Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


314

VYHLÁŠKA

ze dne 7. července 2020,

kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018  Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. a) až k), n), p), r), s) a u), § 14 odst. 6, § 16 odst. 12, § 19 odst. 17 písm. a), b), c), f), h), i), m) a n), § 23 odst. 7, § 23a odst. 8 písm. a) až g), § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010  Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatném řádku doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin.“.

2. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „ , které snižují jakost rozmnožovacího materiálu3)“ nahrazují slovy „podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce“.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 5 odst. 1 písm. a) se bod 5 zrušuje.

4. V § 5 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

„2. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce,“.

5. V § 5 odst. 1 písm. c) bod 2 zní:

„2. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce,“.

6. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a který je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce“.

7. V § 5 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Pro podnožové vinice, selektované vinice a sazenice révy vinné musí být splněny tyto požadavky:

a)   jsou při vizuální přehlídce prováděné Ústavem shledány prostými regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Evropskou unii (dále jen „RNŠO“) uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílech č. 1 a 2 k této vyhlášce, pokud jde o příslušný rod nebo druh,
b)   v nejvhodnějším období roku s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování révy a s ohledem na biologii RNŠO relevantních pro révu se z nich v případě pochyb odebírají vzorky a otestují se na RNŠO uvedené v příloze č. 2 části 2 oddílech č. 1 a 2 k této vyhlášce,
c)   vizuální přehlídky a testování se provádí podle podmínek uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 3 k této vyhlášce, další přehlídky se provedou v případě potřeby tak, aby byla zajištěna kvalita rozmnožovacího materiálu,
d)   lze je pěstovat pouze v půdě nebo ve vhodných případech v nádobách s pěstebními substráty, přičemž tato půda nebo substráty musí být prosté veškerých škodlivých organismů, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce, a nepřítomnost takových škodlivých organismů se stanoví odběrem vzorků a testováním, odběr vzorků a testování se provádí s ohledem na klimatické podmínky a na biologii škodlivých organismů, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č.  2 k této vyhlášce.

(3) Odběr vzorků půdy nebo substrátu a testování se neprovede, pokud Ústav na základě kontroly dospěl k závěru, že daná půda je prosta veškerých škodlivých organismů, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce. Odběr vzorků a testování se rovněž neprovede, pokud nebyla réva pěstována v dané produkční půdě po dobu nejméně 5 let a pokud nejsou pochyby ohledně toho, že se v dané půdě nevyskytují škodlivé organismy, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce.“.

8. V § 5 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

„(4) V případě odběru vzorků a testování členské státy použijí protokoly Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen „protokoly EPPO“) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí se odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.

(5) Podnožové vinice a révové školky se zakládají za podmínek stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce, aby se předešlo riziku kontaminace škodlivými organismy, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce.

(6) Kromě splnění rostlinolékařských požadavků a požadavků na půdu musí být rozmnožovací materiál vyroben v souladu s požadavky na místo porostu, místo produkce nebo oblasti vymezené v příloze č. 2 části 2 oddílech č. 1 a 2 k této vyhlášce, aby se dosáhlo omezení výskytu škodlivých organismů uvedených v dané příloze.

(7) Vizuální přehlídky porostů a kontrolu dalších požadavků stanovených touto vyhláškou pro rozmnožovací materiál révy vinné provádí Ústav.“.

9. V § 7 odst. 1 se slova „v příloze č. 5“ nahrazují slovy „na internetových stránkách Ústavu“.

10. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Hodnocení množitelských porostů se zaznamenává do přílohy k žádosti uvedené na internetových stránkách Ústavu.“.

11. V § 15 odst. 9 se slova „nebo v kartonážích“ nahrazují slovy „ , kartonážích, nebo jednotlivých sazenic konečnému spotřebiteli,“.

12. V § 18 odst. 1 písm. g) se text „ES“ nahrazuje textem „EU“.

13. V § 18 odst. 2 se slova „tyto údaje“ nahrazují slovy „náležitosti rostlinolékařského pasu“.

14. V § 18 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Rozmnožovací materiál okrasných rostlin musí mít tyto vlastnosti:

a)   alespoň při vizuální přehlídce v místě produkce musí být shledán prakticky prostým všech škodlivých organismů uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce a výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin uváděném do oběhu nesmí alespoň při vizuální přehlídce překračovat prahové hodnoty stanovené v příloze č. 11 k této vyhlášce,
b)   alespoň při vizuální přehlídce musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu uvedeného rozmnožovacího materiálu jiných než škodlivých organismů uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce, nebo jakýchkoli jejich příznaků, a
c)   musí rovněž splňovat požadavky týkající se RNŠO, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a RNŠO stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění, jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.

(8) Vizuální přehlídky a případný odběr vzorků provádí dodavatel rozmnožovacího materiálu.“.

15. V příloze č. 2 se pod nadpis přílohy vkládá nadpis, který zní:

„Část 1 - kvalitativní požadavky na rozmnožovací materiál révy“.

16. V příloze č. 2 části 1 bodě 1 se ve větě pod tabulkou za slova „Révové sazenice“ vkládají slova „a podnožové řízky“.

17. V příloze č. 2 části 1 bodě 3. tabulka č.  3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. Na konci textu přílohy č. 2 se doplňuje část 2, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. Příloha č. 5 se zrušuje.

20. V příloze č. 8 se bod 2. zrušuje.

21. Příloha č. 11 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2020.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Markéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Pavlína Brzobohatá, Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka poskytuje komplexní pohled na problematiku bydlení v nájmu a v bytovém družstvu. První část publikace rozebírá práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů a jednotlivé aspekty související s nájemními vztahy – nájemní smlouvu, odevzdání bytu, nájemné, rozúčtování ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.