Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


337

ZÁKON

ze dne 23. července 2020,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silniční dopravě

Čl. I

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000  Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005  Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008  Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 115/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie13)“ nahrazují slovy „zapracovává příslušné předpisy Evropské unie35), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie13) a upravuje“ a slovo „silničními“ se zrušuje.
Poznámky pod čarou č. 13 a 35 znějí:


13) Nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č.  3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.
35) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

2. V § 1 odst. 3 se slova „nebo dopravy prováděné podle odstavce 4“ zrušují.

3. V § 1 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 4d zní:

„(4) Ustanovení o státním odborném dozoru a správním trestání se vztahují i na dodržování a prokazování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku při přepravě prováděné za jiným účelem než k podnikání v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d).


4d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, v platném znění.“.

4. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   zajistit, aby bylo velké vozidlo vybaveno dokladem o nákladu obsahujícím údaje stanovené prováděcím právním předpisem, a uchovat tento doklad po dobu 2 let od ukončení přepravy,“.

5. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.

6. V § 3 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

7. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4, 36 a 37 znějí:

㤠3a
Doba řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doba odpočinku

(1) Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se v plném rozsahu použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d), je povinen

a)   zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie,
b)   zajistit, aby v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě4e) řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, tento záznam měl u sebe a předložil jej při kontrole, a
c)   uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku v souladu s tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie a přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě4e).

(2) Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se použije Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)4), je povinen

a)   zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené touto mezinárodní smlouvou,
b)   zajistit, aby v souladu s touto mezinárodní smlouvou řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, tento záznam měl u sebe a předložil jej při kontrole, a
c)   uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku v souladu s touto mezinárodní smlouvou.

(3) Články 5 až 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d) se nepoužijí na přepravu vymezenou v článku 13 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(4) Při přepravě prováděné podle odstavce 3 je řidič povinen přerušit řízení vozidla po uplynutí nejvýše 4,5 hodin řízení bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika částí, činí-li každá z nich nejméně 15 minut. Během bezpečnostní přestávky může řidič vykonávat pouze dozor nad vozidlem a jeho nákladem.

(5) Při přepravě cestujících v linkové osobní dopravě, u níž délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, nesmí řidič řídit vozidlo po dobu, která v souhrnu přesáhne 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a 100 hodin během 2 kalendářních týdnů po sobě jdoucích. Doba řízení může být prodloužena v nezbytném rozsahu za účelem dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob nebo vozidla. Řidič je povinen dodržovat požadavky na bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené zvláštním právním předpisem36).

(6) Při přepravě prováděné podle odstavce 3

a)   je řidič povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
1. prostřednictvím tachografu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě4e), jde-li o přepravu prováděnou vozidlem vybaveným tachografem, nebo
2. prostřednictvím jiného záznamového zařízení nebo ručně, jde-li o přepravu prováděnou vozidlem, které není vybaveno tachografem; v takovém případě se přímo použitelný předpis Evropské unie upravující tachografy v silniční dopravě4e) nepoužije,
b)   musí mít řidič u sebe záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího dne a ze 7 dnů, které tomuto dni bezprostředně předchází, a kartu řidiče, byla-li mu vydána, a předložit je při kontrole,
c)   je dopravce povinen zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, v souladu s písmenem a) vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a v souladu s písmenem b) měl tento záznam u sebe a předložil jej při kontrole, a
d)   je dopravce povinen uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu 1 roku od ukončení přepravy.

(7) Při přepravě prováděné podle odstavce 5

a)   je řidič povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
1. prostřednictvím tachografu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě4e), nebo
2. prostřednictvím jiného záznamového zařízení nebo ručně; v takovém případě se přímo použitelný předpis Evropské unie upravující tachografy v silniční dopravě4e) nepoužije,
b)   musí mít řidič u sebe záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího a předchozího dne a kartu řidiče, byla-li mu vydána, a předložit je při kontrole,
c)   je dopravce povinen zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, v souladu s písmenem a) vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a v souladu s písmenem b) měl tento záznam u sebe a předložil jej při kontrole, a
d)   je dopravce povinen uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu 1 roku od ukončení přepravy.

(8) Údaje, které se o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku zaznamenávají podle odstavce 6 písm. a) nebo odstavce 7 písm. a), a způsob zaznamenávání těchto údajů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 3b
Karta podniku

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá do 15 pracovních dnů od podání žádosti kartu podniku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě4e), je-li žadatel držitelem živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání.

(2) Karta podniku se žadateli nevydá, pokud

a)   je autorizován k ověřování tachografů6a),
b)   je členem orgánu právnické osoby autorizované k ověřování tachografů6a),
c)   je zaměstnancem osoby autorizované k ověřování tachografů6a), nebo
d)   člen jeho orgánu nebo jeho zaměstnanec je
1. autorizován k ověřování tachografů6a),
2. členem orgánu právnické osoby autorizované k ověřování tachografů6a), nebo
3. zaměstnancem osoby autorizované k ověřování tachografů6a).

(3) Neexistenci překážky pro vydání karty podniku podle odstavce 2 písm. b) až d) je žadatel povinen doložit svým čestným prohlášením.

(4) Údaje o vydání karty podniku zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností do informačního systému digitálního tachografu37).


4) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č.  82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2010 Sb. m. s.
36) Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
37) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 9b odst. 4 větě druhé se slova „doby řízení, přestávek v řízení a doby odpočinku řidičů“ nahrazují slovy „požadavků na dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku“.

9. V § 16a odst. 2 písm. g) se slova „denní doby řízení, nepřetržité“ zrušují.

10. V § 21c odstavec 1 zní:

„(1) Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby udělí na žádost kterýkoli dopravní úřad, pokud je žadatel

a)   starší 21 let,
b)   spolehlivý podle § 9 odst. 2 a
c)   oprávněn k pobytu na území České republiky a, je-li to podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, oprávněn k výkonu práce na území České republiky, jde-li o občana jiného než členského státu, který není držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem.“.

11. V § 21c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech. Je-li žadatel občanem jiného než členského státu a není držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem, k žádosti přiloží rovněž

a)   doklad prokazující jeho oprávnění k pobytu na území České republiky a
b)   doklad prokazující jeho oprávnění k výkonu práce na území České republiky, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

12. V § 21c odst. 3 se za slovo „žádosti“ vkládá slovo „dále“.

13. V § 21c odstavec 5 zní:

„(5) Oprávnění řidiče taxislužby odejme

a)   kterýkoli dopravní úřad na žádost jeho držitele, nebo
b)   dopravní úřad příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu řidiče taxislužby, pokud jeho držitel přestal být spolehlivým podle § 9 odst. 2; vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby je prvním úkonem v řízení.“.

14. V § 21c odst. 6 se za slovo „oznámit“ vkládá slovo „kterémukoli“ a za slovo „vydá“ se vkládá slovo „tento“.

15. V § 21c odstavec 8 zní:

„(8) Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče taxislužby

a)   do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti podle odstavce 7 písm. a) kterémukoli dopravnímu úřadu,
b)   do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti podle odstavce 7 písm. b) dopravnímu úřadu příslušnému podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu řidiče taxislužby, nebo c) nejpozději při vydání nového průkazu řidiče taxislužby v případě pozbytí platnosti podle odstavce 7 písm. d) dopravnímu úřadu vydávajícímu nový průkaz řidiče taxislužby.“.

16. V § 21c se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, příslušník Policie České republiky nebo strážník obecní policie je oprávněn odebrat neplatný průkaz řidiče taxislužby.“.

17. V § 27 větě první se slova „a aby dodržovali stanovenou dobu řízení“ nahrazují slovy „ , dodržovali požadavky na dobu řízení vozidla“ a na konci textu věty se doplňují slova „a záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku měli u sebe a předložili je při kontrole“.

18. V § 27 větě druhé se text „§ 3 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 3 písm. b)“.

19. V § 27 větě třetí a v § 35 odst. 1 písm. j) se text „§ 3 odst. 1 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 3 písm. c)“.

20. V § 33b odstavec 2 zní:

„(2) O vydání osvědčení řidiče rozhoduje dopravní úřad na základě žádosti, ke které žadatel přiloží

a)   cestovní doklad řidiče,
b)   doklad prokazující oprávnění řidiče k pobytu na území České republiky,
c)   doklad prokazující oprávnění řidiče k výkonu práce na území České republiky, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno,
d)   pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce uzavřenou mezi žadatelem a řidičem, není-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno oprávnění řidiče k výkonu práce na území České republiky nebo není-li z dokladu podle písmene c) zřejmé, že je řidič oprávněn vykonávat práci řidiče,
e)   doklad prokazující sociální pojištění řidiče, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno,
f)   řidičský průkaz řidiče a
g)   průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem, pokud řidičský průkaz nebyl vydán členským státem nebo v něm není záznam o profesní způsobilosti řidiče.“.

21. V § 33b odst. 3 se za slova „vydá osvědčení řidiče“ vkládají slova „ , na němž vyznačí harmonizovaným kódem údaj o profesní způsobilosti řidiče38),“.
Poznámka pod čarou č. 38 zní:


38) Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.“.

22. V § 34 odst. 4 se za slova „přístup k“ vkládají slova „tachografu nebo jinému“.

23. V § 34 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Zprostředkovatel taxislužby nesmí orgánům státního odborného dozoru, obecní policii a Policii České republiky znemožnit či znesnadnit zahájení nebo provedení kontrolní přepravy, zejména poskytnutím nepravdivých informací o možnosti zprostředkování přepravy, vyloučením z možnosti zprostředkování přepravy nebo znemožněním či znesnadněním přístupu do elektronické aplikace pro zprostředkování přepravy.“.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

24. V § 34b odst. 1 větě první se za slovo „zástupcích“ vkládají slova „ , o řidičích, kterým byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vozidla,“.

25. V § 34b odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   údaje o udělení koncese k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, jejím rozsahu a o její změně nebo zrušení,“.

26. V § 34b odst. 2 písm. h) a v § 35a odst. 3 větě první se slovo „dopravě15)“ nahrazuje slovem „dopravě39)“.
Poznámka pod čarou č. 39 zní:


39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.“.

27. V § 34b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě se u řidičů, kterým byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vozidla, uvádí

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresa místa pobytu a
b)   identifikační údaje o rozhodnutí, kterým byl zákaz činnosti uložen, a údaje o době zákazu činnosti.“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

28. V § 34b odst. 6 písm. b) se slovo „identifikační“ zrušuje.

29. V § 34b odst. 10 úvodní části ustanovení se slova „odstavců 3 až 6“ nahrazují slovy „odstavců 3 až 7“.

30. V § 34b odst. 10 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

31. V § 34b odst. 10 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   ukončení výkonu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vozidla, nebo“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

32. V § 34c odst. 8 úvodní části ustanovení se za slovo „úřadům“ vkládají slova „a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností“.

33. V § 34c odst. 8 písmeno b) zní:

„b)   z centrálního registru řidičů údaje o
1. jménu, popřípadě jménech, a příjmení řidiče,
2. datu narození řidiče,
3. adrese místa pobytu řidiče,
4. číslu řidičského průkazu řidiče a
5. přestupcích řidiče uvedených v § 9 odst. 3 písm. b).“.

34. V § 34d odst. 1 se za slovo „změny“ vkládají slova „ , s výjimkou údajů podle § 34b odst. 4,“.

35. V § 34d odst. 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

36. V § 34d se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Dopravní úřad dále vykonává

a)   činnosti podle odstavce 1 ve vztahu k řidičům taxislužby, jde-li o úkony podle tohoto zákona, které provedl, a
b)   činnosti podle odstavce 4 ve vztahu k řidičům taxislužby, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo jiný povolený pobyt.

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který uložil zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vozidla, zapisuje údaje podle § 34b odst. 4 a jejich změny v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě a odpovídá za správnost a úplnost těchto údajů. Tyto údaje poskytuje na žádost podle odstavce 4 dopravní úřad, v jehož územním obvodu má obecní úřad obce s rozšířenou působností podle věty první sídlo.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

37. V § 34e odst. 2 písm. a) se text „§ 21c odst. 7“ nahrazuje textem „§ 21c odst. 8“.

38. V § 34e odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   nedodržuje požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku,“.

39. V § 34e odst. 3 písm. d) se slova „anebo neumožní přístup k záznamovému zařízení.“ nahrazují čárkou.

40. V § 34e se na konci odstavce 3 doplňují písmena e) a f), která znějí:

„e)   neumožní přístup k tachografu, nebo
f)   neuposlechne příkazu jízdy do autorizovaného metrologického střediska nebo se neřídí pokyny osoby, která nařídila nebo provádí kontrolu tachografu.“.

41. V § 34e odst. 4 písm. a) se slova „ , odstavce 2 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b) až d)“ nahrazují slovy „nebo odstavce 2 písm. a), d) nebo e)“.

42. V § 34e odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b) až d),“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

43. V § 34e se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Za přestupek podle odstavce 3 písm. b) se uloží pokuta od 10 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od 3 do 6 měsíců spočívající v zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vozidla osobou, která je dopravcem nebo je v základním pracovněprávním vztahu k dopravci, byl-li tento přestupek spáchán

a)   paděláním, potlačením, zničením nebo jinou neoprávněnou změnou údajů o době řízení, bezpečnostních přestávkách nebo době odpočinku,
b)   užitím padělané karty řidiče,
c)   užitím karty řidiče, která byla vydána jiné osobě, nebo
d)   užitím karty řidiče, která byla nahlášena jako ztracená nebo odcizená.

(7) Za přestupek podle odstavce 3 písm. e) nebo f) se uloží pokuta od 10 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od 3 do 6 měsíců spočívající v zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vozidla osobou, která je dopravcem nebo je v základním pracovněprávním vztahu k dopravci.

(8) Od uložení správního trestu podle odstavce 6 nebo 7 nelze v rozhodnutí o přestupku upustit nebo podmíněně upustit; ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich upravující upuštění od uložení správního trestu, který by jinak měl být uložen ve společném řízení, tím není dotčeno.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 9 a 10.

44. V § 34e se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Jde-li o přestupek, za který se ukládá správní trest podle odstavce 6 nebo 7, nelze jej projednat příkazem na místě.“.

45. V § 35 odst. 1 písm. a) se text „§ 3 odst. 1 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 3 písm. a)“.

46. V § 35 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   v rozporu s § 3 písm. b) nebo § 27 nezajistí, aby každé vozidlo bylo vybaveno dokladem o nákladu, nebo tento doklad neuchová po stanovenou dobu,“.

47. V § 35 odst. 2 písm. b) se slova „stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby“ nahrazují slovy „požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu“.

48. V § 35 odst. 2 písmeno h) zní:

„h)   nezajistí, aby řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a tento záznam předložil při kontrole, nebo záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku neuchová po stanovenou dobu,“.

49. V § 35 odst. 6 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene b) se tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   v rozporu s § 34 odst. 6 znemožní či znesnadní orgánům státního odborného dozoru, obecní policii a Policii České republiky zahájení nebo provedení kontrolní přepravy.“.

50. V § 35c odst. 1 větě první a v § 35c odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „celní úřady“ nahrazují slovy „osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru“.

51. V § 35c odst. 3, § 35d odst. 3 a 4 a v § 35d odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru“.

52. V § 35d odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Je-li orgán Policie České republiky nebo celní úřad oprávněn“ nahrazují slovy „Jsou-li orgán Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru oprávněny“ a slova „celní úřad“ se nahrazují slovy „osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru“.

53. V § 35d odst. 5 písm. a) se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „osobě pověřené výkonem státního odborného dozoru“.

54. V § 35g odst. 1 se slova „nebo státního odborného dozoru v taxislužbě“, slova „nebo dopravní úřad“ a slova „a dopravního úřadu“ zrušují.

55. V § 35g odst. 2 se slova „strážník obecní policie nebo dopravní úřad zabrání“ nahrazují slovy „při provádění kontroly v taxislužbě nebo státního odborného dozoru v taxislužbě došlo k zabránění“ a slova „jej obecní policie nebo dopravní úřad“ se nahrazují slovy „je ten, kdo v jízdě zabránil,“.

56. V § 35h odst. 2 se slovo „příslušnému“ zrušuje a za slovo „úřadu“ se vkládají slova „příslušnému podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu řidiče taxislužby“.

57. V § 35h odst. 6 se slova „příslušnému dopravnímu úřadu“ nahrazují slovy „dopravnímu úřadu příslušnému podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu řidiče taxislužby“.

58. Za § 35h se vkládají nové § 35i až 35k, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 40 znějí:

㤠35i
Kontrola tachografu autorizovaným metrologickým střediskem

(1) Orgán Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru jsou oprávněny za účelem kontroly tachografu přikázat řidiči jízdu do autorizovaného metrologického střediska40) a podrobení vozidla této kontrole. Řidič je při tom povinen řídit se pokyny osoby, která kontrolu tachografu nařídila nebo ji provádí.

(2) Náklady na provedení kontroly tachografu hradí autorizovanému metrologickému středisku ten, kdo ji nařídil. Pokud bylo kontrolou tachografu zjištěno jeho nesprávné fungování nebo nalezeno zařízení určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem, uhradí dopravce náklady na provedení této kontroly tomu, kdo ji nařídil; při správě placení těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu.

§ 35j
Zabránění v jízdě při nedodržení požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku

(1) Orgán Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru jsou oprávněny přikázat řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku podle § 34e odst. 3 písm. b), c), e) nebo f), jízdu na nejbližší místo, které je z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vhodné k odstavení vozidla, a

a)   zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku, nebo
b)   zakázat pokračovat v jízdě a zadržet řidiči doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou.

(2) Náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení, náklady spojené s parkováním a náklady na zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži řidiče. Odpovědnost řidiče za vozidlo, náklad a přepravované osoby není jeho odstavením dotčena.

(3) Orgán Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru poučí řidiče o podmínkách uvolnění vozidla nebo vrácení zadržených dokladů a předá řidiči potvrzení o zabránění v jízdě nebo o zadržení dokladů. V potvrzení uvede důvod zabránění v jízdě nebo zadržení dokladů.

(4) Orgán Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru neprodleně zajistí uvolnění vozidla nebo vrácení zadržených dokladů,

a)   odpadne-li nebezpečí dalšího nedodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku, nejpozději však po uplynutí 24 hodin od zabránění v jízdě nebo zadržení dokladů, nebo
b)   bude-li v jízdě pokračovat jiný způsobilý řidič. 

§ 35k
Odebrání karty řidiče

(1) Orgán Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru jsou oprávněny odebrat předloženou kartu řidiče, pokud je řidič podezřelý, že užitím této karty spáchal přestupek, za nějž se ukládá správní trest podle § 34e odst. 6 písm. b) až d).

(2) Kartu řidiče předá ten, kdo ji odebral, správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku, který údaj o odebrání karty řidiče zapíše do informačního systému digitálního tachografu37). Odebraná karta řidiče se nevrací.


40) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.“.

59. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „stanovenou dobu řízení, bezpečnostních přestávek“ nahrazují slovy „požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky“.

60. V § 36 odst. 1 písm. b) se slova „stanovené doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby“ nahrazují slovy „požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu“.

61. V § 37 odst. 1 větě první se slova „doby řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doby“ nahrazují slovy „požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu“.

62. V § 37 odst. 1 větě druhé se za slova „přístup k“ vkládají slova „tachografu nebo jinému“.

63. V § 38 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

64. V § 38a odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Ministerstvo dopravy vydává orgánům vykonávajícím státní odborný dozor nebo kontrolu nad dodržováním požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku řidičů kontrolní karty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě4e). Údaje o vydání kontrolní karty zapíše Ministerstvo dopravy do informačního systému digitálního tachografu37).

(2) Ministerstvo dopravy zajišťuje výrobu kontrolních karet a karet podniku a na základě požadavků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností distribuci karet podniku.“.

65. V § 38a odst. 4 se slova „paměťové kontrolní karty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4e),“ zrušují.

66. V § 41 odst. 2 se text „§ 3 odst. 1 písm. b), § 3 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 3 písm. b), § 3a odst. 8“, text „§ 21c odst. 3“ se nahrazuje textem „§ 21c odst. 4“ a text „§ 34d odst. 6“ se nahrazuje textem „§ 34d odst. 8“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. II

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008  Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 199/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

2. V § 48 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a výcviku“.

3. V § 48 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Roční kurz lze rozdělit do 2 po sobě následujících dnů. Část výuky může probíhat způsobem umožňujícím dálkový přístup, je-li zajištěno řádné ověření totožnosti řidiče. Výcvik může být proveden s využitím simulátoru.“.

4. V § 48 odst. 7 se za slovo „školení,“ vkládají slova „podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu pravidelného školení,“ a za slova „obsah výuky“ se vkládají slova „a výcviku, rozsah části výuky, která může proběhnout způsobem umožňujícím dálkový přístup, a podmínky průběhu této části výuky,“.

5. V § 50 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a, má-li být část výuky prováděna způsobem umožňujícím dálkový přístup, způsob provádění této části výuky a zajištění řádného ověření totožnosti řidiče“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. III

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001  Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007  Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010  Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012  Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013  Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb. a zákona č. 115/2020 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 47 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

2. V § 3 odst. 5 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h)   vozidel používaných při přepravě zboží v rámci podnikání v zemědělství, lesnictví nebo rybářství v okruhu 50 km od provozovny podnikatele přepravujícího zboží, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).

3. V § 3 odst. 5 písm. i) se slova „pro vlastní potřeby“ nahrazují slovy „k jinému účelu než k podnikání“.

4. V § 6 odst. 7 písm. c) se za slovo „konfederací“ vkládají slova „anebo osvědčení řidiče podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy48) s údajem o profesní způsobilosti řidiče vyznačeným harmonizovaným kódem“.
Poznámka pod čarou č. 48 zní:


48) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, v platném znění.“.

5. V § 6a odst. 1 větě druhé se slova „ , ve stanici měření emisí nebo, jde-li o kontrolu záznamového zařízení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie32b), v autorizovaném metrologickém středisku“ nahrazují slovy „nebo ve stanici měření emisí“.

6. V § 6a odst. 2 písm. a) se slova „ , do stanice měření emisí nebo do autorizovaného metrologického střediska“ nahrazují slovy „nebo do stanice měření emisí“.

7. § 110a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č.  32b a 49 zní:

㤠110a
Karta řidiče

(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti kartu řidiče podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě32b) žadateli, který

a)   má na území České republiky obvyklé bydliště,
b)   je držitelem řidičského oprávnění, s výjimkou řidičského oprávnění pro skupiny vozidel AM, A1, A2, A nebo B1 a
c)   není držitelem platné karty řidiče vydané Českou republikou, jiným členským státem nebo jiným smluvním státem Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)49).

(2) Nemá-li žadatel o vydání karty řidiče na území České republiky trvalý pobyt, přiloží k žádosti doklad prokazující obvyklé bydliště podle § 92 odst. 4 písm. d) nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání. Nebylo-li řidičské oprávnění podle odstavce 1 písm. b) uděleno žadateli Českou republikou, přiloží k žádosti řidičský průkaz. Bylo-li řidičské oprávnění uděleno žadateli Českou republikou, ověří se splnění podmínky podle odstavce 1 písm. b) v registru řidičů.

(3) Pokud žadatel o vydání karty řidiče současně žádá u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou působností o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění nebo o vydání řidičského průkazu, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností kartu řidiče současně s řidičským průkazem ve lhůtě pro vydání karty řidiče, jsou-li pro to splněny podmínky.

(4) Kartu řidiče je žadatel povinen převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost.

(5) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě32b) kartu řidiče v případě poškození, ztráty, odcizení nebo uplynutí doby platnosti karty řidiče nebo vzniku obvyklého bydliště řidiče na území České republiky, pokud

a)   jsou splněny podmínky podle odstavce 1 písm. a) a b) a
b)   byla karta řidiče odevzdána příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o vydání karty řidiče v případě poškození karty řidiče nebo vzniku obvyklého bydliště řidiče na území České republiky.

(6) Žádost o vydání karty řidiče z důvodu uplynutí doby platnosti karty řidiče lze podat nejdříve 2 měsíce před koncem doby její platnosti.

(7) Držitel karty řidiče je povinen oznámit do 5 pracovních dnů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že došlo ke změně údajů na ní uvedených, a kartu řidiče odevzdat do 2 měsíců ode dne podání tohoto oznámení.

(8) Údaje o vydání karty řidiče a jejím odevzdání zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností do informačního systému digitálního tachografu.


32b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.
49) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č.  82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2010 Sb. m. s.“.

Poznámky pod čarou č. 32a a 32c se zrušují.

8. V § 119 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

9. V § 122 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

10. V § 122 odst. 2 se slova „a v centrální evidenci paměťových karet řidiče“ a slova „a z evidence vydaných, odcizených, ztracených nebo vadných paměťových karet řidiče“ zrušují.

11. § 122c včetně nadpisu zní:

㤠122c
Informační systém digitálního tachografu

(1) Informační systém digitálního tachografu je informačním systémem veřejné správy35b), jehož správcem je ministerstvo.

(2) Informační systém digitálního tachografu obsahuje údaje o vydaných a odevzdaných kartách řidiče, kartách podniku21), kartách dílny38b) a kontrolních kartách21), kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název držitele karty nebo jiné osoby uvedené na kartě a adresa pobytu nebo sídla držitele karty,
b)   datum a místo narození a digitalizovaná fotografie držitele karty, číslo jeho řidičského průkazu a údaj o správním orgánu a státu, který jej vydal, jde-li o kartu řidiče,
c)   údaje o platnosti a stavu karty a úředních postupech s kartou souvisejících,
d)   číslo karty,
e)   označení správního orgánu, který kartu vydal,
f)   digitalizovaný podpis držitele karty, jde-li o kartu řidiče.

(3) Ministerstvo zajistí dálkový a nepřetržitý přístup k údajům obsaženým v informačním systému digitálního tachografu obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, krajským úřadům, policii, orgánům Celní správy České republiky a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

(4) Údaje se v informačním systému digitálního tachografu vedou za účelem výkonu kontroly a ověřování podmínek pro vydání karty řidiče, karty podniku, karty dílny nebo kontrolní karty po dobu 10 let ode dne konce platnosti karty.

(5) Ministerstvo zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů o kartách řidiče a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Za tímto účelem ministerstvo zajistí

a)   výdej údajů o kartách řidiče a jejich držitelích z informačního systému digitálního tachografu příslušnému orgánu jiného členského státu nebo jiného smluvního státu Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)49) na základě jeho požadavku a
b)   předání požadavku obecního úřadu obce s rozšířenou působností, policie nebo celního úřadu na poskytnutí údajů o kartách řidiče a jejich držitelích z příslušného registru jiného členského státu nebo jiného smluvního státu Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)49) příslušnému orgánu tohoto státu a předání poskytnutých údajů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, policii nebo celnímu úřadu.

(6) Údaje o kartách řidiče a jejich držitelích lze podle odstavce 5 požadovat a vydat pouze pro účely výkonu kontroly a ověřování podmínek pro vydání karty řidiče.“.

12. V § 122d odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a řidičských průkazech“ nahrazují slovy „ , řidičských průkazech a profesní způsobilosti řidičů“.

13. V § 122d odst. 1 písm. a) se za text „o)“ vkládá text „ , p), r)“.

14. V § 122d odst. 1 písm. b) se za slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ vkládají slova „nebo policie“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo policii“.

15. V § 122d odst. 2 se slova „a řidičských průkazech“ nahrazují slovy „ , řidičských průkazech nebo profesní způsobilosti řidičů“ a slova „a řidičského průkazu“ se nahrazují slovy „ , řidičského průkazu nebo profesní způsobilosti řidiče“.

16. V § 124 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a informační systém digitálního tachografu“.

17. V § 124 odst. 2 písm. g) se slova „paměťových karet řidiče a vede jejich centrální evidenci“ nahrazují slovy „karet řidiče“.

18. V § 124 odst. 5 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i)   vydává karty řidiče a přijímá odevzdané karty řidiče,“.

Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena j) až o).

19. V § 124 odst. 7 písm. a) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

20. V § 124 odst. 7 písm. b) se slova „přijetí vrácené nebo odevzdané paměťové karty řidiče,“ zrušují.

21. V § 124 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   vydání karty řidiče a přijetí odevzdané karty řidiče.“.

22. V § 125e odst. 1 se text „písm. j)“ nahrazuje textem „písm. k)“.

23. V § 129 odst. 4 se slovo „paměťové“ zrušuje a za slova „z registru řidičů,“ se vkládají slova „z informačního systému digitálního tachografu,“.

24. V § 137 odst. 2 se text „§ 110a odst. 7,“ zrušuje.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Povinnost podle § 6 odst. 7 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze splnit i osvědčením řidiče podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy bez harmonizovaného kódu vyznačujícího profesní způsobilost řidiče, bylo-li vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. V

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008  Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011  Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 52/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 větě první se slova „ , § 13 a § 14“ nahrazují slovy „a § 13 až 14a“.

2. V § 6 odst. 4 se na konci písmene c) doplňuje slovo „a“.

3. V § 6 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

4. § 7a se zrušuje.

5. § 14a včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

㤠14a

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá do 15 pracovních dnů od podání žádosti kartu dílny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a) žadateli, který je autorizovaným metrologickým střediskem6b) autorizovaným k ověřování tachografů. Žádost vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která bude ověřování tachografů provádět.

(2) Karta dílny se žadateli nevydá, pokud

a)   je držitelem karty podniku1a),
b)   je členem orgánu právnické osoby, která je držitelem karty podniku1a),
c)   je zaměstnancem osoby, která je držitelem karty podniku1a), nebo
d)   člen jeho orgánu nebo jeho zaměstnanec je
1. držitelem karty podniku1a),
2. členem orgánu právnické osoby, která je držitelem karty podniku1a), nebo
3. zaměstnancem osoby, která je držitelem karty podniku1a).

(3) Neexistenci překážky pro vydání karty dílny podle odstavce 2 písm. b) až d) je žadatel povinen doložit svým čestným prohlášením.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a) kartu dílny v případě poškození, ztráty nebo odcizení karty dílny, je-li splněna podmínka podle odstavce 1. Při vydání karty dílny za poškozenou kartu dílny je žadatel povinen poškozenou kartu dílny odevzdat.

(5) Držitel karty dílny je povinen ji odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 10 dnů ode dne, kdy

a)   byla jeho autorizace k ověřování tachografů pozastavena, změněna nebo zrušena6b),
b)   osoba, jejíž jméno, popřípadě jména, a příjmení je na kartě dílny uvedeno, přestala provádět ověřování tachografů ve vztahu k držiteli karty dílny,
c)   došlo ke změně údajů uvedených na kartě dílny, nebo
d)   nastala některá ze skutečností podle odstavce 2 písm. a) až d).

(6) Držitel karty dílny je povinen uchovávat kontrolní zprávy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a) nejméně po dobu 2 let.

(7) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví bezodkladně zapíše údaje o autorizaci k ověřování tachografů, jejím pozastavení, změně nebo zrušení do informačního systému digitálního tachografu28).

(8) Údaje o vydání karty dílny a jejím odevzdání zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností do informačního systému digitálního tachografu28).


1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

6. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

㤠15a

Nikdo nesmí vyrábět, nabízet, propagovat, prodávat nebo provádět montáž zařízení, které je určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a).“.

7. V § 80 odst. 2 písmeno t) zní:

„t)   zajišťuje výrobu a na základě požadavků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností distribuci karet dílny,“.

8. V § 80 odst. 2 se písmeno v) zrušuje.
Dosavadní písmena w) až z) se označují jako písmena v) až y).

9. V § 80 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i) až k).

10. V § 80 odst. 4 písmeno i) zní:

„i)   vydává karty dílny a přijímá odevzdané karty dílny,“.

11. V § 80 odst. 4 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno j).

12. V § 83 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h)   v rozporu s § 15a vyrábí, nabízí, propaguje, prodává nebo provádí montáž zařízení, které je určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem,“.

Dosavadní písmena h) až v) se označují jako písmena i) až w).

13. V § 83 odst. 2 písm. a) se text „písm. p)“ nahrazuje slovy „písm. h) nebo q)“.

14. V § 83 odst. 2 písm. b) se slova „písm. i) nebo u)“ nahrazují slovy „písm. j) nebo v)“.

15. V § 83 odst. 2 písm. c) se slova „písm. a) až h), j), l) až o), q) až t) nebo v)“ nahrazují slovy „písm. a) až g), i), k), m) až p), r) až u) nebo w)“.

16. V § 83 odst. 2 písm. d) se text „písm. k)“ nahrazuje textem „písm. l)“.

17. V § 83 odst. 3 se slova „přestupky podle odstavce 1 písm. b), l) nebo o)“ nahrazují slovy „přestupek podle odstavce 1 písm. p)“.

18. V § 83a odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   jako držitel karty dílny provede montáž, ověření, kontrolu nebo opravu tachografu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě1a),“.

19. V § 83a odst. 1 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) až z) se označují jako písmena j) až y).

20. V § 83a odst. 1 písmeno j) zní:

„j)   jako držitel karty dílny v rozporu s § 14a odst. 4 nebo 5 neodevzdá tuto kartu nebo v rozporu s § 14a odst. 6 neuchová kontrolní zprávu,“.

21. V § 83a odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l)   v rozporu s § 15a vyrábí, nabízí, propaguje, prodává nebo provádí montáž zařízení, které je určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem,“.

Dosavadní písmena l) až y) se označují jako písmena m) až z).

22. V § 83a odst. 10 písm. a) se text „písm. l)“ nahrazuje textem „písm. k)“.

23. V § 83a odst. 10 písm. b) se slova „písm. n) až q)“ nahrazují slovy „písm. l), n) až q)“.

24. V § 83a odst. 10 písm. c) se slova „písm. a), j), k), r), t) až x)“ nahrazují slovy „písm. a), j), r), t) až x)“.

25. V § 83a odst. 11 se text „písm. l)“ nahrazuje textem „písm. k)“.

26. V § 84 odst. 1 písm. a) se slova „§ 83 odst. 1 písm. h) a v), § 83a odst. 1 písm. l) až w)“ nahrazují slovy „§ 83 odst. 1 písm. h), i) a w), § 83a odst. 1 písm. k) až w)“.

27. V § 84 odst. 1 písm. b) se slova „§ 83 odst. 1 písm. i) až k), q) až u)“ nahrazují slovy „§ 83 odst. 1 písm. j) až l), r) až v)“.

28. V § 84 odst. 1 písm. c) se slova „§ 83 odst. 1 písm. a) až g) a l) až p), § 83a odst. 1 písm. a) až k)“ nahrazují slovy „§ 83 odst. 1 písm. a) až g) a m) až q), § 83a odst. 1 písm. a) až j)“.

29. V § 84 odst. 2 se slova „písm. b) a l)“ nahrazují textem „písm. p)“ a slova „Celní správy“ se nahrazují slovem „Policie“.

30. V § 91 odst. 1 se text „§ 7a odst. 3,“ a text „§ 14a odst. 6,“ zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VI

V položce 26 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 239/2013  Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., se v písmenech k) až m) slovo „paměťové“ zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. III bodů 12, 13 a 15, která nabývají účinnosti dnem 23. května 2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k velkým změnám zákona o silničním provozu (změny pokut a bodového systému, řízení od 17 let pod dohledem mentora, zadržení řidičského průkazu a registračních značek a další); zavádějí se některé nové informativní značky a upřesňuje vodorovné značení; mění ... pokračování

Cena: 217 KčKOUPIT

Úmluva CMR - Praktický komentář

Úmluva CMR - Praktický komentář

Václav Roubal, Radek Novák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu - Komentář

Zákon o silničním provozu - Komentář

Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), zpracovaný podle právního stavu ke dni 1. 8. 2022. Autoři v rámci komentáře hledají odpovědi na řadu právních otázek, na které dosud teorie ani praxe neposkytuje jednoznačné odpovědi, nebo které ... pokračování

Cena: 1 995 KčKOUPIT

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývá účinnosti zásadní novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí); další změny tohoto zákona ... pokračování

Cena: 273 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.