Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


322

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. července 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008  Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Čl. I

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb., nařízení vlády č. 341/2016 Sb. a nařízení vlády č. 425/2017 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty první a druhá zrušují, na konci textu věty třetí se vkládají slova „ , v platném znění“ a na samostatném řádku se doplňuje věta „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění.“.

2. V § 2 odst. 1 se slova „právnická osoba“ nahrazují slovy „družstvo nebo společnost s ručením omezeným“.

3. V § 2 odst. 2 písm. a), § 3 odst. 2 písm. a) a v § 8 odst. 2 se slova „originál nebo úředně ověřená“ zrušují.

4. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   doklad prokazující, že žadatel sdružuje ode dne podání žádosti nejméně 5 producentů42), kteří nejsou vzájemně personálně propojeni a každý z nich
1. je zemědělský podnikatel,
2. má evidovanou zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo ovocný sad v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů a
3. pěstuje minimálně 1 rok před podáním žádosti produkty, pro které se organizace producentů uznává,“.

5. V § 2 odst. 2 písm. d) se číslo „50“ nahrazuje číslem „80“.

6. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   v případě pěstování plodin, kde kořenový systém rostlin není v přímém kontaktu se zemědělskou půdou evidovanou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, doklad o právním důvodu užívání pozemku producentem.“.

7. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4), pokud žadatel splní podmínky podle odstavců 1 a 2.“.

8. V § 2 odst. 4 se za text „2,“ vkládají slova „a změny, které souvisí se vzájemným personálním propojením členů,“.

9. V § 2 odstavec 5 zní:

„(5) Organizace producentů a nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice po celou dobu trvání zajistí plnění podmínek podle odstavců 1 a 2.“.
Poznámka pod čarou č. 55 se zrušuje.

10. V § 3 odst. 2 písm. a) se slovo „organizace“ nahrazuje slovem „sdružení“.

11. V § 4 se číslo „20“ nahrazuje číslem „30“.

12. V nadpise § 5 se slova „nebo z nadnárodní organizace producentů“ nahrazují slovy „ , z nadnárodní organizace producentů, ze sdružení organizací producentů nebo z nadnárodního sdružení organizací producentů“.

13. V § 5 se slova „6 měsíců“ nahrazují slovy „3 měsíce“ a na konci paragrafu se doplňuje věta „Úprava podle věty první se obdobně použije i na vystoupení člena ze sdružení organizací producentů nebo z nadnárodního sdružení organizací producentů se sídlem v České republice, které bylo uznané podle § 3.“.

14. V § 8 odst. 4 se za slova „Změna operačního programu“ vkládají slova „v průběhu roku“.

15. V § 8 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

„(8) Organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podá žádost o vyplacení části podpory za výdaje vyplývající z operačního programu24) Fondu na jím vydaném formuláři, a to za výdaje vynaložené v prvním pololetí příslušného roku, do konce července téhož roku.


24) Čl. 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/892, v platném znění.“.

16. V § 8 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Dvanáctiměsíční referenční období podle čl. 23 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 začíná nejdříve 1. ledna třetího roku před rokem, na který se žádá o podporu, a končí nejpozději 31. prosince roku předcházejícíhopřed rokem, na který se žádá o podporu.“.

17. § 11 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27 až 30 a 61 zní:

㤠11
Podmínky členství některých osob v organizaci producentů a provádění činností zajišťovaných externě

(1) Osoba, která není producentem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie27), může být přijata za člena organizace producentů28), pokud předmět její činnosti odpovídá požadavkům a cílům uvedeným v přímo použitelném předpise Evropské unie29) a pokud se jedná o

a)   člena, který vyrábí výrobky v rámci odvětví ovoce a zeleniny, nebo
b)   člena, který svým členstvím v organizaci producentů slouží k plnění jejích úkolů, které nejsou uvedeny v písmeni a).

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 nemá právo spolurozhodovat o nakládání s finančními prostředky provozního fondu30) příslušné organizace producentů.

(3) Osoba, která není producentem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie27) a zabývá se výlučně obchodem s ovocem a zeleninou, nemůže být členem organizace producentů.

(4) Provádění činností zajišťovaných externě mohou organizace producentů vykonávat na základě smlouvy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie61) předložené Fondu.


27) Čl. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.
28) Čl. 16 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.
29) Čl. 152 odst. 1 písm. c) a čl. 154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
30) Čl. 16 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.
61) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891
Čl. 155 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

18. § 11a včetně nadpisu zní:

㤠11a
Snížení podpory a odejmutí uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů

(1) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice neplní v daném kalendářním roce podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. d), § 7 nebo v § 11 odst. 1, 2 nebo 3, sníží roční výši podpory za daný kalendářní rok, ve kterém k porušení došlo, o 5 %.

(2) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice opakovaně nesplnila podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. d) ve 2 po sobě jdoucích kalendářních letech, sníží výši podpory za druhý kalendářní rok, ve kterém k porušení došlo, o 50 %.

(3) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice opakovaně nesplnila podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. d) ve 3 po sobě jdoucích kalendářních letech, odejme organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice uznání.“.
Poznámky pod čarou č. 47 až 50 se zrušují.

19. § 11b a 11c se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 51 až 53 a 58 až 60 zrušují.

20. V příloze č. 2 bodě 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „za předpokladu, že pojistná smlouva obsahuje výši výdajů pro uznaný druh ovoce nebo zeleniny“.

21. V příloze č. 2 bodě 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „s tím, že tištěné propagační materiály obsahují viditelnou vlajku Evropské unie a text „Kampaň financovaná s podporou Evropské unie““.

22. Přílohy č. 3, 4 a 7 se zrušují.

23. V příloze č. 5 písm. A bod 4 zní:
„4. pravidla dodávek produktů do organizace producentů a prodeje produktů, zejména se jedná o popis následujících činností:

přejímka produktů mezi členem organizace producentů a skladem, proces přejímky produktů, včetně stanovení postupu v případě, že produkty neodpovídají standardu vhodnému ke skladování,
b)  proces skladování a třídění produktů, úhrada nákladů za skladování, uchovávání denních záznamů o skladování, řádné označení produktů před naskladněním, vedení skladových karet, stanovení závazných pravidel pro zatřídění produktů do jakostních tříd,
c)  zajištění dopravy produktů od pěstitele do míst určení nebo prodejních míst a
d)  zajištění přípravy produktů k expedici i vlastnímu prodeji.“.

24. V příloze č. 5 písm. B bodě 1 se slovo „zboží“ nahrazuje slovem „produktů“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí podpory zahájená podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice uznaná podle § 2 nařízení vlády č. 318/2008  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, plní podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. d) nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, ode dne 1. ledna 2023.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

Čl. III

Nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění nařízení vlády č. 314/2016 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 větě druhé se slova „ , v platném znění“ zrušují, věta poslední se zrušuje a na samostatném řádku se doplňuje věta „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi.“.

2. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Registrovaný první kupující oznamuje Fondu na jím vydaném formuláři vždy do 10 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce

a)   celkové množství syrového mléka z konvenčního chovu vyjádřené v kilogramech, které mu bylo dodáno jednotlivými producenty za každý kalendářní měsíc, a jejich identifikační údaje,
b)   celkové množství syrového mléka z ekologického chovu vyjádřené v kilogramech, které mu bylo dodáno jednotlivými producenty za každý kalendářní měsíc, a jejich identifikační údaje,
c)   obsah tuku a bílkovin v procentech hmotnosti z celkového množství dodaného syrového mléka přepočtený na dvě desetinná místa,
d)   seznam zpracovatelů zabývajících se ošetřením a zpracováním jím dodaného syrového mléka s uvedením množství syrového mléka, které těmto zpracovatelům dále prodal,
e)   celkovou fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty zaokrouhleně v celých číslech za dodávky syrového mléka, které mu byly dodány producenty za každý kalendářní měsíc, a
f)   celkovou fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty zaokrouhleně v celých číslech za dodávky syrového mléka z chovu v režimu ekologického zemědělství, které mu byly dodány producenty za každý kalendářní měsíc.“.

3. V § 3 odst. 3 se slova „množství jemu měsíčně dodaného syrového mléka a jím zpracovatelům prodaného syrového mléka“ nahrazují slovy „údajů uvedených v odstavci 1“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

4. V § 3 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 23 a 24 znějí:

„(5) V souladu s předpisem Evropské unie23) Fond nejméně jedenkrát za 4 roky provede u registrovaného prvního kupujícího kontrolu na místě, aby ověřil, že registrovaný první kupující plní podmínky stanovené v odstavci 1 a předpisem Evropské unie24).

(6) Fond rozhodne o zrušení registrace registrovanému prvnímu kupujícímu, pokud nenakupuje syrové kravské mléko od producentů po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců a nevykonává činnost, pro kterou byl registrován.


23) Příloha III bod 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise, v platném znění.
24) Čl. 151 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Příloha III bod 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185, v platném znění.“.

5. V § 4 odst. 8 a v § 5 odst. 7 se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“.

6. V § 4 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámky pod čarou č. 25 znějí:

„(9) Organizace producentů a nadnárodní organizace producentů po celou dobu trvání uznání dodržuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením a předpisem Evropské unie25).

(10) Uznaná organizace producentů uchovává doklady související s uznáním a doklady související s její činností podle předpisu Evropské unie6) po dobu nejméně 4 let od konce roku, kdy byly vystaveny.


25) Čl. 149 a 161 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013, v platném znění.
Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č.  511/2012.“.

7. V § 5 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Sdružení organizací producentů po celou dobu trvání uznání dodržuje pravidla pro jeho činnost stanovená tímto nařízením a předpisem Evropské unie25).

(9) Uznané sdružení organizací producentů uchovává doklady související s uznáním a doklady související s jeho činností podle předpisu Evropské unie10) po dobu nejméně 4 let od konce roku, kdy byly vystaveny.“.

8. V poznámce pod čarou č. 21 se slova „§ 27a odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 1 písm. a)“.

9. V § 9 odst. 1 se slova „15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce“ nahrazují slovy „31. ledna“ a za slovo „prodeje“ se doplňují slova „za předchozí kalendářní rok“.

10. V § 9 odst. 2 se slovo „měsíční“ zrušuje.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 282/2014  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. První kupující registrovaný podle § 2 nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, splní podmínku stanovenou v § 3 odst. 1 písm. b), c), e) a f) nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, poprvé za prosinec 2020.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty

Čl. V

V § 4 nařízení vlády č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, se odstavce 4 až 6 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

Čl. VI

Nařízení vlády č. 316/2017 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , v platném znění“.

2. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „odhadnuté v rámci smluv nebo jiných transakcí za probíhající měsíc a o odhadnutém odpovídajícím množství“ nahrazují slovy „z krátkodobých smluv“.

3. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „nebo zpracovaného surového třtinového cukru“ zrušují.

4. V § 3 odst. 1 písm. f) se slova „nebo surového třtinového cukru“ a slovo „a“ na konci písmene zrušují.

5. V § 3 odst. 1 písm. g) se za slovo „cukru“ vkládají slova „a celkovém množství vyrobené melasy“.

6. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:

„h)   množství zpracovaného surového třtinového cukru za hospodářský rok; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku,
i)   skutečné cukernatosti zpracované cukrové řepy; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku, a
j)    celkovém množství prodaného cukru za hospodářský rok, rozděleném na množství cukru prodaného maloobchodníkům, množství cukru prodaného ke zpracování v potravinářském průmyslu a množství cukru prodaného ke zpracování v ostatním průmyslu, s výjimkou výroby bioethanolu; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku.“.

7. V § 3 odst. 2 písm. d) se slovo „prodejní“ nahrazuje slovem „nákupní“.

8. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„(6) Smluvní strany mezioborové dohody poskytují Fondu stejnopis nebo kopii

a)   uzavřené mezioborové dohody podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) do konce srpna každého hospodářského roku, ke kterému se mezioborová dohoda vztahuje, a
b)   uzavřené smlouvy obsahující ustanovení o sdílení hodnoty smluvních stran mezioborové dohody do konce srpna každého hospodářského roku, ke kterému se smlouva vztahuje.


2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185, v platném znění.“.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VII

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2020, s výjimkou ustanovení části čtvrté, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Cizinci a daně, 6. vydání

Cizinci a daně, 6. vydání

Magaléna Vyškovská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Šesté vydání ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, ... pokračování

Cena: 745 KčKOUPIT

ÚZ č. 1510 - Celní předpisy

ÚZ č. 1510 - Celní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění celního zákona, zákona o Celní správě ČR a zákona o působnosti celních orgánů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Dále zde najdete platné texty všech příslušných nařízení vlády, vyhlášek a sdělení. Celkem 12 aktuálních textů ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.