém rozsahu, nebo
d)   lodní výstroj umístěnou na lodi zapsané v námořním rejstříku státu, který není členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor, jejíž provozovatel hodlá tuto loď zapsat do námořního rejstříku, zajišťuje-li tato lodní výstroj stejnou úroveň bezpečnosti a účinnosti jako lodní výstroj splňující požadavky stanovené v právním předpisu upravujícím technické požadavky na lodní výstroj32).

(3) Účastníkem řízení o povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi je pouze žadatel.

(4) Splnění podmínek pro vydání povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi podle odstavce 2 písm. a), c) nebo d) se prokazuje posudkem vydaným uznanou klasifikační společností, který musí být přiložen k žádosti o vydání povolení.

(5) V povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi určí Úřad podmínky použití lodní výstroje zajišťující bezpečnost námořní plavby a ochranu mořského prostředí. V povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi podle odstavce 2 písm. c) uvede Úřad lodní výstroj, která má být nahrazena, požadavky, které lodní výstroj splňuje, a postupy, na základě kterých bylo splnění těchto požadavků ověřeno. Platnost povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi podle odstavce 2 písm. b) nebo c) Úřad omezí na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na 12 měsíců. Povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi podle odstavce 2 písm. d) pozbývá platnosti, pokud provozovatel lodi nepodal ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí právní moci povolení žádost o zápis lodi do námořního rejstříku nebo této žádosti nebylo vyhověno. Povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi musí být uloženo na palubě lodi po celou dobu umístění lodní výstroje na palubě lodi.

(6) Lodní výstroj, která není opatřena značkou shody, může být výjimečně umístěna na palubu lodi rovněž v případě, že

a)   je třeba nahradit lodní výstroj umístěnou na palubě lodi, která se nachází v přístavu mimo Evropskou unii, a
b)   umístění lodní výstroje, která je opatřena značkou shody, na palubu lodi by trvalo nepřiměřeně dlouhou dobu nebo bylo spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady.

(7) K lodní výstroji umístěné na palubu lodi podle odstavce 6 musí být po celou dobu jejího umístění na palubě lodi uloženy doklady

a)   osvědčující její soulad s požadavky Mezinárodní námořní organizace na tuto výstroj a
b)   vydané státem, který je členským státem Mezinárodní námořní organizace a smluvní stranou mezinárodních smluv stanovících požadavky na tuto lodní výstroj.

(8) Velitel lodi, na jejíž palubě byla lodní výstroj umístěna podle odstavce 6, neprodleně poskytne Úřadu údaje uvedené v dokladech podle odstavce 7. Tato lodní výstroj musí být bez zbytečného odkladu nahrazena lodní výstrojí, která splňuje požadavky stanovené v právním předpisu upravujícím technické požadavky na lodní výstroj32) a je opatřena značkou shody.“.

16. V § 12i odst. 2 se slovo „lhůta“ nahrazuje slovem „doba“.

17. V § 12i odst. 4 písm. m) se slovo „lhůta“ nahrazuje slovem „dobu“.

18. V § 12j odst. 3 se slova „o umístění námořního zařízení“ nahrazují slovy „k umístění lodní výstroje“.

19. Za § 12n se vkládá nový § 12o, který včetně nadpisu zní:

㤠12o
Recyklace lodí

(1) Úřad vykonává působnost správního orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí40).

(2) Úřad může veřejnoprávní smlouvou pověřit uznanou klasifikační společnost, aby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí40)

a)   prováděla počáteční, opakované, dodatečné a závěrečné prohlídky,
b)   vydávala, potvrzovala a prodlužovala platnost osvědčení soupisu nebezpečných materiálů, nebo
c)   vydávala a prodlužovala platnost osvědčení o připravenosti k recyklaci.

(3) Pro obsah veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 2 se použije § 12i odst. 4 obdobně. Pro řízení před uznanou klasifikační společností pověřenou podle odstavce 2 se použije § 12l obdobně.

(4) Uznaná klasifikační společnost pověřená podle odstavce 2 je povinna informovat Úřad o vydaných a potvrzených osvědčeních podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí40) a o prodloužení jejich platnosti.

(5) Úřad informuje uznanou klasifikační společnost pověřenou podle odstavce 2 o vydaných povoleních k umístění lodní výstroje na palubu lodi a o udělených výjimkách z požadavků námořních úmluv. Takto získané informace nesmí pověřená společnost sdělit třetím osobám.

(6) Úřad kontroluje činnost uznané klasifikační společnosti pověřené podle odstavce 2 alespoň jednou za 2 roky. Úřad veřejnoprávní smlouvu vypoví, zjistí-li v činnosti uznané klasifikační společnosti pověřené podle odstavce 2 závažné nedostatky nebo zrušila-li Komise této společnosti uznání podle přímo použitelného předpisu Evropské unie28). Výpovědní doba je 6 měsíců. Ve veřejnoprávní smlouvě lze sjednat i jiné důvody výpovědi.

(7) Provozovatel lodě o hrubé prostornosti alespoň 500 tun poskytne za účelem provedení počáteční, opakované, dodatečné nebo závěrečné prohlídky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí40) potřebnou součinnost podle § 12b odst. 4 písm. a) až d). Náklady na provedení těchto prohlídek hradí provozovatel lodě.

(8) Provozovatel lodě o hrubé prostornosti alespoň 500 tun písemně oznámí Úřadu záměr recyklovat loď podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí40) nejpozději 6 měsíců před zahájením její recyklace.“.

20. V § 13a odst. 2 se slova „námořním zařízením, musí být toto námořní zařízení označeno značkou shody, která dokládá, že toto námořní zařízení splňuje požadavky stanovené v nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení“ nahrazují slovy „lodní výstrojí, musí tato výstroj splňovat požadavky stanovené v právním předpisu upravujícím technické požadavky na lodní výstroj32) a být opatřena značkou shody“.

21. V § 13c odst. 2 písm. e) se slova „námořního zařízení, jímž“ nahrazují slovy „lodní výstroje, jíž“ a slova „nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení“ se nahrazují slovy „právního předpisu upravujícího technické požadavky na lodní výstroj32)“.

22. V § 24 odst. 1 písm. l) bodě 2 se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

23. V § 24 odst. 1 se na konci písmene l) doplňují body 4 a 5, které znějí:

„4. pojištění pro pokrytí dlužné mzdy a jiného peněžního plnění vyplývajícího ze základního pracovněprávního vztahu za období 4 měsíců a
5. pojištění pro pokrytí nákladů spojených se zajištěním sociálních podmínek členů posádky lodě uvedených v § 66 odst. 1 a paliva nezbytného pro přežití na palubě lodi,“.

24. V § 24 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Pojištění podle odstavce 1 písm. l) bodů 3 až 5 musí být uzavřeno tak, aby pojistné plnění bylo vypláceno neprodleně po podání žádosti člena posádky odůvodněné tím, že provozovatel lodi neuhradil náklady na jeho repatriaci, nezajistil tomuto členu posádky sociální podmínky uvedené v § 66 odst. 1 nebo palivo nezbytné pro přežití na palubě lodi anebo neuhradil tomuto členu posádky mzdu nebo jiné peněžní plnění vyplývající ze základního pracovněprávního vztahu za období alespoň 2 měsíců.

(7) Pojistitel může pojištění podle odstavce 1 písm. l) bodu 1, 3, 4 nebo 5 vypovědět pouze z důvodů uvedených v ustanoveních občanského zákoníku upravujících pojistnou smlouvu.“.

25. V § 25 odst. 1 písmeno s) zní:

„s)   doklad o pojištění
1. odpovědnosti za škody z provozu lodě,
2. odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a
3. podle § 24 odst. 1 písm. l) bodů 3 až 5,“.

26. V § 25 se na začátek odstavce 5 vkládá věta „Kopie listinných dokladů podle odstavce 1 písm. s) bodů 2 a 3 musí být na lodi umístěny na dobře viditelném místě přístupném všem členům posádky lodě.“.

27. V § 27 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Není-li doklad o pojištění podle § 24 odst. 1 písm. l) bodu 2, 3, 4 nebo 5 sepsán v anglickém jazyce, musí být doplněn o úřední překlad do tohoto jazyka.“.

28. V § 47 odst. 7 písmeno f) zní:

„f)   byl omezen ve svéprávnosti, nebo“.

29. V § 65 odst. 5 se slova „sídla provozovatele lodě“ nahrazují slovem „pobytu“.

30. V § 68a se slova „body 2 a 3“ nahrazují slovy „body 2 až 5“, za text „§ 24 odst. 1 písm. n),“ se vkládají slova „§ 24 odst. 6, § 25 odst. 1 písm. s) body 2 a 3,“ a za slova „§ 25 odst. 1 písm. t) až v),“ se vkládá text „§ 25 odst. 5,“.

31. V § 78 odst. 2 písmeno j) zní:

„j)   v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2, 3, 4 nebo 5 anebo § 24 odst. 6 nemá po celou dobu provozování námořního plavidla uzavřeno příslušné pojištění splňující stanovené podmínky nebo nemá zaplaceno pojistné,“.

32. V § 78 odst. 3 písm. k) se slovo „nebo“ zrušuje.

33. V § 78 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

„m)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím recyklaci lodí40) nezajistí, aby
1. na palubě lodi byl umístěn soupis nebezpečných materiálů nebo tento soupis byl veden ve stanoveném rozsahu a stanoveným způsobem,
2. na palubě lodi bylo platné osvědčení soupisu nebezpečných materiálů nebo platné osvědčení o připravenosti k recyklaci, nebo
3. byla loď recyklována v zařízení na recyklaci lodí uvedeném na evropském seznamu zařízení na recyklaci lodí, nebo
n)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím recyklaci lodí40) neprovozuje nebo nepřipraví loď určenou k recyklaci stanoveným způsobem, neopatří ji osvědčením o připravenosti lodi k recyklaci nebo kopii tohoto osvědčení neposkytne provozovateli zařízení na recyklaci lodí.“.

34. V § 78 odst. 7 písm. o) se slovo „nebo“ zrušuje.

35. V § 78 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím recyklaci lodí40) nezajistí, aby na palubě lodi
1. byl umístěn soupis nebezpečných materiálů nebo tento soupis byl veden ve stanoveném rozsahu a stanoveným způsobem, nebo
2. bylo platné osvědčení soupisu nebezpečných materiálů nebo platné osvědčení o připravenosti k recyklaci.“.

36. V § 78 odst. 9 písm. a) se slova „nebo odstavce 2 písm. c), d) nebo p)“ nahrazují slovy „ , odstavce 2 písm. c), d) nebo p) nebo odstavce 3 písm. m) bodu 3“.

37. V § 78 odst. 9 písm. b) se slova „h) nebo i)“ nahrazují slovy „h), i), písm. m) bodu 1 nebo 2 nebo písm. n)“.

38. V § 78 odst. 9 písm. c) se slova „k) nebo l)“ nahrazují slovy „k), l) nebo q)“.

39. V § 79 odst. 2 písmeno j) zní:

„j)   v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2, 3, 4 nebo 5 anebo § 24 odst. 6 nemá po celou dobu provozování námořního plavidla uzavřeno příslušné pojištění splňující stanovené podmínky nebo nemá zaplaceno pojistné,“.

40. V § 79 odst. 3 písm. k) se slovo „nebo“ zrušuje.

41. V § 79 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

„m)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím recyklaci lodí40) nezajistí, aby
1. na palubě lodi byl umístěn soupis nebezpečných materiálů nebo tento soupis byl veden ve stanoveném rozsahu a stanoveným způsobem,
2. na palubě lodi bylo platné osvědčení soupisu nebezpečných materiálů nebo platné osvědčení o připravenosti k recyklaci, nebo
3. byla loď recyklována v zařízení na recyklaci lodí uvedeném na evropském seznamu zařízení na recyklaci lodí, nebo
n)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím recyklaci lodí40) neprovozuje nebo nepřipraví loď určenou k recyklaci stanoveným způsobem, neopatří ji osvědčením o připravenosti lodi k recyklaci nebo kopii tohoto osvědčení neposkytne provozovateli zařízení na recyklaci lodí.“.

42. V § 79 odst. 7 písm. a) se slova „nebo odstavce 2 písm. c), d) nebo p)“ nahrazují slovy „ , odstavce 2 písm. c), d) nebo p) nebo odstavce 3 písm. m) bodu 3“.

43. V § 79 odst. 7 písm. b) se slova „h) nebo i)“ nahrazují slovy „h), i), písm. m) bodu 1 nebo 2 nebo písm. n)“.

44. V § 80a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů,
e)   údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů.“.

45. V § 80a se na konci odstavců 2 a 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.“.

46. V § 80a odst. 3 písm. e) a v § 80a odst. 4 písm. f) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

47. V § 80a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   datum úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.“.

48. V § 80a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   digitalizovaná fotografie.“.

49. V § 80a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou digitální zpracování fotografie a podpisu držitele cestovního dokladu.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

50. Za § 80a se vkládá nový § 80b, který zní:

㤠80b

V řízení o vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty si Úřad pro účely vydání tohoto průkazu opatří digitalizovanou fotografii žadatele nebo digitální zpracování jeho podoby nebo fotografie a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele. Nelze-li některý z těchto údajů získat z agendového informačního systému evidence občanských průkazů, agendového informačního systému evidence cestovních dokladů nebo agendového informačního systému cizinců, pořídí jej Úřad; obdobně postupuje Úřad, došlo-li k podstatné změně podoby žadatele.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 44, 48 až 50, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

E-shop

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání

Michal Bobek, Petr Bříza, Pavlína Hubková - C. H. Beck

Právo EU má vícero vrstev. Tu první představuje vrstva lucemburská či lucembursko-bruselská. Obsahuje vizi jednotné vnitrostátní aplikace práva EU ve všech členských státech a vychází především z judikatury Soudního dvora EU a unijní legislativy. Druhá je vrstva ústavní, plynoucí z ... pokračování

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ... pokračování

Cena: 415 KčKOUPIT

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.