Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


334

ZÁKON

ze dne 22. července 2020,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o oběhu osiva a sadby

Čl. I

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 295/2017  Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Komise 74/268/EHS ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.“, „Směrnice Komise 75/502/EHS ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje uvádění na trh osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které bylo úředně certifikováno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.“, „Směrnice Komise 86/109/EHS ze dne 27. února 1986 o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.“, „Směrnice Komise 89/424/EHS ze dne 30. června 1989, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.“, „Směrnice Komise 91/376/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.“ a „Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.“ zrušují a na konci poznámky pod čarou se na samostatném řádku doplňuje věta „Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. u) se slovo „rostlina“ nahrazuje slovem „sadba“ a slova „ , a u níž bylo úřední zkouškou ověřeno splnění těchto požadavků“ se zrušují.

3. V § 2 odst. 1 písm. aa) se slova „odrůdy jediné rostliny,“ nahrazují slovy „jedné rostliny dané odrůdy“.

4. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „pro uznávání a uvádění do oběhu“ zrušují.

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena y) a z), která znějí:

„y)   mikrorozmnožováním množení rostlinného materiálu za účelem produkce velkého množství rostlin pomocí kultury in vitro z diferencovaných vrcholových meristémů,
z)   meriklonem soubor jedinců vzniklých technikou mikrorozmnožování z jediného výchozího bočního nebo vrcholového meristému identifikované výchozí rostliny uchovávané in vivo.“.

6. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „šlechtitelský rozmnožovací materiál,“ vkládají slova „s výjimkou chmele, révy a ovocných rodů a druhů,“ a slova „a chmele“ se zrušují.

7. V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)    jako standardní rozmnožovací materiál chmele,“.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

8. V § 3 odst. 9 se slova „ , chmele a rozmnožovací materiál révy“ nahrazují slovy „a rozmnožovací materiál révy a chmele“.

 9. V § 3d odst. 5 se slovo „registrované“ zrušuje.

10. V § 4 odst. 3 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

11. V § 4 odst. 4 písm. a) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

„2. její registrace uplynula, avšak dosud běží lhůta podle § 34 odst. 7,“.
Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 3 až 5.

12. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Ústav nebo pověřená osoba provede přehlídku množitelského porostu a o jejím výsledku vyhotoví záznam, který je součástí uznávacího listu množitelského porostu. Pokud dodavatel neoznačí pověřenou osobu podle odstavce 1 písm. j), může Ústav určit pověřenou osobu, která přehlídku množitelského porostu provede.“.

13. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) V uzavřených pěstebních oblastech pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor smí být pěstovány brambory výhradně z rozmnožovacího materiálu předstupňů, ze základního rozmnožovacího materiálu nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu. Mimo tyto uzavřené pěstební oblasti není sadba brambor rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu z přehlížených množitelských porostů určených k její výrobě uznávána.“.

14. V § 7 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

„v)   seznam katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor.“.

15. V § 12 odst. 1 se slova „odrůd jednoho nebo více druhů“ nahrazují slovy „různých rodů, druhů nebo odrůd“.

16. V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „k využití pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „k použití jako pícnina“.

17. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova „k využití mimo zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „ , která nejsou určena k použití jako pícnina“.

18. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „vyráběných za účelem zlepšení zdravotního stavu budoucího porostu“.

19. V § 13 odst. 5 se slova „poskytovat informace pro aktualizaci databáze vedené“ nahrazují slovy „pravidelně aktualizovat údaje jich se týkající v databázi vedené“.

20. V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se za text „§ 7 odst. 2“ vkládají slova „a § 22 odst. 3“.

21. V § 17 odst. 2 písm. e), § 17 odst. 3 písm. c) a v § 17 odst. 6 písm. d) se číslo „90“ nahrazuje číslem „95“.

22. V § 17 odstavec 14 zní:

„(14) Úkony prováděné pověřenou osobou podle odstavců 2, 3, 6, 8 a 9 podléhají dozoru Ústavu. Ústav může pověření zrušit, pokud pověřená osoba

a)   poruší podmínky stanovené pověřením,
b)   opakovaně nesplní požadavky pro shodnost v následné kontrole,
c)   nesplní pokyny Ústavu týkající se provedeného dozoru ve stanovené lhůtě, nebo
d)   po dobu alespoň jednoho roku nevykonává žádnou činnost, jež je předmětem pověření.“.

23. V § 17 se na začátek odstavce 15 vkládá věta „Osobě, které bylo pověření zrušeno podle odstavce 14, lze pověření udělit znovu až po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení pověření.“.

24. V § 18 odst. 4 písm. d) úvodní části ustanovení se slova „lze ze třetích zemí dovážet pouze“ zrušují a slova „ ; rozmnožovací materiál chmele lze dovážet ze třetích zemí pouze,“ se nahrazují slovem „ , a“.

25. V § 18 odst. 4 písm. e) se slova „se smí ze třetích zemí dovážet jen“ zrušují.

26. V § 19 odst. 11 se za slova „certifikovaný rozmnožovací materiál“ vkládají slova „chmele, révy a“.

27. V § 19 odst. 12 se za slovo „materiál“ vkládají slova „zemědělských druhů, zeleninových druhů a“.

28. V § 19 odst. 13 se za slovo „osiva,“ vkládají slova „standardního rozmnožovacího materiálu chmele,“.

29. V § 19 odst. 17 písmeno i) zní:

„i)   požadavky na návěsky a případné pojistky obalů standardního osiva a standardního rozmnožovacího materiálu chmele,“.

30. V § 19 se na konci odstavce 17 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n)    požadavky, které musí splňovat úřední návěska standardního rozmnožovacího materiálu révy.“.

31. V § 21 se věta druhá nahrazuje větou „U víceletých druhů je záruční doba 2 roky a běží od prvního dne kalendářního roku následujícího po uplynutí kalendářního roku, ve kterém dosáhla odrůda vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy.“.

32. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Ústav provádí následnou kontrolu standardního rozmnožovacího materiálu chmele pomocí vegetačních zkoušek k ověření jeho odrůdové pravosti a odrůdové čistoty. K zajištění vegetačních zkoušek chmele může Ústav uzavřít smlouvu podle § 17 odst. 1.“.
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.

33. V § 22 odst. 7 písm. b) se text „[§ 19 odst. 2 písm. a)]“ nahrazuje slovy „podle § 19 odst. 2 písm. a) nebo b)“.

34. V § 22 odst. 7 písmeno d) zní:

„d)   zakáže uvedení do oběhu standardního osiva nebo rozmnožovacího materiálu chmele, zjistí-li, že toto osivo nebo rozmnožovací materiál chmele nesplňují požadavky na odrůdovou pravost nebo odrůdovou čistotu; Ústav opatření zruší, zjistí-li následně, že osivo požadavky na odrůdovou pravost nebo odrůdovou čistotu splňuje,“.

35. V § 22 odst. 10 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

36. V § 23 odst. 1 se slova „základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál, šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupně“ nahrazují slovy „rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál“.

37. V § 23 odst. 2 písm. d) se slova „ve společném katalogu odrůd révy nebo“ zrušují a slovo „ze“ se nahrazuje slovy „z úředních“.

38. V § 23 odst. 3 se slova „až e)“ nahrazují slovy „ , c) a e)“.

39. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:

㤠23a
Rozmnožovací materiál chmele

(1) Rozmnožovací materiál chmele může být uváděn do oběhu jako

a)   uznaný podle § 3 odst. 1 písm. a), nebo
b)   standardní podle § 3 odst. 1 písm. c).

(2) Dodavatel rozmnožovacího materiálu chmele je povinen

a)   sledovat kritické body, které ovlivňují výrobu rozmnožovacího materiálu chmele, vést o nich evidenci a uchovávat ji nejméně po dobu 3 let ode dne uvedení rozmnožovacího materiálu do oběhu a na žádost ji zpřístupnit Ústavu,
b)   v případě výskytu škodlivých organismů snižujících kvalitu rozmnožovacího materiálu chmele, které jsou uvedeny ve vyhlášce, odebrat vzorky rozmnožovacího materiálu a předat je laboratoři nebo osobě pověřené podle § 17 odst. 9 k analýze,
c)   pěstovat rozmnožovací materiál v oddělených partiích; při použití mikrorozmnožování je partií rozmnožovací materiál pocházející z jednoho meriklonu, a
d)   zajistit výsadbu srovnávacích porostů jednotlivých odrůd a klonů určených ke kontrole odrůdové pravosti rozmnožovacího materiálu vyrobeného mikrorozmnožováním.

(3) Dodavatel rozmnožovacího materiálu chmele je povinen vést evidenci o přehlídkách porostů, odběrech vzorků a testování na škodlivé organismy, které snižují kvalitu rozmnožovacího materiálu chmele, nákupu a prodeji podle partií a o srovnávacích porostech po jednotlivých meriklonech, a uchovávat ji nejméně po dobu 3 let ode dne odstranění rozmnožovacího materiálu z porostu nebo jeho uvedení do oběhu.

(4) Standardní rozmnožovací materiál chmele uváděný do oběhu musí splňovat požadavky na vlastnosti, které ministerstvo stanoví vyhláškou. Za tyto vlastnosti rozmnožovacího materiálu odpovídá dodavatel, který je povinen odběrateli písemně oznámit skutečně zjištěné vlastnosti rozmnožovacího materiálu chmele uváděného do oběhu.

(5) Dodavatel, který vyrábí standardní rozmnožovací materiál chmele, je dále povinen

a)   odebírat vzorky z každého meriklonu a vysadit je pro účely následné kontroly nebo zajistit Ústavu přístup k porostům prokazatelně vysazeným u odběratele kontrolované sadby,
b)   vést a uchovávat po dobu 3 let evidenci o
1. původu meriklonu použitého k výrobě,
2. počtu kusů vyrobeného standardního rozmnožovacího materiálu a o osobě, jíž byl předán,
3. množství standardního rozmnožovacího materiálu použitého ve vlastním podniku a
4. vlastnostech vyrobeného standardního rozmnožovacího materiálu a
c)   předkládat na vyžádání Ústavu evidenci podle písmene b) ke kontrole.

(6) Ústav provádí kontrolu dodržování povinností stanovených v odstavcích 2 až 5 a následnou kontrolu vyrobeného standardního rozmnožovacího materiálu chmele. Pro účely následné kontroly odrůdové pravosti a odrůdové čistoty vegetační zkouškou odebírá Ústav vzorky z vyrobeného rozmnožovacího materiálu chmele.

(7) Rozmnožovací materiál chmele množený mikrorozmnožováním lze uvádět do oběhu pouze jako standardní rozmnožovací materiál podle § 3 odst. 1 písm. c).

(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)   požadavky na vlastnosti množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele a na uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele,
b)   kritické body sledované ve výrobním procesu rozmnožovacího materiálu chmele,
c)   náležitosti evidence o kontrole kritických bodů rozmnožovacího materiálu chmele,
d)   postup při odběru vzorků rozmnožovacího materiálu chmele,
e)   způsob provádění mikrorozmnožování,
f)   způsob označování zdravotních tříd rozmnožovacího materiálu chmele a
g)   seznam škodlivých organismů, které snižují kvalitu rozmnožovacího materiálu chmele.“.

40. V § 24 odst. 1 písm. b) se text „c)“ nahrazuje textem „d)“.

41. V § 24 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   je chráněná podle odrůdového práva alespoň v jednom členském státě nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o odrůdových právech Společenství4b),“.

42. V § 24 odst. 2 písm. c) se slovo „úřední“ zrušuje.

43. V § 24 odst. 2 písm. d) se slova „v seznamu“ zrušují a slova „jednoho členského státu“ se nahrazují slovy „v jednom členském státě“.

44. V § 24 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

45. V § 24a odst. 1 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

46. V § 26 odst. 2 písm. e) se slova „chmele a“ zrušují.

47. V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)    uchovávané odrůdy a
g)    odrůdy chmele.“.

48. V § 27 odst. 1 se slovo „Unie.2)“ nahrazuje slovy „Unie pro ochranu nových odrůd rostlin2).“.

49. Poznámka pod čarou č. 11b zní:


11b) Nařízení Komise (ES) č. 637/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny, v platném znění.“.

50. V § 27 odst. 6 se za slovo „schválit“ vkládá slovo „dočasné“.

51. V § 28 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a udržovací šlechtění odrůdy je zajištěno v České republice nebo v jiném členském státě; odrůda může být udržována v jiném státě, pokud je zabezpečena rovnocenná kontrola udržovacího šlechtění“.

52. V § 28 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo v jiném členském státě“.

53. V § 30 odst. 3 se slovo „Ústavu“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Metodiky jsou uveřejněné na internetových stránkách Odrůdového úřadu Společenství (CPVO), Unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV) a Ústavu.“.

54. V § 30 odst. 8 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

55. V § 31 odst. 3 se slova „za 6 měsíců“ nahrazují slovem „ročně“.

56. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k)   v případě uchovávané odrůdy údaj o tom, že se jedná o uchovávanou odrůdu, a
l)   v případě odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek údaj o tom, že se jedná o odrůdu vyšlechtěnou pro pěstování za zvláštních podmínek.“.

57. V § 33 odst. 2 se za slovo „révy“ vkládají slova „a chmele“.

58. V § 33 odst. 4 se slovo „a“ nahrazuje čárkou, slova „z důvodu zachování biologické rozmanitosti“ se nahrazují slovy „a odrůda vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě odrůd ovocného druhu se v seznamu uvede údaj úřední popis odrůdy nebo údaj úředně uznaný popis odrůdy.“.

59. V § 34 odst. 3 se slova „se předkládá“ nahrazují slovy „předkládá udržovatel“.

60. V § 34 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Ustanovení § 29 odst. 3 a § 30 odst. 1 se použijí obdobně.“.

61. V § 34 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ústav zruší zápis ve Státní odrůdové knize udržovatele registrované odrůdy, který nepodal žádost o prodloužení registrace.“.

62. V § 34 odst. 6 se za slovo „odrůdy“ vkládají slova „ovocného rodu nebo druhu“.

63. V § 34 odst. 7 se za slovo „udržovatele“ vkládají slova „podanou nejpozději do uplynutí doby registrace“.

64. V § 35 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo v jiném členském státě“.

65. V § 35 odst. 3 písm. a) se za slovo „práv“ vkládají slova „podle zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin2)“.

66. V § 35 odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Ustanovení § 29 odst. 3 a § 30 odst. 1 písm. a) se použijí obdobně,“.

67. V § 35 odst. 3 se na konci písmene c) doplňuje věta „Ustanovení § 30 odst. 1 písm. b) se použije obdobně.“.

68. V § 35 odst. 5 se za slovo „révy“ vkládají slova „a chmele“.

69. V § 38 odst. 5 se věty druhá a poslední zrušují.

70. V § 38a odst. 1 písm. b) se slova „standardní rozmnožovací materiál“ nahrazují slovy „rozmnožovací materiál zemědělských druhů, zeleninových druhů nebo“.

71. V § 38a odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „ , § 23a odst. 2 písm. a), § 23a odst. 3 nebo § 23a odst. 5 písm. b)“.

72. V § 38a odst. 2 písm. h) se slova „neposkytne na žádost Ústavu informaci“ nahrazují slovy „pravidelně neaktualizuje údaje jeho se týkající v databázi vedené Ústavem“.

73. V § 38a odst. 2 písm. j) a v § 42 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

74. V § 38a odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

75. V § 39 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena l) a m).

76. V § 39 odst. 1 písmeno l) zní:

„l)   seznam klonů odrůd révy a chmele,“.

77. Příloha č. 2 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 219/2003  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 219/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou řízení o registraci uchovávané odrůdy a řízení o registraci odrůdy chmele, která se dokončí podle § 26 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin

Čl. III

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005  Sb., zákona č. 554/2005 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „To neplatí, pokud je název v rozporu s ustanovením odstavce 2.“.

2. V § 7 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

„(2) Případy, kdy název odrůdy není přípustný, upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie15).


15) Čl. 63 nařízení Rady (ES) č. 2100/94.“.

3. V § 9 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   informaci o tom, kdo je udržovatelem odrůdy a kde je udržovací šlechtění prováděno.“.

4. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Vyskytnou-li se překážky, které brání dalšímu řízení, Ústav vyzve žadatele, aby překážky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně žadatele upozorní, že v případě neodstranění překážek žádost zamítne.“.

5. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Ustanovení odstavce 1 platí i pro období po skončení doby trvání ochranných práv. Ustanovení odstavce 2 platí i pro období po skončení doby trvání ochranných práv pouze v případě názvu odrůdy, jež dosáhla zvláštního významu.“.

6. V § 18 odst. 3 se slovo „též“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „a sdělit veškeré informace nezbytné pro posouzení další existence chráněné odrůdy“.

7. V § 23h odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

8. Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V § 26 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

10. V § 30 se slova „právní ochrany“ nahrazují slovy „ochrany práv“.

11. V příloze č. 1 písm. b) se slovo „rostliny“ nahrazuje slovem „plodiny“ a slova „jetel perský“ se nahrazují slovy „jetel zvrácený (perský)“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 408/2000  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 408/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č.  48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č.  136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006  Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008  Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008  Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009  Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009  Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011  Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011  Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011  Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012  Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012  Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012  Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013  Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013  Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č.  257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014  Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015  Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016  Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016  Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017  Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017  Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018  Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019  Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020  Sb., zákona č. 117/2020 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., se mění takto:

1. V položce 90 písm. c) se slova „nebo poskytnutí licence do rejstříku50)“ zrušují.

2. Položka 91 se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.